รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอาอีชะห์  หวังหลี โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 คณิตประถม
2 นายสมะแอน  ขวัญทอง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงนันทิพร  พลรบ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงปภาวี  ก้องกุล โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงชลลดา  ยังชุม โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะสุณีย์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงกัลยกร  เกษศิริ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงเขมิกา  ง่วนสน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอลิสา  รักแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงสุธิตา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 นายปรเมศ  อินทวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายอัศดินทร์  หินรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายเรืองศักดิ์  เกตศิริ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวสุนีย์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายธนภัทร  ลี โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวสุพัตรา  จิตรหลัง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายวรฤทธิ์  หมาเส็น โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายสิดดิก  จงราบ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายอุดมเดช  ปริวิตรพันธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายเอกรัตน์  จันทร์เกตุ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรขวัญ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายกิตตินันท์  นักการรอง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายปฐมพร  สุสา โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอียดยาว โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธิดาทิพย์  หมินหลัง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงมาลีน่า  ยังชุม โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุนันธา  รองรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงหทัยทิพย์  รามวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอรนุช  หมินหลัง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงชลดา  ยีกาชั้น โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพรชิตา  หาบหละ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงธนัชชา  รองเดช โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายธนวัตร  วันดี โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายชาฟีอีย์  หวังโสะ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงจิราภรณ์  เวชกุล โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอนุสรา  มะเส็น โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนลินทิพย์  วันแรก โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกมลวรรณ  หนูให้ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายพัธกอ  เกิดแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสโรชา  ไทยดำ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศราวุธ  สองเมือง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสรวิช  เหมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายชวัลวิทย์  ยังชุม โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสรยุทธ  มะสุณีย์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงคานซาร์  วงศ์มาก โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขนิษฐา  สองเมือง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงอภิชญา  พุฒิแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนภัสสร  เจะหม้ง โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปา โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชญาภา  ไทรงาม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกันติชา  ขวัญหวาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันมีศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขดำ  โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยืนเพ็ง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ขาวปลอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวิเศษศักดิ์  อินทรวิเศษ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายดนุเดช  นกแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูริพัฒน์  นาคีเภท โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนวพล  ศิริ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนิตยกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณิชกานต์  บุณยะผลึก โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรุณเนตร  เกตุประกอบ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศรีณยา  จันทรศาล โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐธีร์  นิธิกรอุดมวิทย์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสืบพงศ์  พรหมสุวรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปฏิภาณ  ต๊ะพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงพิชญา   เจริญฤทธิ์   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เดชานนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเชิด   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงเมทินี    เแก้วยัง   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพงศภัค    พงศ์ภัณฑารักษ์   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูริพัฒน์  ทิพย์ปาน   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปณิฏฐา  เดชาพร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโพนทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชนาภัทร    ศรีโภคา   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนานาโกะ  จงเจริญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงรุ่งระวี  ช่วยชาติ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงทิพยรัตน์  ร่างมณี   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  เขตตะเคียน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช   โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงเบญญาภา   อาจชอบการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงแป้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร    โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนลินนิภา  รอดจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศุทธินี  รุ่งเจริญพัฒนกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรมาศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเมธชนุตม์  เมืองสพรรณ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปาลิตา  บุญมณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายพีรณัฐ  สุขะปุณณพันธ์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาดา  สูคีรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐกฤตา   ใสเพี้ย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจีระนันท์  สุขอนันต์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธีรโชติ  ประสมศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงโชติกา  ไกรเทพ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงตีรยา  ย่องซื่อ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงแววดาว  ยอดกิจ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสาวิตรี  นิปุณชัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายชัยณรงค์  กาลกาญจน์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณิชาภัทร  สูคีรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสิริชัย  พรหมบังเกิด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนบดี  วัชนัง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธีรดา  สิทธิชัย โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายกิตติภัฎ  ท่าจีน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงโชษิตา  พรมขวัญ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชิษณุพงศ์  