รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงดวงสมร  เพ็ชร์หมู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกุลกันยา  เลาย้าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายชนิล  แสนย่าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐกิตต์  แซ่จาง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวายุ  ศรีสว่าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  - โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอภิชญา  มะณีรัตน์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายนิด  คำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายปราชญา  พรมภักดิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกิจเจริญ  มาหงิด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกัญญาภัทร  หมีแก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายติง  ยอดคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสหรัตน์  ปงกา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนาตยาณี  ฟูคณะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอภินันท์  สืบสาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายพงษ์สิริ  สุนันต๊ะพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอาภัสรา  ตะมา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุภัสสรา  วงศ์ไชยนิตย์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายศุภกร  โนผ่า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐณิชา  สวัสดิกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เขื่อนคุณา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงอภิสรา  สหัสแปง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายสรสิท  สีวลี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงแสงอ๋อม  ลุงหลู่ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงดุสิตา  ขันทมาลา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปราชนิญา  ยงสวัสดิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงญาโนทัย  แจ้งสว่าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศรีพร  ลุงจอ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายชาตรี  คำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจันทร์ศิริ  เม็งทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงเทวี  ลุงต๋า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงวาสนา  ทองทุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงธิดา  วันดี โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงนงนุช  ลุงซอ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพชรพล  มาหงิด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอริสรา  ใจปัญญา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนภาลักษณ์  เลาะเซอะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวดาว  เห็งมาต โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธงชัย  จองจาย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงจำหลู่  - โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายวันชัย  จองซอน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงสุทธิดา  คีรีค้ำจุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงจริยา  ขันเงิน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธนากร  อินทรวงค์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายจิรกฤษ  เลิศปรีชา โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชิดชนก  บุญชุ่มใจ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงปาริชาต  เครือทอง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกุลณัฐ  วงค์เรือน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธัญญาพร  แสงคำ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงเหมยฟ้า  ยามโพธิ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสิริญา  ต่อเหล่าค้า โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเครือวัลย์  โพธินาม โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกรกนก  อนันตกุลกำเนิด โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจันทร์ทิรา  ลาวตุง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงศรีสุดา  บำรุงรักษ์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงณัฐชยา  อาภัย โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเป็ง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัชพล  มงคล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กันหาเรียง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวน  ลุงทุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงศิริพร  คีรีค้ำจุน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนดล  ชัยสุรินทร์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์ โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน โรงเรียนสันทรายหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธันยชนก  หอมอบ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายพนาย  แสงหล้า โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายอดิศร  วงค์พระบาง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ตะติยา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณิชาปวีณ์  วงศ์สาย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายสรรเพชญ  พ่วงญาติ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพัชราภา  อามะลิ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุรินทร์ต๊ะ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยประภา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายจิรภัทร  ขาวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายศราวุธ  วิมาลา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายอุกฤษฎ์  โกมล โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฐชนก  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เหนือสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงการะเกด  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงธีมาพร  สิงขา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายไทยเงิน  ปินตา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายกิตติธัช  ลือชา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสิริธาริสา  คำอ้าย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสกล  อุดแคว โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  เฟื่องฟูกิจการ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิมา  สครรัมย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนฤมล  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปรางค์ฤทัย  ม่วงเขียว โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกุลปริยา  สมทอง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงณัฐมนท์  พรหมจารีย์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายนภัสสรณ์  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  คำจ้อย โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจีรวรรณ  กัณธวงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงสุชานันท์  ติภาวัง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปรอลวี  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกชกร  ตนขัน โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัฒนา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวีรภัทรา  สุขแกมา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงณิชา  จามา โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจุฑามาศ  กันทวงษ์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชนิดาภา  พัดเย็น โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพงษ์เทพ  ชื่นจี๋ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงประภาวัลย์  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ป้อคำ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชานาฎ  ิเร่งเร็ว โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัทรนันท์  สารยาสะ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายนครบาล  สีแดง โรงเรียนบ้านริมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมเสน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสรวิศ  สุขะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายกฤษณ์พสุ  ไชยแว่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายฉัตรชัย  คาวี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายวรชิต  ครองสัตย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเบญจมาศ  เรือนสังข์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงจุฑามาศ  สงวนการ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชกานต์  ต๊ะเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนาราทิพย์  วงค์ขัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนภัสสร  ภูริธีรางกูร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายกฤษกร  พันธ์วงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายจิณวัตร  เดชะภิรมย์พร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปรัชญา  คำมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายกิตตินันท์  ปัญญาแปง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายณภัทร  แสงบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณชญาดา  เสนากิตต์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวาสนา  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงจารวี  จันทราภรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญกมล  ไชยกา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวรางคณา  เรือนคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนฤสรณ์  นพคุณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายกฤษฎา  อุปละ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายโรจนินท์  ไชยรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงพรนภัส  เตชะอุดมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ศิรวรรณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสิดาพร  ใจเป็ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงมาย  คิโดะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภูชิสส์  ไชยคำภา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายกิตติพงษ์  ใจสอน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายจักรรินทร์  ใหม่จันทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เวชกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพร้อมพงค์  เรือนมณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรฤทัย  หิตะสิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายราชพฤกษ์  กุสลปัญโญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธัญรินทร์  ธารารัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณิชนันทน์  พรหมมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายกิตติภัฎ  คำหนัก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงซาบริน่า  ลองหมอดีทานากะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายยุทธนา  ปานยาง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงฐิตินันท์  กันวะนา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงฉัตรนภา  วงษ์ปา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงภาพันธ์  สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงวิชญาพร  เพ็ญเขตรกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอภิณญา  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงทัตพิชา  ทองขัน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนันทิดาร์  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงเพชรรัตน  หรรษาจารุพันธ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญารู้ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะจักร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายอัจฉริยะเดช  นวลนาค โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายศุภณัฐ  มาษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุภาวดี  สารปิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถากันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปิยธิดา  พรมจา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิสุทธิพร  วาณิชภาสกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรัญสญา  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสราวลี  เปี่ยมทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงบุษกร  จะวู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรภัทร  ตันสุ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายโชคชัย  ยากยืน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายเมธัส  พรวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสรัณกร  วงค์ษา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรชต  กายชาติ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวชิรวิทย์  จ๊ะเขียว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสิรวิชญ์  คำภิโล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปรเมษฐ์  แสงหน่อ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายยุรนันท์  บุญมาก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สิงห์ชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรรณิดา  บรรเรียนกิจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุชัญญา  ทวิชากรสีทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุธนี  ศรีจอมคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจรรยพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรภร  ธิวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทพมาลา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเพชรรุ้ง  เอกะกุล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอรปภา  สุพรรณมณี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจิรภิญญา  เป็งศิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงบัณฑิตา  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปภาวดี  แสนดี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายชัยณรงค์  ถนอมบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ละไม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริพัฒน์  ไทยสวัสดิ์พานิช โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธิติวดี  ใจลึก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอนันตญา  ตุ่มทอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสิปปกร  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพรไพลิน  นานากิตติคุณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภูบดี  มณียะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พันพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชาลินี  เจิ้ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายชัฐราวิชญ์  สมอาจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปรมาจารย์  นาคมีศรี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายศุภฤกษ์  มอญสร้อย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงวรัทยา  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงวาสนา  เลายี่ปา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธนาธร  เมฆมณเฑียร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธีรเทพ  เลามิ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยศักดา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจีรนันท์  มะโน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวราสินี  อินทรกำแหง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศิรัญญิการ์  จินะใจ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอนัญญา  ทองคำอยู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ผัดก๋อง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไชยกอง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิลาไชย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศราวัณณ์  ก่ำแก้ว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงเบญจพร  ธนชยวิทย์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอรนันท์  แซ่ย้าง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชลธิชา  มณีโสภณ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพนิตนันท์  สุกันทา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงกุลรัตน์  จะแล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสาธิดา  จิรสกุลงาม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายวิทวัส  คะเน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนิธิวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายณัฐกานต์  อูปคำแดง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปรัชญา  เคารพบุญ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลลิดา  เสิ่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิวกานต์  เชาว์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธันวา  รินคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเจนจิรา  ริหมื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะธง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศิวกร  วิชามล โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่างใส โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจคุ้มเก่า โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรวัฒน์  บุญสอาด โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนภาพร  สมยา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หมู่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธันยพร  วงค์สม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรชนีกร  ไทยใจอุ่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  กันทะรัตน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสรวงสวรรค์  วงค์คำช่วย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวิชญาพร  แสงวงค์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงวิชิดา  วงค์แปง โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเมษนี  จะนู โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภารดา  ฟ้าร่วน โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนัทธมน  หิตะสิริ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุจิรา  ไชยคำ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปานเทพ  โอบอ้อม โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกฤตรกส  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพีรณัฐ  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายอานนท์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงปุณิกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงทอฝัน  น้อยภาษี โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ชื่น โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันธา โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน  เปี้ยปลูก โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายธีร์  ทองนพรัตน์ โรงเรียนสวนองุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงลักษิกา  หงษ์น้อย โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายสุรเศรษฐ์  สุนทรรัตน์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิริชัยตัน โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์ต๊ะนิคม โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกานต์จเนศ  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐพงษ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายนาคิน  ปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 1 ป.4 วิทย์ประถม