รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคุ้ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกานต์ธิมา  ช่วยแจ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสรายุทธ์  ทองรอด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงไพลิน  ธนาพันธ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันมัด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวขำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรินทร  หมั่นกสิกรรม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธีระเดช  รักไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วประชุม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปุณยากร  บวรรัชพงษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนัฐนันท์  เขียวบุญจันทร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธดานนท์  ชูแสง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชัญญานุช  จุ้ยเฒ่า โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกรรชัย  ต้นสน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปานอัปสร  ทองบางพระ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  อมรวิริยะนนท์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเกษร์ชฎา  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอังคณาทิพย์  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายเอเมน  อาจกมล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุวิชาดา  นวลนาค โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณัฐฐฺนันท์  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธัญธร  สุขรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายศิรสิทธิ์  มั่งสูงเนิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชนิกันต์  ลิ่มไทย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พัชรพจนากรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณัฐภัทร  ลิบน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชุติมา  พรหมเงิน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพิมพ์วลัญญ์  โชติรัตน์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงมนทกานติ  พ่อค้าช้าง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงวีรภัทร  เศวตะดุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสรวิศ  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภคินธร  สงหนอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัคภร  พรภัทรวุฒิ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนภศริต  เกิดวะษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเธียรธวัช  รักทองหล่อ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศุภิศรา  สังข์รักษ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ตั้งเคี้ยน โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีแก้ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนภัทร  ดำเกิด โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอพัชชา  พลธาณี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงตะสิโม  กุสุมา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กชายพชร  ล้อมคง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปวริศ  นวนนิ่ม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปิยภัทร  ศิริพันธ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชนิกานต์  คงเมฆา โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บัวดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เยาว์ดำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชานน  พรหมเพ็ชร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกรกนก  ไกรเทพ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสุขสันต์  วรรณงาม โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกฤตธีรา  จิตรใจภักดิ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองย้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงฑิฆัมพร  เชยชื่นจิตร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินแก้วปวงคำ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุชญา  วรรณแสงทอง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงธัญชนก  หัตรสาร โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองแจ้ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงแพรพิมล  มั่นซิ่ว โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพาณิภัค  ชาตรี โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิรากานต์  ทองช่วย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัทธนันท์  จิตรสมณะ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพีระนันท์  เพ็ชรน้อย โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพุฒิพันธ์  สัญกูล โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายสุรบดินทร์  ทวิสุวรรณ์ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเก็จมณีฑ์  วรวัฒน์หัสดิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธันวา  ฤทธิมา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายกิตติพิชญ์  บุญขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายภาณุวัฒน์  เผือกชาย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายสิริดนย์  เยาดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์โหนง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศจิษฐา  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายรัชชานนท์  คงบำรุง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนับดาว  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงญาดา  หวานขัน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชรภรณ์  นาทุ่งนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีละมุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงโยษิตา  อินทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนากร  พูลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภกร  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายกิตติภัทท์  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤษพล  ซุ้นฮ้อ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อ่อนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายธนพนธ์  ชุมสุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายเอกบุรุษ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกรวิวรรณ์  คงแย้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวิศิษศักดิ์  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายก้องเกียรติ  ธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูวนนท์  ขาวเนียม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายนพรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายรนวิชญ์  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกัญญภัค  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศรีธีรา  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงจิตรลดา  บุญชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายวิศิษฎ์  วิประกษิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสุพรทิพย์  คีรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงณัฐชา  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงโมทนา  จรียานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปรเมษฐ์  รักใหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปิยะบุตร  จันเซ่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปัทมา  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายภานุกร  กาสาวัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวริศรา  จุ้ยเริก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กชายกฤษณชาติ  สิริสมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฎฐชา  ลั่นสิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายศรัณย์  ภัทรศรัณย์กุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายบรินทร  จับปรั่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายวัชวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายวชิรวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสุภาสินี  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายเกษชฎา  แก้วชฎา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐนันท์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชมพูนุท  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายทรรศนธรรม  ลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปัญญาพร  เขียดสุก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงศตพร  คนเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายเอกภพ  เกลี้ยงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายกิตติภาษณ์  คันฉ่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายสรวิทย์  โกมาลา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศิริประภา  อั้นซ้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงนภันต์  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพรศิริ  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงหัทยา  หมีนเส็น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายจิรวัฒน์  มากชิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงนันทิชา  นาวาแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายเฉลิมรัฐ  หลีอรัญ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายกมล  พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายพิพัฒน์  เพชรเรือนทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปลอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงสิริญญา  รักห่วง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายกรวิชญ์  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายสิทธิชัย  ทองโอเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายโอฬาร  สงบดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปานสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงนุ้ย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐธิชา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคีตภัทร  โปซิว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพอเพียง  คชถิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายฐานเมธ  เซ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชลณัฐดา  ทองเม่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายหฤษฎ์  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชัยพัชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภวนันท์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิปาง  หมวดใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณภัทร  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายอนุวัฒน์  ธรรมประโคน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปริณดา  ศรีเกื้อ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปาลิตา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปารวีย์  เยาว์ดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปวริศา  นิคะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงธัญชนก  หมัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวิชาดี  มากอ้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชนินทร  เพ็งจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิยวดี  ผาใต้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเกษแก้ว  สราญชื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุพิชชา  วิฑูรชาตรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายรัตนพล  พรหมมี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนิติภูมิ  สุขทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชนะพล  เรืองนาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอินทร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายเฉลิมพล  รุ่งสมบัติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเจสซี  คิง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงอริสวรรณ  พงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรวิชย์  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทิวากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงผัลย์ศุภา  แก้วหนูนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรณิชา  ท่าจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอภิภาวดี  บุญตะหล้า โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายอภินันท์  สงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปรเมศวร  ศรีอำคา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวสิตา  ชูเนตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัชพรรณ  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฏฐมณี  อินเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายดนัยเทพ  นวลปิ่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศุภกิตต  เต็มหลิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายกิตติศักดิ์  อิ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายตรัยคุณ  จริงจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายกวิน  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธนัชชา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพงศธร  ชัยเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ทิมมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอภิชญา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชพลี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูนุ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายปิติชา  ไตรญาณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทวีศักดิ์  หนูอุดม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพัชราภรณ์  หุ้นย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกฤตพร  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณฐกร  ชอบแต่ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายจิรภัทร  พรหมเจียม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปรีญา  สัตย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายเสฏฐโชติ  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพชรพล  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุธานันท์  พูลพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัณฑิมา  ดำเดิม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณภัทรจิรา  ตุลยสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทรทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอรุณมาศ  หยูจีน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเอกมณี  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปภาวี  ถิ่นพฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสิริมา  แซ่อั๋ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศรุตา  ปลอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรพิพัฒน์สิริ  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปิยสร  แก้วกลาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปกป้อง  ปราบปัญจะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายศิวกร  คงลำธาร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงบุศราวดี  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิมา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายวรยศ  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทองเดช โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพรนภัส  ภู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกรวีณ์  หอตระกูล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณฐชนน  ยังเจิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพชร  กลับดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสัมพันธ์  จีนซ้าย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายธราเทพ  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกีรัชวัฒน์  หวังโสะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรติมา  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปริชญา  หนูสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีโภคา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปุณยาวีร์  บินหมูด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิรภัทร  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงเพชรพิชชา  เพชรสีช่วง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงณัฐฐิตาภา  ดอนบุญไทย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณิชาภัทร  นานอน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปัญญภัทร  สุวรรณเวลา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงปนัสยา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงนลินทิพย์  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปวิชญา  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกิตติศักดิ์  แป้นทองหลาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายคิงฮั่ว  ติง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายชัยวัฒน์  เศรษฐพลอย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  ทองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายเอเซีย  หาบสา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนนทพัทธ์  มุรุศรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรภัทร  ทองชิต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนิชกานต์  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชนะเกียรติ  สั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศิถินันท์  ศุภจำปิยา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายตนุภัทร  พุฒนวล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพีรพัฒน์  แตงสวน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายวีรภัทร  ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ปั้นทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงญาณาทิป  สี่หมื่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายฐณเขตต์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายจุฑาธวัช  ทองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภูหฤษฎ์  พิณเขียว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายจุฑาธวัช  ทองสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายทีรัชวัฒน์  หวังโสะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายวิชญ์พล  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกรวิชญ์  พัดลม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอัษฎายุธ  ด้วงทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงชัญญาภัค  เชี่ยวภู่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงเนติมา  คัมภีร์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนาวุฒิ  มงคุณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณกัญญา  รักซ้อน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปาริชาติ  ชูวงศ์ทวิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงนาราภัทร  หนูฉ้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเบญญาภา  ชุมเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุทธิดา  ไพรตุก โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายจารุพัฒน์  จันเกตุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายชนนันท์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงนริศศรา  นุชิตภาพ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จงรักษ์วิทย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายนิธิ  นิลละออ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณรรฐพล  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายปวเรศ  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงฉาง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ชูหลิน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุชาวดี  เมืองคำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงญาณิศา  มิ่งเมือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงเกวลิน  สีมุขดา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเนตรนภิส  คงตำหนิ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเจตณัฐ  แก้วจำรัส โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพฤติพงศ์  คุ้มรอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภกร  ซุ่นสั้น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายสหณัฏฐ์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงญาณิศา  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายจิตะเสน  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายพงศกร  เลื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ตั่น โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณิศศา  ชัยเพชร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐนันท์  คงสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายศราวุฒิ  หมันแหละ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัชชา  วรรณสะโร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งเกต โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงทิพปภา  ซิมมุข โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเขมจิรา  โคกเขา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายฐิติพันธ์  ขันตี โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงมณีวรรณ์  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงฐิติพร  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญจนพร  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปะการัง  ทับเที่ยง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุภกร  ผ่อนย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่จี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายวีระกิตติ์  กิตยาปฐมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณัฐพร  โปซิว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอมลธีรา  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณัฐนนท์  นนทบุษร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายศิรวัชร  จำปา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนิธิวดี  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกุสุมา  หนูหวาน โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนวัฒน์  จิณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกฤติยา  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงรัตนาวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอธิชา  โกสัยยา โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกนกวรรณ  คงยิ้ม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายคนัสนันท์  อุยสุย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายกรวิชญ์  