หมุนวัง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชณัญญู  ศรีหมาน โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ไชยมณี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐธิดา  หวังดี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอรพรรณ  นกแก้ว โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุเมธินี  พลเดช โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงปลอด โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอัจฉรา  เที่ยงธรรม โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายศิวัช  สุขจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอภิญญา  สุขการ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายวรรณบวร  ลีหะสุนนท์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชัยอนันต์  ชัยเพชร โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกันต์กวี  รามศรี โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปาณิศา  หมื่นจง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายชะนิลท์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายอภิสิทธิ์  นุ่นทอง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปวีณา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนัธทิดา  เพ็ชรราม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสุภัทรา  ประจันนวล โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศุกลภัทร  นาศร โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจนพรหม โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายปวริศ  นุ่นทอง โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายอานนท์  เชาวลิต โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนพัทย์  ตุไตลา โรงเรียนบ้านในปง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศศิวิมล  แดงส่งศรี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชุติมา  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายฐณภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายรพีภัทร  เครือเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสดสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปัทมาวดี  ฟองโหย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปราบแทน โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงศิวพร  หาดสุด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบุญญิสา  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภุมวารินทร์  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกฤษณา  สักแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกษิตา  กายเพ็ชร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายชานน  เทพพูลผล โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพัชรพล  รอดดี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายแดนประสิทธิ์  นกหรีด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐวัตร  คงเอียด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงภทรมน  ชมชื่น โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงปวริศา  อ่อนสี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอมราพร  คงเพ็ง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายติณณภพ  หนูเรือง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤตผล  สักแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ตันกาบ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฐวิภา  นิลสะอาด โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนายุต  กุ้งทอง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาคนุกูล โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทอนหยี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปัทมินี  ด้วงชู โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุมลฑา  ดำแก้ว โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงมณฑ์ชิตา  กันทะบุตร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายปัณณฑัต  นาคนุกูล โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เชยจิตร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิทธินนท์  เพ็ชรศรี โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายวรภัทร  คงประสม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนกฤต  เพ็ชรฉุย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอภิรักษ์  ตันกาบ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายจักรกฤษณ์  มากนคร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขทรัพย์สร้าง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนันทวรรณ  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกมลรัตน์  บัวลอย โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิษฎา  ราชเดิม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ้นเพชร โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภทุลณ์  คงรักที่ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิชญาดา  จีนประชา โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วยัง โรงเรียนบ้านหลังเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธีรยุทธ  ทิพเศษ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพลอยพรรณราย  คงสาย โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงวนิดา  เอียดชูทอง โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพิชานันท์  ศักดิ์กิจจรุง โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายธีรเดช  เซ่งง่าย โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงลภัสรดา  สักเมือง โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงเพชรไพลิน  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงนันทิกานต์  พลัดทองศรี โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายธนาธิป  ศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงจิราวรรณ  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายยศพนธ์  ชูมี โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกลวัชร  อิ่มเอิบ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพิมนภาภรณ์  ชั้นดี โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอังคณา  ขำณรงค์ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพงศ์นรินทร์  ชอบชูผล โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอนุสรณ์  พลัดทองศรี โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐกิิตต์  แป้นชู โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงแก้วตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายณัฎฐากร  อ่อนรู้ที่ โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงญานิศา  ศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญ์ตวรรณ  โคกตรัง โรงเรียนบ้านหน้าเขา 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชานนท์  ตกจีนต้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศศิณา  ภู่จิรเกษม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรุจิรดา  เกตุประกอบ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธีรวัต  บุญกิจ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวริษา  สงพราหมณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายศุภวิชญ์  ลัคนาศิโรรัตน์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวาสิตา  สงพราหมณ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธีรดา  เชาวน์วุฒิกุล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงกนกอร  บัวเพชร โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายนพณัฐ  คีรีรักษ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายตนุภัทร  แม้นมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงชิดชนก  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายพีรณัฐ  หิรัญพันธุ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ชาญนอก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนทหทัย  เพชรมณี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงสุภนิดา  ชูยก โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนิรัชพร  นุ่นชูผล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกทิพย์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายทศพร  จิตรแก้ว โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอาภาศิริ  แก้วแสงศรี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนวัฒน์  รักซ้อน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสรวิศ  หมื่นสนิท โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกฤติน  นุ่มนวน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใยยอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายภูมิชนก  ไชยสาลี โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณินท์  เขตรัตนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกพร  ง่วนสน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุวิมล  ย่องจีน โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงธนัญญา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายศิวกร  ขิกขำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชูเมือง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภานรินทร์  รัมณะกัจจะ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทราวดี  อำพันธ์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรชนก  ศรีนุ่นชุม โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอชิรวัฒน์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอภิญญา  ไชยทอง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกำพลศักดิ์  นิ่มกาญจนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายทัตพงศ์  เชาวลิต โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิวกร  ขอบขำ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอรสา  เขียวบรรจง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธนพัทธ์  เขตรัตนา โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงเมธาวี  สังเกตุ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวรรณพร  จูห้อง โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศรีตรัง  สุขอนันต์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจีรานุชต์  ชัยนามน โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวริศรา  พัฒน์กรด โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจุฑามณี  ผลิผล โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุชาวดี  ขาวเนียม โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีระพงศ์  ภักดโชติ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายภูริจักษ์  จิตรา โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงธัญชนก  สนธิกุล โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายดลยทรรศน์  นาเหนือ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนพัฒน์  ยิ่งสุข โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนภัทร  คำลา โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอังศุมาลี  มงชู โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเขมจิรา  ตาวัน โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายนพกร  ละเอียด โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจีระนันท์  สมาธิ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปิยนุช  สัญวงศ์ โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนิภาวรรณ  พงค์ชู โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงจีระนันท์  ละเอียด โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกรรณิการ์  ลั่นสิน โรงเรียนบ้านบางเตา 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายก่อสวัสดิ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายพิศิษฐ์  เหตุทอง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงวิวรรณทิพย์  เจี้ยวเห้ง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงจุฑามาศ  จีนตีด โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยชาตรี โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงจันทิมา  ฤทธิ์ดำ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพัชรินทร์  ชูจิตชื่น โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนิรชา  สมเจตนา โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายกิติศักดิ์  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวริษา  ไชยแก้ว โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงแสงตะวัน  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุภากร  ชุมนาคราช โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ลั่นสิน โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรักษิณา  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมเล็ก โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกมลชนก  ผุดมาก โรงเรียนบ้านไชยภักดี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวันวิสาข์  สาระทิพย์ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีรภัทร์  รัญวาศรี โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงอภิษฎา  ข้าวงาม โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงสิราวรรณ  คงสมุทร โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายพชรพล  ร่มขาว โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวณัฎฐณิชา  หวังสม โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 นางสาวสุชาวดี  นุ้ยเอียด โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายอันดามัน  จันตะยอด โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายดนุเดช  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงเกษรินทร์  นมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายวีรชัย  ราชเพ็ชร โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสกาวรัตน์  หนูนิล โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หนูนิน โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปิยนันท์  เพ็งพอรู้ โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิตรลดา  ฤทธิหาญ โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชไมพร  แก่นแก้ว โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเบญจมาศ  เพ็งพอรู้ โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงจิราพร  เอียดจุ้ย โรงเรียนบ้านจิจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปารวีย์  ช่างสลัก โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงสิริพร  เอียดสงคราม โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปาลิตา  เนียนเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนันทัชพร  คงธัญธรรม โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงโสภา  จิงภักดี โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนฤพร  ศรีไทย โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายวรากร  ม้าฤทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปาจรีย์  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรัตนมน  ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฐธยาน์  อินขัน โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอมรเทพ  พรมเพชร โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภูตะวัน  เมียหวูฉิง โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธนาธิป  ลำดับพังศ์ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศิรินทิพย์  นาวาแก้ว โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศิรวิชญ์  เดชาฐาน โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนากานต์  โคกตรัง โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  ดอนโอภาส โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวรรณพร  หนูม่วง โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกรชวัล  ช่วยชนะ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอศิรวรรณ  ดำหนูทอง โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอนุธิดา  บุญคุ้ม โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศุภัสรา  ศักดารัตน์ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1 ป.4 วิทย์ประถม