รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายอัศวิน  ชีวะพันธ์สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายวุฒิกร  นวลสนิท โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทรงพูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิติพัฒน์  เจริญสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายปรัชญา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายแพททริก  กวอกร์นี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายทักษิณ  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไหคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐนันท์  แดงเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิลวดี  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงทิพวารี  ม่วงนนทศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงญาณิศา  สัปตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกันติชา  ตาสีเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชมจันทร์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายกิตติภพ  อินทำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรักษิณา  เรืองทรัพย์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณภัค  จอมมาวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  ธรรมวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐลิยาน์  สุขสันติ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนิภรณ์  กุญชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์สาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายธรรมรัตน์  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอัคคัญญ์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชญานิศ  พินธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศตพร  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธนพร  ยิ่งวัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงบุญฑริกา  คำอยู่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายชวนนท์  ช่วงโสม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายนวพล  ยิ่งยงมหาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศุภกาณจน์  จอมแปง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนกร  ธุวธนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายนรวิชญ์  พิณไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกตัญญุตา  สิงห์สร้อย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัฐนันท์  เทพวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายรัชกฤช  ประสิทธิมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายพงศกร  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงวรนิษฐ์  นันทิโชติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนวรัตน์  สุกันทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนัฏ  อนุสารสุนทร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปัญญ์ชลี  วิมล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  สงวนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงอัมรินทิรา  วังมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรัญญา  บริรักษ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรินรดา  ยอดศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณฐนน  ชัยชนะบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกฤตยา  พันธุ์แพง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพัณณิตา  ตากันทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวรัชญ์ธิตา  สถิตธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฟ้าใส  วงศ์ศิริอำนวย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวรพล  เดชะประทุมวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมานิตา  เฟืองเพียร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายภูมิรพี  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ปริศนานันทกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงธัญญธิษณ์  พรศาลนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายแก้วกล้า  สร้อยกาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมาโดคะ  ฮะระ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เกาะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชนนันท์  ชัยชนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐชนนท์  ธรรมขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สุใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฏฐฤทัย  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงเกวลิน  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายณัฐภัทร  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายกฤติพงศ์  ลาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายสัณหณัฐ  กาสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพิตรพิบูล  ขจรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศุภโชค  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐนนท์  คำเสาร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภูมิภัทร  บุตรชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฏพงษ์  เรือนเทศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสรวิชญ์  มาลา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายนรบดินทร์  นุชทรวง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงศิริพร  แก้วแสนซาว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิภาทิวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายคีตพล  ฉลอมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงอาทิตติญา  แดงเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงนภัสสร  ดิษฐบรรจง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงภัทรมน  เอี่ยมเทียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกื้อเสนาะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายชัชพงศ์  ก๋าเครื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายชวกร  สะอาดล้วน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวิโรษณาธ์  แก้วกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำปวน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงญาณิฐา  เงาโสภา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐภัทร  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขันตี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจิรภิญญา  อภิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปริมิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายณภษิษข์  เสซ นิธินันทะกานต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายศิวกร  อุตตโม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงดวงธมล  ปิยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงชญานิศ  มูตยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศรุดา  ปินตาสี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเภกา  เสลานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายสิงหราช  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายรัชกฤช  โมจมสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายโชตนา  นาคนคร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปพิชญา  สาธร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงอรกัญญา  จิรสินการิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกฤต  กันธวรรณา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกุลิสรา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายตรัส  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรัญญา  ชะขุนทดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกนกพร  แสนกลางเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณวณน  จริงไธสง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายปิยวัฒน์  ขัดปิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงกชกร  เหล็งไทย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรัญญา  ญาวิลาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายพิชญุตม์  คงพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายนราวิชญ์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายอนันท์ทวีป  สินธุบัว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายพลอธิป  อินต๊ะขัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อผู้ดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายศิรวิชญ์  วงค์ยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายนิธินันท์  วงศ์ตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภวิชญ์  เงินเนตร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรนุช  อาศนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายคณพศ  วังคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทศมงคล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนาธรณ์  เริงสำราญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายณัฐชนน  คิดหงัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปรเมทร์  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธนกร  ขันทมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายภูริรัช  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอินทนินท์  รุจิระชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายชัชวาล  เมืองโอด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายชยกร  สืบตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายรัชพล  วุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวรากร  สอนบาลี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายวุฒิภัทร  นันติชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอภิชน  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนกฤต  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธีรวิทย์  คำฮอม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมัญชุพร  จุฬพรรค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณภัทร  บุญยง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกรวิชญ์  สุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชนากานต์  จีรวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณยภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกฤต  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจิณณพัต  เข็มประดับ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธนัชพร  อุทรา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอาภาภัทร  บัวล่าย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศศิวมล  ชินทะวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวรภัทรา  วงค์ลังกา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเรืองปรานต์  ขีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายอิศวะ  พุทธพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเพชรภูมิ  แช่มมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจตุรวิทย์  มูลนิลตา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฏฐชัย  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจรีภรณ์  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายศกลวัฒน์  นักสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนรินทิพย์  นันธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกฤษณ์ธนา  ธนะสังข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงวรัชยา  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบุษกร  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปิยธิดา  อุ้ยฟูใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนัญอร  ชวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรณภัทร  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงเตธินีกัญญา  เสาร์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนันทกานต์  ภัทรธีรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเมธัส  อุทธิยัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอัยนาอ์  แม่ปุน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีมา  ยงค์พิทักษ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภาวัต  เปรมเสมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกวีทรรศน์  ใจวีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายฤทธิฤกษ์  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธรรมปพณ  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายทัตพิชัย  ยาวินัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศุภโชค  วุฒิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวชิรพงศ์  ป่าหวาย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอัครภูมิ  บัดติยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกฤตเมธ  เสี้ยวยิ้ม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกิตติพิชญ์  แก้วสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนาบดี  วานิชกมลนันทน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายกานต์  เกษมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนภัทร  ฟองมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสริดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงศุทธ์ดา  สถานเดิม โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐเดช  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนัทธวัฒน์  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายวรัญญู  แสงนาค โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธีทัต  ธำรงกุลรวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐปคัลภ์  จันทรวัชร โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกฤติยา  ชาวโคกหม้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะคำวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายธิติพล  เหลี่ยวรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายพีรดนย์  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงชลลดา  ยาซ้อน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศตรรฆ  พุทธานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณธาธาร  ประจวบ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธีราภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นทา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ธรรมขันแข็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายเอื้ออังกูร  ลิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปฤษญพร  ปัญญาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนัชพร  สารรุน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงชฎาเกจศ  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐปคัลภ์  โสมิยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชัชนันท์  สายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศศิวิมลการณ์  นันสว่าง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชาลักษณ์  ทนันชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  ภูมิมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงยศวดี  ลิขิตอำไพ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปราชญ์  ปิยาโน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนราวิชญ์  จอมมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพลากร  วงษ์บ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชวัลภร  วิภาพรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายชยุตพงศ์  ปัญญาสูง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงภัทรวดี  จิรสินการิน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายพุฒิชัย  จอมธัญ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนภัส  โกสินทรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฐโยธิน  ปั้นเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณภัทร  ทิพย์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงชยานนท์  นาวัน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพรญาดา  คำเสน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณิธิศ  ใบยา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกุลนันท์  มณีขัติย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกิตติศักดิ์  ฟูเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสุขพิเชฐ  ธีรวิศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพลภัทร  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงปัถย์  พบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปราณปริยา  ปะวะภูสะโก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สินพูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญมา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กันทวี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธัญพร  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายตั้งปณิธาน  ทะดวงสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศุภกร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนรีกานต์  รัตนคำพจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภูผา  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงภูริชา  กัณฑสิมาธิติ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธัชนนท์  แก้วธิดา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายศิวกร  จำปา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปภาวี  กุญชรินทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงแพรวพราว  ธัญญแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงฟ้าใหม่  วณิชรุ่งเรืองชัย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายธนัช  แซ่จันทร์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายธนวัฒน์  เพิ่มพล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอธิวัฒน์  อนุศาสนะนันทน์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายอัครพล  เกียรติยศไกรลาศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงปาริชาต  ไพรมีค่า โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธนาภรณ์  กันทะเสนา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายธนพล  หม้อศรีชัย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสลิลทิพย์  พยาบาล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายภูวเดช  ศรีเที่ยง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงอังศุนิตย์  อะโน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอวัศยา  นาคสนธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายพงศกร  มะลิซ้อน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงศรีสุภางค์  ปิงวัง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงรชยา  วงค์กรณ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพัชรพร  สง่าปิยประเสริฐ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายนวพล  ผลนิมิตร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงทิวากร  กล้ามาก โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์คำบาล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงธนิสร  มานิชผล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายภูตะวัน  ปาคำ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงเปมิกา  กำแพงทิพย์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทรายแสน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงภัทร์รพี  มณีรัตน์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงชนม์นิภา  ทิยะ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ใจบุญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายจักรภัทร  จิระยั่งยืน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุรภา  หงษ์นวล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรมณี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงภัทรวี  ตัวลือ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายสมศักดิ์  โสภารักษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายเทวิน  นันทะแก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายสุวิทย์  พรมเสน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายรัฐชัย  ลือราช โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายจักรพัทธ์  อัมพร โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอรอนงค์  ประกัตฐโกมล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงชนกสุดา  ชัยชาญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุทัตตา  สุขม่วง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนสมบัติ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอาวีวา  เกียท โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายภรันยู  ชัยกุย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงแก้วกันติชา  เชาว์ไว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แก้วมงคล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธัญชนก  คำพิทักษ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายคุณาสิน  เนตรทิพย์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธารทิพย์  กิตติกุลโยธิน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวิลาสินี  สายนำพล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายชินกฤต  แสนเกรียง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงพิชยานันท์  วงค์มูลหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายปุณญพัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายธนพล  แสนสมบัติ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรญาณี  คำผิว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัฐหทัย  ทะวะลัย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพฤหัส  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐธิฌา  วิจันทร์โต โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายวุฒิไกร  คำหล้า โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายภูดิศ  กันทะพิกุล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชัยวัฒน์  เสือพลี โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงดารารัตน์  บัวยิ้ม โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายทิชานนท์  บุญฟู โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกานต์พิชชา  หล้าเสาร์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงทิพธัญญา  วรรณชัย โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กองดวง โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฮึกหาญ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เจียมพิศุทธิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลุงทุน โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอาร์นิสชา  มุกดาสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปาณิศา  สัจสุวรรณ โรงเรียนพุทธิโศภน 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณวงค์ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงดวงใจ  ลุงโก โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายธนสนธิ์  ยิ่งเจริญ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสายฝน  ลุงกอ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวิภาดา  ยอดเมตตา โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกรณ์อักกพล  งานการ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เช้าโต โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอิงฟ้า  สุภามณื โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงวรกานต์  มณีลดา โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธนมน  เล็กศรี โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายนนทิวากร  กวงแหวน โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายนพคุณ  ปานเพ็ชร โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์ตาน้อย โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงลลนา  ทันตะละ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรรัตน์  พรรัตนทวีกุล โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  มอญแสง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธิษณา  กิตติเรียงลาภ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายธนาตย์  หาญสงคราม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงกันตา  ไชยพรหม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงญฐนนท์  พรหมแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงดวงกมล  ปั้นชุศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอวัสส์ฎา  ศรลัมพ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปภาดา  จิรัสยากุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายเสฎฐพงศ์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กชายคณิศร  ลาดปาละ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงโปรดปราน  แคริส สุรเนาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายภูตะวัน  เครือวัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายชยพัทธ์  วุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงกษมา  แก้วแสง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายปรวิท  เป็งเรือน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงปริศษา  ยืนยงกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงไปรยา  คำใจสู้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เซ็นแก้ว โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายสิราวิชญ์  ละลิบบัณฑิตสกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงรณิดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายพงษ์วิชญ์  นิยมสัตย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอัศวิน  เยาวรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายอชิระ  ว่องชาญอุดม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายพัฒนชาติ  ชูศักดิ์เหลือง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายวริศ  วังศพ่าห์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชญานิศวร์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุกฤตา  กิตติปภัสสร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนภัสสร  หลิดชิววงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกัญญ์วรางศ์  ครินชัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายศุภกร  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชมพูนุช  ชำนาญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนาธิป  ธาดาเศวร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 นางสาวณพร  สมศักดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวธีริศรา  ไกรศรินท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธนวินท์  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวภาวรินทร์  นิวัฒนนันท์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวฐานิดา  อัตประชา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปภิณวิช  อาสนเพชร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงเอื้อการย์  สุวรรณสารกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงปารีณา  โยธาราษฏร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวรรินทร์  สุริยะลังกา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธัญชนก  โคตรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวธัญรดี  สุทธิพินทุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายสิทธิพัฒน์  เจริญสุทธิโยธิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายสิรวิชญ์  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  แสงโสรจสุข โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนันทิชา  บุญโรจน์วงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงต้นคูน  อินทรัคคัมพร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงปราณปรียา  โยธาราษฎร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงภคพร  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิริกมล  เหมือนขวัญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพินธุ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปาลิดา  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปพิชญา  บุณยกิดา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอุษณิษา  มะโนปิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายธนภัทร  จรัญวรพรรณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายวรรัฐ  บุญเชียง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายต่างรัฐ  กันทะมา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงครองขวัญ  บุญยะสมภพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงฐานิดา  ยะสุรินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกันตา  เหล่าพาณิชย์กุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติวรดา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงกานต์ระพี  ไชยวุฒิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงสุรัมภา  พวงจำปา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จอมงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงรมิดา  อภิมหาวัฒนะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพิมพกานต์  ศรีเนตร โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวชุม โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกรรณพงษ์  วงษ์ปัน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แดงเปิง โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงพัชราวดี  ขำเขียว โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรรณศิริ  ตระกูลหาญ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธัชรินทร์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ยอดคำลือ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกมลภัทร์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงชนกนันท์  ปิมปา โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายอิทธิ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุพาวัณย์  กาวิชัย โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายพงศกร  โกมาร โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพัชราภา  บัวชุม โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงธนิษฐา  มหานิล โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวีรชัย  ธะจิตธรรม โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรีฟ้อง  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงสายพิณแพร  วันดี โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงมณพนิตย์  จ้าวเจริญ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเบญจภรณ์  สุระเดช โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายพีระพงษ์  ภาคาบุตร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายจักรี  อาดแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายนลธวัช  ปัณโณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายณัฐชนน  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายธงรบ  เตปิน โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายจิราพัทธ์  โพธ์ศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทพซาว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายชวัลวิทย์  รัตนพันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายศิวกร  มาตรสว่าง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กชายถิรวัฒน์  ปันสุ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายธนวัต  พลหาญ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กหญิงภัสรา  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกนกพร  เงาศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญก้ำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กหญิงจิลมิกา  อินต๊ะแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงนิโรบล  ศรียาบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุชาวดี  สิทธิสาร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกรกนก  มูลก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพณิชา  สุยะแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งรักชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กหญิงชนันธิดา  กลิ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงพิชามญช์  ดวงมณี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงดลพร  รัตนศรทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวณิชญา  ทำสอาด โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพรวนัช  โปธิดำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพิมพกานต์  ปาลี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงสิริเนตรนภา  เนตรักษ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงกานต์พิชชา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงอัจฉริยา  ใจคำมูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงจิญชยา  เครือจันทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพัชราภา  กันต๊ะดา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงมนธิชา  จินะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงพรวลัย  ทาทอง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงอรจิรา  ปัณฑรนนทะกะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสุภัสสรา  เขื่อนแดง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกนกพิชญ์  อินต๊ะมูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายสรวิชญ์  อุทัศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสิรดนัย  บุญมาคำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชลธิชา  คำภักดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงแพรวา  อุดป้อ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงศศิชา  หมื่นเที่ยง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนงนภัส  สารปิมปา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงวนิดา  สมนาง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกฤษกร  ปิมสาร โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายภาคิน  คันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายรัชชานนท์  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายกฤษฎา  ใจวงค์เป็ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธีรพันธ์  อินตายวง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภัทรภูมิ  หม่องต๊ะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพงษภัทร์  เรือนคำมา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชากฤษ  เดชผล โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปริญญา  โชติช่วงตระกูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณิชารีย์  ว่องกมลชัย โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปรารถนา  จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรรณภา  ภักดี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศมนพร  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงสุวิชญา  ทานำ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงปริมชยาภรณ์  ธนวัตไชยศรี โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำปันตา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกันติชา  เพชรชู โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ประจำชอบ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงทิพย์ธารา  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงสิริรัชนี  ศรีเป็ง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวริยา  สุขเสาร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงมนทนีย์  จามรเนียม โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเสาวนีย์  ชัยโปธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายประธาน  สิทธิพานิช โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายศิวโรจน์  ขันสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปารเมศ  สิทธิมูล โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงภัทรภรณ์  นวลประจักษ์ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงธนาพร  ทาแดง โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงปูชิกา  อะโน โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงภคพร  กันธา โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสาริศา  รัตนนิธิกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กชายนัท  จินดาศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายนน  จินดาศิลป์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีโกศักดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายธรรมจักร  ใบไม้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงภัทรพร  ลมออน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธีรพงศ์  แขกแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายอภิรักษ์  โกมาส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐรุ่งเรือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายบัญญวัต  อนันต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงสรัสจันทร์  เป้าพานิชย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงสไบทอง  ชัยแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ประดิษฐสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายปิยณัฐ  ธรรมชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญรุ่ง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิญญรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงบุษรา  อภัยโรจน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงสุธีรา  อินทะชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กชายณณัฏฐ์  ศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงไม้แก้ว  บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายปฐมพงษ์  พินประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนงนภัส  เกตุขุนทด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงพัทธนันท์  ดาวเวียงกัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงจิดาภา  กลำพัด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงปรารถนา  ป้อมมะโน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยันตรีสิงห์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงภัคกิรณา  กันทาทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงศุภิสรา  พรหมวิจิต โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เพ็ญอัมพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีสองเมือง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายทศวัฒน์ชัย  ขอบปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายนนทกร  ชุนศักดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงพิชญา  จักร์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสุมิตรา  เรืองศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงญาดา  ขาวรัมย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์หอม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์อ่อน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงนิชนันท์  มะโนภี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายกานต์  ปราศัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายธรรศ  ธรรมธาตุ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กหญิงชนกานต์  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐดนัย  กำธรกิตติกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงณัฐชา  เดชบุญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธัญยพร  ใบสุขันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายชินกฤต  จิตหัตถะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายณัฐพล  สุพลจักร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายกฤตเมธ  เรืองทาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงแพรวา  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายรณกฤต  ไรอัน โฮ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายปรวัตร  เสาคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกันตา  ขันธชมพู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐมน  บุญฟู โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงวรัญญา  ขาวอิ่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทรทองคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายนครินทร์  เจริญคุณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายปวริศ  โนชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงปณิตา  มะโนรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นพางค์แก้วเก้า โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงพอเพียง  มีกาละ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายกรวิชญ์  บุญพรประเสริฐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายกฤตภาส  ชัยเพียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายรังสิมันต์  ชุมทอง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายบัสซัม  อัลฉับบาน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิตรปรียา  หอมอบ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงโสด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายพัฒน์ธนฉัตร  ทองศิริไทย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายกนกพล  อินต๊ะมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายสดุดี  ปฐมสกุลดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายภัทรนันท์  เจริญผล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงวรรณกร  ชูเฉลิม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายกรินทร์  กุมาร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายอนรรฆ  วิริยะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่อคำศักดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กหญิงจิราภัค  สุภารักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายวชิรวิชญ์  อุดป้อ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายกิตติธัช  มาลังค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายกิตติชัย  จะทอ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายเอกนรินทร์  แหนบเจอ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายวัทน์สิริ  กลิ่นถือศิล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กชายชัยวัฒน์  ไชยดา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงมนัสชนก  พรมมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงขนิษฐา  ผางคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 นางสาวธนาภา  วิธานติรวัฒน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นายบางกอก  วาณิชยานนท์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 นายศุภวิชญ์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นายพงศ์ชนะ  สุภาพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นายพัทธดนย์  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณฐิดา  หน่อแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายจิตพัตร  เอี่ยมสุนทร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงสุทธิดา  ปราศัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายพัทธดนย์  อุทธิยา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นายศักดิ์ธันว์วา  กาชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายจักรพรรดิ์  พงศ์มาลี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวณิชาภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงชนิกานต์  รัตนเสถียร โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชา  ถาชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนันท์นภัส  กิ่งนอก โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  คันธรส โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพีรญาภรณ์  เมธาเวช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายชัยนรินทร์  พิพัฒน์หฤทัยกุล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปรียารัตน์  ทองแท้ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปิยะพัชร  อารีโอ๊ด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายภูริวรรธน์  เหลืองอรุณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐวดี  พิละกัญทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชัชฎาพร  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปฐมพงศ์  กิจพิพัฒน์ธนสิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปกาวรินทร์  บริสุทธิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายชานนทร์  พลวัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพรสินี  แดงมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายพรหมพิริยะ  คำมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  บุดดี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพุฒิพร  คงสุวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงศศิวิมล  พิละกันทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยวุฒิ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงกุณฑีรา  จอมบารมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงสุภมาศ  อินทร์วงค์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงขวัญชนก  คำปิน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกานต์ศุภางค์  แก้วแดง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายจีรวัฒน์คพันธุ์  พิศชวนชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายปัณณธร  ขยัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณิรัชฌา  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงณหทัย  ศรีเมืองมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงฌณิฎฐา  คงคล่อง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กชายปวเรศ  ประดับมุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงปวีร์ธิดา  วงษ์ราช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงนฤมล  ชนะกูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชนิสรา  กล่ำสุด โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายบูรพัฒน์  ถาอินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเบญญาภา  โกสัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายอาณัติ  สิริพงศ์วานิช โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกฤตพร  พิทักษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศรีเทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิม  อุสาหะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศิวารยา  นันทะเรือน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปิยารัตน์  เจตะวัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนัท  จักรฤทธิพงศ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิชญานิน  ศรีเทา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะแก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฎฐิดา  รินเเขียว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงศรันย์พร  สิงห์แก้ว โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงจริยาภรณ์  เตชะ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิริยากร  ปิ่นเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  ศิริจันทร์ชื่น โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายญาณวีร  ดีล้อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายธนโชติ  จันทร์ศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกนกอร  มณีวรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสกุลสวัสดิ์  จลมนต์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายทีปวิชญ์  แสนสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  สุวรรณพงษ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จองคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงแอนนามาเลียน  โจนส์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายธนิสร  กันตศรี โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงชาลิสา  ไชยมงคล โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิลิ้มธนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกฤษฐิกรณ์  อโนท์ยประสพสุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายปวริศ  ประดับมุข โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศิรดา  ดีล้อม โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอันตรา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  ศรีแดง โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณัฏฐชัย  สุระธง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายศิริเศรษฐ์  แสนเปียง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายเทพฤทธิ์  พูนคำ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงศุภรนุช  ประทีปคีรี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงภัทราวรรณ  บัวเสน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายศิริเทพ  สีเรือนกง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงจิดาภา  อุปนันชัย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงฐิรพร  แสนงาย โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงดลพร  อดดี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงอรปรียา  นายแหง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายพชร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงญาณิศา  ทิศลังกา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงอริสา  ไชยปัญญา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สิงห์สุภา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงอัญมณี  เหมยนรินทร์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กชายภูมิ  มิ่งเมือง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสวยลาน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายธนพงษ์  สิงห์ทะ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายพุทธิพงศ์  ชวลิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงภัคจิรา  ทะลา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงพรรษชล  ชัยสมนาม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงสุรารักษ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงภัททิยา  สุขเกษม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงจุฑามาศ  เคหา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายณัฐพงษ์  กระจ่าง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 นายจื้อหลอง  หลิน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายศตวรรษ  ราษฎร์ดี โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวสิริลดา  พรมแย้ม โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงพิชญากร  มานะศักดิ์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายสัณหณัฐ  พงษ์โสด โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญทา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายธนโชติ  สิงห์ด้วง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอรพิมล  ทิพวงค์ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายนนทวัชร์  ทะระถา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเพร็ชจรัส  ประทมทอง โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงรัชฎาพร  เมืองมูล โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายธนวันต์  สุขุมสาทร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลำปวน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เขื่อนแก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายณัฐ  เวชสนิท โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายณัฐดนัย  ติ๊บดอนจันทร์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายปกป้อง  หมอกแสง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายรัชตะ  กิตินันท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายปรมัตถ์  คุชกะ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายเจมิน  เพทรูเซลลี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์อาณา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายฑีฆวัฒน์  สายกับ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงรัชนก  ไชยพรม โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กชายกัญจน์  กันทาทรัพย์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กชายณนภาส  ธัญญเพชร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทิพย์เนตร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กชายอัครวินท์  วีระ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงฑิญาดา  อธิวาส โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณิชาภัทร์  เตียงธวัช โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพชรมณฑ์  กันธัง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายนภสินธุ์  จำปา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิสุทธิพันธ์พงศ์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอัจฉรียา  สุภารังษี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายรวิภาส  ธัญญเพชร โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปริยานนท์ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายพีรพัฒน์  จูใจหาญ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์เมธา โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงศิกานต์  จันทาพูน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงชฏาพัสณัน  ชุ่มชื่น โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใหม่แก้ว โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงชมพูนุช  หินมี โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายอภิวิชญ์  คงสง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สิทธิสอน โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กชายปภินวิช  กิตติรักษ์วรกุล โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศุภิสรา  วีระ โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 นางสาวธนัชชา  เพลียหาญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกรวิชญ์  หอมคล้าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายธนวัฒน์  กันสืบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธนภัทร  สีมาขาว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวอัญณิชา  แสนธรรมจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายธนภัทร  เจริญกิจเกษตร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงพัชณิดา  ผัดวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายภัทรชย  ชยางศุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นายพงศภัค  สันติมากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นายณธีวิชญ์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายพลัฏฐ์  พงศ์ภัคกุลนาถ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นายเดชาวัต  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวนภัสสร  กันเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวพิมพ์นิภา  คำซาว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายปวริศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายภูบดี  กิตติวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายกิตติยศ  ตรุณรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายปุณณวิช  ธรรมจินดา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพริมา  เสริมศิริมงคล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายปวเรศ  ดิลกวุฒิสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงปานหทัย  ใจคำปัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เทพวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงชมตะวัน  ชมบุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณัฐวศา  กล่อมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขประเสริฐกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพรหมพลอย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายธฤษณัฐ  แกล้วกล้า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์สาม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายพีรณัฐ  ไชยวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธนเดช  ตามวงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายธรรมสรณ์  เวียงศรีพนาวัลย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายพลกฤต  ทิพย์วงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงชญานิศ  ต๊ะวิชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายปิยพัฒน์  บุญชุ่มใจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายชินดนัย  นามวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสิรภพ  บัวหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายชัชพิสิฐ  ยาคุ้มภัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงณัฐนันท์  สมาธิ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงศุภางค์  สายคำวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายเทวฤทธิ์  บุญสม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายณรัชด์  มานะสัมพันธ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วก๋อง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายชยภัทร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายอภิณัฐ  ชูเชิญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายจุลกำพล เจมส์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายพัฒนา  โลหะกิจสงคราม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กชายปิยากร  คุณาทร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายภูตะวัน  สุขสอาด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายเกียรตินันท์  คำปินไชย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายอนพัทย์  ภู่มณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงภัทรนันท์  โรจนรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โถดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษตรทัต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงธนัชพร  วิระราช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพลอยนารา  ยอดรัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงปานฟ้า  ศิริจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงเขมาภัทร  อัมพรอรุณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธนัชญา  ชนินทร์วณิชย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงวิมลสิริ  ขวัญยืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณิชา  พูลโภคะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงชนัญชิดา  สายปัญญาใย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงรมย์นลิน  ไชยภารมณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงปราชญ์วจี  เลี่ยมแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงภคจิรา  พั่วทัด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุนทรลิ้มศิริ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายธนวัฒน์  ธนศักดิ์เสรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายธัญทัต  บรรลือสินธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายภูริณัฐ  ลุวัฒน์วิริยะพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชาคริต  ฉิมพลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงพีรดา  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนวนันทน์  สุริยะเจริญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงปภาวรินท์  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายภูรินทร์  เจริญกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายทินภัทร  ธนสุทธิรัฒิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายกมลนัทธ์  วิรัตน์เกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงคีตพัช  ธรรมปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงนันทิชา  สุวรรณมาลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงกชกร  ดอนมูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาธุระ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงญาณิศา  สมานชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงกฤตรพี  รชตเมธา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงกุณชภัทร  สวัสดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายภูริภัทร  กตัญญูกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายจิรวัฒน์  สนมวัฒนะวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพิตรานรี  มโนชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายปัณณธร  บุญยัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงสุนิสา  ประดิษฐกุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายชนะกันต์  แสงนวล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แบนสุภา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายอรุณสวัสดิ์  วิภามณีโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงธีร์จุฑา  อินทะกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงอภิขญา  อินเขียวสาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงณิชารัศม์  พวธัญประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายพีรดนย์  สุขแสวง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายธัญกร  ยินตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายสุภณ  ธนาธิวัฒน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายจักรภพ  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายอภิสร  กุศลวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงปัณฑา  มณีวรรณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชัญญานุช  ปัญญาดี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงชนัญญา  จิตร์แก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายธีรดนย์  มนัสวิยางกูร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงไอลดา  สมนาสัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธนวัฒน์  ขันธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวิสสุตา  จุฑาเกตุ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงวิรากานต์  เวศยพิรุฬห์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณัฐพล  ปัญญา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงณหทัย  อินทจักร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายวงศธร  ชัยยา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายปัญจพล  หอยแก้ว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงพิชญา  ประจงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงณัชชา  วันจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วแดง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงกัญญ์วราฆ์  พรึงลำภู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวชิรวิทย์  วังพฤกษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงสาริน  บุญเกษม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงพีรญา  บุญเพ็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายกฤษเมธ  การุญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายธนกฤต  แก้วจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายชยกร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายจารุพิชญ์  บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ไชยพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายมนัสนันท์  ว่องเกียรติถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กชายอนันดา  ชินกระจ่างกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพิงค์นรารัตน์  ขัดผาบ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายอนุวัฒน์  เกศดายุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายอติวิชญ์  วิชิตตระกูลถาวร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กหญิงชวิศา  ไทรตระกูล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงอัย  โยชิโมโต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กหญิงปวริศา  บูรณพันธุ์ศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กหญิงนภัสรพี  ชัยวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
931 เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยซาววงค์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
932 เด็กชายศักดิธัช  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายภาวิศ  หลวงธรรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
