รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอภิชยา  ปวงคำ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอะเร  เลายี่ปา โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติศักดิ์  มหามณฑล โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนันธิวัฒน์  แสนซุ้ง โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายอาทร  ลุงเล็ก โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายสุชาติ  อะจอ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพัชรพล  คำตา โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พรมพิงค์ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  มาพร โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กชายชินราช  แสงท้าว โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายสุขคำ  อาจอ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงปาลิตา  ธรรมเสนา โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เสรี โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงประกายดาว  โนมะ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอาซามิ  เลายี่ปา โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสิงห์คำ  ลุงเล็ก โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอาหมี่  ซุ๋ยมา โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงสาริณี  มูเซอร์ดำ โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายมินทร์ธาดา  อินพรมมา โรงเรียนวัดโรงวัว 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวุฒิชัย  เสาร์แก้ว โรงเรียนวัดโรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มูลลี โรงเรียนวัดโรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสหรัถ  ตันสถาน โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจักรพรรดิ์  นันทา โรงเรียนวัดหนองครอบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพงศภัค  มาทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤษณล  ทองจ่าม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายกิตติคุณ  อาศนะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนภาคย์  จิตงามขำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชัญญาดา  วงค์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกุลยา  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัณฑิรา  วัฒนศิริเสรีกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เผ่าพันธ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายสถาพร  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธาวิน  อินขะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุ่มคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายสุประวีณ์  อุดมผล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายจิรัฏฐ์  จารีวิษฏ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธนาพรรณ  ไชยมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงขวัญชีวา  อินศล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายธีรภัทร์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมณีรินทร์  สารแห้ง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธุ์อุดม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเกวลิน  พงค์ศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดวงศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายปรีชา  มหาวัน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายยศกร  ศรีวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนนทกานต์  ฝั้นริยะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายชยานันต์  ลุงต๊ะ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชินภัทร  ชุ่มศรี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายบุณยกร  สถิตสกุลวงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนันทินี  มะโนธง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิรัชญา  จี้โปทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอโนมา  แสนมงคล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายฤทธิ์ติกร  กิติกา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธัญญพิสิษฐ์  อินปันสา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายวทัญญู  เมืองมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุคนธทิพย์  งามวัฒนากุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพัชรมัย  ธาตุอินจันทร์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงทักษพร  ธนวรรณวิบูลย์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงษิญาภา  กมลภัคสกุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จันทร์ไชย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายเลอศักดิ์  แก้วดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเกรียงไกร  ท้าวประสิทธิ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจักริน  ทศพร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฎฐิกา  โฉมพรรณ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนภัสกร  ม่วงทอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชมภู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีวิชัย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนริศรา  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอัจฉริยา  ยืนยง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนรมล  จันทร์เขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกฤติมา  บุญซาว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงญาณิศา  ชัยชื่น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ใหม่เขียว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยยอง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์กุล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายภาณุพงศ์  มาฟู โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายชนะเกียรติ  ตุ่นทา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณรัญญา  เขียวสลับ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุชาริณี  สุยะก๋อง โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองอ่อน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปัตติญา  สุขใจ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรัชยา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ดี โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงโศรตรีย์  ปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภัคพล  หน่องพงษ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายแทนตะวัน  ขอดคำ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปัญญาพร  กิติปัญญา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนิภาดา  นาโนพรม โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอภิญญา  อินปั๋น โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายจักรพงศ์  ต๊ะเปี้ยสืบ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัควดี  เสาว์เอ้ย โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงนวพร  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  อินตะมูล โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ต๊ะมา โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายวีรภัทร  ริ้วสมบัติ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายรัฐภูมิ  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยอุประ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เป็งสา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปัชนี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ใจมาลัย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยวุฒิ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกมลพร  สินพุ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอาลีนา  ดาววงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธันย์ชนก  ปันสุวรรณ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ขันแก้ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณฐพร  บุญปั๋น โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชารีย์  พลเยี่ยม โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมบัตินันท์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายยศพัฒน์  มาสกลาง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายอัครชัย  คำมะวัน โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายกฤติพงค์  โพธิสันต์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศุภัคชาญา  ณ ลำปาง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายจักรี  นที โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีระวิทย์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  ตั๋นเมทา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ตะโกภู่ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศุภสิน  แปงน้อย โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุษบง โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรสริน  อาวร โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภาณุ  สาเวศ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอชิรญา  โสติผล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันต์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปาณิศา  กันยา โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์ โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุทธาธิณี  อินทยนต์ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงเยาวภา  พันทอง โรงเรียนบ้านหนองตอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวเจษฎาภรณ์  กันทะรส โรงเรียนบ้านหนองตอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงพิชญา  คำป้อ โรงเรียนบ้านหนองตอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงสุชัญสินี  ตนสิงห์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญญา  ประมวลการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัชรนันท์  กีรติประสงค์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายจตุรภัทร์  สายพรรณ์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ปิ่นยา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอนัญญา  อินภิบาล โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เวียงนาค โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิราพรรณ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์ตระกูลเมฆา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสิริกร  พงศกรไกรเดช โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกรวรรณ  ศุภกิจโภคา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงภูตะวัน  สุริยะคำ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงมณฑิตา  ศกุนตนาค โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤตภาส  ริมแจ่ม โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิริยากร  สุภา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุชาดา  ประเสริฐพงค์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงตรีนภา  หอมอาจ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปัญญาพร  วงค์จันทร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  สมทอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงวรรณวลี  มูลถี โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเรือง โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อินผูก โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงแพรวา  ดิ๊ข่อ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงริชุฎา  ทองหลอม โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงเมธาวี  จูฑามาตย์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกุลณัฐ  ดีพุ่ม โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสมหญิง  แสนชื่น โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวริทธินันท์  เลาหมู่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิตรลดา  คุณนา โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุริยะรังษี โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยณรงค์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกุลวดี  โสภา โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงโชติกา  วงศ์คำมา โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงประกายกาญจน์  จันดาเวียง โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพิยดา  ดวงแก้ว โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอภิรักษ์  ม่วงมัน โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชานุวัฒน์  นันตาบุญ โรงเรียนบ้านหัวข่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงมนสินี  ลิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิสา  อับดุลเลาะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายโฮเซ่  โกฮ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงสร้อยทิพบ์  จันตา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปาลิกา  ปาลิกุย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายจีโอ  โซว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายนรัฐพงษ์  สุพรรณพิทักษ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมวงศ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายปาณัสม์  ปรางค์สมบัติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอรรัมภา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงสาริศา  สุทิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงภัคควดี  เขื่อนคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายปิยทัสส์  จินดาสวรรค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายทัศน์วสันต์  ฟูแสง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงดรัลพร  คำศิริ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มาลีสะท้าน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวปาณิสรา  แซ่พ่าน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวเกื้อตะวัน  คำเป็ง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวสาวนี  เลาว้าง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงกชพร  อ่อนละมัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวธัญลักษณ์  แก้วโปธา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวศุทธศรี  ชุมภูคำ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นายภูชิต  สิริจันทร์กระจ่าง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายณัฐวัฒน์  ชาญด้วยวิทย์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายก้องเกียรติ  อินด้วง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายศิริศักดิ์  ก้อนแก้ว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวเบญญาภา  ปัญจรัตน์ธนโชติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวนริศรา  วงค์คม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสุพพัตรา  แซ่กู้ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายดวงตะวัน  ฉินยี่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายไบรอัน  บุญรักษา เต๋า โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายอคิน  หล้ากาศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายสิงห์  สุวิทย์ศักดานนท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฐฐิฐา  กิจเศรณี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กชายอชิระ  กาญจนากิตติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงธนัชนันท์  นุ่มนวล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายปุณณวิช  ประเสนมูล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงรสิตา  ตัณชวณิชย์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมัชฌิมา ดอกจันทร์  ฮาชิโมโต โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสุจินดา  อินทร์สูง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายแมทธิว  สมิทธ์เสรี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงมธุริน  เสนศักดิ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพัชรวรรณ แวน  ลีเว่น โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายเมธวัจน์  ฉัตรวิริยะมงคล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายโธมัส จันละออ  คราฟท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายภูตะวัน  ฉินยี่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายภาณุพงศ์  เสียงเพราะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายแจ็ วูดี้  เมอร์เชอร์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายสิงโต  สุวิทย์ศักดานนท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนศิลป์ชัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงยูมิ  มิยาตะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทองประเสริฐ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงอนิสรา  อุดมพันธุ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเรเนชะ กอร์ อารวิน  ซิงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงคริสตินา  ดันเจโล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายศุภชัย  พลเยี่ยม โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายบุญศรัญญ์  กิจนวัตตะ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงชญาณิศา  กะวัง โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเดือนระมิงค์  แสนวงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเอคต้า กอร์ อารวิน  ซิงค์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธาวิน  จิระมหาโภคี โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จำปาเทศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายโยนัส  เบเร็นด์ส โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฉัตรชนก  จิระนันทกุล โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุทธาอร  อินเทพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนาตาลี  โคเฮน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพลภัทร  ธีรวนนท์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเซลีญา  วิโอต์ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปรัชญ์ชนันท์  วัฒนไชยกิตติ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรต๋า โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายญาณวุฒิ  ยาวุฒิ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายประณิธาน  สุวรรณโน โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายเกื้อคุณ  ชมชื่น โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณฐพัฒน์  โชคมงคลสกุล โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกานต์สินี  สุทะ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลกรพงศ์ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปาณิสรา  หมีทอง โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงจัสมินท์  นิลบ่อ โรงเรียนบ้านคุณแม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข โรงเรียนนานาชาติเกรซ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายวสวัตติ์  ลี้สมบุญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายศิริราช  มานะขันติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายสิรพิชญ์  มานะขันติกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายธนนน  โรจโนภาส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณปภา  เชิดสถิรกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเมลานี  สุทธิโพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงฐิติพร  เชียงของ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายสรศักดิ์  ง้อมอ้าย โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายธนวัตน์  ทองสุขดี โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น