รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศรีวัลลภา  วรรณดี โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงหมี่ชู  เยอเพียว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวิไลพร  เยอส่อ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทกร  สุยะมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรัตนพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายยุทธภูมิ  บ๋อแฉ่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกุศล  ต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงศรัญญา  บุญเรือง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงปิยนันท์  หวังกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงลลนา  ลุงสุ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงภันทิรา  พรมมาลา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิขริน  ศรีบุญมา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงมัลลิกา   ชัยยะวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุวิชญา  คำแดง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอังวราค์  ชื่อคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงญาณิศา  ลำไพเราะ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพัทธดนย์  คำอ้าย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายฐิติศักดิ์  หวังกิจเกษตร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายวีรพงษ์  สายผึ้ง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วชัย โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1 ป.4 วิทย์ประถม