รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐชาวดี  ภิรมย์ชม โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายมาวิน  จำเริญใจ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนัญญา  โนนนก โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปิยากร  หมั่นกิจ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายณปพกฤต  ปัตตาโพ โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอรวรรณ  อารีแจ่ม โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงปัทมปราณี  ทองนาค โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงประภัสสร  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ออกสันเทียะ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พบขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงศรัณรัชต์  แจ่มเพ็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสิรินทรา  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงศิริกัญญา  โพธิ์นอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงจิดาภา  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพิมยารัตน์  โมมขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอทิตยา  สระขุนทด โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงทักษิณา  คล้ายยา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกัลย์ชนิด  ศรีวันทา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กชายปฐริกาณต์  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกฤษดา  ปานนอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงอารญา  แดนพิมาย โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายทัยทรรศน์  ทวยจัตุรัส โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกนกวรรณ  เดชยศ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายทัตพล  หาญนอก โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนิภาพร  ประเสริฐสิน โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายภูรรินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปริชาติ  เจริญใจ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงศริลักษณ์  ภูมูล โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงวรดา  นามแสง โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวรชาติ  วรจักร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายวีระชัย  รัตนพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญศิริ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงไปรยา  ทองอำไพร โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอานนท์  พรมสิงห์ โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม