รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอัมรินทร์  วงศ์ชื่น โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายฐิติพัฒน์  ระเรือง โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายอินทรัตน์  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายภานุศักดิ์  ทวีสุข โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินนันชัย โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพิชญา  มีแหวน โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกรวรรณ  คำวัง โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงนิศารัตน์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงบุณยานุชพสิษฐ์  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรัญญา  รักเรียน โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิระผาย โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวิลาวรรณ  จอมสวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิริยากร  รักประชา โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงรวิพร  วรรณสอน โรงเรียนเทศบาลป่าตาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงทีนาร์  สารสินธุ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงทัศวรรณ  กันทะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภวิชญ์  คำเงิน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสรคมน์  ตุ้ยสาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนัตถ์  ใจแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงธนัชพร  จีธุ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงรินรณี  ปงอ้อคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  วนารักษ์ตระกูล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายฐิติพงษ์  วงศ์วาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพงศพัศ  การดี โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวรกานดา  คนเก่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายฐิติพันธ์  เลิศพณิชย์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนวพร  สาแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงศาสตรพร  ศรีวิไชย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวิรินทร์กร  รัศมิ์ธนหิรัญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเตือนตา  ปันนิตมัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายปราบดา  มาลัยเจริญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชิตวัน  บุญประเสริฐ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงริษฏาพร  พรรคนา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชนิดาภา  มินต๊ะขัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิตินันท์  ปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงรมิดา  เทพวงษ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วมาลา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิริยา  กำไร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วประสงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงลลิตภัทร  โนใจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงจีรานันท์  สมแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธันยพร  ทาโน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิประภา  คูหา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณิชาภัทร  กองฟู โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวรรณกานต์  ลือเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงทักษิณาพร  ธรรมสอน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุประวีณ์  คักกันหา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญฐกรณ์  กันเขี่ยสกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพรรณวษา  หอมนาน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายหาญสวัส  กาบปินะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุรินทรามนต์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายวัชรศักดิ์  วิระวงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธนารีย์  เพิ่มสิน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตตินนท์  เติกคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปวริศา  อินต๊ะเขื่อน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงนวคุณ  วรรณขัน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ไชยปัญญา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปพิชญา  อินประสงค์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะเขียว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกีรติกา  บางบ่อ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนทร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายทวีวัฒน์  ผ่านวิริยะชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกฤตเมธ  ก๋าคำ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจตุพร  อริแสน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายพงศ์ปณต  สอนจิตต์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวิชญาพร  สมแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวัชรเทพ  มีอาหาร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิรภรณ์  สุริยะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายพิตตินันท์  วีระพิทักษ์สกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเกษมศรี  กันแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทากอง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐวดี  หลวงจินา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงแทนขวัญ  ธิโนชัย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอิงครัต  พิทักษ์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายน้ำมนต์  สายสูง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปัญญาบุญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิรดา  เหล็กแปง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ฟ่ง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวิรากานต์  ศุภเมธีศิลป์ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงเพชรไพลิน  มีแหวน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกานพิชชา  สืบสมบัติ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐชนนท์  พงษ์มอญ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริโยธา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิรนันท์  ช่างเก็บ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวชิญาดา  ไชยเนตร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศุภณัฐ  เอกมงคลสกุล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงซากุระ  คำปั๋น โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงวรนุช  อินมา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนิวาริน  ใจเขื่อน โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงลักษาณารีย์  อ้นน้อย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงจารุวรรณ  คูหา โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฟางยิว  โล๊ะ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุนทร โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงธันยพร  คำมงคล โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายยศธนากร  ลีนวนลัง โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายอธิป  ชลชาญกิจ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายนาวินต้า  แจ่มแก้ว โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนันทิกานต์  โนสุ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพิฆเนศ  คำอุปละ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอาทินันท์  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนันทวรรณ  ปั้นทราย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอาทิตยา  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ประลังการ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธิดาพร  ต่างใจ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทัดสอน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกิตติยา  สุกาโก โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายจิรภาส  ดวงดี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์นวล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกุลนิดา  หน่อกันทา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรภัทร  แสนคำปัน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงภัชนาภร  อริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนวัฎ  วัฒนโชติ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายภีรภัทร  ดาราสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายรัฐภูมิ  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายศุภเชฐก์  อิ่นคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภควัต  ปิ่นใจ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายนันทพงศ์  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงฐิติภา  แปงชิด โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แสงอ่อน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายราชัน  ริษณา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายนราดล  ดวงสุข โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวุฒิชัย  เรืองชัย โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายปฏิภาณ  การงาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนวมินทร์  พิมดา โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ปัญญาภักดี โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์ศาคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงรินรดา  บรรพจน์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงธิญาดา  ฮงประยูร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงบัณฑิฌา  นิลเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายปวริศร  แก้วรากมุก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายอนิวรรตน์  ศรีธาราธิกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงปวีณา  บุญมิ่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายเมธาวัสส์  สันธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศตพร  สุทธะป๊อก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สนิทดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนากานต์  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงศลิษา  ปันทะยม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุธีมนต์  ชุติโชค โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุพพัตรา  เดชพระคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภวิชญ์  สถานเดิม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปุณชรัศมิ์  ศรีจันทร์ดร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายนพธีรา  จุฬาเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงจิราพัชร  บุหลง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงปราณปรียา  น้อยหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงณัฐชยา  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมาลาวดี  ฐิดาภารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงกุลธารินทร์  ปลัดคุณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวรกานต์  ลือชา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงพัชรี  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงรัชธิดา  คำสม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงเบญญาภรณ์  อินเทพ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพัทธมน  จินะราช โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายวรพจน์  วงศ์นภาไพศาล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายโทนี่  กิม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายป่านฟ้า  จตุรคเชนเดชา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิรสิทธิกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงชนากานต์  การินธิ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกมลพร  สารพล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายรังสิมันตุ์  คำตื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวมัลลิยา  แจขจัด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นางสาวมณฑิรา  แจขจัด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพรภินันท์  ธรรมวงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงมิเรียม  ขวัญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวารุณี  สมควร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงโยษิตา  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปุณยวีร์  ธีรเวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิรภิญญา  จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวริศธร  ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเดชนิน  จันต๊ะคาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายซัน  สง่าผล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายกานต์นที  อุตสา โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนานันท์  แจ้งภูเขียว โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุขศิริ  สมควร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชลธิชา  สุรินธรรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศศิธร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณภัทร  โนวิชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธันยพร  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงเอมิการ์  เมืองมูล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฏฐชัย  มุตยา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงโสรยา  ใจธานี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายอรรถนนท์  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงสุภัสสร  หงษ์คำ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐวรรษ  เกลี้ยวกลาง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายภัชรพล  สุทธเมธี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายจิรัฏฐ์  แซ่ซ้ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  ยงยืน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณิชนันทน์  ขันทะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพิสิษฐ์พล  จัทรกิตติกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายวิชญ์พล  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายเคียวโงะ  ยานางิ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายธนา  โก๊เจริญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายภูธน  เจียมตะกูล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฏฐ์ภัทร  อินทวงศ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิดาภา  ยาวิราช โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวรภา  เทพบินการ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายพีรพล  เตชะกสิกรพาณิชย์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงนริศรา  สุขเกษม โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจิตรานุช  บุญยวง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงณัฐนรี  เว้นบาป โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิรโชติ  ฉลาดธัญญกิต โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายรัขช์ระวีย์  ยะฝั้น โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายอัครพนธ์  สุขเกษม โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงชนาพร  ยอดศรจันทร์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายศรัณญ์  โก๊เจริญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันทะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายคีรินทร  เต็มประดา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเรือนทิพย์  อมรวศินกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงงามสิริ  ธรรมโคร่ง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สิทธิราช โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงปิยะรัตน์  กันทะเขียว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงสุมิตรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนกฤต  ไชยทน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงสุธาวิณี  ศิริรัตกุล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจันทิรา  ประเสริฐ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายธันยพงศ์  คำปันแปง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจิณณพัต  ทรัพย์ทวี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงธนพร  แสนคำ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงอวัศยา  วิงวอน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุธิดา  ธงนำทรัพย์ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนิธิพร  ยาวิเริง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนพร  จันต๊ะคาด โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวิชัยยุทธ  ปิยะมาท โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรัชชาภา  เรือนมูล โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงบุญญาภา  ทาแก้ว โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปพัชญา  สมศรี โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกันต์กวี  บัวแสง โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวิลาสินี  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกฤติมา  กุมกัน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสายรุ้ง  จินะราช โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายเปี่ยมรัก  วงค์ชัย โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอัครเดช  เด่นศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายสุทธิวิทย์  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายพีรวิชญ์  สมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสิรวิชญา  ศิริวงค์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กหญิงนงนภัส  เสาแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายยุทธนา  มีแรง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แพงโสดา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอัมพาพัชญ์  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวริศา  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณัฐพร  อินลม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเตือนใจ  เมืองเงิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกนกพร  ไชยพล โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชันญธิดา  พาระขัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธีรภัทร  กันธิยะ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอาทิตยา  หินคง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงภัคบุตรี  เชยบาน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสุวัฒนา  หยุ่ยแม โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกรณัฐ  สักแกหลี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวัชรพล  โสดาวัตร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายชัยชรินทร์  จารุวัฒนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายณัฐวัขต์  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุชานันท์  สงวนแพง โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธัญกร  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันทัชพร  อภิวัฒนสิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพนิดา  ป้องศรี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงภูริดา  ปันเกี้ยว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกนกพล  ฟองสมุทร โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพิกา  ลีเจริญเกียรติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูตะวัน  เพิ่มพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายชยธร  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชนิสรา  ตัน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายภคิน  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกัลยา  กันทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงญาดากรกฎ  บุญราย โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสิธยา  สกุลศรี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงปิ่นมณี  โยดี โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธันยพร  นรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวิชญาพร  สีปิน โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกวินวลัย  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิรุณพร  มะโนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐพร  เวโสวา โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรุจิรดา  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิชญาภร  ฝายศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 นายพงษ์ศักดิ์  แซ่ย่าง โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงชลลดา  อ้อปัญญา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอาฟาง  แซ่ลี โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอ้อม  ปันคำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธนันชญานนท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายศุภวัทน์  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาะสำเนียง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรเนียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงพรกมล  ขัติยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายธีรภัทร  กองใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายภัทรพล  คำราช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายยศพนธ์  โครตศรีวงษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายพีรพล  ศรีกัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงเขมรัตน์  นันตาชัยวุฒิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงตีรณา  ภูแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยรัตน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธีรศานต์  อินต๊ะวิน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชโรบล  วรรณชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายวัศพล  ภูมิคอนสาร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายนครินทร์  พึ่งอ้น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายพัชรพล  นำแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ราชเมืองมูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายป้องกัน  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายนิสิตนัดดา  ลือเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายกฤษฎากรณ์  คำซาว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภูสิทธิ์  ใจวังโลก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายพิษณุ  ติ๊บเต็ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายจักรวรรดิ์  ซื่อใส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ดีหล่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายจิรภัทร  ธิโนชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงจิดาภา  ร่วมสุข โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายชาญณรงค์  มุงจรส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายพลกฤษณ์  อุดง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายวิชญ์ภาส  ปิงสุแสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายสุเมธ  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายสุธีร์  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายภูริณัฐ  สงบ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพิชชาภา  หารกา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนิภาพร  วุฒิพรหม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงภคพร  ปันคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงลลิตพรรณ  ปัญญาละ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงนันทยา  สุนทร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายยศพล  ช่างเก็บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัฐชา  ป้อมเสมา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปานตะวัน  กิจวิริยะการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  การบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  กองแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัฐณิชา  กองคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัชวรินทร์  ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงณัฐสริญญา  ศรีวิเชียร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงไอริณ  เมืองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงชฎาภรณ์  มีทางดี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงปัณณธร  อินต๊ะยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายชัยธวัช  ใจธรรมโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธิติกานต์  ดงปาลี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงโชติกา  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐกานต์  ฟองการ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศิวัชญา  พรหมจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพลอยนภัทร์  จำรัส โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงญาณินท์  บัวผัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เขียวใหญ่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงณิชา  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเปรมสินีย์  ใจมั่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายศุภกิตติ์  ใจวัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงฐานิตา  ชุ่มอูป โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายจิรศักดิ์  ปัญญาวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายจิรชัย  พรมคำอ้าย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศรัญญา  อริยา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพศิกา  นันทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปัญญดา  สมบัติใหม่ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงมณฎา  ชิณวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายอัครพล  พิยะใจ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนฤมล  จิตถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายนริสรา  วังแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงรุจิราภา  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายชัยยุทธ  สมาหาญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพักตร์หยก  ช่างหลา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงยุพาวรรณ  อิ่นคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปาณิสรา  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวรารัตน์  สุอำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงบุญยพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธณัยนนญ์  สุทธิประจักษ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพรวิสาข์  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงชญาภา  ใจการณ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัณณิตา  คำชนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัญชพร  ยศคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงศศิชา  แสนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกรกมล  วงศ์เรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอภิญญา  บุญยืน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจำจรรจา  ไชยแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายกฤติพงศ์  อุดมผล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงดารุณี  พลเสนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญพิชชา  ชายวิชัย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธนะน้อย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชรัตน์  ใจผ่อง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวทัญญู  ยะคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายมังกร  สุขลอย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายก้องยศ  กมลภพ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายจิรพงษ์  ไชยชมพล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสืบพงษ์  ศรีอำคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐดนัย  ต้าวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติภพ  บุรีแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงอทิตยา  สุภาเรือง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพงศธร  อินมูล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรตคีตา  บุญเรศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงฐิฌาพัชศิริ  สุเตจ๊ะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายณัฐนันท์  โสภา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายยู เลียง  ตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเช็ก โย  ตัน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงวรรณนภา  มาพวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงลันตา  พุทธเนตร โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณภัทร  ภูบรรทัด โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงฐิดาภา  ปกครองบ้าน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธนากร  ธุระธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนพรัตน์  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายดรัณภพ  นำทุน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายคณิน  กปิลกาญจน์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายเจษฎา  วงศ์ยศ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  กองอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายนพรัตน์  กันไชย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงธนวัฒน์  อ่ำชาวนา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงโชติกา  ปักกาโล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุปเวช โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงบงกช  บุตรเนียม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงสุพรรณิษา  ยอดปิยะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงลลิตภัทร  วารีบริสุทธิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายวรัญญู  กันธนะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายรัชพล  แก้วอุย โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงนฤมล  ค้าแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิตชญา  ผาบปิจวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุทราทิพย์  บัวติ๊บ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงญานิดา  มาตย์เจริญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอดิศร  ปันนารินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงสิรฎา  ชิตนอก โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณเสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปภาดา  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเจตนิพิธ  แสนธิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพิชญ์สินี  โฉมงาม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภาสวีร์  คูณเอลีชา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจุฑามณี  สาระทะ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชิษณุพงศ์  การะเกตุ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธีรพัฒน์  ใจกุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์ชารี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวรัญญา  วรรณฎิ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงนาฎลดา  ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงวชิโรทัย  ไชยถา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสวัญรญา  ฟังเร็ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์โภคา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศศิกานต์  เสาร์จันทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนิชานันท์  ปัญญาอินทร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเชาวนันท์  แก้วกาวี โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายวรเดช  กอผจญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายนันทพงษ์  ดอกสน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงสุภิญญา  กันทะนิตย์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงธันยากร  ภูบุญลาภ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงขวัญชีวา  คำแดง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกุลสตรี  ไกลถิ่น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงภัทราพรรณ  กรจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชลินทรา  หน่อคำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรินลณา  เตมีศักดิ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายยศพล  เสาวพันธ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกุลชาติ  กุลท้วม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงลลิลรัตน์  กันทะมงคล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายมนัญชัย  กองอ้น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายเดชะนาจ  ประคองจิตต์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพิทยุตม์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอัญชญา  จันทร์จำรูญ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธีรพงษ์  สวนเขื่อน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนันทภัทร  สิริวรางค์กุล โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธนกฤต  ปิ่นแก้ว โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงรัญชิดา  กองธรรม โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวชิรญา  ฟองฝน โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงอัจฉริยพร  อินปั๋น โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงวรัญญา  สุอำ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุชัญญา  สุทธหลวง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงวริศรา  อวรรณา โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายพลัชพงศ์  หมอกเหมย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กชายรัชชาพงศ์  กันทะสิงห์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กชายธรณินทร์  มหายศนันท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฐนนท์  ขัติยะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
540 เด็กชายปณต  วงศ์ใหญ๋ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กหญิงปาณิสรา  มงกุฏ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงปิยนัน  โคราช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายปิยชาติ  ยาวิชัย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงสุฐิตา  นิจเทียม โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงธันยมัย  อภัยกาวี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพรสวรรค์  แอ่นปัญญา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายยุทธนา  อินคำปัน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปิยฉัตร  วิชัยหิน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงพรพฤกษา  เวชศรี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเกวลี  พลัดเกตุ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุพิชชา  พงษ์มณี โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายภานุภัทร  แก้วนวน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายตุลา  นาสมพงษ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสมธีรภัทธ์  เมืองอินทร์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐดนัย  เพชราช โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายชยุตพงศ์  แซ่ว่าง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกันยารัตน์  พรมมา โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงดลณพร  สีสง่า โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนิจจารีย์  ปาด้วง โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นคำหล้า โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนฤเบศร์  บางน้อย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณทัย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนัฐพรชัย  ใจวงศ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกนกพร  อินสาม โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงอัคษราภัค  แสนคำ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เสาร์ไพรสนท์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธีระพันธ์  จันทร์สวย โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธนสร  มหาหิงค์ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายกฤติธี  จันทร์นวล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายกิตติพงศ์  ภูนาเพ็ชร โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงจินตนา  ธรรมมิกะกุล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพัฒน์ โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายจันทรพิสิทธิ์  พิศเพ็ง โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายธนศิลป์  บุญสุข โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงกุลปริยา  สงบ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กชายกรัณย์ธร  รูปกลม โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอินทิรา  บัวจ้อย โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายวรชัย  ปูชัย โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอติกานต์  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตรศรีวงษ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายคุ้มเกล้า  กนกสิงห์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายนิติภูมิ  ธะนะวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายเมธวิน  จักรวาล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงณัฏฐนันธ์  คำมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กชายนนทกานต์  ิ่อิ่นคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายศิวกร  ขอดแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงทดิยา  ไชยะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงปภาดา  สุบิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงชีรญา  ติยะบุตร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงอติมา  มีปาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายชนาวีร์  ธิมาไชย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กหญิงญาณิกา  วัฒนา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายนรภัทร  เรือนงาม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงปิยาพัชร  มุ่งการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเกวลี  พรนำพา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายธนัชชา  แปงกะใส โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายโชคเจริญชัย  จันทะขิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองมาลา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงปริชญา  เจียมจันทร์เล่ห์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงนิภาวัลล์  ประมวลพันธ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายรัฐนนท์  ทะลือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนวมณฑน์  แก้วเกตุ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายณภัทร  เนื้อไม้ดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินท๊อก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะโนสมบัติ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กชายวุฒิวงศ์  วงศ์วุฒิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงฐิติชญา  ธนันต์วนิช โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสายสวรรค์  พันธุ์มณี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายธรรมาวุธ  วุฑฒะกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกมลฉัตร  อุทธิยา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปรียนุช  ป้องเรือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงจีรนันท์  อุดมการณ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กหญิงอรญา  รักพ่อ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงปัฐนันท์  หิรัญชนาชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงณัชญาณี  สิทธินนท์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงอภิชญา  กิตกำธร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไข่แก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายสันติพงษ์  เขตรักษา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงเมธิณี  ญาติยั่งยืน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกชกร  กองแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กหญิงพิริยากร  พุ่มจำปา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธีรัช  ประทีปสังคม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายวรภัทร  อาศัยบุญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กหญิงจารุวรรณ  นาทองคำ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงเมธาวี  แผลงมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กชายนวพรรษ  หน่อท้าว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสุชาดา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายพรหมกิตติ  กรงจักร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กหญิงวาสนา  หอมแพงไว้ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงจีรนันท์  นนทรษฎร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงกชกร  กาวิชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงธัญชนก  บุญแสง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงอริศรา  อ่อนหวาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงจณิสตา  ไชยวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงจิดาภา  ยัดไธสงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายศุภวิชญ์  อินมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชนิสรา  ราชเมืองมูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วนวล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟักเขียว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปันผา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วหน่อ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กชายธนภัทร  ทำสวย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กิ่งวงศา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงศิริยากร  ธนวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กชายพิธิวัฒน์  ช่างหมึก โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายเมธี  อุ่นโทกาศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายจตุพันธุ์  ติ๊บเต็ม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวกัญญารัตน์  ไกลถิ่น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายภากร  คุณาแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงโศรดา  ปาริต โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงกิมหลิง  กง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นายศิกษก  ถาวร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงนลินี  ค้ากำยาน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงเกศศิริวรรณ  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธนัชพร  ช่างตี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายพงศกร  ค้าสม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงทัชชภร  โคตรโสภา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญคา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงศิริณัฐดา  ทรงโฉม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงญาณิศา  สุเมธาลังการ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายเกียรติ์ติพงษ์  วงศ์มุ่ย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เปี้ยแปง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกุลจิรา  มูลต้น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงณัฐพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงอภิญญา  พลอยแหวน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกฤตพณ  วุฒิสาร โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกันติชา  แปลงล้วน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพรณภัทร์  สุขแว่น โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวราลี  ฟูเจริญ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงรวิภา  ภูมินนท์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิญาดา  คำพลอย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชวรินทร์  วิลัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงเกวลิน  ไชยชมภู โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสิรินญา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงจินตนา  อายิ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพิชญา  พันสุภะ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงชนากานต์  สุขมนต์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงกันติยา  ฉายา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศตรัศม์  กาบทอง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงขวัญเรือน  ขัติวงศ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงนัชชา  หนูจันทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิวนารี  เพชรกิ่ง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภคพร  แสงเงิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงขวัญชนก  มะโนวงค์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณิชารัตน์  สิทธินนท์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพีระพัฒน์  ผ่องผิว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรรณิษา  วรรณสุข โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มพิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายนันทพัทธ์  สุดตา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสนอินทร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงญาดา  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจีรัฐติกุล  อัลซอและห์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ฟ้าเลื่อม โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ธนะเรือง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐชญาฎา  กองแก้ว โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนงลักษณ์  โปธา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสิรศักดิ์  นันตา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัทราพร  พรมมา โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสริตา  อินทรจิกุล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงปรีย์ธิดา  บุณยศิรินุรักษ์ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปัญญาดี โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชนิดาภา  ณ น่าน โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวัชระพงษ์  วงส์นภาไพศาล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงมนต์มณัฐ  งาช้าง โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงศศิประภา  วรสาร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิโชค โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายชาญวิทย์  อนุชิตวรการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายนิรัติศัย  อุดทังไข โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กชายภาคิน  แขกสันเทียะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงกมลชนก  ผางคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กหญิงพุธิตา  เทพคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชาตนฤมิต โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายชลธี  วรสาร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กชายฐิติพงษ์  รวดเร็ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายรัชชานนท์  มูลธิดา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงปภาดา  ปทุมทิพย์สิริ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงรมิดา  วีระฤทธิพันธ์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายภูริภัทร  วงศ์ไชย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายธฤษณุ  เขียวอ้าย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงอริสลา  ใจนา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายธะนุพงค์  ท้าวธะนะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยฟ้า โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธีรพงษ์  ดวงดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายโชคษิดิศ  โพธิชาญประเสริฐ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายจิรเมธ  แซ่เต็ง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงสุพรรนพร  วงค์ปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายศรายุทธ    เชื้อเมืองพาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายมนุเชญฐ์  เสียงหวาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายฐิติพันธ์  คำแปง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายภาคิน    คำโคตรสูนย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงญาณิศา  คิดดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กชายตั้งปณิธาน  ฟองการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกรองทอง  วิชัยเนตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายวงศพัทธ์  พันธ์โภคา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กชายพัชรพล  ใจสี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนุชจรี  ไชยศิริพุ่มคีรี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกชกร  คำลือ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แดงเผื่อน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายกฤษฎากร  ยศคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายภูริณัฐ  เนาวรัตน์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายนาวิน  ทำทาน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศุภกร  ปิจจะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงรดา  ไชยคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายศุภณัฐ  มณีสุวรรณ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพิทักษ์สันติ    อนุชิตวรการ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงภัทราวดี  ใจภักดี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวิชญาพร  เครือราษฏร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงมุธิตา  มั่งผาย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงกะหรัต  คำปุด โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชิษณุชา  ณ ลำปาง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายนันทวัฒน์  เครือวงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงดวงทิพย์  มาไกล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงวัลลภา  ปินใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพีระพัฒน์  พึ่งชื่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายเจษฎา    พวงขจร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเมธาวี  เพตะกร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธนพจน์  ต๊ะจันทร์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงทับทิม  อาโอโนะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกฤษฎา  คุณาเทพ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายฮิโรกิ  มินาคาวา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายวิชญ์ธัชพงศ์ธนภัทร  สุกใส โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายเกรียงศักดิ์  ต๊ะคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปราณปริยา  พรมคำปา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงอริษศรัญญา  อภิราช โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงพิริยากร  ขวัญใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียรแต่ง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายษมากร  ขันไชยวงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายอโณทัย    ไชยนันทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงโซเฟีย  อินทะรังษี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายภูริพัฒน์  ธรรมปัญญา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ผกานนท์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสิริวิมล  ไกลถิ่น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายอชิตพล  จุใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจิรัชญา  ปงใจ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงต้องฤทัย  เทพปวน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนภกานต์  กันกูล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนริชา  ผัดเหวิ้น โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ฟูแก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายเสริมพงษ์    เรือนคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายณัฐกิตติ์  ผาปิจวงค์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงนิตยา  ปานา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธรรมิกา  มหาธนมงคล โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายนพรุจ  โคตรสมบัติ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์แก้ว โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายชยุตพงศ์  ช่างเหลา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันโน โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายภูมินทร์  ยุบลนิตย์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนภารัตน์  วงค์วานเพชร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปิยฉัตร  อ่อนสี โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายพีรภัทร  ภูพาดทอง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัญญภา  พรหมสิงห์ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธีรภัทร  ขัติยะ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรุ่งนภา  สิ่งของ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญธิสาร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภูลิพัฒ  อิ่นคำ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายนิติศาสตร์  กุลนาแปง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายชยานนท์  โพธิ์วิจิตร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายสหชัย  ธิโนชัย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกาญจนานุช  สีใจมา โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศุภลักษณ์  เป็กสาร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงฑิตยา  ภูพานเพลิง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงแพรพิไล  ใจใหญ่ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัทริยาภรณ์  หล่อพิเชียร โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ตันติ๊บ โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายจิรโรจน์  สิงห์น้อย โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายณัฐวัชร  สุแสง โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม