รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายพัทธนันท์  รัตนเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธนกร  เทือกศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายภาณุวิชญ์  สารข้าวคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงศิรชญา  รีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลวัง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายศุภกร  จันทร์วรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายกฤษณะ  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนัสร  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายรฐนนท์  งามเนตรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พจนารถ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศิริภัสสร  วงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศุภิษรา  สลีสองสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณฐกร  ข่มอาวุธ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณัฎฐ์ณิชา  รัชตพิสิฐกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอินทุภา  เทียนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  เนตตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรภัทร  เกียรติวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายณัฏฐเมธี  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลจิรา  คำโพนงาม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศิรดา  แซ่อุย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุพิชชา  ดะระศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภคนันท์  จันเลน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิณัช  วังมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนาเดีย  คิดรักเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสิรวิชญ์  เหลาลาภะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธนัสดนัย  ไชยศิริวงค์สุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายสมัณตชัย  สมมะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศุภโชค  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปิยวัฒน์  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิมพ์วรา  แย้มมีศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปกรณ์  อ้ายไชย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรนลิน  วัชรโกมลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายรุ่งรวิน  ริมทอง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สมยาราช โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรฤทัย  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายปุลิน  ชัยมินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนฤภร  แขมหอม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  กาญจนบัตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญานิน  หลิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงประวิชญา  วงศ์นาค โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิรัชญา  หนสมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิชญาดา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิบาล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงณิชากร  นครแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายธนากร  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายเฟื่องลาภ  ศรีกอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐพร  คชสาร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายพิชญะ  ใจกาว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงปูริดา  วงค์สอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายโพธิวัตร  แต้เต็มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายสรวิชญ์  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายชยพล  ตั้งบุญธินา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายภาคิน  อะทะรันต์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัชทิชา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายกันตภณ  สุขะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอารีจรินทร์  นาทองบ่อจรัส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายพงศ์จักรวัน  เหมรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เมฆสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายอธิปัตย์  สวัสดิ์นที โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายกันต์รพี  เลิศหิรัญสุรกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรภัทร  ดาวเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจิรชยา  จันทร์ชุม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพงศภัค  ทานันท์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงพศิกา  สัตย์คีรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปุณยาพร  อินต๊ะพรม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐพร  อังคณาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชิดชนก  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงเบญญาภา  ทาสี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงวิลาสินี  มังกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงธิดารัตน์  อิสรานุเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอภิชญา  วิริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงขวัญชนก  อะทะวงษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนภสินธุ์  สินมณี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญาทิพ  ภู่พันธ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนพงษ์ธร  เผ่ากา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงธนพร  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายพศิน  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปุณรวิช  ปงใจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงนันทิชา  นันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัชชารินทร์  วงค์สารภี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปรินดา  วังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัชณิชา  สิทธิอาษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายคณพัฒน์  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงเปรมปรีดา  คำมา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงแพรวพิชชา  ทิพย์อุทัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายทศพร  ทำจริงจัง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายกฤตเมธ  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพีรณัฐ  สมเล็ก โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงไหมแพรวา  ไชนามล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสิรินภา  วุฒิอิ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภารดี  ชูศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรุ่งพร  ไข่ทา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปณัสนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงแทนขวัญ  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวริศรา  แปงยาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีหรั่ง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปวิช  แสงพระเวส โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายติณณ์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทชัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชนากร  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจิรัชญา  นันตะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงจินต์จุฑา  อุทุมภา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงณิชานาฏ  อยู่อินไกร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนวพรรษ  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงธนัชญา  สุปง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณิชารีย์  พัฒนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายปัณณวิชญ์  ท่านน้อง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายสิทธิภาคย์  ราชสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอธิปไตย  ใจยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศลิษา  ชีวรัตนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงภูรีพัฒณ์  โล่ห์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญากร  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงวิธนะ  กิจชนะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกีรติกร  พัทธยากร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอาภัสรา  กาสุริยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชญา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชลชนก  วิลาศรี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชมวสร  เผ่าจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกชกร  แสนทรงศิริ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธรรมรัตน์  นาวิศิษฏ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชญ์ภสสรา  ยาไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิชัยปะ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายรณชิต  รณชัยกุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธันยมัย  พันธ์ประสิทธิกิจ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพัทธนันต์  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายชานน  โพธาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัชพล  พงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายอภิวิชญ์  วิริยพัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดารารัตน์  เต้าประจิม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุประการ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนีรชา  กังวานใจ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายณัฐภูมิ  รัตนบุญโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสหัสรัก  ถิ่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงจิรสุดา  เซียว โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงกัญญวรา  อุ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายวชิรภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปงกา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงรัชนี  สมเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชญา  บำรุงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณัฏฐ์  วรรณไกรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิมพิชยา  อริยถาวรวงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกรกนก  ธนสินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุภารัตน์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงญาณิศา  อุ่นชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรรณผกา  ไทยใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมแกร โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิติพร  เกษมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเซิงอวี่  ผู่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายนวมินทร์  ศิริชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนิกานต์  ดามัน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายหย่งเทียน  ตุงพิทักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จอมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิดาภา  ต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงแสงคำ  แสนใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐณิชา  สืทธิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงนิรุวรรณ  ราชคม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงญาณิศา  ยวงตั๋น โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายรพีภัทร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายโยธิน  กาวี โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปุณณัตถ์  เจริญลาศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกรรณิการ์  เปียวเซ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภานุวัฒน์  ชื่นดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือตาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เทพหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงรสิตา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนัทรดา  อาเชอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงศุภจิตรา  ศรีสุริชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงวนัชพร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกุลปริยา  เครือประสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณิชมน  จันคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายวีรภัทร  นุชนารถ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายปิยวัฒน์  ชีวรัตน์พงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายปัถย์  กันทะขัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพรพรรณราย  พินิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายธาดาพงษ์  กองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายพงศ์ภัค  ไชยศิริวงศ์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงธนภรณ์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสหรัฐ  ดวงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายภัทรพล  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกัญญาพร  จันขวา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายวทัญญู  พรหมเถื่อน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวรินรำไพ  เสียงเย็น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายรังสิมันต์  สุริยะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายวงศพัทธ์  ศุทธรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเมขลา  ถีระแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสุภาทิพย์  ทิพยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณิชกมล  จันคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โลจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ยังมาก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพรชิตา  กุลณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธีธัช  ปริปุณณากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  พุฒิพงศา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายณัฐภัทร  อินดร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายชิษณุวัชร  ทุนกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวันชัย  แซ่ย้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายรพีพัฒน์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายกฤษชัยมงคล  คงบาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายณัฐพล  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกิตติธัช  ศิริวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนภูมิ  วรรณรัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอภิรักษ์  คำรบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงพรรณพนัช  แถมหงษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจารุลักษณ์  แท้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงวณัชชญา  สีใจปั๋ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกฤตติยา  ใจลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงมนัสชญา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจุฑามาศ  มณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิเศษชัยพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชุตินันท์  สิงห์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพิมลฉัตร  เปานวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงมณฑิตา  สมกาวิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธีระศักดิ์  พรหมมาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายนพณัฐ  มณีคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอมรทิพย์  ก้างออนตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายวีรรัฐ  เกษมปก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรตนพร  ภานุเมศวร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงณัฐภัทรา  เป็งเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายสิรวิชญ์  เดชปักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกชพรรณ  เตชะมาเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกนกรัตน์  เตจ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายศึกษิต  สุวรรณเนตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปราณปริยา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงมนศิลา  อินสูงเนิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายปกป้อง  กิจมานะทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงวิภาพร  ธนาภัทรกิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพรรณ์พิรีย์  ปินตาดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงพลอยพิรุณ  ตรีราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพรรณปพร  ปินตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายชนะชน  เตชาพินิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงธีริศรา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงคูณณัฐา  หิรัญญวิภาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงจันทัปปภา  บุญใส่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงอริสา  เอี่ยมอำไพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงธารารักษ์  มาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงโยนก  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายพงศภัทร  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายธรรมรัตน์  วรรณารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภูมิภัทร  พรประสิทธิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายพิสิษณ์  แก้วสุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสนเมืองมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตั๋นเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปาริชาติ  อินต๊ะนางแล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปณิธินันท์  ชัยภูวนารถ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอัจฉรียา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภาสวุฒิ  สงวนทรัพยากร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงนัทธมน  