รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ชูช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงพัชรีพร  อ่อนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายวุฒิชัย  ภูริสุวรรณกุล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงนันทนัช  ทองอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มูลศรี โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภัทร์ชนก  ร่วมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจารวี  ทิศมาศ โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญญามาศ  ไชยตา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิชญธิดา  เลสัก โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เสนาดี โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกชพร  สุวรรณผูก โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงชนันภรณ์  ศรีแจ้ง โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายชนินทร์  อินต๊ะสาร โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณิชานันทร์  กันหา โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงชวิศา  วงค์เครือศร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายอนุภัทร  โปธา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายรัตตัญญู  ธรรมกิจรังษี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายฤทธิพร  พรหมวะนา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายปฏิพล  ปินตา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชัยวัฒน์  ดากลาง โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายสิทธิโชค  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อิทรีย์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัปวีณ์  ใจปู โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจีรวัฒน์  พานแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เงาศรี โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงบุณยาพร  ใจนิตย์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  จันต๊ะพรมมา โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายบูรพา  ดวงปิก โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขุนนาม โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปาณิศรา  ยาวิคำ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิชญา่  เข็มแก้ว โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงรติพร  บุญล้วนวรุณพร โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงสุชานันท์  สารพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านร้องบง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนงนภัส  ตันตาละ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุนีรัตน์  เลิศถาวรชัยสกุล โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายปุญญาพัฒน์  นำบุญเรือง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพย์ราณี  ดวงเต็ม โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชาญวิทย์  ฟ้ายิ่งเจริญ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แซ่ลี โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชัญญา  วางท่า โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกมลนันทน์  โชติเทียนชัยวัต โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายประมวลศิลป์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่เท้า โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายสิรวิชญ์  นิสัยคาน โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายชินกร  สวาทชาติ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายอำนาจ  บรรณรัักษณา โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายเอกภพ  หม่อโปกู่ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอภินัทธ์  เกิดโต โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพานุกร  สมกาวิ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงไหมมัว  แซ่หาง โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรพีพรรณ  กุลเทศ โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายสรวิศ  ประวัติ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนภรณ์  จะบู โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทากูล โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวัลนภัส  ทาลือไชย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุมาลี  แช่มือ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเอมี่  โอรามหลง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอภิรดี  ทูตสันติ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกชพร  กาวิละ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธนกฤต  แสนยาวุฒิ โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพีรวิชญ์  สุวิชัย โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณุกมล  ทับทอง โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายทรงเกียรติ  ใจกล้า โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม