รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนัชพร  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิณัฐตา  พลรักษ์เขตต์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐนิชา  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายเจตดิลก  โชติกวนิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปาเจรา  เปรียบปราง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณษภร  กรดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายรัตน์พงษ์  ฤกษ์ผลดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกริณฑ์  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายยศพันธ์  พลคณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายก้องภพ  บุญจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายสืบสกุล  ไกรมาก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงไปรยา  มาตฒิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ขำขาว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธัญญมัย  แดงบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงแพรวา  พรหมพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  องค์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงโชติกา  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพล  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิชา  โชติคุต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญญารดา  พลคณา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยฉัตร  รักทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนนทพร  คชหาญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนภัสสร  ผลคิด โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรัตนาพร  จินดาชื่น โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายศักดิ์อนุวรรณ์  สุนทรโอวาท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงจิระชยา  ป้อมแดง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภีชญา  ชูธิบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญวีร์  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงทักษวดี  ก่อกิจเถกิงกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธีรภัทร  หัสไทรทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอภิชญา  สายพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปริญญา  กนกวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชลันธร  โพธิประสาท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายปวริศ  ธนสมบัติวรศิริ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมิรันตี  เอี่ยมปรีดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายภูริภัทร  อุชุภาพ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายอภิชาติ  สิทธิภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสิริรัตน์  พรหมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปทิตตา  ทองเขียว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปัณฑิตา  ตรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายกฤษณะพล  คงกิจธารา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายชนุดล  เถาเล็ก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศกร  ยังศรีนาค โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงโยษิตา  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐนนท์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพัทธนันท์  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสิรินดา  ชังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพงศกร  แก้วใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปุญญิศา  สังข์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพรลภัส  สุขประวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนภพล  นาคสิงคราญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนิธิพักตร์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอภัณตรี  สุขวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายมนภัทร  ศุกลสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายิวชิรศักดิ์  ผิวนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปันนวรรต  แขนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนาภัทร  ดำทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุธิดา  สมมัง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐสิษฐ์  คูประดิษฐานนท์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชญานิศ  เล่นทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปวีณนุช  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจิตรภณ  เทียบศรไชย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุวพัชร  ศิลาทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกชพร  สุขศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกันตภูมิ  เพชรศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภคพร  เดชแสง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวิภาวี  ปราสาทิกะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปุณยนุช  นิ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนพัฒน์  จิตรณรงค์เมธี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กชายณัฐภูมิ  วงศ์วานิช โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิณณพัต  เกื้อบุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงภัคชญดา  ปั้นศีล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพรรษพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคุณาธิป  หมุนสนิท โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกฤตพณ  เชาวนะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายตาบเพชร  ยังพลขันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวัศพล  ภู่พยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐพร  หญีตน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงมิญชญา  แก้วกอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภิสชา  นักดนตรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภูริภัทร  เดชทุ่งคา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอารียา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชวิน  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญริชา  ลือชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตรัตถา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงถวัลยา  ปลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวีรยา  พรหมยก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุทธิโชติ  ม่านทอง โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชุติภา  ช่วยพินิจ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงพิญดา  เพ็ชรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวศิน  แก้วใจดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพรปิยะ  คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิศรุตา  ดวงมรกต โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายธีรวัฒน์  ง่วนชู โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพัทธนนท์  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกันตินันท์  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกษวิริยะการณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายคมน์คณิณ  หนูทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธัญพร  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  อัครมโนไพศาล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  คุณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวรรณ์อัปสร  แก้วมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสิรภัทร  เพิ่มศิริกุล โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสมนึก โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรพัฒน์  คล้ายอักษร โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศรัทธา  สุทธิปัญญา โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงญาณิสา  อภิสนทสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวรรณิดา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกฤติกา  สิงห์น้อย โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนัฑฐธิดา  ชุมดี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายรุ่งโรจน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพงศ์ศิริ  สุขพิลาภ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายวราดร  ถึงเสียบญวน โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายกมลศักดิ์  ยงอาหาร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงวิภวานี  คำแพง โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายปวรรัตน์  เจนสมุทร์ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายกิตติธัช  เวชสุนทร โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 นายธีรศักดิ์  บรรณคีรี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปวีณัฐ  เพ็ชรคีรี โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีกุศล โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภัทรพล  ศรีเหมาะ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรตน์  รติพัชรพงค์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุภาวดี  วะรางอาจ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพีรากร  สุพรรณดิษฐ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขับสรา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงโกลัญญา  ฝอยทอง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภัคธีมา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญธิดา  จีนกิ้ม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายทัศน์ธนิน  เพชรไฝ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกนกพร  พูดดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธนธรณ์  ดิรัญเพชร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงกมลพรรณ  ศิริเวช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอาจรีย์  สังเศษ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงศุกลภัทร  เมฆฉาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสนธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชนาธิป  สมบูรรัตน์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตดี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนิชนันท์  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายณัฎฐชัย  ชูจีน โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปณศร  ศรีสุวรร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  ชูจิตร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายสุวิจักขณ์  ยันงาม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรวัฒนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชวิศา  ลิ่มศิลา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงเภณิชาพร  ธนากรพรสวัสดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพิชชานันท์  เตือนวีระเดช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายณัฐนน  มณฑิราช โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชนิดาภา  สมเทพ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปพิชญา  ดีจริง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายชยุต  โชคกิจการ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพชรพล  สว่างมณี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนนทกร  ชาติธรรมกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฏณิชา  จามจุรี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัยภัทร  อินทะเสม โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกฤษฎา  เจียรจิระธิกุล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายรพี  ศรีนวล โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปีย์รดา  แก้วกระจาย โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐภัทร  ผลทวี โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จุลสิทธิโยธา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงไวษณวี  เกษแก้ว โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศษิณา  สุขสุวานนท์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภธิดา  เพ็วรัตนา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐิติยา  มีดีภาค โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐานรินทร์  กุลภัสสร์สรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงขวัญแก้ว  เปียดำรง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกฤต  แสงเมือง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงศรุตา  รัตนศิลา โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศุภณัฐ  แพรสมบูรณ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัณฐี  มะเย็ง โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปฏิญญา  นัทสุทธิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพัชริศา  นาคหาญ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐริยา  วรสิงห์ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายนิธิพงศ์  เจี่ยกุลธร โรงเรียนนิรมลชุมพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงฟ้าใส  ปานชู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายณัฐสิทธ์  สุมงคล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายวัฏจักร  เปี่ยมปุก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรุ่งวดี  สุขสำราญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายฐิติพงศ์  จีบบรรจง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายจักร์พันธ์ุ  พันกรรแสง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายภัทรชัย  ลี้ยุทธานนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายแสนสรวง  ศิวิลัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธรา  จูมพิลา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายสฤษต์  เอี่ยมทรง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายธนกฤต  บ่งสินชัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพรพนา  สาลิกา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงเกวริน  ขจีรัมย์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงญาดา  ศรีสุข โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงวิตราลัย  ใจภักดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรินจันทรกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายชินวัตร  แซ่เจียง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงญาตาวี  อำพันกาญจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายธนากร  ก่ออุดมศักดิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายทินพล  สายสี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายก้องภพ  โควันนา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายรัชชานนท์  โชว์สูงเนิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายรัฐภูมิ  วงศ์หาญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายดฤณ  ตันลักขณาชัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอริญชยา  จิตรรักษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิดาภา  ชูเกตุ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กชายปัณณวิทย์  บุญยก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายสุภกิจ  มากภิรมย์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายกิตติพัฒน์  แย้มน้อย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพัชรพร  มีสุข โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรียาภัทร  เหมทานนท์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงวรนุช  วงค์ภาคำ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วยาว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสำราญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงธนพร  ทั่งเหล็ก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายพนมกร  ชูมนต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีซังส้ม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงเมธาวี  คำใส โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายพันศักดิ์  วรรณา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐนิชา  อิ่มมะณี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงพินท์ุสุดา  สังขพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงภัศรา  ภารา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายบรรณวิชญ์  โหมฮึก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายดำรงศักดิ์  คงยิ้ม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงแอนนี่  แก้วไชยเดช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนภัสสร  มากยอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกรรณิการ์  รอดแจ้งภัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายสิรวิชญ์  โฉมทนงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงแท้ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณิชกานต์  ขันทอง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายกิตติธัช  พามา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายเจษฎากร  ร่วมพุ่ม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงรุ่งนภา  ลือชัย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงจีรวรรณ  อินธิเดช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงศันสนีย์  วรไกราช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงสุรกาญจน์  แคใหญ่ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ใยอุบล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงมนัสนันท์  สร้อยโสภา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงณิชานันท์  นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิภาวี  ม่วงดี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายรพีภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปวีณ์กร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปานชนก  คำชมภู โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์สว่าง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเบญญภา  โพธิ์คีรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกนิษฐา  สัจจวิโส โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกรกนก  ชัยอินทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อื้อ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายภัทรวินท์  รุ่งพนารัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุดฤทัย  อู่มาลา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณัฐกมล  พางดำรงพาณิชย์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายพชร  วุฒิกุลมาศ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอดิศร  วงษ์ไทย โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอริศรา  จันตรา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงตัสนีม  ดอกเหม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงวรัทยา  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สังขพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุรางคนา  เศลาอนันต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงกรกมล  นุทอิด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสาวิตรี  อักษรเขต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปริญญาพร  ธรรมรักษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปรางทอง  มากยอด โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายศักรินทร์  อยู่สำราญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอัชรอ  ลามอ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรธิดา  โรจนสิริเมือง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงสุชาดา  ครองเมือง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงอะรีนา  ดอกเหม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัลยา  ฮาดนารี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงมุเนาวเราะห์  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศิริธร  ศรีระพร โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายณชพล  ศรีบวรประภา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วคำสอน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายอันวา  มินิ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญชพร  อุบลกาญจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวนัสวรรณ  ชายภักดิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มยวน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงทิพย์สุดาพร  แก้วบัวขาว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์หาญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกรรณิการ์  หอมโชติ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธัญวิชญ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนัชชา  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงจีรนันท์  ขาวช่วง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกิตติยากาญจน์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุมชื่น โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพงศภัส  เริงศักดิ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฉัตรตรา  บุตรพรหม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกมลชนก  คงสุสรรณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพรไพลิน  สุชาติพงษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายทีปวิน  เทพฉิม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวีรภาพ  เจียรพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสุภาพร  จันทรกานต์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเมษินี  ศรีบวรประภา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชาลีญา  แก้วแดง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวรวุฒิ  ภู่แก้ว โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอภิรักษ์  มังคลัง โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายอัสสลาม  อารมสุก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายวุฒิชัย  เวชสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายทินกร  แก้วขวา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสุวัฒน์  บุญไวย์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายธนภัทร  ทั่งเหล็ก โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวัฒนา  บุตตะวงค์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอริย์ธัช  พิทักษ์จินดา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณัฐวดี  สาระพันธ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายจิรวัฒน์  น้อยผล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงหริณยา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรพรหม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายชยุต  จันตะนา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปาริชาติ  ดาวประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายสัจจพล  จันทวิโรจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงภัทรลดา  อักษรเขต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายนฤภัทร  อุทธยานรัตน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธณัชชาพร  พะคะ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกริม  อุบลกาญจน์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนุภัทร  ทองกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงอธิตยา  มลายเวช โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอัครเดช  น้อยหิรัญ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  เลิศอิทธิกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสิริวรรยา  รามจันทร์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกชกร  ชูศรี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วเพ็งกรอ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายอชิตพล  ไล้สกุล โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรกานต์  แทบแสน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิวกร  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายศรัณย์  เจริญวุฒิพร โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายนฤพงษ์  หุ่นเก่า โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภู่ถิ่น  มีเพียร โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองเหลือ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปริชญา  เชื้อชะเอม โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภควัต  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวัชรพงษ์  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายอติวิชญ์  ศรีระพร โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเกตน์สิรี  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปรียาพร  บ่อคำ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยโมห์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวันชัย  กิตตินิรนาท โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เที่ยงตรงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมเทพ โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอลิษา  มีทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงสุตาภัทร  วิเศษนคร โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายมาร์โค  ไคเซอร์ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายภูมิพัฒน์  โชติธรรมสุธี โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายอนุภัทร  ศิริเดช โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 คณิตประถม
373 นางสาวรุ้งทราย  เพชรทอง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นางสาวจักษณา  โพธิ์แก้วกฤษณะ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวนินดานันทร์  พันธศิริ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวสุรางคณา  คำเสียง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นางสาวบุษรินทร์  โคกเปือย โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงอทิตยา  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายอัคเดช  บุญอยู่ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงภัชราวดี  นาแซง โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสุรัสวดี  ฤทธิ์ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ 1 ป.5 วิทย์ประถม