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงสิริอักษร  วรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายณัฐพงษ์  ตะต้องใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายนนทกร  ทรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายสรวิชญ์  ใจปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปัญโยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงจิรารัตน์  เสียงโต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สวามิวัศดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชิษณุชาสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงอภิชญา  ศิริกูลชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  ดำรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายพีรพงษ์  แก้วปุก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายณัฐวัตร  ปะระมะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายเดชาธร  สิริรวีกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายภูมินันท์  กันทะเตียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายคามิน  น้อยพุฒ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายสิรวิทย์  บุศยเพศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายสุประวีณ์  รักรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายณัฐภัทร  ใหญ่ผา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงจินฑ์จุฑา  ล้ำเหลือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายภานุวิชญ์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงศตพร  ไขทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงเขมิกา  คูสินไทย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายปารเมศ  ศรีปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายกฤษฎา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายรัฐภูมิ  รักบ้าน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกรปฏิพรรธ  ปัญโยแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายเอกอิสระภาพ  ศาลาน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทร์ชนก  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  พนาพงค์พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงธนัชชา  มณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชญานิศ  ประโลหิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฐกมล  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพิมพ์นภา  นพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุพัตรา  สามติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงชมนพร  บุญเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายณภัทร  เสนาป่า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายภัทรพล  คำเป๊ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายยศวริศ  บั้งเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายรชตะ  คำมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายภาณุวิชญ์  นามลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงภัคจิรา  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายสพล  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงวริศรา  อิวชาวนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกฤตพร  ไชยคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัฐชธิดา  ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพภิบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรรณนิศา  ปินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงรุจิราภา  แก้วสาทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัฐการ์  เกตุชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจิตตินันท์  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสรัลพร  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายภาสกร  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายวุฒิกร  จันทมาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงมณิสร  ชัยจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธีริศรา  สารอุดม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วรากมุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุวรรณชาติกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงพีรชฎา  ถาวร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงรัญชิดา  อัถประเสริฐกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศุภิสรา  แจ้งแย้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวรรณกานต์  คำมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธนาทิพย์  กันทะกำแหง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงนาตาชา  อุปละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงรมิตา  อรรคฮาต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงทัศนีย์  จิตรจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกีรติญา  แสงพลอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธิติพร  พิศาลกิจวณิช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพงศ์รพี  ชุ่มพงษ์พันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายนนธวัช  เขื่อนขันติ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายวุฒิภัทร  วรรณโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายพศุตม์ภัทร  หล้าเต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอุกฤษณ์  คำวิงวร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายภูคิม  ตระการกุลชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายภูริณัฐ  หนักตื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายธนวินท์  อ่อนหวาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายทินกฤต  แต้ตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงศิริกัญญา  กันติยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศศินันท์  แก้วเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงนันภัส  ใจเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงศิวัชญา  กิติรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธนชาติ  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงณัฏฐวาณี  เฉ่งไล่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุชาวดี  มหาวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เตจ๊ะวันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์ชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายภูริทัต  สาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธนิก  วงค์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงบัวสุวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายณัฐกิตติ์  สมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีผาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงอาภารัตน์  สิทธิวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงโชติกา  ศรีตุลานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงวรภร  พัวประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงมุกตาภา  โคว์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงนริสรา  ทิพย์สุภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงปิยมาศ  ปาลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงอลิสา  วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงศรุตยา  สุระวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายภูวนัตถ์  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายภูมิพัฒน์  ตามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายศิวกร  ยาหมอแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายฉัตรมงคล  ภักดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงรัชนก  ปู่ยื่อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายปัญญวิชญ์  ทวีกสิกรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กหญิงปาริชาติ  พิชัยช่วง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศุธัญญา  อุ่นหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายระพีพัฒน์  รื่นวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงเกวลิน  ภูษาทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายติณห์  ฉั่วตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายเดชาธร  พิมพ์แน่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายพงศกร  คำแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายชินบุตร  จันทร์อิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชญาดา  ชัยมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปานไพลิน  ใจจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงภคพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกุลฑีรา  ปัญญาผ่องใส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายนภัสดล  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายศุภกฤต  ศิริสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายภานุวัชร  วารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กชายกีรติคุณ  ณ อุทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธีรภัทร  เนตรยอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชมตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายณฐกร  เทพวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายรอวี  ดำลี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอติกานต์  นันต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกิตติกานต์  ฟักแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายสิธิพัตร  สุลำปิง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทพกัณฑ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  กีรติวิบูลพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงศรันย์พัชคุ์  ชัยชนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐนารี  เนืองนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสิรินดา  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงเจนนิตา  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวรัทยา  ต๊ะวิไล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงมานิตา  ทายะนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกิรติกา  อูปซาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงจิณห์วรา  เรืองอนันตไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสุชานันท์  อักษรพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงพิชาภรณ์  วงค์แสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสุทธภา  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กหญิงศศิวรรณ  เจริญสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายธนกฤต  ภูมิพลับ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายธนานุรักษ์  จาไผ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายธีราเมศ  ภูล้นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายวัชรพงศ์  ปัตนัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์นวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงภิญญดา  ก๋าวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงกรรณภิรมณ์  นาชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายวัชระ  เรเชอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายสิรภัทร  หัตถกอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุ่นอารมย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงเกศณีย์  ผลทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์สิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายศุภกร  เห็นแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมขันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายวรพันธ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายเดชดำรง  กองเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายพิสิษฐ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายวิรภัทร  บุดดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธนวัฒน์  วรรณรส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัดเปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงบุรัสกร  วิชุวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อัมพวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พ่วงจีน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงศุภัสฌา  อุบล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  การะบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายกฤติธี  พลนรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายนิธิศ  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายชาญวิทย์  ขวัญชูนุช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายสิรายุทธิ์  หินใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายวชิรวิทญ์  บุญมาก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายนิติภูมิ  ชุ่มใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายภานุวัฒน์  กาบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายนพวิชญ์  คำภิระอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายศิวรินทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายนนท์ปวิธ  อุ่นนันกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายเดชาธร  เทียมเมฆา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายไกรวิชญ์  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายภคิน  ณะหนองตูม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายอิงคพล  ตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายภัทรวีร์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายอนันทวีป  สิงห์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธนภัทร  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายรณพีร์  ใจจุมปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายธารากร  กันจินะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงพัทธศิกานต์  อุดมเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงมนัสภร  ถาบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงมิเชล  จึง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงรุจิษยา  ชำนาญพจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงนรภัทรพิมน  นัยติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงดาวจรัสศรี  รินคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงณัฐกา  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเปรมกมล  จิ่งมาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชญาดา  น้อยหมอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงนงนภัส  ใจนวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศรัญรัชต์  ทิพย์สีบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงรัตน์รพี  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงธีรดา  จงไพบูลย์กิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายนพกร  นิลสวิท โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐพงศ์  วิมลทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายเดชาธร  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายพณเทพ  คำแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กชายปีติภัทร  เดชปักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายคมชิต  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงวริศรา  ปินจะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงณัฐชยา  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงสุภาวดี  พรอาภาวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวาริศา  เหรียญแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงพรรณ์วดี  ปินตาดวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงยุพเรศ  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงลลิตา  ตันเขียว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงอชิรญาณ์  กาบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เทพสุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงปัทมพร  ยะภาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวริศรา  อารมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำแสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงพัชรีพร  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกัลยาณี  สมุทรเขตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงธิรดา  ปิติเวทวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงเนตรอักสร  สหชีพสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงยลดา  มีลาภ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงเฌนิศา  นันทคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะกู่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพีรดา  สลีสองสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงสุกฤตา  โกแสนตอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปารมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายปรเมศวร์  พิศไพร่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายธนทัต  หอมหวล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กชายระพีพัฒน์  ปทักขิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงปพิชญา  ณ พิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปริยากร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงกชพร  อภิเดชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายภาคิน  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงณัฐนันท์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพิมพ์วลี  สุยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฐณิชา  คีรีแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงนภาดา  อาธิเสนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธิดารัตน์  กรมแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงณัฏฐนิช  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายภูฏาน  อินเตซะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กหญิงธัญธร  โนจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กหญิงญาณภัทร  สุริยะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กชายพิชญ์ศักดิ์  กระจ่างเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงเขมิกา  วิวัฒนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงนัดธิดา  อินโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงเบญญาภา  ขันสุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงวรัญญา  ผลทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงลานนา  วิจิตรปฐมกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายธีราทัต  ด้วงชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายณัชพล  ตาหล้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กชายนรวิชญ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายธนกร  อินต๊ะมอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนกฤต  อินต๊ะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายดนัทธ์  สกูลหวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงวทันยา  สิริประภาวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงจิรัชญา  แสนเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  สีดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตื้อยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายจัตุมงคล  ยอดประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายธนาวัฒน์  เมืองปา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กชายมิรอิ  ตากาฮาชิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กชายศรัณย์กร  บั้งเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายภคพงศ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กชายภาคิน  เนื่องแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงวรปรียา  ต๊ะคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงอนัญญา  ญาณะธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงปุญญิศา  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงปิยภรณ์  สุภาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชาเดชสุวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทรงรัฐพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนันเนตร  เนื่องชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายสิทธิพงษ์  จิตต์พาณิชย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงปรีธิดา  ปะสาวะโพธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายธนวัตร  บุญทนุวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายเจษฎา  ฟุ้งรุ่งทรัพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายธนวัตน์  อุปทะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายสิรวิชญ์  ยี่ภิญโญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายพิชชากร  ทุนกาศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายกรวิชญ์  เดชสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กชายณฐกร  มูลแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กชายเผ่าภาคิน  สร้อยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สยนานนท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายจิรภาส  แซ่วอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พญาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายออมทรัพย์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายนพรัตน์  รุ้งดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายชัชชนน  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐภูมิ  เรืองคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายเวริฑฒ์  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงสิริประภา  จิตมโนวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงจิดาภา  วงค์สถิตย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กหญิงเจนจิรา  สืบขวัญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กหญิงธัญชนิต  ถีระพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงสิราวรรณ  ราชคม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพิชญธิดา  เกษนอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุริยชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงปณิฎฐา  ณ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายสรรภวัศย์  วงค์สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสิริกัญญา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กชายธนวัฒน์  โษฑศิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายกฤตภาส  ต๊ะติ๊บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายชยากร  ชัยมูลมัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายปรเมษฐ์  ต่อมใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายภัทรดนัย  ไชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายอัคคเดช  ใจหมั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กชายภูวนาจ  บุญเลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพรหมพร  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงประภาวรินทร์  เป็งอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายนภัสกร  วงศ์ตะวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กชายภาณุวิชญ์  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กชายธารากร  กันจิน๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายปัณณธร  นกเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายสิทธินนท์  พรหมบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงปทิตตรา  จรัสเรืองอุทัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพัฒนาวุฒิ  พุทธมนต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพรไพลิน  เรืองศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายวัขรพล  พรหมมาลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายวชิรศักย์  คำจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพิลพา  กำศร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนรีกานต์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปาลิตา  ท่อนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงไปรยา  กฤษเนตร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพิชญดา  เกื้อกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุรัญชนา  เครือชุมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนิพนธ์  ฟูเฟื่อง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนกนันท์  กังหัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอัศนี  วันดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอนวรรษ  คำเหล็ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสิรามล  สิทธิอักษร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงดารารัตน์  มามูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงธนาพร  ทิพย์กนก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กันทะลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุขศรีราษฎร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธนัญญา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงสุพิชชา  สมประสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวรกานต์  แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรัตติยา  ภัทรนันทกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงเมษา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวรรณนิดา  ใจศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฐธิดา  ละลำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายณัฐปกฤษณ์  จันเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายสุทธินันท์  พินัยเสนาะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชนากานต์  ทองจิตรติวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพิรานันท์  หมอเก่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรัศยา  คำจุ่ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพีรณัฐ  ใจคำแปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงดาวตะวัน  สิงห์โตทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุมิตตา  ธรรมวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงจิตรทิพย์  สำราญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธนกฤต  วงค์ศา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพืมพ์ลภัส  ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงณัฐชา  สิริรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศุภิชชา  มะโนเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายวัชรพงษ์  ตาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายศิระเศรษฐ์  วิวัฒน์ไมตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอธิวิชญ์  จิรัญดร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงมุกมณี  ไทยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจอนนี่ เจมส์  แอบซาลอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจจินา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงแพรวา  สุภาพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายอนุชา  ธรรมธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวิรัญชนา  ปัญญาดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภคพล  ศรีธิเดช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพันสริตา  มรรควิวรรธน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศรุฒ  นันทะชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายจุลจักร  จันทร์นา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายทยานยุทธาดา  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนัทชาดา  ดวนจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายวีรภัทร  จาริเพ็ญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอธิชนัญญา  ขันแข็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงญาติกา  ชอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอรวรรยา  นารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงจ้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงศรุตา  ปัญสมคิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงสาริน  บุญธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงณัฐรดา  นวลเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายศิรวิชญ์  คุณยศยิ่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีรภัทร  จินดาคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพรศิริณ  หาดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเกียรติภูมิ  เมืองมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรัตนากรณ์  ดิษฐวรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายภูมิ  สมบัติทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายเจษฎากร  ธรรมขันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงภัทรจาริน  ใจวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกรวิชญ์  สิงห์เพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายณดล  ทะลือชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายณัฐพล  รสดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายศุภโชค  กงพลนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงปรียา  เครือวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายศุภกฤต  ใจเจริญสกุลดีเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายทิวากร  อริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกฤติพัฒน์  จิตรา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกรรณิการ์  วิทรง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจิรายุส  แซ่หาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปภาวินท์  นามซื่อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงทิพยสุดา  ตนฟู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายจิณณวัตร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงรสิตา  ไชยเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธีราธร  ริ้มสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงธนาภรณ์  เชียงมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงมัณฑิตา  บัวศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงเปมิกา  ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยศบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายธนกฤต  แก้วเทพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงเบญญาพร  อินทราลาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฉัตรชนก  อู่สุวรรณทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงลักษมล  สุขบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภูวริช  บัสต็อก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิชชากร  บุญเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงธัญภรณ์  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงบรรณารัตน์  คำแปงคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายพีรภัทร  สองสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายถิรวิทย์  หน่อแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงณัฎฐกมล  อริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพีรวิชญ์  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายภูริต  เกียรติธนไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกฤษณรักษ์  กันทะมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายภานุพงศ์  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพัสกร  กอบกสิการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสิทธิพงค์  จิ่งมาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายธีระภัทร์  มูลแดง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสุทธิพงษ์  ทะเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายยศกร  จ่ากุญชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายมณศักดิ์  จูเปาะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายรัชพล  นาวิกนันทน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐนิชา  สีตบุตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ก๋าเก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงณิชากร  เจริญบุรีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพันธิสา  ทาลมดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงนารานาถ  เศวตศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงอภิษฎา  เพียงใจคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงอรุโณทัย  ไตรจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภาวาส โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายธนัทเทพ  สุขโข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสวิชญา  อ้อยผดุง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชยิศรา  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงศตพร  อินทิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงณปภัช  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพรพรหมพิริยา  มโนชมภูใบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชัชชฎา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายภูรินท์  ถิ่นสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายสรวิชญ์  มะโนเปี้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กุลณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงอวิกา  สิทธิจีรัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกฤติยาณี  ยาสมุทร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงชลธิชา  จั่นเพชร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายปณต  ศรีอ้วน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายศุภกิจ  สายเครือรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายภูริวัฒน์  ใจเฝือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงธิมาพร  เขียวคำปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเจนจิรา  ปัญญาบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงเณศรา  ดาพะโย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอัษฎาวุธ  อุปรีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจิรชญา  สมวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายปิยมินทร์  ศรีนาราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงจุฑาภัทร  ตาสาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงนวพรรษ  เต๋จ๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภูวิศ  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงช่อชบา  จิ่งมาดา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภูบดินทร์  จินดาทจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายชนกพร  จันทาพูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงโชติกา  นุธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายขุนทัพ  โทมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกฤษดา  ณ พิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงทิวาพร  กตเวทิตากุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  แก้วมาทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอาทิตยา  ต๊ะวิโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงจันทรา  สุทธป๊อก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธรรมะธัญญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายจีรพันธุ์  จันทร์เล็ก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกันตพัฒน์  สอนเตจา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายธนภูมิ  สิทธิเป็ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณภัทร  วนเวชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายจิรเมธ  ถิ่นจอม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวัจน์กร  จินะรัชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงธนิษา  ณะอุโมง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงยูธิกา  บุพพัณหกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทวีสมบัติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงวนิดา  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงปริญสิริ  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงภาสินี  สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปราชญา  เงินสัจจา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงชมพูนุท  กรพินธุ์พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก๋องแก่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงนัทธิดา  จรรยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชญานิศ  เทพจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกชพร  เชื้อเจ็ดตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงชญานี  วรรณสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศุภศจีภรณ์  ผ่องสะอาด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงชัญษากรณ์  งามมะเริง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายญาณากร  หวังระบอบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสัณหณัฐ  ดวงทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพงศ์ณภัทร  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกันดิศ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจิรภัทร์  สร้างสีทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนควัฒน์  เตชะศิริอภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเปรมปรีดิ์  วีระยุทธ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายเหว่ยเจีย  ลิ้ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ท้าวชัยมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงมนัสชนก  สงพรหมราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัชราพรณ์  มั่นยุติธรรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงวรรณกนก  วัฒน์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มอินทจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงนรินทร  ต๊อดแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงพัชรีพร  รุ้งดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงพิชญา  คำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงธัญวารัตม์  ตาหมี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทายา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงโยษิตา  งานดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงณัชชา  นิ่มพิศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงญาณิศา  บัวลาดชิณภโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสายนภา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงบวรรัตน์  เลขะรัตน์กิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  ยอดคำวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงธัญชนิกา  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วิริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงเขมภัสสร์  ก่อเกิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอาภาภัทร  เลิศสุขบรรเจิด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอิสรีย์  กันทะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายณัฐนนท์  จอมสว่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายชัชนันท์ชัย  ศรีลาวัลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายณภัทร  ชัยโยค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พิชญ์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายตรีเพชร  จันทร์ตุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายพูนพิสิษฐ์  จับใจนาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายศุภกาญจน์  จันทร์วัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงนฤภร  ภัครนิธินันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงนงนภัส  นาวา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงคชญาพร  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายจักรพรรดิ์  แก้วแสนเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กชายธีรกิตร  จุมปูหยุย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กชายนิติภูมิ  สุทธิพนไพศาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายฟาดิ้ล  ตานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายอโณทัย  จักรกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กชายณภัทร  สุริยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายปฐมพงษ์  เกษณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายณัฐพัชร์  ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภูริพัฒน์  ธีระวัฒนะกิตติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนภัทร  รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายชยากร  สิงขร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายจิรวัฒน์  อุตมะธานี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายชาญวิทย์  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายศวัสกร  เดชวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายภูมิรพี  โรจนวานิชกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายฌานวิทย์  พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพรชูดา  ทาบุญสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐภัทร  สุริยะโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายชิติพัทธ์  ปวนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภัควี  เทียบแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายภานุพงศ์  ทาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายสุรสิทธิ์  ใจทน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายรัฐพงศ์  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธิมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสุภาษิต  ใจเอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกชพร  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงพัชราภา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐนนท์  ปิยะโกศล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธีรโฆษิต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชิดชนก  วัฒน์ธนันชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธริดา  ปิติเวทวัฒนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงปวริศา  ดวงมณี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจิรัชญา  กาวีวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงประภาพร  หม้อศรีชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพรรษพร  ลือสนั่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงลดามณี  ลือคำหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัฐชยา  คำไชยวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงสุณิชา  สุตะวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิราภรณ์  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงศีลัชญา  สมเสมอใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงธัญชนก  ก้างยาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงสิริยากร  นาระตะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิมพ์เงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายพัทธดนย์  เซียนฮะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอัตรคุปต์  ตราชู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธนบัตร  ยอดวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนกฤต  เร่งเร็ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คีลาวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายต่อตระกูล  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายปฐมพงศ์  กมลภพ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเจนธิชา  ยศวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกีรติกา  ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพรปวีณ์  วิริยาวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงณิชกานต์  วุฒิชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพรนภัส  ปาละสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภูรีรัตน์  คำเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงร่มฝน  เตชะตน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธรรมยอย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวิชญาดา  แสนติยศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กิจธุระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงเพ็ญพิมล  วาตา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงชัญญาภัค  ดิษฐวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงญาณาธิป  ตุ่นหนิ้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงธิติกานต์  วันโน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธมนวรรณ  กันทะสาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวรินยุพา  วังคีรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายกัญต์ธีภพ  อุณหนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายพศิน  สรรพสารชล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กชายภูริณัฐ  เมืองใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กชายนพวิชญ์  เครืออินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายณัฐชนน  ศรีฝั้น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศิรชัช  หลวงฟอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายธนกฤต  ศิริถิ่นพยัคฆ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายพีรพัฒน์  สวัสดิทัต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุญมี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายญาณวุฒิ  ดอนชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอนิวัตต์  เลขผสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายกนกภัทร  ภัทรทวีผล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภูวิชญ์  วงศ์มณีโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงอภิญญา  คำตุ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กชายธนวิชญ์  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายชาญณรงค์  อุทยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายธีรภพ  พนมไพร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กชายนิติพงษ์  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกนกพร  สมเร็จ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงนพมล  เตชะมาเรือน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงจิราดิฐอร  มณีจันทร์สุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์แพทย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธนัชภร  ธะนะหมอก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงชญาภา  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกัญญาริณทร์  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวิลาสินี  พรมสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงธันยพร  ตุงคบุรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงชฎาพร  เสตะรุจิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงโยษิตา  นิลคูหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงศุภัสดา  ทองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวริศรา  จิตวรางคณา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงเมธาวี  สฤษฎ์รัฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธุระวรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพรนัชชา  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงโชติกา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงพิมลนาฏ  ไชยตามล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงรัตน์ชฏาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วปง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายรัตนสิน  ประเทศรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายนฤนาท  สารรินมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กชายณัฐฐานุวัฒน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายจิรธิป  เทพมนตรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กชายอานนท์วัฒน์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายปฐวี  นเรวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธิญาดา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  สีมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพัสกร  เทพจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณัฐพัฒน์  หัวนา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงลดาวัลย์  แลเชอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงอังคณา  อภิวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กชายเปรม  สิริการกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพีรณัฐ  มโนหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธรณัส  เทพเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายผดุงพงษ์  อุดล้อม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายจิรภัทร  สมุทรความ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายปรานต์  จันทร์เจนจบ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกัลยกร  เตชะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงสาริศา  จันทร์ตุ้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียงเอีย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนภสร  วงศ์วุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงนันทพร  วงค์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพรลภัส  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงพุธพรกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณหฤทัย  อารีย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงภัครมัย  เพชรล้อมทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงณภัทร  มงคล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพรม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงนพรดา  ภูวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กชายพีรวิชย์  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
995 เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายครองชัย  ชัยวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายนนทพัทธ์  อินสูงเนิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสิรภัทร  ลาอุ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายพงศภัค  อัชชนะลิมภากรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายชยพล  ฟูวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงคุณัญญา  ยานะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงรัญชิดา  โพธาวิจิตร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพัชรพร  ปงหาญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงชฎาวดี  พรมแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงรสริน  กันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงพรณัชชา  เครือวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงกวินธิดา  ตันสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุบผาชาติ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีประเทศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงเขมจิรา  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงชิชญา  ยุทธเเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงนาริศา  ยาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงฐิติวรดา  เติมนาค โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอธิตยา  ปวนคำมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยงาม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงธิดาเทวัญ  เกิดศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกชกร  คำอินต๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หินใหญ่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงพิมวิภา  จิณะเสน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรวิพร  ทิศเอี่ยม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงอนัตญา  ผุดสี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายภาคิน  ดอนคำหลัก โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายภาคิน  ตามี่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายเด็กชายวงศกร  สามแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายปุญชรัศมิ์  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วิรัตน์เกษม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายทัตเทพ  ไหลหลั่ง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายกฤษฎา  สมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายจิรนุวัฒน์  เขตประการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายธนิสร  เดชขจร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายเลอเกียรติ  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายชัชฤทธิ์  โสภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายปวรุศ  สุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายพชรภัค  สุภาวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายเมธาวี  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงนวรัตน์  จูยกปิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพรสวรรค์  เรือนสังข์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงกนกพร  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฮงตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงอธิชา  คำน้อย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงกันต์กมล  อำลูน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงวิริยา  โวหาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงฐิตินันท์  กอนแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธีมาพร  จำรัสฉาย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงทิวาวรรณ  เทพสิงห์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงพรไพลิน  คำปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวรรณวิษา  จันต๊ะคราม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายสรยุทธ  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายจักรี  กงจักร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายอดิเทพ  ใจดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายพีรยุทธ  เชิดชูวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงพิณ  อินต๊ะนำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภัทราพร  คำดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงภัทรวรรณ  พรหมจักร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายรพีพัฒน์  มาคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวิชภาชญ์  ทิพย์ไชยา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายทัตพงศ์  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายอชิรวิชย์  ช่างเก็บ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนวัฒน์  วงค์เวียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายภัทรนรินทร์  มาลารัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายพชรพล  เอกปัตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายภูมิวิชย์  