934 เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าเทิดพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายภัทรวรรธน์  กิจศักดิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายณภัทร  คำฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายปริชญ์  โกศลศศิธร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงธนัชพร  โนจิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กชายณฐนนท์  ลือวิฑูรเวชกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กหญิงศิรพัชร  ทองประไพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายธีรพัฒน์  อินตา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายธนากร  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงบุษบากร  วีระตุมมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กหญิงชนิดาภา  เหล่าเทิดพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงธนัชพร  ชัยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายชยุต  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พรมมาลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กชายพชร  พฤฒิยานนท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนงนภัส  กุลจลา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายกฤติน  จอมวิญญาณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิมพรรณอร  ถิรขจรวงศ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงวรัทยา  บุญจันทร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กชายณชพล  พลเยี่ยม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงแพรวภัทร  ศักดิ์เศรณี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  วังทองคำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวัฒน์วิริยะพงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายรุจิพัทธ์  จิรานุสรณ์กุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอมร  พันธุรัตน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงชฎาภัส  เรืองสังข์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงประสิทธิ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชาย ภรัณยู   ปราบหงษ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพรลภัส  อินทร์ฐานะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายรชต  เย็นกล่ำ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนิปุณ  เพลินชัยวาณิช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายภูมินันท์  พงษ์เพ็ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธีรศักดิ์  จี้ฟู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายกันตภณ  ชัยเรือน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงอาภารัตน์  มุ้งทอง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายชัยธวัช  ภูตะเวช โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชลรดา  สายน้ำตาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงไหมแพรวา  กาวิแหง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงวรินท์รัตน์  ยลประสงค์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงปภาวี  หุตะมาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงวรีสา  ตันเวทติยานนท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กหญิงพิชามญชุ์  มิอุระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หวลกาพย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอชิรญา  ชัยแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กหญิงวรวลัญช์  รัตนพีรพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กหญิงปาลิดา  เทพรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงกีรติญา  จุลละจารี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงวิชญา  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กหญิงปิยธิดา  นภาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงพลอยชมพู  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงปาลิดา  ขัดสงคราม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยพันธุ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงศศิกานต์  ยันตร์พาณิชย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงชัญญานุช  อ่อนคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงณัชชามณฑน์  มิอุระ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงวิลาสินี  อุประกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงสลิล  จัตุรัตน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิสันติกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงณัชวดีกันติชา  กรณัฐสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กหญิงธมนวรรณ  เจริญพันธ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงธรรม์ธีรา  พฤทธิ์พรธีรา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เลิศคอนสาร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงจิตริณี  คำดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงวรรณิกาย์  หงษ์ทอง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงพุดพิชฌา  สุภาสี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธนัชญา  เปรมประชา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วกลม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงธมนต์รัตน์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ไพศาลมรกต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงปาณนาถ  ศรศรีวิชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงธัญญธร  ธีระกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงภัทรสิริ  เพียรมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงศิริภัสสร  อึ้งวัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงมนต์สิชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงพลอยสวย  ศิริ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปุญญจุติ  คงขุนเทียน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงฟ้าใส  พรหมเศรณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงศิขริน  ศรีจา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงจินต์จุฑา  มะลิ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงอตินุช  ทวีชาติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  สิริพิพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงปัณชกา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงภัทรศร  ขันติพงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงศิรดา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัชปภา  ไชยมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงธมณณัฏฐ์  มีสุขชียรัก โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินตุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีสุตา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงศรุดา  อินทโชติ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงบัวชมพู  เเก้วช่วย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงอติวัณณ์  วิบูรณ์สุขสันต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงจตุรพร  ศรีนวล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธนภร  สุขนิรันด์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงณิชา  กุหลาบเเก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงชยาภรณ์  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงภทรพรรณ  มาลีเดช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงพีรยา  ฤกษ์ดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 นางสาวณัฐพร  เเสนคำวินิจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 นางสาวชนิดาภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงเปี่ยมฤทัย  วิชญะกรสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกฤษติกานต์  เป็งพฤกษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงชมชนก  วรธงไชย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงพัทธนันทร์  จันทร์หอม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ชัยมงคล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงอาทิตยา  โกยวิวัฒน์ตระกูล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงธัญลักษณ์  วัฒนายุทธ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงชนารดี  สุทธิประภา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอัจฉราพร  วังอุทัยศรี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงชนัญชิตา  สุระเวช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงณิชาภัทร  ถาอินทร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงดรัลพร  อัยลาเขต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีอุ่นเทพมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงลภัทรดา  ทันตสุวรรณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงลภัสรดา  อินทร์โต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตันเรืองพร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงรัญชิฎา  ปาละวิชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  นกน้อย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงปุณยพร  เลาคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกฤษริน  ชมพูเงินแสงสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงอชิรญา  ยาประเสริฐ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงจิรัชญา  ฟองคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงกุณฑีรา  วัดล้อม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  ทัศมากร โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวีละสกุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยชนะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงนัชณภัทร  ทรงประทุม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพิศลยา  วัฒกีหัตถกรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  คำลือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงชยามาส  พรพัฒน์กุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงญาตาวีร์  ใจดี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงวัชโรทัย  สีขาว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงภัทรภร  ภู่จำรูญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธมกร  มูลแขม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงรุวัยดา  มีชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เมธีธนากุล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทาพูน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธนัท  พชรกฤตธรรม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสัณห์สิรี  จิตรประเสริฐสุข โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงแพรวไพลิน  ดวงเงา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปุญญ  ไชยจารุวณิช โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิราวรรณ  ปิ่นสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงพริมา  ตั้งพัฒนวิศิษฐ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพาขวัญ  จิวะตระกูลวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงลลนา  อินทจักร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภิญโญนาถ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐชิรญา  ธีรวุฒิกุลรักษ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปาจรีย์  เขื่อนปะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงกีรติญา  ต๊ะแปงปัน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงเจนปรียา  ดวงคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิมพิศา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุภัค  อินทรวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงบุณยาพร  เศรษฐรุ่งโรจน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงแพรวรุ่ง  รุ่งสว่าง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงกวินนาถ  พงษ์เมษา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงปณิดา  แสนเมืองมา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงอภิญญา  สิริโรจนามณี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงรุจิราพร  จันทะเขต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงญานิศา  ศิริพัฒน์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชีนาวุธ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเตชินี  แสงอุทัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงอัครณี  แห่งหาญ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกฤติกา  อินวรรณ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงปัณฑา  ชนะชัยวิรดา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงชนกพร  อธิวัฒนาไพบูลย์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงอาชานันท์  อัศวเศรษฐ์โกวิท โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญรังษี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงซากิ  ทานากะ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ลำพูน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงญาณิศา  คำภิระวงศ์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนาราภัทร  อุทยาวลี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงแพรวา  ยะปะนันท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพิชญาภา  ไพศาลมรกต โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงนภิสา  งามพสุธาดล โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงนัดดาวัชร์  ภูธรใจ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงโชติมา  วงค์กันชัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงณิชชา  เครือคำ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์ก๋อง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงภัทรนันท์  พฤกทาน โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงวิสสุตา  มูลตุ่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอัญชสา  ทัพไทย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงธนธรณ์  สิงหโกวินท์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงมัทธิตา  ต๊ะอุ่น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายฬูค่า ชนกันต์  บอนด์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายนราวิชญ์  ทานสุพรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงปาริญ  ทิพย์กมล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1122 เด็กชายชนกชนม์  เตจ๊ะแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายสิริมงคล  บุญชุม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงชลนิกานต์  เจริญสูงเนิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงรมิตา  ธูปทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายกฤษตินัทธ์  คงฉ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงชลัฐพร  นิตย์โฆษกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงพุธิตา  ด่านทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงปานชีวา  อารยวุฒิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายภูริณัฐ  มูลโพธิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายศุภชัย  คันธา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงพอใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงกรรวี  วันดี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงอลิษา แคทธารีนา  โธมัส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กชายนรวิชญ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กชายพชร  กัณธิจัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงสสาริณี  วงศ์วิชิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กชายเอกศิษฏ์  นิ่มอนุสสรณ์กุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กชายธัญญ์  วานิยะพงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงรวินท์  ว่องรัตนะไพศาล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พงษ์จิตสุภาพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายกิตติภพ  คำธิตา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงพรหมพร  ผดุงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายพิภัช  อิสระไพโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายศรันย์  สวยราช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงวัชรียา  ปิญญามูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วงค์อิสระ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กชายภูรี  ปัญโญใหญ่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงธัญญาเรศ  กันทาเดช โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กชายธีทัต  จักรแก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ฟอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายชนุตม์  รักษ์คิด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เมธาชวลิตศีล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงพิชชาอร  ณ ลำปาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายธนพัฒน์  เอี่ยมประมูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายยูจิ  ยาหงิ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงรมน  ทุมวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงอธิษฐาน  เกรียงไกรศักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขตระกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงพรรณพรรษ  สุคนธเวศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงวันวิสา  อุทัยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งแสง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายกฤชณัท  มาสนอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กชายกุลวัช  เคลื่อนเพชร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายพิรชัช  ไทยเครือ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กชายกฤติน  ใจนวล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายสุรชัย  ริพอ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กชายชยุตพงค์  พงศ์ศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงพิชญาภา  กีไสย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กชายธีร์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  โฮป โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กชายพงศ์พล  วรรณนภาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กชายภูมิพสิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1177 เด็กชายอันดามัน  มาศวิเชียร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1178 เด็กชายปรัตถกร  ปาระชัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงรัฏรวินันท์  วิเลิศสัก โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธารน้ำ  นพรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายชยุต  โอวาทสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงจินณห์ญาดา  เล็กสกุลกมลศิริ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จิวะสันติการ นิติภักดิ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายภัทรดนัย  คำตั๋น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายภาวิช  ทองผดุงโรจน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายแคน  เซ็นกลาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายวรดนู  นาคสาทา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายศุภวิชญ์  พึ่งธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผุยผัน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เล็กสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีพัฒนตระกูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายภณวัฒน์  มาละแซม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปริณดา  ทองสันติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงเพียงฟ้า  วงศ์คำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายกฤษฎณัชภัฏ  ยศโตภูมิรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายปราชญ์ธนบดี  คนไว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายศรีศุภดิตถ์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิระยานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายปิยภูมิ  ตนักษรานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายกษิดิศ  ชูชีวา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายพงศกร  จักขุกุศล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงปณิชา  เกียรติจิรกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงเปมิกา  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายนภัทร  ศรีนา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายปรินทร์  ด้วงสุวรรณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายพลีน  สมจิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพัชรกันย์  สรรจารุธนาบูรณ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพราวประภัทร์  จุกมงคล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงอนัญญา  เทียนมหาสาทิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงวิชญาดา  อภิชาติบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายศุภกร  เฉียบแหลม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงบุษราคัม  เพชรนิล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายนฤบดี  พิไลยเกียรติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายต้นน้ำ  ม้าลำพอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายสิรภพ  สมทานี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงเมลิสสา  เที่ยงแท้ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงลภัสรดา  วัฒนะโชติ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายกัณฑ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไพรวนาวัลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายปรานต์  แดงสกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงทอฝัน  ชูวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงพัชรพร  นิมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายชีวานนท์  ศิริพรรณาภิรัตน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปานชีวา  นิกรพันธุ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายภัทรดนัย  ทิตตยานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายภัทรพล  อุดมความสุข โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายนันทพัทธ์  ตั่งธนาพร โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายโอลิเวอร์  ฮาร์ริส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  เธียรวิวรรธน์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงซือหธิง  อึ้ง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายราชพฤกษ์  กาบคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายภูมิใจ  รางศรี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงภัทรวดี  เคลื่อนทอง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงกชณิช  สีหานาถ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงเซราห์  ฮอว์คินส์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายวงศกร  แพทย์สมาน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณิชากร  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายกนกกาญจน์  กันทาธรรม โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กชายพิชยะ  ยาศิรินทร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงอุนนดา  กองมงคล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณิชารีย์  มีราจง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงนันท์นพิน  ประสมวงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงจีรชญา  ไชยสุ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายเมย์ภาวินท์  บุราณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงมัญชุพร  มูลกลาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงณัฐชัชชญา  วงษ์แก้ว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงพุทธรักษา  ดอกไม้ไฟ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายธนกร  กวีกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนกร  ไชยยศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงมัญชุภา  มูลกลาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายพงศภัค  วรรณนภาลัย โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงชนกพร  เพิ่มพูล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายพิชชาทร  ศิระมานะกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงฐิติกานต์  รักวงษ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพิชชาภา  ชาญมานนท์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายธนัท  น่วมอนงค์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายรอนนี่ นริศ  สตุดวิค โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงฐิตารีย์  ตุงคเศรวงศ์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงเอมมิเลีย  ปาอีส โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงอารียา  จิตอารี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงศตกมล  ปี่แสงเงิน โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายธนธัช  จันธิบูลย์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายวรเมธ  วงค์กิติ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายนิติธร  ธิยานันท์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กชายศุภกร  จุฑาเทพ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กชายจิรัฎฐ์  โกไศยานนท์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1271 เด็กชายปรัชญ์  คนสูง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายชยากร  วารีย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กชายคณชัย  จิรคุปต์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงกัลยกร  กิจเสาวภาคย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงอติกานต์  