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกิตติพศ  คงนคร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพิชานนท์  แก้วละเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายยศวรรธน์  ล้วนเส้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเบญญาภา  อิตประดิฐ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงธมลวรรณ  ก๋าวิล โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาครอด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงภาณุวัชร  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เซ่งแซ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญโยดม โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรัชชานนท์  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพ้งเล้ง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศศิธร  แซ่จอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำสว่าง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเสริฐศักดิ์  ด้วงเอียด โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวรัชยา  เกตุพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณิชกานต์  กรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปพิชญา  ประทุมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงพรศิลป์  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกฤษณทานันธ์  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายเหมืองเพชร  ดำเกาะ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกชมน  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิริทิพย์  ศรีคง โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายปัญจพล  รัตนสิมานนท์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอมรวดี  เสนี โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายกฤษฎา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธีรภัทร  เสริฐศรี โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงวาริณี  โมทิม โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัณณิกา  อินนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเจนนภา  ยกปาน โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัทรดา  สุชาติ โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปรัชญาณี  เผือกชาย โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปรัชญาภา  เผือกชาย โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายคณิน  เพ็งเล็ง โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขันสิงห์ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงเกศรา  สุวรรณยศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุทิวัน  ดับพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายมนัญชัย  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวรรณวิษณ์  ชัยเพชร โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายชัยวัฒน์  จันฝาก โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุรัสดา  เพ็ชรศิริ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชนัญธิดา  ห้าสังข์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายกฤษฎา  เอียดชะตา โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชุติมา  มีสิน โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอียดกุล โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสรนันท์  ชูยัง โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  เจ๊ะหนู โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ช่วยสงค์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงฐิตาภา  มีจันทร์ โรงเรียนวัดนางประหลาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรนัย  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายธนกฤต  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงปิยนาถ  ไข่ช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงตติยา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายณัฐชนน  กังแฮ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายอนุวัฒน์  ขาวดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเฟื่อง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายฮัยดัช  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงลักษมี  เอียดตรง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายฟิฏรี  หูเขียว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอัสรีนา  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงเนตรนภา  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเพชรรัตน์  รนที โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองแป้น โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชาย์อนิรุตย์  ช้างขาว โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายจักรพันธ์  หยังหลัง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงซารีนา  ชายทุ่ย โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงนัสรียาห์  ฉิมเรือง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชัษนันท์  ชูเมฆ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายชินกฤต  สาราบรรณ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล้าเก็ม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอาลิสา  แดงหนำ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสุธิดา  สุโสะ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัฐฐิรา  นิ่มดวง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ชาภักดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายพงศกร  จันทจังหวัด โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงเสาวรส  เจริญลาภ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงญาณพัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธีรพงษ์  เเซ่ท้าม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพนธกร  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสิริวิมล  ตั้งสถิตพร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญยอด โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กชายอภิรักษ์  อังศุธรกุล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายมนัส  ศิลา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายพงศ์ประสิทธิ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วสมศรี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรทิพย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายวรรธก  ชูส่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงองค์ชนิตา  เตยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายภูเมศ  แทนบุญ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายภาคิน  ทวีพัฒนะพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปัณณพร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงมนัสนันท์  ฉายนิ่ม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุธีรา  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณัฐกมล  ขาวดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยเสนี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมคง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนรีกานต์  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงปภาดา  รักดี โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปวริศ  เดือน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงชัญญานุช  เรืองอิฐ โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงทัดดาว  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัลยาณี  ทองดำ โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนารีรัตน์  ท้ายวัง โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรหมพร  จันทร์เพชร โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกนกวรรณ  อุยสุย โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกรรณิกา  ร่วมพล โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิชานันท์  ศกุนตะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายปิยวัฒน์  มืดทอง โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปฐมาพร  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงสิราวรรณ  ขันนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ยมรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจันทิมาพร  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนาคิม  อวนข้อง โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฐธีรา  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายจิรเดช  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายกันตพล  ดำมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายภูเบศ  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงคริษฐา  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงฐานิดา  เนาวาส โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงสุนิสา  ผักคิ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงธนธรณ์  ช่วยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงสิรินดา  บัวสด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงรสริน  หนูเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  ชัยวิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วโก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงจีราวรรณ  เถรว้อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายณัฐภัทร  ให้หวล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมมินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายณัณฑณิฒย์  วารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายชานน  รามยัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กชายธารัณย์  วารีรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพรชนก  เอียดสีทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายพงศ์เกียรติ  สุขสง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 คณิตประถม
