รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปรียาวดี  กลิ่นสด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงยุพารัตน์  ส่าหม่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรัญญา  จำปาขันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนรีภร  อุปเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุวรรณณี  วงค์คม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรานุช  ปัญมือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกาญจนา  สุตินกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงลิปิการ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชลนิชา  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายอนาวิล  จินดาทจักร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อุดทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนรมน  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงวราพร  สมบัติใหม่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุนิต  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิริสา  ดาวรื่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนพร  รัชฎะวานิช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุมนต์  ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมสาร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวีรเนตร  จันทรายมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพงศภัค  ท่าดีสม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชุตินันท์  สิงห์สุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิละคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายนัฐวุฒิ  ธูปสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชมพูนุช  ละมัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยบุญตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเกวลิน  จะงะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพลอยไพลิน  กิตติศักดฺิ์สิงขร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมบวรนนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุชาวดี  ใจธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายไกรสิทธิ์  เยต้อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายบุญโชค  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงเกษณี  เชอมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธรขวัญ  จิระภัทรธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุยะไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญานิกา  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสุรเดช  วิชาทยานนท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนาพร  เสามั่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอาทิตยา  ทาใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชมฟ้าใส  เธียรคุณากร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายณัฐพล  กันแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรพงษ์  อาจหาญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายอนุวัต  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายยศกร  นันธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายเฉลิมราช  แซ่มือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพิทวัส  วิลาวัลย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐิตินันท์  สุทธหลวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเมธิณี  ศรีวิลาวราช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายทัศนัย  มณีชัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชาลิสา  วิยาพร้าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวฤณดา  ปิ่นศรีทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพชรพล  ดงปาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุ่นโทกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสิทธิโชติ  เขื่อนคำแสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐิติพร  โสภณคูณทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายภานุวัฒน์  ปันติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศรัณย์รันต์  พรพิพัฒน์สิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพีรภัทร  บุญศรีนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอภิชญา  ธะนาคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธิชาดา  ติ๊บสุภา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิริธร  จันทร์พินิจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพิธิวัฒน์  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวรัญญา  วังกาวี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายนรินทร  ชื่นประดิษฐ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายปัญญากร  ละลำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภานุทัต  ตาสาย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงเปรมฤดี  มีเสรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงศรินทรน์  เสรีสวัสดิ์ศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธนัฐชัย  แก้วไชยา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายณภัทร  ขันธิวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอาทิมา  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุธาสินี  จักแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายกรกฤษ  สุขลาภ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธีรภัทร  ฟูคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสว่าง  จะลอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกิเดโอน  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายชยันธร  ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายกนก  รุ่งตะวันคีรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายสุชัจจ์  เขมาวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนาคือ  ปูแล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศินิภา  เชิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชญา  ขันอาสา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวรกานต์  ยะมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเบญญาดา  วรพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุธาสินี  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงรินลณี  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนันธิญา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงนันทิดา  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงประภารัตน์  ศรีโชติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงธนัชญา  กิตติธีรานุรักษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพุฒิพงษ์  ไชยวงค์ษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงน้ำตาล  ทาแกง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คำเงิน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุภาวดี  พรมเมืองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นายพงศกร  จันทร์เมืองคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นายชนภัทร  ยศดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นายปรีดาพงศ์  ห้วยไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นายสิปปกร  นาใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายวิริยะสัจจา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงศุภนิดา  จรรศิลป์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวกนกวรรณ  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงเมธาพร  สุยะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงกานต์จิตรา  โกแสนตอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวสไบแพร  หมอลำสา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นางสาววิลาสินี  ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวอนุตรา  ฐิติโชติตระกูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวสิภาพร  เจริญสุขสันติกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวเพชรรุ้ง  แซ่เจอว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพัฒนา  ตระกูลเมฆี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวกุลกันยา  อาจอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวหฤทัย  เพชรเสถียรชัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงนานู  ลาหู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาววรัญญา  แซ่เจียว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวจิณณพัต  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาววันครู  ชื่นปรีดาภักดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวสุพรรษา  อุปสาแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิสมัย  ปัญบือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงสุดารัตน์  