รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายพลากร  อุชุภาพ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิโสม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณญาดา  รัตตะมาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชวิน  ประภัสสรวัฒนา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤติน  นวลจริง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชวพล  รัตตะมาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีธัช  โสภณมณี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายภาณุพงศ์  คงเขาม่วง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พุฒิเนาวรัตน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอภิวิชญ์  ชูช่วย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายเกื้อกูล  ฉายากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอัชช์นิปุณ  ยศเมฆ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงวรรวิสา  ศรีม่วง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวกัญญามิล  ดินสะละ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงชิดขนก  เล็กเลอสินธุ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวอชิรญา  สุดใจ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวแก้วเก้า  เป้าจินดา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวมาริสา  เจริญสุขยิ่งนาน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรกมล  รอดแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงณภัทร  พนิชยากุล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายชัยฐกร  ชัยพรประดิษฐ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายพงศ์พล  โพธิยาสานนท์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงณัฐปรีชญา  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายจามิกร  กรองเห็น โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภาสภิรมย์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเหม่หลิง  ตัน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงศศิมา  ปุณพิชัยพัฒน์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสรณ์สิริ  มณีนวล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธัญสินี  พลารชุน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธีร์จุฑา  พลารชุน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองพบ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงนงนภัส  เทศพิทักษ์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศักดิ์ทอง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัฐากาญจน์  บุญชู โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภัคธีรา  ตันอนุกูล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภูเบศร์  ทองภูเบศร์ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวัชรพร  ชูประยูร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงปัทมาพร  ทองดี โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณัฐษพล  นุ้ยน้อย โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอสูงเนิน โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธริกา  ไกรกรงจักร โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงชุดากานต์  ศึกวัฒนา โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชนม์นิภา  อูปแก้ว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปิ่นชนก  หนูนาค โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงวิจิตรา  สุขกรม โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายไชยสิทธิ์  แสงสุวรรณ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีวิไล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณัฐกันต์  พุ่มทอง โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์ทองขาว โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพชรวรรณ  จันทรมงคล โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุธิดา  ยังวนิชเศรษฐ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพลเชฏฐ์  พิริยธนโชติ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอริยา  อบแพทย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงทักษพร  ศรีสุบัติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายชัยวัฒน์  นวลชาวนา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณหทัย  คชสีห์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายกฤป  ล่องหลง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์พรหม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐณิชา  ครองไกรเวช โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ภาวศุทธิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณฐพล  พลวิชัย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายจิตรภณ  ชูสุริแสง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภาณุพงษ์  เจียง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายพงศ์พัศกร  กรเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกรพงศพัศ  กรเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงทอฝัน  ทัศนภูมิ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายชัชพงศ์  จุลเพชร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายณภัทร  เหล่าพัทรเกษม โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวัชระ  จันทร์เกตุ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายกรภัทร์  สมพิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐนันทน์  โปตระนันทน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายไกรวิชญ์  สุขศรี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสรสิช  ขำบุญเกิด โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวรวุฒิ  จันทร์สุข โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายวีรสิทธิ์  ฉิมสะอาด โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายนันทพงศ์  หลิมวัฒนา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายปุญญพัฒน์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจารุวรรณ  อาการดี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอติวิชญ์  จันทร์ทอง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนกานต์  แดงหนองหิน โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงเมธาวี  จันทร์มณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสุภัทรชัย  เพ็งแก้ว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงฉวี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันทร์ทองขาว โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปริญญา  เจียะสถิตย์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐพงศ์  อินนาปา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนันทนัช  มณีนวล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงเซราฟิน ศรันยา  บันเดลิเอร์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐชา  เบ็ญจมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพิชญาภัค  มณเฑียรสุภา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปนัดดา  พงศกรพฤฒิกุล โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอังคณา  ดำเกาะสมุย โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุภาวดี  มณีบางกา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณิชานาฏ  เพ็ชรสุด โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงดลพร  จูดเกลี้ยง โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดำริห์กล้า โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณิชากานต์  เมฆนิติ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐวินท์  ทวีศิลป์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายเศรษฐนันท์  เสฏฐวิวรรธน์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเธียรธุช  ยุตยาจาร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงจิตสุภา  คำประเสริฐ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายปฏิภาณ  เทพสุวรรณ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนาฏอนงค์  อำพันมณี โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสิริกร  ทับไทร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภาวนา  เจิมมหานนท์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอรปรียา  บุญญานุวัตร โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติพร  แช่มชื่น โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายสุวิทัส  สุวรรณอำภา โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนกฤต  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศุทธาภา  ธรรมเพชร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธีรวัฒน์  หิตะโกวิท โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศลิษา  พรหมหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงสิรินันท์  สกุลณี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงขิมนภัทร  เมืองนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายจักรภัทร  เมืองฉิม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุดารัตน์  นามกร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนพล  ฤทธิเกษร โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ยังสุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุปานันท์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงญานิกา  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปัณฑิตา  อักษรกวน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธิติกาญจน์  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภรัณยา  สินธุ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายกิตติภพ  แสงสุริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภวิตา  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศุภกานต์  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกีรติกา  ชนะชัย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงรุจิรา  เพชรเนียม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงดุษฎีบุญ  จิณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุปาณี  รอดนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปิญาภรณ์  พรหมขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงชนิสา  รัตนทอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนันท์นภัส  รู้จำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกุสาวดี  นาคจินดา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงจารุวรรณ  สิริวาริน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชชาภา  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปัทมพร  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงเบญจรัตน์  อัตภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรัตนา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงไอรดา  พยนอยู่ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงญาดา  สนอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกันต์กมล  องอาจ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรภัทร  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงจิราพร  นัทธี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงศิริกาญณ์  หลังมี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงิืทิพย์อาภา  มากท่าแซะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนากานต์  สังข์ป้อม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพลอยวรีย์  พังงา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศรินญา  คงเปีย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสินัชชา  เมืองสง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสมิตานัน  คุณแผน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงชาลิสา  แย้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายปุญญพัฒน์  มากเกลื่อน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กชายกันตวิชญ์  ทองแย้ม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายพีรชา  ชาญอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายนภัตน์  โขจุลธรรม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงพีรดา  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธีร์จุฑา  ยิ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอิลยาส  ยุมาดีน โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนภิสรา  เมืองแดง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปัณชิตา  โคมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศุภมาศ  หนูบรรจง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมริษา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธันยพร  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายสรพัศ  ชนะ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายรัฐศาสตร์  วัฒนโสภา โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายอัฎธพร  ชูละออง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายกิตติธัช  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกรวิชญ์  ทองหอม โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงติชิลา  ชอบตรง โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุรัชนา  ตั้งมีลาภ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกฤติมา  เมฆนิติ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรรณพร  ทองยัง โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงปานทิพย์  น้อยจุฬา โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายธนาวัฒน์  โปนะทอง โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายธีรพล  ไชยศรี โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสิริวิมล  ปรึกษา โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายณัฐดนัย  ทองหลังสวน โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอรพรรณ  ยังสุข โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงธันยารัตน์  ม่วงมงคล โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรัตนาวลี  อุทุมรัตน์ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชอบทำกิจ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงบุษยมาส  ทิพย์คำมี โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภัสภรณ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายวิศวชัย  มูณี โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายโพพินิจ  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายนนท์ธชัย  มัยกูล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปิยะดา  อินทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนัชชาพร  นาคพรหม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายสิทธิพัฒน์  ดีเดิม โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขาวมี โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวรัญญู  เสงี่ยมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนภัสรพี  พรหมน้อย โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนวพล  ทองหีต โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงฐาปนีย์  มีกูล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายกายสิทธิ์  มีเดชา โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชนัญชิดา  นบนุ่น โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธิติมา  เนื่องนรา โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายคมกฤษ  มณีรัตน์ โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายจักรภัทร  ชุ่มติ่ง โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายพศุตม์  วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจันทน์นภา  ล้วนเล็ก โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงอัจริยา  พัลละทา โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายจตุพร  เล็กขำ โรงเรียนเพียงหลวง 5 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  สิทธิสุราษฎร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศันสนีย์  เสือใหม่ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวรวิช  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอุษามณี  แถมแก้ว โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิกุลทอง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองแดง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงมณินทร  ตันบิน โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงอิศวรา  เนตรเจริญ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญเมือง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายกวินท์  สุดภักดี โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายอิทธิ์  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายปุณญพัฒน์  นิยมจิตร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินทร์แดง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทั่วนาพญา โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปะภารัตน์  สุโท โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงคิรภัสสร  นวลศรี โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสิราวรรณ  อำไพทอง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงอมรรัตน์  บูและ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปฐมาวดี  แพละออง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  หนูคง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายศุภวัฒน์  ชูแดง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญยัง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจารุพัจน์  ไชยฉิม โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนันทภพ  เสมอหน้า โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงไปรยา  สุขโสดา โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายไมเคิล เคนเนอร์  แฮมแม็ท โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายวรัชนน  เจริญวงค์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงษุภากร  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอติกานต์  สัมพะวงศ์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกฤตพร  เลี่ยมทอง โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายศุภณัฐ  หมื่นรินทร์ โรงเรียนเอื้ออำพน 1 ป.5 วิทย์ประถม