559 นางสาวจุฑารัตน์  ชูใจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 นางสาวชญาน์ทิพ  กิจเวช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นางสาวธารทิพย์  ชูฮั้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายเรืองศักดิ์  ประคองการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 นางสาวศิราวดี  เผือกปาน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวอริสา  เมืองสองสี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 นางสาวชนากานต์  ช่วยกูล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวทิวารัตน์  ด้วนเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาววริญญา  จักชุ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวโชติกา  เลี่ยมหุด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 นางสาวณภัทร  หนูสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 นายศักดิ์ดา  เอี่ยมพงศ์ษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 นางสาวพิชามญชุ์  สมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวชนายิกา  นิลละออ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวเพ็ญฤดี  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นายพีรพัฒน์  ภูมิแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 นางสาววิมลภรณ์  ช่วยหมู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอรัญญา  ทองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายปิยราช  กันดูลย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงบัณฑิตา  โว้ยสิ้น โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงวริษา  รามอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายเชาวนนท์  วงค์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกฤษดา  ชาติโรจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บริมาตร โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงวิชชุดา  สองแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงฐาปนี  ขุนทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลมาก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงบัวชมพู  หิมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐฐิตา  แดงสมศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงปิยาพัชร  เครือเอียด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงภัณฑิรา  ครุฑกษัตริย์ไทย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงจินตพร  บุญเนื่อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงอัญชิสา  หวังสม โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงจิราภา  หนูเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงกาญจนา  ชะนะสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงญาณิกา  รักหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงปวีณา  ช่วยรอด โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงประพิณญา  จันทราทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอัญชลี  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงผลิดา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงภัททิยา  ชายแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงน้ำฝน  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายวศินภัทรช์  หนูพินิจ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรรษชล  วรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายเอกฤทธิ์  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเสาวณีย์  แพทย์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพสุธา  สีดำ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชาลิสา  พตพันธ์เลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์อำไพพิสิฐ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอรนลิน  พลหลง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายศุภวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายวายุ  แดงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงอภิญญา  ธนูศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงกนกกร  เพาะพืช โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชญานิศ  จอนเหมือน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณิชมน  รื่นระวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายวิรุณทรัพย์  พานิชย์กุล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายพงศกร  ปัตตานี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวีรภัฎ  แถมบุญ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปิยวัฒน์  ฝุกล่อย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธวัฒน์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงอภิสรา  ทองโอ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสโรพร  ลีวัชรานนท์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กชายฐาปกรณ์  สุสิคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอลิสา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  อัตศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีดุก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสิรินดา  ขุนศรี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ก้อ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายสหรัถ  ชูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายสุรวุทธ  ทองปาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายวายุ  ตรีชะวา โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสวรรยา  คุ้นเคย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงธาวินี  สาระบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรรณิษา  เต็งเฉี้ยง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรพิชชา  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายภูมิภาส  ชอบชูผล โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชนิดาภา  ผลพฤกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนเกตุพล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายกาจพล  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายก้องภพ  สุภาพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายธนัช  หวังอุดม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กชายบุญญธิดา  ชัยวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงรมิตา  จรณโยธิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงวรรณรดา  แหละหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายปิยพัทธ์  จิโสะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายชัยภพ  รอดเพ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายรักเกียรติ  พันทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายปรัตถกร  กิ่งเกาะยาว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายยศวริศ  บุญแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงฐิตาภา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงณิชกุล  คงวัฒนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงชัญญานุช  ปักษี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายศุภวิชญ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายภาม  สว่างวัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอิสรา  พิชัยรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่ขอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายคณาธิป  บุญเพชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงปิยกานต์  โอทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงอัยริณญา  เอ้งฉ้วน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายชัชพงศ์  คงทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายธนาวุฒิ  สวัสดิวงษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายจิณณวัตร  จันทร์ประทีป โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายณัฐ  ภิรมย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายณัฐดนัย  ทองมา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายวศิน  พุฒนวล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายสัณหวัช  แท่นบัตร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายพิชญุตม์  ขันเงิน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายรัฐภูมิ  ช่วยหนู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงสิริยากร  บัวเรือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กชายปองพล  รอดศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงรพีนภันต์  ชยันต์เกียรติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงมณิสรา  ไชยมล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐธิดา  นนทบุษร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปภาณิชา  นิลละออ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายภูธิป  บวรเกียรติ์ภากร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายณฐพล  จงราบ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กหญิงลัคนา  ชวลิตธำรง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สันติไชยกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายณัฐภัค  จักรีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงชนิตา  จิราจินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงวิชาดา  คงเพ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกมนทัต  จินดากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายกฤตเมธ  ชวะนานนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวรินทร  ขุมธนสาร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงอภิญญา  ฤทธิฉิม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงกานต์สินี  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พงษ์ศิริกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายณัฐดนย์  ปราบแทน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงฟ้าใส  งามไตรไร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายวสุพล  กาเยาว์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายสิรภพ  รัตนวัย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญช่วย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงสไบทิพย์  รัตนแก้ว โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 นางสาวทรรษิวรรณ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายณัฐกมล  สังขวิเชียร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพัชรินทร์  พักตร์จันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงสิรินดา  พันธุ์พัฒนาศิลป์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงจิราลักษณ์  นวนจันทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายพันวา  เรอุไร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงเพชรลดา  ดาวหยก โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมิ่งกมล  นาพอ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกัลยา  อภิรัตนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชมธนัญญ์  สันติวิสัฎฐ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่คู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอรนุช  อภัยพงค์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิตรเที่ยง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสิริยากร  ข่ายม่าน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงศวรรยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายยศภัทร  ภัททิยากุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเนติภัท  ศักดิ์สูง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายเอกณเรศ  จิตพิทักษ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายจีรานุวัฒน์  ธนพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนฤมล  เลิศมาลัยมาลย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพิรัลพัชร  บุญเกิด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฮานาณี  หลำจะนะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงรินรดา  พูลภิรมย์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณิชาภา  อ๋องเจริญ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงวานิต้า  สันอี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปราญชลี  ทองงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุภสิริ  เที่ยงธรรม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงชนิษฐา  ทองหอม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงอธิชา  ฉับพลัน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนภัสสร  ลายละเอียด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายยุติวิชญ์  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพรไพลิน  บุดดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขนาน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงภัทรภร  สิทธิลีลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงอัญชัษฐา  อึ่งทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงรวิษฎา  เชียงสอน โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสิธินัน  สุทธินนท์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภักดี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงพัชรากร  อ่วมอร่าม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนิชาภา  วิภูษิตวรกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอัครัช  ทองเส็ม โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงปานไพลิน  กิจปกรณ์สันติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวรรณ์วิสิษฐ์  เพ็ชรฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อินทรวิเศษ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวิศิษฐ์พร  จำปา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายนรบดี  สรรเพ็ชร โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายรวิภาส  คงเมือง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลันดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาณเหนาะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงปาณิสรา  ตันวโรภาส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายธารไท  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายปาติโมกข์  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กชายสิปปกร  โสมวิภาต โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกอบการย์  พีระภิญโญกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอัญชิตา  ชูศาลา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิชยดา  มุ่งหมาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุชาวดี  โชคสกุลวัฒนา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวราวิชญ์  สังข์แดหวา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเปารยะ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพพิชญาณ์  พัฒนากิตติพิทยา โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ปัญจวงศ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายอัครพล  วุ่นศรี โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงพิมพ์ภาวรรณ  บรรจงสุทธิ์ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงสุภาสินี  ธนภพ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงสุทธภา  ปิยะพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายจิรกิตต์  รัตนบุรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงตวงพร  ศรสลักศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายกฤษฏิ์  สินไชย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายตรัย  คงทรัพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายหัฏฐกร  เพียรมิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงภควรรณ  นุชิตศิริภัทรา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพัชชาภา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสิริรัตน์  ตุลยกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายสิริวัฒน์  เหลือแดง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชโนทัย  ศรีนวล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปวิชญาดา  เพทาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงลดามณี  บัวจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพริริสา  จันทนา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายอภินัทธ์  ว่องวัฒนาศิลป์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายภัทรดนัย  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอัญชิสา  ยิ้มย่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กหญิงณัชชา  กิจชล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงวิมลววณ  รังสี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายอรรถภูมิ  พักตร์จันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงฉันทิศา  หวานสนิท โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงรานาร์  เดชกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายสิรภพ  กฤษณภักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายวิษณุ  หลีกภัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงธนารีย์  หงษ์คู โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงธฤตวัน  แก้วสงค์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สว่างแจ้ง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงอรวรรณ  ศุขศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกุลภรณ์  คงผอม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
847 เด็กชายณัฐพงษ์  ทุ่งปรือ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
848 เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กชายสรวิศ  แก้วประเสริฐ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงปาริชาติ  วรรณแรก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายสิริพงษ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิ้งเหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายสุวิจักขณ์  เสียมไหม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพรลภัส  บุญวิชัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายปริวัติ  พุฒนวล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองขำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายวรพล  ปพนศักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงนัชชา  เกลี้ยงรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 คณิตประถม
859 เด็กชายรัชชานนท์  นะวะกะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงทิฑัมพร  ทุ่มขุน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายชลการ  พูนรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงปณิฎฐา  จริงจิตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงณัฐชยา  บินมาดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายจารุตน์  ว่องวชิรพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงสิริธิดา  วรพงศ์พัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายนาบุญ  ปานดำรงค์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายพฤธิ์  ลุ้งใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มเติม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพรสรวง  จันด้วง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงธิดารัตน์  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายศุภเสกว์  รักภักดี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายปภาดา  เสนทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กชายรอยธรรม  นรายรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายกันตพัชร  สายเมธา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายฐปนภพ  ทองแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงเลอลักษณ์  นรายรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายมุห์ซิน  อาหรับ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายธวัชชัย  คชเวช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายธนวิชญ์  จันทรกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายณัฐภัทร  คงบัน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายทศพล  ลอเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงจิรนันท์  รอดชู โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงศศิอัปสร  ปานทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงเจษฎาพร  สมพงษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณฐพร  แพงมี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายอภิมุข  ชั้นสกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายพชร  บุญเจริญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายสุธิพจน์  เพ็ชรสามสี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายนันทิพัฒน์  สัจบุตร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายธนดล  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงชาลิมา  เกิดวั่น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงชนิกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงฅีตกมล  แซ่ลิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายณัฐชนน  เครือสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงผาณิตา  พลประสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงชัญญา  วงศ์สาคร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงจารวี  ฤทธิมา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงศรีตรัง  จิตสัมพันธเวช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองเสนอ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงเพ็ญโสม  พลชัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงภัคธีมา  ฮกเตี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงขวัญกนก  คงนคร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงศุภกานต์  ชูเสียงแจ้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงตติตา  ไหลล้น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงปุญญิศา  ศรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงอธิชา  ด้วงห้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงกฤษณา  แก้วคชชา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายธัญวิชญ์  ริมดุสิต โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงวรกานต์  ชูชะนะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงปนัสยา  เดิมหลิ่ม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายจิรภัทร  ส่งส่อง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงฐานิสสรณ์  อรุณรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปิยธิดา  ชูเอน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายภราดร  ไกรสุทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายปุณณัตถ์  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายณัชพล  หลักเพชร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายนราวิชญ์  จู่วัฒนาพงศ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  อินนุรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายธนดล  รชตะพันธ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงปิลันทร์  โสภารัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงภัทราวรรณ  เอ้งเถี้ยว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงสิรภัทรา  สังยวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายชาคริต  หมัดอะดัม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงภัทรนันท์  จรุงกีรติวิมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายธนกฤต  ช่วยดู โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงจุฬาลักษร์  ศรีชัย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงศุภิสรา  เลาหประภานนท์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายศิกษก  ดาบทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงเกตน์สิรี  รอดริน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงวศินี  จิ้วฮวด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงฐิตยาภรณ์  ชุนวรฐายี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายชินดนัย  ไกรเทพ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอุทุมพร  กูลเมือง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 นางสาวธัญชนก  สิริพร โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงรุจิรดา  จันเกตุ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 