ก๋าสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายเรียว  ชัยย๊ะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชนม์ชนันทร์  สายสำราญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนกฤติ  อุ่นชาตฺ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธีรพล  ลือชา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายชาคริตส์  สมควร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายบุรโชติ  บุญทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณัฐพงษ์  เปลี่ยน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมสอน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายฐิติกร  น้ำนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายนภัสกร  วงค์ตะวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภูมิภิภัทธ  โถชารี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงอังคณา  มัชฌิโม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงศุภางค์วริศ  ทองสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงชนกานต์  ธิแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงเบญจพร  สันธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศิริ  โต๋วตระกูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียงพุทธา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงวริศรา  นาขยัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงนิติพร  ไชยลังกา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปินตาแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปิยธิดา  ระเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายก้องกฤต  กันจีนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายทัชชกร  นิลประภา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายณัฐพงศ์  ยศยิ่งยง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายอนุพงษ์  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงชนัญญา  ใหม่ละออ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วังมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพรชมภู  ศิริสุข โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายกันติวัตน์  จักรนิล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกิตตินันท์  พิงคะสัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายพิชญพงค์  วงค์ษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายวิชญ์ภาส  โกแสนตอ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายนันท์ชยันต์  แสงสว่างพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายพีนณัฐ  อ่อนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงอริสา  พรหมศรี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงวริศรา  ละราธิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพศิน  เสาร่อน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายธนาธิป  รัตธนกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายอภิรักษ์  เขื่อนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายคุณนิธิ  แก้วประการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายนราวิชญ์  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกุลธร  กูลเกื้อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายธีธัช  แสงบุญเรือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายภัทรพงษ์  มะโนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายอัครพล  กุมหาชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงพิมพ์ศิริลักษณ์  เรือนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงวชิรญาร์  วังหมื่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอรชพร  แก้วประสม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชนัญชิดา  มโนจิตต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพรไพลิน  ปัทมาลัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงเปรมสินี  กระจ่างเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงพัชรินทร์ธร  กัณหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงวศินี  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงวิมล  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงปาริฉัตร  สมควร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงนริศรา  โตแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสุชัญญา  อายุยืน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ธรรมวุฒิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงบุญทริกา  สมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงปราณปริยา  ช่างเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสาธิตา  สิทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงเยาวเรศ  พุ่มกุมาร โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สว่างเต็ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เจริญพล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสุวิชญาน์  ไขลายหงษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายนภัสรวี  จันระวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แสนศิริ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธีรัตม์  น้อยพูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายภูดิสธรณโชติ  บุญมาภิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงจิตสุภา  กสิวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงสิริณัฐดา  แสงใหม่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุวดี  ศรีวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงบงกช  แซ่ลู้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงเจียระไน  ตันตลา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ปัญญาสลิลกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชัยกิจวัฒนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงกุลธิดา  จินตะเลขา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเปี้ย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงชาคริยา่  อินต๊ะสิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงยลธิดา  บุตรทะวัง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กัณฐโรจน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงธัญวรัตน์  รินนายรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายนนทนันท์  พรมแจ้ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงนิรดา  วรากุลพิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาวิชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยอด โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายกฤตภาส  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายนฤนารถ  ชัยภูวนารถ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายณัฐนันท์  อนันตไพรวัลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายอรรณนพ  ใจจะนะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายเขมรัช  สุวรรณทัต โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมืองดี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพิพัทธ์  เทพสมเกตุ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐนันท์  พฤกษ์สุนันท์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงสุทาสินี  สุขยวง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีเลาว์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภัควลัญช์  ติยะสันต์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงเจสสิก้า  เคลแบร์เกอร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกินทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ต่อมแก้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายพิจักษณ์  ปั้นเจริญวงศ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายภคพล  คำภีระ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายพนธกร  แก้วมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายกฤษฎาพงษ์  วันทา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กชายฑิปปกรณ์  สิทธิสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กชายนาวิน  ปัญญาใจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายธนกร  กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายกัญจน์พิลักษณ์  ดวงเงิน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายวชิรวิทย์  เจริญกิจ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายภานุพงศ์  ปัญเลาญา โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายพชร  คุณดิลกวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1184 เด็กชายธีระพงค์  ข้าวก่ำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายชัยชนะ  ต๊ะวิไล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายกฤชนัท  ไกลถิ่น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายศตวุฒิ  ศรีสุราช โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายสุรเกียรติ  เป๊กยันเมือง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายรัชชานนท์  นพคุณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายเฉลิมพงษ์  ทะริน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายเชฏฐวัฒน์  บุญโตพิพัฒน์กุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายภูรินทร์  ศรีพั้ว โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงมานิตา  วิชัยกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงมาลิสา  มาเยอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงสุพิชญา  สุรินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกรรณิกา  วงศ์เครือ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงธิญาดา  จักรสุวรรณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญทวี โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอรุณรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงลภัสลดา  วรรณโล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงเขมจิรา  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงกัญจณากร  สิริการ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงโยษิตา  หล่มศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงวัศยา  สดุดีวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกชกร  เรือนคำ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  นันตรัตน์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิจิตรา  กาวีวน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงธรรชนก  ไยทอง โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกนกทิพย์  นามวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปั๋น โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายณัฏฐนันท์  แก้วแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายตาณเตชินท์  จักรสมศักดิ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  กิ่งเกษม โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงจิราภรณ์  อารีย์ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงคุณิตา  เดชะอูป โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงนิภาธร  แสนศรี โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงแพรวา  ทาระบุตร โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงเมธาวดี  ถาวรศิริไชย โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงณัฐทริกา  เขื่อนเพชร โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงภัคจิรา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฏร์สงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายหลู่  บ่วย โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงทิพรัตน์  น้อยสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายนภนต์  อยู่บ้านแพ้ว รัตนโกมล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุเต็น โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายธัญนพ  แก้วดำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กชายสุวิจักขณ์  เรือนชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กชายนำโชค  ตั้งจินตนาการ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงรวินท์นิภา  สุป้อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชมเชย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงดวงกมล  ลือใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1233 เด็กชายชินสิทธิ์  ภิระบรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กชายมนต์ธวัช  มงคลเวชวิไล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงนิชานันทร์  วงค์ประชัน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1236 เด็กชายภูชิสส์  พรหมไชย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1237 เด็กชายสิปปกร  ชัยปัน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงวริศรา  เรือนสุภา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงญาณศิริ  จันทร์สงค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1240 เด็กชายศุภกร  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงวรวลัญช์  การะเกตุ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คัสเกตุ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1243 เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงธนพร  เทศกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ระเวงวรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1246 เด็กชายสิรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1247 เด็กชายคหบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1248 เด็กชายเทวัญ  เพิ่มธัญญกร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1249 เด็กชายนนทพัฒน์  มหิตธิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กหญิงงามจิต  กันศรีเวียง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงณัฐณิชา  อิ่นแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงฐิติวรดา  วินัน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงอืนจี  ลี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กชายศุทธวีร์  ศรีธิเมืองใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงกุลปริยา  ชั้นเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กชายทีโมไพสิฐ  ชวาร์ซเวลเดอร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายบัลลังก์  วงศ์ษารัตน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กชายจารุกิตติ์  สันธิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กชายพันธุ์เทพ  ประพันธ์กูล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายพรภูมิ  บางโพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงภัชรภรณ์  คำตื้อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายพีรดนย์  วรชินา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายรตณชัย  กองมา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  อุ่นพิมพ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายสุรเชษฐ์  หาญสกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงกาญน์ติมา  อยู่เรือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายทีปกร  โจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงอริสรา  ชัยคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายอัครเดช  วาบสูงเนิน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงสวรส  สุวรรณมณี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กชายจตุรภัทร  เรือนคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกาขัด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงกาญจนา  เกษมกมลกิจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ถาเตียม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กชายสิทธิพล  รอดมณี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายภัทรดนัย  ทาคำมา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายต้นตระการ  ปัญสุวรรณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กชายปรัชญา  บึงลี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายเขมรัฐ  ปรโลกานนท์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายพีรณัฐ  เมฆวิศิษฎ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กชายอพิรักษ์  บัวหลวง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายพีรพงค์  ชุ่มมงคล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงณัฐวิภา  อินใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1286 เด็กหญิงณัชชา  สีเนหา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1287 เด็กหญิงจิรประภา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1288 เด็กชายปวิชญา  ใจจุมปา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายศุภณัฐ  อุ่นหน้อย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1290 เด็กชายธนภัทร  ปันจะนะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1291 เด็กชายภัณฑบดี  สว่างเต็ม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1292 เด็กชายณัฐธิกร  แซ่ซือ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1293 เด็กหญิงเกวลี  มะลิ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายจิราพัชร์  รัตนชัยจรัสพร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กชายบุญยกร  นำทาน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1297 เด็กหญิงภูวนาถ  ภูวนาทวิจิตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงปิยธิดา  หล้าปวงคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงวรัญญา  วัฒวงค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงอัยมณี  จอมจักร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1301 เด็กชายณัฐธรณ์  ทันใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1302 เด็กหญิงกนิษฐา  ภีร์สวัสดิ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1303 เด็กหญิงภูริชญา  คำเหลือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1304 เด็กชายพิพัฒน์  นิฐิสกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1305 เด็กชายกวีพัฒน์  ท้าวแก่นจันทร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1306 เด็กหญิงนภัสกร  นาใจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1307 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ประสบเกียรติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กชายพลพจน์  กฤตล้ำเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กชายคณาธิป  หน่อท้าว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กหญิงชนาภัทร  อยู่อินทร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กชายทัชชกร  ใจวัง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายบรรณวิชญ์  กาบุญก้ำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กหญิงสุชัญญา  อุดแบน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กหญิงปุสยมาส  คำแหลง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงสุกฤตตา  ชวะนานนท์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  ปัญญาฟู โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเหมอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงฐิรญา  จารุพิชญ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงเยจู  ลี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงณิชานาฏ  วิวัฒนะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงณัฐธีรากร  โพธิจิตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กหญิงไอศิกา  เทเวศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายธีทัต  อุ่นติ๊บ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กชายนารุโตะ  นาคามูระ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงลภัสทอง  สอนอาด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายชาญวิทย์  บุญวัฒนเกียรติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กชายยศกร  วิญญรัตน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงปิยะดา  เฉลิมโชคเกษกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงอัญชนา  แบทูกู่ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงวราลี  แยลูกู โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงสุดาพร  เบทูกู่ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงดวงจันทร์  โสภณมหาลาภ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงกนกนิภา  มาเยอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงสุธาสินี  ประพันธ์กูล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กชายภูริณัฐ  สัมฤทธิ์กิจเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงนิติพร  จ๋าจุ๋มป๋า โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายวรชาติ  แซ่ว้าง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายพีระทรรศน์  แซ่ว้าง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายสมเดช  แซ่ว้าง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายต่อพงษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงปพิชญา  แหนคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายเกริกฤทธิ์  คำแหลง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายฮาชัน  ราดี้ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กันทรทิต โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอังคณา  วิเศษขจรศักดิ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงณัฐพร  สถานกอง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายนัธทวัฒน์  วรวัตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  กาจุม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายศุภกร  อินทร์ไธสง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงเอมิริ  อากิยาม่า โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทาแกง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  ทาแกง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายนัทวรรณ  เรียงยาย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอี่ยมสมบัติ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงวาสนา  ชัยมูลมั่ง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริเทพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินธรรม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนิตยา  เยเบียง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงธัญชนก  วงค์คำลือ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไทรตระกูล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงธัญญาพร  พันสุภะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงธิติมา  พลรัฐ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีสงวนวิลาส โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงยุภา  วงค์อินทร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงราตรี  แยมือ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายคุณากร  แก้วมาระวัง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงนิตยา  เรือนหล้า โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงปรียานันท์  ราชสีห์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายชิดชัย  จันทร์แก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายเชาว์ธีรโรจน์  มังคลาด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงทิพจุฑา  จิรดาธนาธิป โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวนิญาดา  มาเยอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีมูลทา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงรมิตา  ปากองวัน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงจิรวดี  จันทรสถาพร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 นางสาวเจนจิรา  บุญมี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงจันทร์สุดา  นามแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวรกันต์  วงศ์น๊อต โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายไพสิษฐิพัชร  กาบุญก้ำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงอริศรา  ศรีวิชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงชมพูนุท  ใจจุมปา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายณัฐภัทร  ทันอินทรอาจ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชื่นอรุณชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กหญิงดรุณี  วางท่า โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายเมธพนธ์  ประภากร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายศักยภาพ  จันทรุทิน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายณัฐพล  แอ่นปัญญา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายสมฤทธิ์  ซื่อมื้อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายจะตู  เชอหมื่อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายพงศ์พัทธ์  ปุเป โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กหญิงสุรีย์  ชีวินเอกภพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายชนัญญู  ศรีจันทร์ปลิว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงมณัภัทร  พิสัยเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนหาญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงฉวีวรรณ  ยาดี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงอาทิตยา  เชอหมื่อ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายชัชพล  ศิริคชลักษณ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายพงศกร  กลิ่นอังกาบ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงข้าวใหม่  มูลเมือง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงลลิตา  มือแล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงณัฐจรินทร์  วิญญา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายสนั่น  เฉลิมโชคเกษกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงพรสวรรค์  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงนนทนาถ  ใยชิด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายพีรพัฒน์  ปัดนัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรชต  ต๊ะปวง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายทักษ์ดนัย  เมี้ยงยา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงพิมลดา  ชัยเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายปราชญ์ญา  ใจมา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงญาณิศา  สิทธิสาร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญสุข โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงรินรดา  สองแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงชนากานต์  ปินตาดง โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายชนนน  ไชยมณี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงอริสร  ไชยนันท์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีเจริญรัตน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงสุทัตตา  มาพเนาว์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงกมลสิริ  โกแสนตอ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายพงศ์พิช  เงินแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงเนตรนภาพร  ปินตาคำ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงข้าวหอม  จี้ยศกาศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงฟ้าริณี  สุขวัฒน์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงปิยฉัตร  ก้อนแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายปิยวัฒน์  ปันสิน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงนิโลบล  แก้วเพ็ชร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงเปรมปรียา  อินนันชัย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงโชติมา  อัครสุขกุล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายชินดนัย  สุทธิแสน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธราธร  แก้วหน้อย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายอธิช  กวีกิจอุดม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงเกษรา  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกรรณิการ์  ฟักเขียว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงพริริสา  ก๋าแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงกนวรรณ  เลิศบุษศราคาม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายกฤษณพงศ์  เทพมณี โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายอมฤต  ใจยา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงนิภารัตน์  ปั้นทับ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายอติโรจ  มาเยอะ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายเฉลิมชาติ  เงินขา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายณาธาน  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  ดำอ่อน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงริสา  พิสัยเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงมีมี่  มูเดอร์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายพศิน  คำมูลเอ้ย โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงพรนับพัน  กุลพงษ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงพรนัชชา  กุลพงษ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงวิชญาดา  กมลาสน์มรกต โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงทิพย์ธารา  แตมสำราญ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันตา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายกฤตเมธ  ตันสุวรรณ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายกีรติ  พรหมบุตร โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายชคัตสุพัฒน์  ภคธนาพันธ์ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอนุชนา  เผ่าพรม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงยินดี  มาวิน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายปิติกร  เผือกพรม โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงมัธติกา  ธัญญาโกศล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงกิตติวรา  พูนสุวรรณ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายธีรกานต์  ชาวน่าน โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายภูบดินทร์  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงศุภัชญา  ไชยพล โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงสุกฤตา  สันหมุด โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ลี้ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงแครี่  ชีวินเอกภพ โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายเศรษฐ์  สิทธิขันแก้ว โรงเรียนสันติวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงนารากร  สามัคคีนิชย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1468 เด็กชายติณณธีร์  พืชสิงห์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงวิรากานต์  เลาหะวีร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กชายปิยังกูร  เด่นรัตนตระกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงศศิพร  มณีชาติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กชายวิรวัฒน์  สุวรรณรัฐภัทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายปุณณวิช  จินดาจิธาวัฒน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีพรม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงแพรวนลิน  เผ่าจิระศิลป์ชัย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายเจษฎาพล  เรือนคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายไรวินท์  ปรีดีพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กชายภูวรินทร์  จันต๊ะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายภัทรธร  ศรีสอาด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิษา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงปิยธิดา  ตาคำนิล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายวิภู  เศวตมาลย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงสุชาทิพย์  สุขรัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงปราชญา  คำลือ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงธันยชนก  คำวัง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กชายรุ่งรดิศ  กุศล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กชายภูดิศ  เดชาบุณยภรณ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงจิรัชญา  ปรีดีพจน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1489 เด็กชายจอร์นนี่ เจมส์  แชปแมน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงจิรัชญา  สายทองเถื่อน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1491 เด็กชายเตวิช  กิตติคุณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายณภัชนน  ชัยสุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายสวกฤต  วงค์โยธา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายกิตติเชษฐ์  พินโย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  ทองตันภูดิส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงกิติญาดา  แก้ววันดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงศาตพร  พวงสำลี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงไปรยา  เซโตะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1499 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1500 เด็กชายวชิรวิชญ์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงนาซึมิ  ทาคากิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1502 เด็กชายวระชาติ  ใจจินา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1503 เด็กชายภาคิน  ยิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1504 เด็กชายกฤติธี  อุ่ยสันติวงศ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชื่นจิตกุลถาวร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงอธิพร  ดงปาลี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงเปียโน  บุญเต็ม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แสนตอ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงปานชีวา  ยะมา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงมณณภร  นิมมานวรดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กชายอัศวบดินทร์  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายธีรพล  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงสุรัชญา  แสงสุกใส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายวรวิทย์  กาญจนา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงธัญรดา  ยอดยา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายธนวัฒน์  วาระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายกฤษดากร  สิทธิโสด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กชายธณัฐพงค์  ทะรินทร์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายโยชิกิ  เย่เปียง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ปริญญา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1522 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อัศววุฒิพงศ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายทีปกร  พรจิตไพศาล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1524 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงกรวิกา  เร่งเร็ว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายชัชพล  ประยูรไทย โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงพิชญ์พสุทธิ์  จอมศรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงปรียาถัทร  เซโตะ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายพรภวิษย์  ใหม่ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายอิศร์รุจ  ปวารณ์เวช โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงวทันยา  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงณฐมน  ดวงคำ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงณิชานาฏ  เกิ้งบุรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายจิรกร  มุ้ยส์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สิงหอม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายจิรวัฒน์  กิจดวงดี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงแวววรรณ  อภินิเวศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กชายศิรชัช  ทรรศนียากร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงณิชกานต์  จารึก โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงลินลาวดี  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทเลิศ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงนภัสกร  ตาแปง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายณัฐธัญ เเวน  เอดดิเเคมโบกาตท์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายพีรณัฐ  รัศมีนนทกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายจิรัฏฐ์  ปัถวี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงธิดารัตน์  รวงผึ้ง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงสุภาวดี  คำตุ้ม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงณัฐติกา  ปรีชาเจริญศิลป์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงเมธาพร  บวรสิทธิปัญญา โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงธีริศรา  เนาว์ชมภู โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงธันยนันท์  สุภางค์รัตน์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงวราภัสร์  รักตพงศ์ไพศาล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายเจษฎาพงษ์  ปีติตระกูล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1556 เด็กชายชนม์พัทธ์  คล้ายท่าโรง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายปราชญ์  โสมวิภาต โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงรมิดา  ตอนะรักษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงชไมภรณ์  ริยะเทน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายสิรภพ  ประจำเมือง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายกันต์ศิกานท์  ธรรมศิริ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายเที่ยงธรรม  เถินมงคล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายกิรกิตติ์  กิตติคุณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายจิรภาส  ทรัพย์ประกิต โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ปานกลาง โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงเปรมมิกา  สุทธวงค์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงสุชานันท์  ฟุ้งพงศธร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงพรชนิตว์  กิจวัฒนาบูลย์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายนภัฐพล  คำภีระ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายกมลภพ  คำฝั้น โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงปริยากร  บุญเเถม โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายเจสัน  เคว้ลซ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายณภัทร  นวสันติ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงวริศรา  สุรัตน์ตะนันทกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงศิรประภา  อยู่อิน โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงศิริกานต์  คำโอภาส โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงศมนกนก  พรหมปลัด โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงประภัสสร  สหะศักดิ์มนตรี โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงนววรรณ  ตุ้ยต๋า โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปิ่นนรา  ศรีสมุทร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายภูชิรภัทร  พินิจ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กชายศุภกานต์  ชัยสุข โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พลพฤกษ์ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกัลยกร  ราชอุ่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายชิดชนก  บอกประโคน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายก้องพนา  วงษ์สร้อยสน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงวรางคณา  จิตวรางตณา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงภ้ทรนันท์  มหาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงสัสดาวดี  คำหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงศิริพร  เตชะปิตุ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายวิธาน  จิวะธานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงชนิตา  คำสร้อย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงสุพรรณษา  พร้อมสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงเฮพิน  ลี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงนภาศิริ  วงษ์งาม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กชายธนวรรธน์  สุภารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจสุข โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงขวัญชนก  สุขเสริญ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงพิชชา  โสมิญะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กชายนันทพงศ์  ราวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เรือนปิน โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ดาว โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงศรุตา  กองจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายนนท์ปวิธ  จันทะรส โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงนิรินธนา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญสุภานุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายวีรภัทร  ผาคำ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายณัฐนันท์  โทษาธรรม โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงปัทมพร  โตโส โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายเศรษฐ์สัณห์  อุ่นวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยมงคล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงนานาภัทร  วิญญา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงภัทรวดี  เวียงมูล โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงกัลยากร  สุขดี โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงธัญชนก  ใจเฝือ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายธิติธัญญ์  ยะตา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงธันจิรา  ไชยยะ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายธนาคิม  นันต๊ะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงกัลยาณีย์  มีทรง โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงวันละพร  เวียงนาค โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายสรธร  ดวงมา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายกฤตยชญ์  พรมรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กชายทัชชกร  ใจหลัก โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เปี้ยสุยะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงปภัสสร  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายวัชรพล  พวงสุยะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1627 เด็กชายกรกฎ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1628 เด็กชายกิติศักดิ์  ปอแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1629 เด็กชายนิติ  มูลข้าว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1630 เด็กชายเทวพล  เป็งบุตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงกฤษิดิ์ญา  ไชยจริม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นันต๊ะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงมลธกาล  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยวุฒิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กชายกรณัฐ  อินพรม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ย้าง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงณิชกานต์  วงค์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงสวรินทร์  โกมิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงปภัสสร  มัฆวาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงพรทิพย์  แสนคำลอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1642 เด็กชายทัตเทพ  บุญตันน้อย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กชายเศรษฐพงค์  นาไพวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงญาราภรณ์  ชุ่มมงคล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงกานต์จนา  จันตาอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงอัมพวัน  สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กชายปิติภัทร์  แก้วศรีลา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1648 เด็กชายธนกฤต  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กชายธีรเมธ  รุนสำโรง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงศุภรา  กาวิลาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงจิรนันท์  นามแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1652 เด็กชายข้าวกล้า  จินายะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1653 เด็กชายพีรภัทร  ทับทิม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1654 เด็กชายกรกฤษ  หินใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1655 เด็กชายปรเมศวร์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1656 เด็กหญิงกรวรา  ค้ามาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1657 เด็กหญิงเกตน์นิภา  แสงวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1658 เด็กชายสิริสินธุ์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1659 เด็กชายธนภัทร  ทรายเมืองมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1660 เด็กหญิงพิชญธิดา  อาทิตย์ฉาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นปาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กชายเจษฎา  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กหญิงสุทธิดา  วิชัยเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กหญิงพรชิตา  โกวิทยา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กชายอภิวัฒน์  เป็งสถาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1667 เด็กชายติณณภพ  นาโพนทัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงวรหทัย  คำจ้อย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สุขจิตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1670 เด็กหญิงสิตตาภรณ์  สิตะสิรินุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1671 เด็กชายรัชต์พงษ์  สุวรรณปราการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงน้ำฝน  สุรินทร์ใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายธีรเทพ  กันทะเนตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายตะวันเทพ  สมวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายรณเกียรติ์  เสธา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัฒนศรีสุธากุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงณัฐการณ์  สอนนาแซง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองประจักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1680 เด็กหญิงอรนี  เทลิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงธัญจิรา  แสนบุญยืน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นัยติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงชนานันท์  แขหินตั้ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1684 เด็กหญิงทิพวรรณ  มิชิ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงธันยชนก  บุญเทพ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงมณฑารพ  วันยาว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1687 เด็กชายปริญญา  ทานันติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1688 เด็กชายนราวิชญ์  คำดิบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงขนิษฐา  ยอดยา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กชายธีรเทพ  ตายา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กชายวชิรศักดิ์  พิมพาสาร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชายชาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงชลณิชา  น้อยเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายกฤษฎา  ดวงดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงชยาภา  ศรีวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีตัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงอวัสดา  บัวตูม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1698 เด็กชายวรพล  บัญชาวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กหญิงธัญชนก  พวงอินใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1700 เด็กชายเขมรินทร์  โจ่ยสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กชายธีรภัทร  แสนข่าย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กชายทศพล  จันทิมา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1703 เด็กหญิงอังคณา  นาคสังข์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1704 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุภาวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1705 เด็กชายพชรพล  คิดหา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงสายฟ้า  เพชดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1707 เด็กหญิงวรัทยา  ปันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงพิมพ์พิลาศ  ไชยวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1709 เด็กชายธนพนธ์  จิตรถาวรกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงนวณิชา  คาดสันเทียะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คนหลวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายอลงกรณ์  เลิศชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายวีรพันธ์  นิลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายอชิระ  ปัญญาใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายธีรธาดา  สุติ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายดลชา  วงค์เลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กชายตาล  เจริญเก่า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงวนิดา  ซ้งภูเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งโรจน์วิรุฬห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายกฤษฎา  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายชินดนัย  อังคะรา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงพิรญาณ์  อิ่มเจริญผล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงศศิธร  ยาหยี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงสมฤดี  งามนอก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายศิวกร  กันทะคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายนครินทร์  บุญติน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงวรัญญา  คำภามา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปราณปริยา  อุ่นชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายณัฐวุฒิ  การจนา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิจิต โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงอาภัสรา  มาลารัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1733 เด็กหญิงศุภรัตน์  อินยะพรม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงชนินาถ  วงค์สาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายธนากร  หล้าติ๊บ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1736 เด็กหญิงณัฐสุดา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กหญิงพัชญาภา  ศรีหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กหญิงฝนทอง  อินทรมาตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทะคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายธราเทพ  วังเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุตรศรีเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงสุธิดา  มะโนวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กชายสิตะกร  สิตะสิรินุสรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กชายวุฒิชัย  กันธะรส โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงอาภัสรา  ฟองคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงศิวะ  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายศุภณัฐ  หน่อท้าว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายกวินเทพ  ขาวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายญาณากร  มูลดวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงนิตยา  ยอดสิงห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงอริศรา  จิรการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงปภาวดี  ไชยสถาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพัชญาภัค  ศรีหมื่น โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อุตส่าห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายณัฐพล  ส่งพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายบุญญรัตน์  ตาสาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายวงศกร  จันทร์เจือศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมสันเที๊ยะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายณัฎฐากร  ชัยเรือน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายทรงวุฒิ  จันวัน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจนวล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายธนภูพรรณ  วงค์อะทะชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายจิรวัฒน์  แต่งแดน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงวิมล  ไพโรจน์เลิศกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงกมลพัชร  กันตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายวรปรัชญ์  จอมใจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กชายปรัญชัย  อินคำปา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงสรัลชนา  ดอนอ่อนสา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงรัฐชนก  ปันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กชายปฐวีกานต์  ดวงคิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงฐิติกานต์  สุวรรณิก โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงอัญชุลี  วงค์ปินตา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงวรรณารัตน์  หาญเพชร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงกมลชนก  ดิลกโสภณ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพิน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายรัตติพงศ์  กันธรรม โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชุ่มมะโน โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงกันต์พิชชา  ทองกำไร โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงรัตติกาล  อามอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายพีรดล  เข็มทองนำชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายชญาณัตถพล  คงเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายณัฏฐากร  เกียรติสันติกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1787 เด็กชายธนกฤติ  สีโวย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1788 เด็กหญิงชัชฎาพร  สีภาชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1789 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1791 เด็กชายจักรกฤช  แก้วแกมเงิน โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายกิตติธร  ขัติวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายธนวัฒน์  ศรียอด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงรัตนพร  ขันเเข็ง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงรัตนปรียา  ศรีหาคลัง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กหญิงพรรณจนา  ศิวรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงเนตรรันยา  ใจกว้าง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1798 เด็กชายพงศภัค  บุญเหลา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กชายตนุภัทร  สายตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงชฎาพร  เย็นใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงรัญชิดา  ชาญชาติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 คณิตประถม
1802 เด็กหญิงศุภกานต์  อุตดิต โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1803 เด็กชายภาณุพงษ์  พงษ์ศรี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1804 เด็กหญิงวรางคณา  คำฟู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1805 เด็กหญิงอิมทวิดา  คุณรักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กหญิงพิมลวรรณ  เสนาะเสียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กหญิงข้าวโพด  คำชา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กชายภูบดินทร์  สุขรินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กชายโรมีโอ  จาโคบี้ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1810 เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงธนัชพร  แก้วพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงรุจิอร  ตินราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงชยาภา  วงค์สุภา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงแพรวา  เตจะวงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่องาม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงศิริมาส  หล้าดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ใส โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กชายพชรดนัย  ใจกล้า โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงปาลิตา  ปุ่มเป้า โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงนิยดา  จำปาวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กหญิงธนัชญา  เเก้วพงษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงภัทราพร  ติ๊บนวล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายธนวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงอภิญญา  พวยฟุ้ง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงเขมิกา  ปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงบุญยวีร์  จันทร์มณี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุทธะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงบุษยพร  บุตรดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงสุทธิดา  นิลสวิท โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงเสาวณีย์  น่านกาศ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายรชต  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงกุลณัฐ  ศรีธง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงณีรนุช  โพธิยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงศศิญา  ฉิมดี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายพงศกร  สุริโย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงกรกันยา  หาญโนนแดง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงรินฤดี  ทินนา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงกนกวรรณ  นิมพี โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงวรันธร  รักยา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สีเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงวุฒิพร  อู๋เมืองคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1845 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ห่านตระกูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงมลฤดี  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงนิตินันท์  พยาราช โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงนิภาพร  อารักษ์สัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กันดอก โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงรสิตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กชายบันฑิตย์  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงชลลดา  จุมปา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงระพีพรรณ  พีระไชยสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงสุภาศิณี  วิจิตรโสภา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงอริศา  สุจิตร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงแพรพลอย  แหวนพรหม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กชายสุเมธ  ไชยชมภู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กชายคมกฤษ  ไชยยะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงกฤตยา  ลือเรือง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1861 เด็กชายนันทศักดิ์  รัดมูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายศุภโชค  วรนาม โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1863 เด็กหญิงภัคทิยา  ตันคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายกิตติพงษ์  กิจพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงกฤตพร  อินจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุนทร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงวรัทยา  มะโนเครื่อง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายวรินทร  ฟูแสง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายนวมินทร์  สุนทร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงเบญจรัตน์  วงค์มูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงจีณาวัช  ปั่นจา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายธิวานนท์  สิมาตา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงอริศรา  หลวงใจ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายวีรภัทร  ปุยคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายจักริน  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงจรณินท์  เจ็นคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาสาร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงภาวินี  แสนปันเจียง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1879 เด็กหญิงสุณิสา  บุตรที โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายปฏิพัทธ์  ปันทะตั๋น โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงอัญชนก  พงษ์พยักษ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงวิรดา  ขะล่ากู่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายนภัสรันดร์  หินใหญ่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิง.ยลรดี  กีฬาภักตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กชายณัฐภูมิ  รักษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กชายดลปกรฌ์  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายสิทธิกร  วงค์มูล โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงเจนจิรา  บัวอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงสุพรรษา  อุทาเครือ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงมัญชุสา  ก้อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เตชะ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงสิรินทรา  วงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริสัณฐฺิติ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงผกาวดี  เรือนคำ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายธนวัฒน์  โพธิปัญญา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายพรรษวุฒิ  วังสุทร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายธนัตถ์  วาสะสิริ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายธนกฤต  แสนบุตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายภุุุุุูวดล  วิทูร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายธนภณ  ธนภานุภัทร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนเจียรนัย โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายศิวกร  ศิริภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงวชิราพรรณ  เพชรหนู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงสุภาวดี  ยอดสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กหญิงจารุวรรณ  กูลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายณัฐวุฒิ  จะชาญ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงพัชริดา  ทองทิพย์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายนิติภูมิ  เทพอินถา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายนิติพล  นาดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายเจษฎา  สอนนาแซง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอนเนตร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายหฤษฎ์  จิ๋วแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงธีราพร  เทพวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายธนกฤต  ทะระมา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงเกศสุดา  จันพุ่ม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยหนองหว้า โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายจารุวิชญ์  แก้วจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายวิศวะะ  แก้วเหมย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายธนธรณ์  ทะริน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายณฐพงศ์  ศรีพรม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายคนัชญ์พงษ์  แก้วเพียร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายปรเมษฐ์  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กหญิงวิรดา  อ้ายพล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุมใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กหญิงพรศิริ  เปะเช โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กหญิงกัลยกร  พุ่มชะเอม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  วิริยะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงยลดา  จันทร์กุลี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายธีรวัฒน์  แสงเมือง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายฉัตรมงคล  เพ็ญกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงศศิพร  รวมสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงจันจิรา  จันคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายพีรพล  เกษมวิศิษฏ์กุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทองดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงภัคนันท์  วรรนิยม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กหญิงวาศินีย์  ใจอาษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กหญิงกุสุมา  จันทร์วิลา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงสายใจ  เที่ยงมิตร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 นายยงยุทธ  จะดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายยีโจ  แซ่ชู โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงขนิษฐา  เย็นนิกร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายศุกฤษฎิ์  อินใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายปณชัย  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายพัดยศ  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายภาสกร  ไชยศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงชนาภา  กิตติรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายสรวิชญ์  บุดดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงเกศกนก  ฟั้นเฟย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายหัสนัยต์  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายธงชัย  ตุงคบุรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายเมธี  แสงฟ้าเลื่อน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายรามินทร์  พรมแตง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงกัณณิกา  แสนสมบัติ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายอานนท์  มัชฌิโม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายภานุวัฒน์  ไพยเราะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงรัญชณี  แซ่พร่าน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายศุภกร  วงค์อารีย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายศุภลักษณ์  ชัยชุมภู โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายอัมรินทร์  พ่อค้า โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายณัฐนันท์  คำใจวัง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กชายจิรภัทร  ปัญญาบุญ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายธฤต  แสงอาทิตย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงธนภรณ์  ผามั่ง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายวิศรุต  ปิจอุด โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กชายธนารัฐ  เปาไซ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กชายศุภสิน  จิตมโนวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายจิรวัฒน์  อารินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กชายฟาริก  ตานี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กชายกษิเดช  ศรีเรืองเมตตา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายก้องไพร  อินทนิล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กชายจิรเมธ  มิตรเจริญ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายพัทธดนย์  บัวผัน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงนันทิพร  ชาวพะเยาว์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กชายพัชรินทร์  กลิ่นแย้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงสุวรรณมาศ  สมคิด โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กชายดิศรณ์  บุญมา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ประทุมวัน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงลลิตา  รัตนรุ่งศรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายรัฐนันท์  คำฝั้น โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงอนันตญา  วงษา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กหญิงอำพร  ใอ่คำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงณัฐชา  วงค์ละคร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงวิมนตการ  สายสิน โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กชายฉัตรดนัย  ใจมูล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายสิทธิพันธ์  อิสระไพศาล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กชายธีรโชติ  ไชยชนะ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีมา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กชายจิรทีปต์  คำเรือง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์ใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กชายอภิสิทธิ์  ไพรหลวง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กชายเฉลิมพล  นามมูลตรี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขกรม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กชายสุทธวิชญ์  โปธา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงณิชาพร  บุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงกุสุมาลย์  เครือจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กชายนราดร  เเสงผะการ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กชายปิยะณัฐ  กันคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงศวรรยา  พรหมโวหาร โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงทัศนีย์  ทาแกง โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กชายสุริยา  กาฬเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กชายภานุวัฒน์  จันดี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติชินสิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงวาตี  บิน โฮริส โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงศิรประภา  สะเดิม โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงกุลนิภา  ท่อนคำ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงชนม์นิภา  กาวี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงญารินดา  วิราธรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงศุภวรรณ  ธรรมยา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงธนภรณ์  คำภีระ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงชนากานต์  อุมาลี โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงพิชญาพร  พิรุณพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จิ่งมาดา โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กชายจักริน  จีระวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กชายคณิน  วงศ์รินทรามธี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 นางสาววริศรา  บังสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 นางสาวนภัสกร  จตุแสน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาวมณีทิพย์  เหลืองสิทธิกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงไดอารี่  ซี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงวรรณษา  หลิน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 นายกฤตยชย์  เมืองสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงธนัท  สีงาม โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กชายภูปิญชาน์  จังขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงธิดาพร  แซ่ลี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงพลอยชมพู  เขื่อนเพชร โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กชายวสุ  มหัทธนะกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายปิยพนธ์  ประสาขา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กชายอนรรฆ  โชติวนิช โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงมนต์ธิรา  บาสเตียน โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กชายสมุทร  อาษา โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 1 ม.1