รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนเทพ  เทพแก้ว โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โด้คำ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิรชัย  สุขหมาก โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอิทธิกร  โตปาน โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายโชคชัย  สุขต้อ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงพลอย  จันทร์เป็ง โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวรัญชิต  เจริญอายุวัฒ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอรวี  เชื้อหมอ โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชญานิศ  ปู่ดี โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายวัชพล  ปุ๊กตา โรงเรียนบ้านกองวะ 1 ป.5 คณิตประถม