นางสาวจิรัชญา  พูลสิน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นายธีรภัทร  แต่งสวน โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 นางสาวหัสยา  นพคุณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 นางสาวเกวลิน  แพงมี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายเดชาวิชญ์  อ่วมบุญ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวกันติชา  นุชม่วง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวสุปรียา  สุขใส โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงรุจาภา  พรหมทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เชาวนะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรสามสี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงกุลณัฐ  รักราวี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายกิตติ  พฤฒิวิญญู โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายสุริเยนทร์  ฝันเสียง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 นายกฤษณุพงษ์  พงษ์ประวัติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายนราวิชญ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 นายจักรรินทร์  ชูจันทร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 นางสาวโสภาพรรณ  ณะหนู โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 นายณัฐทรัพย์  มูลิกา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายอธิษฐ์  พลทิพย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 นางสาวกุลปรียา  ขาวนวล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงดรัลรัตน์  สิทธิดา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงวรัญชลี  ฉิมเพชร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  รองเดช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 นางสาวขจี  คงวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 นายบวรภัค  สิงติ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายธนธรณ์  บุญนวล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เส็นสด โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 นางสาวอภิสรา  เทพสิงห์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาศิริพันธุ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ตั้งคำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 นายวีรภัทร  เมืองสุข โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 นายพนมกร  วิรุลศรี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 นางสาวปาริชาต  ชุณหโกวิท โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวแพรวรุ่ง  ช่วยชม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 นายณัฐพงศ์  คลังทิพรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงวศินี  ชัยศิริ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงณัชชา  ธัญธนวิทยา โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 นายธาวิต  หาญวัฒนกุล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 นายอัฐ  แจ่มกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาวภูริชญา  เกียรติกำจาย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 นายชยณัฐ  พรมราช โรงเรียนดรุโณทัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายศิวรุจ  ทองย้อย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อนันตวรพจน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายวรชน  สินไชย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงวริฏฐา  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงปริมณัฐชา  นาคมณี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายภูมิปราชญ์  อั้นซ้าย โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายพงศ์ปณต  แสงอาทิตย์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายปุริม  ลักติธรรม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงชรีทิพย์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงศุภิสรา  เอียดใหญ่ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายแอรอน  อะไลเจอร์มิสเซอร์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ชูบาล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายติณณภัชน์  ศรีเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายอธิปัญญ์  อินทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายธนโชติ  ชูเก็น โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนำ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายสรวิชญ์  สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายรณกฤต  รัตตมณี โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายเติมเต็ม  บุญเอนก โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายคณาธิป  ชูสุวรรณ โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายศุภวิชญ์  หมวดทอง โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงเยายุภา  แจ่มกมล โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายพีรพล  ไทรงาม โรงเรียนดรุโณทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเลื้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงศรอนงค์  เรืองวิทยาวงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงปรุงชนัญ  ตุลาทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงปวีณ์รมิตา  วงศ์พัฒนพงศ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายชลดรงค์  แก้วท่าพญา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายสุนิธิ  จรุงเกียรติกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีอักษร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วพิทยา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงสิริยากร  จำปา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กชายเตชินท์  เดชอรัญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายปรินทร  คงผล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงอัยศิกา  ย่องซื่อ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กชายจิรวัฒน์  ลัคนาวิวัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เมืองพูล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงธนัชชา  ทองเอียบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงปิยภรณ์  เจือกโว้น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กลิ่นหอม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายอรรถวิชญ์  หลงขาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายสิตสโรช  ลีลาธนากร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กชายชวิศ  อนุตรพัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กชายอโณทัย  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กชายปารัช  เขมะสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กชายกรวิชญ์  รอดทุกข์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายนิคโคลาส  เริห์ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายพีรวิชญ์  ตรังค์สุทธิ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายณฐชัย  ยิ้มเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงภูริชญา  บุญเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายชวิน  เกปัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงพริมา  รองเดช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงณัชชา  ทองสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กชายอิทธิบุูรณ์  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงณัฐสินี  แสงแก้วอนันต์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กชายสิรภพ  แสงรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กชายทัณฑธร  เส้งรอด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงชยุตรา  พลชา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงศฤงคาริน  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายภูมิรพี  ไกรนรา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงกวิสรา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุทราภรณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงพรชมพู  หนูแดง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 คณิตประถม
1075 นายกันตินันท์  แก้วประทุม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวทิพย์วิวรรณ์  ทองสมอินทร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายพัชรพล  สาเหล้ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอัญชลี  แก้วละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นายณัฐธัญพงศ์  สุรัติศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัฐชยา  พงศ์พัฒนพาณิชย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงกรินทร  ทองปาน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นางสาวสกาวรัตน์  แก้วท่าแค โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายกิตติธัช  บริเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายวัฒนาพงศ์  พลายด้วง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงณัฐวรรณ  จบสองชั้น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 นางสาวหทัยกาญจน์  จันทร์เม่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 นางสาวเนตรกมล  นักร้อง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายภูริช  ตั้งคำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 นายปรเมศวร์  โพธิสุวรรณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายชาญยุทธ์  หมื่นอักษร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายอดิศร  กาหลง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 นายปาฏิหาริย์  วรรณบวร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1093 นายชยุตพงศ์  เลาหประภานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 นางสาวสิราวรรณ  ทรัพย์สง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายตนุษย์  เรนเรือง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายชาญพจน์  ชูทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงพรวลัย  หลงละเลิง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงรัชนีกร  อาลิแอ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายกฤษณวรรษ  บุญพรหมสุข โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายธรรมวัตต์  วัตตธรรม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงสุชานุช  แซ่หลี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงอัญชิษา  ทองขาว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงผกายวรรณ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายพีรวิชญ์  รัตนหิรัญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ไข่มุกข์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงธีรดา  จิตร์ชูชื่น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงมานิตา  เทพวิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงชัชญา  นวนนิ่ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายภูมิวิศ  ยอดศรี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายศุภฤกษ์  ฮ่องช่วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายอนุกูล  เอ้งฉ้วน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวสุฑารัตน์  พริกชูผล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงกาญจน์ชนก  อักษรกาญจน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 นายสหภาพ  รอดงาน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นายกันตพล  สมใจเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณัฏฐ์  พัฒนวิทย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายนิพิฐ  นิลวงค์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นางสาวศวิตา  เพ้งเล้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นางสาวจิราพร  สิกขาจารย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายสุรเชษฐ์  ไทรงาม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 นางสาวชนิสรา  งามสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายณัฐชนน  แก้วหล้า โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายพงศ์พล  เวชยันต์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายธรรมสรณ์  จาตุพรพิพัฒน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวอภิสรา  จงเจริญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 นางสาวอชิรญา  คงสิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงพัชรพร  ยั่งยืน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ละออง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 นายศิริพงศ์  พงศ์พัฒนพาณิชย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายปวริศ  นาวีกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 นางสาวปัฐมาพร  ศรีสง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำปาแถม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 นายธีรภัทร์  สุขศรีเพ็ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นางสาวศิริวรรณ  จบสองชั้น โรงเรียนพรศิริกุล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิมดาว  ศรีเกตุ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายอาณกร  ขจรสิริสิน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงบัวบุณ  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงนาถินี  ล้วนเส้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงเพ็ญสิณี  สันติไชยกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงอาธิชาดา  ศรีโยธา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภัทรา  เพชรสุทธ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายปพนธีร์  คงนคร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ณ พัทลุง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูมิมาตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายธนภัทร  จารุพันธุ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกรวีร์  เสนาคำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงกัลยกร  ทองส่งโสม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงสุพิชชา  ธัญรส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงดาราวดี  คนเที่ยง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงเกวลิล  ทองมณี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกุลพิชา  พัฒนไพรสณฑ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงปุณณภา  โชคพิชิต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพชรดำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายจิรเมธ  ทองโอ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงปัณชญา  เลอเลิศวิเชียร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงชมษร  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายเจตนินทร์  นายโท โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงณฐพร  อรรถสงเคราะห์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงอินทุกานต์  เรืองแสนสกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงมณิสรา  ตั้งทวีพูนทรัพย์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายธีรเดช  จำปา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายทัตเทพ  ช่องสมบัติ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายธีรภัทร  ส่อสืบ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายรชต  พิศาลกิตติคุณ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงแพรพลอย  แซ่เอี้ยว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงอาทิตติยา  วันชะเอม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายปัณณธร  ชินพิทักษ์วัฒนา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายภูธเนศ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัฐชุตา  ชื่นบุตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงนรภร  หลงละเลิง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงศุภกานต์  ตันตรัตนพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายวิทวัส  ธรรมาเจริญราช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายดิชพล  บุณยะผลึก โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายชัยกร  สามสี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ทองโอ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายศรัทธเนต  ใจตรง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงเกณิกา  จิตรละเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายวรากร  จิตรหลัง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายนัฐพงศ์  กัญญาพัน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงทัตสรวง  มีแก้ว โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีธนสาร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงภัททิยา  เพชรเกื้อ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ตันติกฤตยา โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายปณัยกร  นามพริ้ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงเทวิกา  ศรีอาราม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธนัชชา  ทองรักษ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายพีรภัทร  นักปราชญ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงภัทราวดี  จรูญศักดิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายธีรภัทร  จันทรเกษ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายกิตติเดช  เดชอรัญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพลกฤต  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฎร์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงภณิตา  เอียดชูทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายชินโรจน์  แซ่จั่ง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธนพร  หลังแท้ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายกฤต  พลประสิทธิ์ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูอ่อน โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณภัทร  แร่ทอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงบุษปานันท์  ภาฤทัยเจิดจรัส โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงนันทน์ณิชา  หยังหลัง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรคง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณิชาภัทร  กาญจนานิจ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงณิชาดา  ตันติบรรพกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายปิตุวลัญช์  ผลธรรมปาลิต โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายสิทาธานต์  คงเอียด โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพิชชาพร  ใบกอเด็ม โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายจารุกร  ลีสุรวณิช โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายภูวิศ  นาทะสิริ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงปานญ์กัญญา  ตั้งปอง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงธัญรัศม์  รอดดำ โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงฐิติชญา  ดำช่วย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงพิชชานันท์  จริงจิตร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงวรรณภัทร  ขันนุ้ย โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายธนบดินทร์  พันธ์วนิชดำรง โรงเรียนพรศิริกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงอัญธิดา  กู้สุจริต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตรชวาล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูมิทักษฺณากุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายพัทธดนย์  มากขาว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงธนัชพร  สังข์สุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายศิระ  อามาตย์เสนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายชินกฤต  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงธัญสินี  บุญชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายอริยวงศ์  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1247 เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงนราวดี  ศรีธนวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายกฤษฎากร  ชูเมือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายนวพล  อู่ไพบูลย์สิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงจินตนันท์  โตทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทนพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงปัญญาดา  น้ำเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1255 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงปวริศา  บัวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงณัฐณิชา  กล้างาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายภัทรดนัย  บุญแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายพชรพร  ปริวัตรพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กชายรุจน์  อ่องศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กชายโรจน์  อ่องศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กชายเก่งกาจ  กองทอง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงยศวดี  คงบัน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพทาย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายศุภณัฐ  ไกรนรา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงสิริกร  นันทประชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงกฤษฎาภา  ประกอบกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงณัฏฐกุล  เบญจกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงปริยากร  วัดโคก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1278 เด็กหญิงศศลักษณ์  ศรีเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1279 เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1281 เด็กหญิงพรนภัส  ทองสม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1282 เด็กชายเนธัน  อมรภิญโญเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1283 เด็กชายสิรวิชญ์  ปานจันทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1284 เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงชิษณุชา  จิโรจน์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1286 เด็กชายพรธนพล  นิลพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทองประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1288 เด็กหญิงณัชชา  ลิ้มพิพัฒนวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1289 เด็กหญิงศุภากร  ศุภรานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กหญิงธัญสินี  กาญจนนันทวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายพศิน  เขมวุฒิพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 คณิตประถม