ตันติศักดิ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1277 นายภูพิงค์  มีอาษา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1278 นายธรรมชล  ทรงสกุล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1279 นายจักรภัทร  แก้วมูล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กชายนภัสรพี  เฉลียววงค์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กชายกฤติทัต  วิบูลสันติ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กชายธนากร  สิรินันทคุณ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กชายฑีฆวัฒน์  ทรงเมฆ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กชายภูพาน  มีอาษา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กชายไพเราะ  คิดอ่าน โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงล้วนหทัย  เชื้อชมภู โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงนีรนารา  บุญประกอบ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงณัฐพร  ต่อใจ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงณัฐชา  เทพดวง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงอัยยาวีฬ์  วัฒนวาณิชกร โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงอภิญญา  รัตนวิจิตตากร โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายพสิษฐ์  พิมพ์ไกร โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายพลธวัช  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงประพิณพัชร  มณีทอน โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูริ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายณัฐนนธ์  นานาวิชิต โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงจิรัญญา  แก้วมูล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงฮานะ  ชอง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงนราพร  มั่งไธสง โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงธรณัส  มาร์ติน โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงอัลิปรียา  อัตะบุษย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายวิศรุต  นานาวิชิต โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงระวิประภา  จบรัตน์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายพววัช  รัตนพันธ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอทิตยา  จันทสุบรรณ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงเปรมณัช  วิชิตชาญ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงปริยากุล  ชื่นสุวรรณกุล โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิมพ์วงศ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธัญพร  สุนทรนนท์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายวรวิช  วิกะศิลป์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายแมท แทนไทย  คอช โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายอัคครเดช  ลังกาพินธ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายธนัญชัย  สายสะอาด โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงพลอยภัค  ชะวาเขียว โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงเคียล่า ซื่อหยุน  คู โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงเจนจิรา  ชุ่มปี โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนลิน  ชิตาพนารักษ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพัทธนันท์  จาจุมปา โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายภููษณ  ภู่ธงชัยฤทธิ์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พฤติการกิจ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงธัสณันตร์  สิทธิชมภู โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายวรากร  วารีย์ โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงจิรัชญา  ขันธชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายธนาวิทย์  เครือวงค์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายณตวัน  บัณฑิตย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายภูริช  คัมภีรพันธ์ุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายชนะใด  เขียวอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กชายพสุพงศ์  พิมพานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงณัฐธิชา  เสารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงกุลกันยา  กลั่นนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กหญิงสิรินภา  สติคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงกานติมา  ใจวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายรัชพงศ์  นิธิวัฒน์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายภาคิน  รุณวาทย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายชุติวัต  สมบัตินา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายสิริดนย์  สงฆ์อุทก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงแอนนิตา  อุตมะศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กชายสรวิชญ์  วังใน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายวัฒนา  สีตะมาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายพัชรพล  แสงหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1342 นางสาววาสิตา  สุเมธวทานิย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1343 นางสาวพัชรา  เว้บ้านแพ้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1344 นายวรุตม์  วรรณศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1345 นางสาวกัญญาณัฐ  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1346 นางสาวกัญญาวีร์  ใจดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายธนินวัฒน์  ศรีบุณยาภิวัต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงกนกกูล  ตาคำปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายปัณณทัต  จักราชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 นางสาวรัชดาพร  บุญรังสี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายสุภกิณห์  เรือนสติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงโยษิตา  เตียวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายมนพัทย์  แก้วลาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงปานนะโพส์  แต้สุริยะเจริญกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายสรวิชญ์  ธงนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงสุภัสสร  จั่นสมพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณัชชา  สุทัสนมาลี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงวีรินท์  กองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงโยษิตา  อำพนพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายกานต์  จำนงประสาทพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายนนทศักดิ์  ศาสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงสิชนก  สุขุมาลวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายมินรดา  ชุติธรรมวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปพิชญา  จึงพิชาญวณิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปรียาพร  ร่มโพธิ์เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายธนดิษย์  รักพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำเเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายก้องเกียรติ  เงินพะช่อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายณภัทร  ณ ลำปาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์นวล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงปานตะวัน  แสงสว่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายศักดิ์ธวัช  ไพรัชศรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  พรสัมฤทธิ์โชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายธนดล  ระงับพิษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงปราญชลี  จันแดง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงปรียาวัธน์  เสริมศรีพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงรุจิรดา  แสนสอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศศิชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1379 นางสาวลฎาภา  ทองศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สุริยยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  เตมีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงวัสนนันท์  ตันไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายภาคิน  จตุพศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายธนกฤต  พงษ์บุรุษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายณชนก  ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายภานุวัฒน์  ตั้งผดุงรัชต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายธนภัทร์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กหญิงกชวีร์  รังษีชัชวาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงชนิดาภา  คามตะศิลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กหญิงอักษราภัค  หงษ์ไธสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงอิงห์กฤษฎิ์  เลิศพรสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิศิษฐ์ผล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงภาวินี  มีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงสิริยากร  อุ่นใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายวีรภัทร์  ปัญญา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายศุภวิชญ์  ประดิษฐ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายวิชชากร  บรรเลงสวรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงนัทธมน  เสติละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงเปี่ยมปิติ  กล่ำแวววงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงแพรภัทรา  ชัยเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงนฏกร  ทิพละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงสัตตบงกช  ทิพละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงชัญญานุช  ฟองคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายณัฎฐ์  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงค์นาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงสุทธิ์ชนัญญา  อุดมพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายทรงวัฒน์  เดชภิรัตนมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายชวกร  อ่อนสองชั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายวิทย์สวัต  ธรณีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงกมลลัษณ์  สายใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กชายอัครวิทย์  ทับขำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงจิราภา  ทะนานแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงพิชยา  โต๊ะตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายภัทรวิทย์  ดิษสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1416 นางสาวนัทธพรรณ  ศิริติกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายสิรศิลป์  ปังประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 (ไม่อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทพภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1419 เด็กชายวโรดม  ไชยกุดฉิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1420 เด็กชายพงศพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1421 เด็กหญิงวิชญาดา  บุษดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1422 เด็กหญิงณิชานันท์  ศศิธรวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1423 เด็กชายรวีโรจน์  พัฒนากรเกษม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1424 เด็กชายสรวิศ  อ้นวงษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1425 เด็กชายสหทรัพย์  นากแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1426 เด็กหญิงธมลวรรณ  หล้าอินเชื้อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายอิทธิพัทธิ์  ปัญจะมัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงกชพร  ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายคุณากร  ทวิสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายพลณภัคร  จันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงกมลชนก  กองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิริยชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายเหมชาติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงอนัทดา  ช้างน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายพีรศิลป์  ธนากรสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงวีรินท์  วันตัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงภัทรพร  รอบรู้เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายดานิฌ  ณ เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงดานิฌา  ณ เชียงใหม่ บ้านเรียนตักวา 1 ป.5 วิทย์ประถม