ยงวิชวัฒนา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวภาวิดา  แซ่จง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นายณัฐวุฒิ  มานิส โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นายรณชัช  สีลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นายคุตัญญา  ก๋องสร้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นายพงศ์ภัค  ภูแสนทรัพย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นายนัทพล  แซ่จ้าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายกรณินทร์  นพรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวสุดารัตน์  เยาว์ธานี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงเบญจมาศ  ม่อนจ้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจตุพร  อะทะวงษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงโรจนวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวนุชนารถ  บุญยกย่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นางสาวเกวลี  นาใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวอรจิรา  ใจแน่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเดชาธร  ดอนไชย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายไชยวัฒน์  ยิ้มสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพย์สุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญณิการ์  ทานะแจ่ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายจิรศักดิ์  ภูศรีบุญนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายสุรสีห์  ปงลังกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 นายวัชพล  เจ็นใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงภัตรพิมล  สัจจญาติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงวราภรณ์  ติยะธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุดาณี  เลิกการ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนลินี  ปินทรายมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเอลียาคิม  อาเจะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวรรณิกา  มงคลดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  สักลอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงหวี่หัน  สรีนาคู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพลอยนิชา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพรธิดา  แซ่จัง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายฐิติพัฒน์  ชัยปัญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอังเหม่หลิง  อัง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญสุดา  มั่งประสิทธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายศุภสิทธิ์  อินทะวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  หวาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงนิดาพร  ปิยะโชคเสริญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนพมาศ  แซ่หยี่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอดิศร  วังซ้าย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายกิตติกร  ปัญญาธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายศิรายุทธ  พรมณี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงบุษกร  ตระกูลศรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพชรปกรณ์  หน่อหล้า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภูริทัต  พรหมเทพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาดคม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณาโณทัย  ฟันภัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปฏิวัติ  สุยะใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอัครพนธ์  วิสวะวิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนกฤต  เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสุพิชญา  วิระชัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวัฒนพงษ์  กองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธนกฤต  ชมภูพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมณทการนต์  ชายศักดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงศิราภรณ์  สุขคุ้ม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอรัญญา  ผาพรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายวัชรพันธ์  พรหมพันธ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลักษิกา  พรมเมือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจารุณี  แยซอกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงขวัญจิรา  พิสัยเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชนาพร  รวีสกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอรทัย  โว่ยผือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายนันทพัฒน์  บุญเทพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงโสภิดา  คืนมาเมือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงคีตภัทร  หาญนาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงจิราภรณ์  ไพรรำพึงสกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิสุทธิ์ตรา  ศรีโลเจียว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุทัตตา  ฉุนเชื้อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธารากมล  ศรีโพน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายจิระวัฒน์  ศรีรมณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนฤมล  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวัณรัตน์  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงเบญญาภา  กายงแว่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสนัฐฌา  เยียมสันเทียะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเพชรชฎา  วิบูลสิริพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเจนจิรา  แลเฉาะกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปณิตา  ผ่องใส โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงอาทิง  แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุริศา  บุญนาก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศิริขวัญ  ตามี่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายอาณกร  กลิ่นกันทา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอนุชา  ป๊อกผะดา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงวิไลรัตน์  กองมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายดำรง  หวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายเอินฮุย  ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงใบเฟริ์น  สมดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐชลิดา  ทรายสาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวิวรณ์  คำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศรสวรรค์  ยางยืน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์ภิดา  อุ่นคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอาเย่อ  หมื่อแล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรทิพา  ปุกแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภลักษณ์  อาโต่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชลชาติ  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฟุ้งอมรกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงบัณทิตา  เชียงชาต โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันท์นภัส  มาพิงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิตยา  รินต๊ะมา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภัทรกร  แซ่พาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปุญญิศา  ดอกไม้แก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณิชกมล  เวียงคำ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงจามจุรี  ปิติทรัพย์โสภา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมลทิชา  วงศ์ดวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงตรีนันท์  โสภาพันธุ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรรณค่า  แก้วรากมุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายธีระธาดา  ใหม่ดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปาณรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนภัทร  แสงเกร็ด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นนินกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายทวีชัย  อุดมทรัพย์ศิลา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจแน่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกมลชนก  สารธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายจิณณวัตร  สุยะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุรศักดิ์  แซ่ลี้ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุทธินนท์  ปิยสุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงยุพา  ลาดตาลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกัลยา  แซ่ดู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปราบเซียน  หน่อหล้า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงจีรนันท์  จี๋มะลิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายวฑัญญู  จินดาประภาพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนตน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายภานุวัฒน์  ยักกันโท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูวนัย  อินมณี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีบุรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุชานันท์  ชัยนาท โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนิลปัท  วัฒนะวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงธัญชนก  กันทายวง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธีรภัทร์  เต็มสิริมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุทธิดา  ยอดสุใจ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวันวิสา  จุลโพธิิ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอทิตยา  บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเจนจิรา  จิตรอารีย์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธนันต์ญดา  เมธาเกียรติ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงทิชากร  เนติประวัติ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนภัสสร  ผดุงโรจนวงษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันยพร  โยมงาม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายเอกชัย  แซ่ย่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจินตนา  ปาระกา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปรเมษฐ์  คีรีแสนสุข โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอันนา  มีเสรี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิมล  สุขสารเจริญกุล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกฤต  แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนันทการ  รอดดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอภิสรา  ธรรมธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาทิตยา  เนรังษี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทาพูน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงมุทิตา  ชุ่มมงคล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงกฤตยาณี  แซ่พากุ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอนาวิล  ขัดพะนัด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปรายดาว  กณราชา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงตมิสา  ปู่ตัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงสโรธิชา  ป๊อกเที่ยง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวิลาศินี  เมฆบนจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงปาลิดา  ถวิลรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนภัสสร  ภูมิเทศ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายกิตติชัย  แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงไอริน  ลาพิง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชาลิตา  เหว่ยแม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงจิตสุภา  บำรุงมี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายทันทัย  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายพิชชากร  ม่อยจ้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนุชนาฏ  กานัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอภิเชษฐ์  มาลัย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอังคณา  กันทวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยาดี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วศิริ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธนัญชนก  ซางสุภาพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงจินดาภา  ผิวพรรณ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วปานันท์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเกศกนก  โกเสนตอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณีรนุช  อูปแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงหทัยชนก  กัปปะหะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงขวัญฤทัย  กมลภพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปราณปริยา  จินดาธรรม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูสิทธิ  บัญชา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชาญณรงค์  ลือเรือง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนิกานต์  กันแก้ว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปิยากร  แก้วสนธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงบำเพ็ญ  หยงน้อย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริประภา  ทิพย์มณี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายศิริวัฒน์  นารักษ์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภัทรพรรณ  โครตภูธร โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีรัตนา โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายบุญฤทธิ์  หลวงสอน โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายณัฐชนน  ตาหล้า โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายชาคริต  เปี่ยมมนัส โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายศุภกฤต  จูตระกูล โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  ธรรมวงค์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายชาญวุฒิ  ปัญญารัชตโสภณ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงภูรี  ภู่ทองสิทธิกุล โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ธิโนชัย โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปาลิดา  เทนุรักษ์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงภาวันสินี  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปาณิสสรา  มีสมบูรณ์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธรรมดุษฏี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วดอนดู่ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายธรรมนิตย์  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายกฤษณะกาญจน์  ประกิจ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิชารัตน์  ตานาคำ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงศิรประภา  ท่าดีสม โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายวัชรพล  หาญจริง โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงธันยพร  สมสวย โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ธนรักษ์กิจเจริญ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายพิชาภพ  นาพิกุล โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุขช่วย โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายณัฐพล  เด่นวิวัฒน์วงค์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายวรัญชิต  แก้วรากมุข โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายวรมันต์  แก้วดำ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวีระพล  พรมชัย โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพัชราพร  พันธุ์อำไพ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยจินดา โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปิ่นดาว  สิทธิแก้ว โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัชรียา  พันธุ์อำไพ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกีฬาชัย  จรประเทศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายไวทิน  ใจรัตน์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงโฮ้ยญิง  แซ่เสียง โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กชายสรวิชญ์  เทพศิรินทร์รัตน์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศุภมิตร  โรจน์ประจักษ์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงณัชชารินทร์  ปัญจะศรี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายอดิรุจ  พลสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายชัชพงศ์  คำวาง โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอาทิตยา  ขจร โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายศรัณยู  สุภารัตน์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤตภาส  สังฆะวดี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวรรณสิริ  วรรณสอน โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อิฐ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ศิลป์ฟุ้งพันธ์กวี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายภูมิรพี  หนสมสุข โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  หิรัญ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงซาร่า  ฮูสเสน โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายอาณัต  แสงสิมมา โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงกุลธิดา  วรรรสอน โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายกฤษดา  กาวสันเที๊ยะ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วงศ์เรียน โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัชชา  ร้องหมอดี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายปภังกร  แก้วเกิด โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงญาณาภรณ์  พัดศรี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสัณหณัฐ  พิพิธภูมิภักดี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธราเทพ  มหาวงศ์นันท์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนภัสสร  กิตติวรศรีสกุล โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภัชญา  สืบสกุลวงค์คำ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธัญชนก  มณีพรหม โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายอัจฉริยะ  ทองดี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายปิยะณัฐ  พันธุลี โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีฟองจันทร์ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายวิลเลี่ยม  สมิธ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอารียา  จันศิริ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายมีสุข  แซ่ย่าง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  พุทธาวงค์ษา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายเอ็มเมอริก  สุภาสิทธิ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐวิภา  เบี้ยมุกดา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายพศวัต  อัศวสุคนธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปุนยวีร์  จงจินตานนท์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงจัสมิน  กุลคีรีรัตนา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชนิกานต์  พลธนะวสิทธิ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงเหมยยี่  แซ่ย่าง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพงศ์ศิริ  สายสินธ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายเซี้ยธนโชติ  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายปุณวัชร  โอแสงอนันต์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายธนิสร  อูบุ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายจตุรพัฒน์  ปาเจริญ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงอริสา  แซ่เปา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพัชราวดี  ภู่สาตรา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายจิรกิตติ์  สังข์เครือ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กชายรชต  จิตต์จรัส โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุปรีดิ์ภัทร  เจริญรุ่งโรจน์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธันย์ชนก  หลี่ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงรวิสุดา  ไพเมือง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายบูรณพงษ์  ธารวรกุลศิลป์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกิตรา  ปาจรียางกูร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายนรวัฒน์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายพิภพ  จะหยี โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอิสริยา  ศรีทวีพร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุพิชญา  สุภาพรรณ์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนากร  ธรรมวงค์ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายสรพัศ  เจริญกุศล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชินดนัย  ตวงวิทยากุล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายกษิดิ์เดช  เล้าตระกูล โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายอนุชิต  จิน โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกวินทรา  ปาเกี๋ยง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงธัญชนก  เร่งทอง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายเกียรติยศ  อนุวรชิกา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพิชชา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพชรพล  ทองแซ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายเถาลัง  แซ่เฉิน โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงณัฐธิดา  ท้าวแก่นสาร โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงจินดา  ธรรมมา โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอาภาสินี  พรมมา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายจีรศักดิ์  มาเยอะ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายติณณ์  พลชัย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงทิพญาภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายรัชพล  กาวิชัย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงญาณิศา  แสงเงินชัย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงสิริภูรี  ทาแกง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงไอวรินทร์  ชื่นแสน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองใจ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกรวรรณ  ปันติคำ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายจิรทิปต์  ชัยวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายอดิศร  สามารถ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงรัตดา  จับประยงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายวรัญญู  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปรายฝน  หะวัน โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงภรณชนก  พรสุขสมสกุล โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพลอย  นามใส่ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วแปง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายวรเวช  รัตน์มงคลดี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายอรรศนัย  ไชยสุนา โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศิรสรัญญ์  ปันแก้ว โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนพวรรณ  วุฒิปัญญากิจ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวทันยา  พรมมาลี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายญาณวัตร  ยะยอง โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพรสวรรค์  ภัทรยุคลธร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงฐิติกา  เงินเย็น โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายอาทิตย์  สิงห์นี โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิรภัทร  พงษ์ตุ้ย โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกรณิการ์  คำแพร โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณดล  สุพรรณสิงห์ โรงเรียนมานิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงแพรนวล  อุ่นใจ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงสุนิสา  แซ่หลี่ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชนอี  แซ่หม่า โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัญญาภัค  ผัดดี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฝั้นนุวงค์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงวีรินทร์  ซ่ง โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายวรากร  บุญศรี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายพลพล  เพชรชนัญญา โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปวรุตน์  ศรีวิสัย โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงชนารดี  ใจจิตร โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงฉันทิศา  ถั่งเจริญ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุวัจณีย์  คำภีระ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเกริกก้อง  เลิศสัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอาทิตยา  กุนะดอย โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัชณิดา  นวลอิน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงอภิณห์พร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงณิชาภา  โอตรวรรณะ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กชายธีระ  ดีสาม โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณรินทร์ดา  วงค์บุญมา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายนฤนาท  สุรินเปา โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงทอปัด  ศิระศุภกร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายวีระเดช  นากสุวรรณขจร โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 นางสาวจริยา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กชายสรัล  แซ่ลู่ โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 1 ป.6 คณิตประถม