1292 เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงชนม์นิภา  อินนุรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กหญิงธัญญ์นนท์  รุ่งเชวง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงณัชชา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธนกฤต  สิริธนาวุฒิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายกฤษฏ์  ฮุนพงษ์สิมานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศิริตะโร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงธัญพร  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงชิษณุชา  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ติ่วกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายพชร  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงรชดา  พลายด้วง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงวริศรา  จิ้วกาย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพชร  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ติ่วกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายปัณณ์  จารุพานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 นางสาวฐิติพันธ์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายภูริต  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายกฤษณะพงศ์  นิธินรเศรษฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายปฏิภาณ  สังขนฤบดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายจิรายุท  ปัญญสถิต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงสุธีรา  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงปัณฑิตา  อริยปรีชา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงจิรัชญา  เฉลิมชัยพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงสวรรณกมล  ลีลาธนากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายศิวกร  ชัยเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงศรัณย์พร  จิโรจน์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายกันต์ธร  ศุภศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงอันดา  เพชรมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีวิรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงไข่มุกข์  ธานะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายภูสัณฑ์  รัตนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ลิ่มโอภาสมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงกุลภัสสร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงแพรวพนิตา  อมรภิญโญเกียรติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศราฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายภัคพล  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงศิวัชญา  ขุนนุ้ย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายนนท์ปวิธ  วินสน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายภูริช  พิบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายฐานวุฒิ  เศราฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงรินรดา  ธรรมาวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมิตรสินี  วุ่นแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายนนทกร  จำปาสิทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายคามิน  รักษา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงฟูฟ้า  ชูตรัง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงณภัทรา  จารุพานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงเปมิกา  จำปา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงเรวดี  วรรณศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายเจตนิพัทธ์  รัตโน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงปัญญณ์นธร  รักษารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกมลานนท์  สุขลิ้ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงติณณา  สายเมธา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายภูสิน  รัตนแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศุภิสรา  ทองเพียง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายยศกร  ปริสุทธิคุณากร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายสติปัญญ์  อ่อนสง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงออมพลอย  ตรังใจจริง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายกฤชพล  เพชรอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงมนต์ณัฐ  ลีแสวงสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปภาวี  เส็นฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงปุณยวีร์  คงปรือ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงธฤตวรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายสุรวุธ  ฉูมิ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงลลิตา  พิชญ์ปรีชา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายภาสวร  ว่องธนาพัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายบุญวิวัฒน์  รองเดช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองวง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุระกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงวริศรา  รูปสันทัด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงกมลชนก  สินไชย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงอารยา  รัตนมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงภัสวรรณ  รัตวิวัฒนาพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธนธัญ  สุระสังวาลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงอารียา  รัตนมณี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณัฐนรี  ชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงรดา  ศิริมาตยาพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงพัณชลิฎา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงณัฏฐ์ธีมา  อัมระปาล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงเจริดลักษณ์  วัฒนะประดิษฐ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงสริตา  ฤทธิหมุน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปิ่นวิภาดา  มุกดารักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณฐพงศ์  ราญฎร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงมุกรตา  ธรรมาวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงรุ่งนภา  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนภัสกร  แก้วประชุม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงธันย์ชนก  ลุ้งบ้าน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูคง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายนพคุณ  เสรีรักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วเกื้อ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายสิริกร  ขวัญแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงมนพร  พรหมมงคลกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ถาวรสุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณัฐทิตา  ช่วยพัทลุง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายจอมพงศ์  ศานติมาร์ค โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีละวิวัฒน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงวริศรา  เศียรอุ่น โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงบุณยวีย์  ช่วยธานี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงธนภรณ์  จริงจิตร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายกฤติน  กันตังกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายวงศ์วรัณ  สังข์สุข โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายอภิชัย  เมืองแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงมณีวรรณ  นพคุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงวรนิษฐา  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชูเชิด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงวิชญาพร  เชื้อเขา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ชะนะกิจ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุภารัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายภูดิส  ลาวัลย์กุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงพรสรวง  ขวัญศรีสุทธิ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปัณณทัต  ภักดีโชติ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงมัญชุภา  นพคุณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงประภาทิพย์  โกวิทธีรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงพรปวีณ์  โออินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายอินทัช  เลิศวนวัฒนา โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงสลิลา  ยุกตเวทย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงณิชากร  สุนาเสวีนนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงปภาวี  วรรณโสภณ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพลอยชมพู  ดำเกาะ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงธัญวรรณ  จิตราวุธ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงพิชญา  หนูนุ่ม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายนนทพัทธ์  ศิริอนันต์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายชัชพล  นิยมแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายปุณณวิชญ์  เทพศรี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงณัฐกัลยา  ปล้องหอย โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงธนัชชา  หมานหมาด โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายวชรปกร  ถาวรอนุมาศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงระวิษฎา  ไกรเทพ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงอภิษฎา  ลอยเลื่อน โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสุพิชญา  โกไศยกานนท์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมโชโต โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายพิทยวศิษฎ์  ทองกาวแก้ว โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายภูริณัช  ศิริธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธีรฉัตร  พานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายพศิน  ศรีละออง โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงยศวดี  ดวงมาก โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงนภัสชล  เหมไพบูลย์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงนิชกานต์  ลีสุรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายปิยะ  ศิริเสถียร โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  รักดำ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายณัฐนันท์  โออินทร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงนงนภัส  พิชัยรัตน์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายจารุวิทย์  แสงประดับ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงกมลพรรณ  มุสิกพันธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายนันทภพ  เกตณรายณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายโชติภัทท์  พานิช โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายชัชรินทร์  จันดี โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงธนัทธรณ์  ชั้นสกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงอชิรญา  ร่วงราม โรงเรียนบูรณะรำลึก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง โรงเรียนบูรณะรำลึก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม โรงเรียนบูรณะรำลึก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม