รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนภัทร  บุญชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนุชนาถ  ปราณชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศะญามล  เต็มราม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัชนีวรรณ  ระหา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรไท  เฟื่องฟู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิ่นสุดา  แสงสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพัชญานันต์  ตรัยกุลฉัตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปลายฝน  ปลูกชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุนันธา  อุบลหล้า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงลักษิณา  อนันต์ชัยสินธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงฟ้าใส  ทรงพระ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงศรัญญา  อุดมดี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเกษไพลิน  นาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนาธิป  บำรุงพิพัฒนพร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปวริศา  สีภูเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปุญญ์ณิศา  บำรุงพิพัฒนพร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณนันท์  ดวงโกสุม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  กาจเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธีรเดช  นิลแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเอมอร  โฆธิพันธุ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรรณพร  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงโชติรส  ตังตระกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายรัฐพล  จันทร์มะโฮง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสวรินทร์  ทัพสุริย์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียมเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธาลิสา  ฮาดวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธัญชนก  ภาน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงจริยาภรณ์  คำเสนา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายสวิช  หวังผล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจุลจักร  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสรยุทธ  เวชกูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีจานเหนือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิยดา  ปิดตาทะสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัฏฐอร  ผักบัวเงิน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงประกายแก้ว  สุดวิสัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตระกูลฤกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจีระนันท์  สีหลง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  บุญชะโด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชลธิชา  ดีไธสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธัญญาเรศ  วันแสง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอรษา  ธรรมปัญญา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอรวรรณยา  เรืองศรี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายณภัทร  งามชัด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพชรวิทย์  พรหมวิชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรกุลกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภัคควิภา  อุปพงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทัน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายศิวพล  วิงชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศรุตา  หมอกชัย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงจรินทร  กรรณลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเมศิณี  รักถิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปิ่นมณี  สมคิด โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงพิชชาพร  หาญอาสา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปวรารัตน์  จตุรานนท์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรัญชนา  ลาสิทธิ์รัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนันทิชา  นามบุญลือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธันยพร  ภูมิสง่า โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศุภรดา  บุญใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปรียา  สิงห์พันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภาคมะฤค โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิทิตา  ขะจรสมบัติ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์สราญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายธนาวิทย์  โทราช โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิริยาณี  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพรชนก  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงชญานิศ  มาพัว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาระบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมาริษา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปนัดดา  ขาลถม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงปณัฐตา  วิไลวงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกิตติยา  จำปามูล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงน้ำฝน  โนนทิง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรุ้งลาวัลณ์  เข่งพิมพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเฉิดโฉม  ตุ้มทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญชนก  เทวีพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเปมิกา  ผดุงจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพรพรรษา  เหมี่ยงสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงศลิษา  เวียนวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชัยธวัช  ชมนาวัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอธิตยา  ประยูรคำ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธีตาญาดา  บาลี โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  งอกนาวัง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายจักริน  ยืนชีวิต โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนวา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงเมทนี  จริยานันทกุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภัทรพันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุทธิดา  ใจกะเสิม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายทินภัทร  โพธิสาจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภทรมัย  สุขมา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงฟ้าใส  พรเติม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภาวิดา  เพียโว โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนจำนงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอลิศา  การีรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปิยวรรณ  คำเอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปิ่นลดา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรนอก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงอรปรียา  นวลเกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฉัตรดนัย  เขียวสุย โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธมลวรรณ  น้อยลา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรรณิสา  ธงภักดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงแพรวา  พินิจลึก โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศศิธร  ขุนหอม โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกุลชา  นิรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงไปรยา  ทำมาตา โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปฐมวรรณ  ต้านกลางดอน โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายเสฏธวุฒิ  ตลับเพชร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงศุชัญญา  ฤาหาญ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงบุญญานุช  หอมคูณ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ประเสริฐสาร โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธนบูรณ์  สุยะมาด โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายเทพพิทักษ์  ชำนาญการ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอังคนา  วงษ์ภักดี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงอริสรา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายเตชิษฐ์ชัย  ธนอินรัชชัย โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายอภิชาติ  ตลับทิพย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศรุตยา  คำชา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพรทิพา  ทอดโอภาส โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวริศรา  ลีลาด โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวราภรณ์  เอกวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกนิษฐา  สุขันธุ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสิทธิราช  ฤากำลัง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงศิริวิมล  คงคำสิงห์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เเพนศรี โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศุภรรคศร  แนวโสภา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรัทยา  บุญเฮ้า โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายยศวริศ  พาโคกทม โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  มาลา โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายกนกพล  นีระพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจี้ยมกลิ่น โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนันธิฎา  โชคบัญฑิตย์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงบัณฑิตา  เงางาม โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัสสร  ขุนจิตร โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงนงนภัส  กลางวงค์ โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายฐิตินันท์  ชะนี โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์พันธ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวรินทร  หมื่นทัศน์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แย้มอดุลย์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงสิริวรรณ  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐพร  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายฉัตรชัย  ผาทองที โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงจีรนันท์  บัวเมืองเพีย โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอภิสิทธ์  ชินจักร โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูผา  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงบัญจรัตน์  จำรัสแนว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนัทธมนต์  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงรินระณี  เจนวิถี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายอชิระ  คำตื้อ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิมพกานต์  เจริญขวัญ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนัณฐิญา  เขียงภูเขียว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรินทร์นภา  นามชมภู โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพสธร  แย้มฎีกา โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศราวุฒิ  เหลาแก้ว โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงมนัสญา  ปานหล่า โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงไพลิน  กุลด้วง โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนันทิดา  จักโนว้น โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายภูมิบดินทร์  เจนไร่ โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวรยุทธ  เจนวิถี โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพล  สอดแสวง โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐพร  รวยสง่า โรงเรียนบ้านดอนอุดม 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเกริกเกียรติ  กล่อมฎีกา โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายภัทรพงษ์  เดชพินิจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมพ์สิงห์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วพวง โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพสิษฐ์  บุญโสภณ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ภูมิสม โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายอัศวิน  บุญเรียน โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายชาญชัย  เลิศคอนสาร โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายสุทิวัส  นรินจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัสมาภรณ์  ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายชานนท์  โถปั้น โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธันยพงษ์  ต่ออำนาจ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจิราภา  มูลละ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชุติภา  ตู้เงิน โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายคีตกานท์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายอนันตชัย  ไกรเวช โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกันยารัตน์  ต่อสกุล โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายธนภัทร  สมทิพย์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงมณฑกานต์  ฤทธิชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวัลวลี  คำศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธัญชนก  งามดี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชำนาญ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวนัญญา  พงษ์สระพัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิริวรรณ  สีสัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชลธิชา  ชมชวน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปะกะตัง  ชัยจักร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิสุทธิ์พร  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกุลธิดา  กุนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุนทะวงศ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์นามน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสโรชา  แก้วปัน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรพรรณ  จะกุญชร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัชรพร  เงินเต็ม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนฤมล  ชัยวิชา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอารีรัตน์  ต่ออำนาจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสุกษมา  พิมสิม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปีย์รดา  มณีศรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิชญาดา  พลดงนอก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เรศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายชินวุฒิ  ง้าวชัยภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกชพร  หาเมืองกลาง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงรัตน์กมล  แกมคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นามแสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพีรภัทร์  แต่งแดน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยคิรินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิชชาภา  งอกนาวัง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงอาทิตกาณ์  หีบปัสสา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอรปรียา  กาลเขว้า โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฟาติมา  แสนทวีสุข โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงเบญจมาศ  คะสุวรรณ์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนาพร  วงษ์กองแก้ว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจิรวรรณ์  ขอมภูเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเดชากร  ช่างปลูก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิสิษญ์  คำยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรชิตา  ลาเขียว โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสรชัช  ปัฐพี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศิริมา  แทนสันเทียะ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสกุลชัย  หมอกชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวิชชุวัฐร์  วงศ์วาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชนกนันท์  น้อยปัญญา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสัจจาชน  ลาดสูงเนิน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  แก้วพรม โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัคจีรา  จีรวัชรากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงข้ามฟ้า  นาสุริวงค์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภาพร  สีหาน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธารารัตน์  เขื่องสถุ่ง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงงามสิรี  เจนบุรี โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนากันต์  วงษ์ไพร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธนภรณ์  พลเคน โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐฐาริน  อินรินทร์ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอรวรรณ  กัลลา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธารทิพย์  ชานกระโทก โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ณ หนองคาย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ผางคำ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอาทิตติยา  เย็นใจ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพัดชา  ตั้งภูมิ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุเมธ  หิรัญอร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลปชีวสันติ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวันวิสาข์  นาไชย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงศรัณยา  นากร โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปารวี  ไชยราช โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสรัลชนา  หมอกชัย โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายทฤษฎี  แถวไธสง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงไอรดา  อุ่นแก้ว โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกมลชนก  ผ่องสามสวน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายธนพล  โกดศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายวิเสาร์  แอบอิง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายสันติภาพ  เดชสุวรรณ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายกฤษฎา  เยาว์สูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงสุพรรณปัฏ  เหลืองทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงนลินนิภา  เผ่ามงคล โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจิรพร  ผิวคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงศิริรัตน์  วิชัยงาม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 นางสาวจุฬามณี  เปรี่ยมชัย โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 นางสาวกาญจนา  ภิญโญวัย โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวสุชาดา  วิชัยงาม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวสุภาวดี  ภิญโญศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธีรศักดิ์  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายธีรเจต  ชูชื่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 นายศิวกร  นิลมณี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวศิริวรรณ  แก้วธรรม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายกิตติศักดิ์  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงจีรดา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวราภรณ์  ฤาชา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเพียงพอฐ์  วารีศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงนันทกานต์  ภิญโญพันธ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัชฏาพร  ตุ๊ไทร โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงปริฉัตร  มนต์สูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอภิญญา  ผลเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชลธิชา  โชสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสุภาพร  ล้านภูเขียว โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประเสริฐแท่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจักรพงศ์  บุญป้อง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายก้องเกียรติ  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงมินตรา  ไชยคำภา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองชัยพจน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพุทธพงษ์  ผุดผาด โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตรหมั่น โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงณัฐสุดา  ภูวงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนันทัชพร  ประจำเมือง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายพงษ์ดนัย  สีทา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภานุมาส  ผลานิสงค์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงปาริตา  ภิญโญสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนฤมล  กระแสร์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจิตตกร  เยี่ยมชัยภูมิ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายแฟรงค์คี้  แมร์ริท โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนสุข โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายราชภูมิ  วารีศรี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเทวพงษ์  โนนสามารถ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายปพันธดนัย  หลอมโพนทัน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสวัสดี  ทรงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพรอนงค์  สีนวน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ผลทวี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกฤษติญา  หงษาชุม โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพัชญา  ยอดคำ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภราดร  เทพา โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนากร  ทะสูงเนิน โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชัยณรงค์  ทุ่งแดง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฤทธิเดช  คงเจริญ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุจิตรา  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายณัฐวัตร  แก้ววันดี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนาธิป  บุตรดี โรงเรียนสามสวนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุทาเทพ  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายธวัชชัย  บุญโสภิณ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงพัชรินทร์  กุลด้วง โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐมน  เรืองเจริญ โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมูลมุข โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกัญชลิดา  ชาลีวรรณ โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปริยา  มณีใส โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปวีณา  ผามณี โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงสุนิสา  สุตนา โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงนันทนัช  เกิดห้างสูง โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงวีรกาญจน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายภีรภัทร  โคนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงจินดาทิพย์  กองหิน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายเจริญวิชญ์  ศรีสงคราม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงทานตะวัน  วิญญายงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงจตุพร  รินทร์ขอม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายวรากร  พรไตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปิยวรรณ  พงสะพัง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงชมพูนุช  บุหลัน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจีรณา  รักษากุล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงศิริยา  พันธ์ฉิม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายลิขสิทธิ์  ชนะชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรัตยาพร  สอนจ้อย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ยินรัมย์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกฤษณา  กุดสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอนุชิต  อาสาชาติ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายธนพัฒน์  โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพีรภัทร  ชาวนาเสียว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวริศรา  ผดุงจิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายอภินันท์  คบมิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงศรัณยา  ดวงเวียง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงอชิรญา  รัตนวิมล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิริภัทร  คุณธรรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกีรติกา  จากภูเขียว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายเอกสิทธิ์  สุภาลัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายต้นหนาว  ปราณีชาติ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนามดี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพงษ์พล  มลัยขวัญ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวัชรากร  สัมมิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจักรวาล  จันทร์มณี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุภิตรา  สุเหง้า โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐมน  ฤาชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายพีรณัฐ  คบมิตร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงรจนา  ภู่พูลพันธ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเกวลิน  อินทฤาชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปาณิศา  กระแสสังข์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวิภาภรณ์  พิมพา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงละอองดาว  รักษาพล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายพนัส  ภิลัยวัน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวุฒิชัย  ชนะพาล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธีรภัทร  พลอาจ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกฤษณา  ศรีลา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงดลยา  แพงไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปณัฐดา  ศรีผาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ปานทิพย์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายทรัพย์มงคล  คงศิลา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายนพรัตน์  ชนะชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอัญธิมา  ขอดคำ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายปิยะพงษ์  สืบวงษ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเศรษฐดา  ใยไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  หมู่ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนิลมณี  นิลมานนท์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงตรีทอง  ชาวนาเสียว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายทิวากรณ์  ผลภิญโญ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศศิธร  บ้านพลับ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชาญชัย  สุดใจ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงจิรวรรณ  พึ่งพรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงธมลวรรณ  บ่อกำเนิด โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีทาสังข์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงศิปะศินีย์  อรุณโรจน์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงยุภารัตน์  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงรวีวรรณ  คามตะสีลา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงเบญญทิพย์  โยชัย โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงนันชนันท์  เทียมโฮม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอตินัน  สินประมวล โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายตะวัน  เขียนจูม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายทิวา  แก้วพิลา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายผดุงศักดิ์  เริงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายนพนันท์  จุลนันท์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายธีรชัย  ค้ายชัยภูมิ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายระพีพัฒน์  แก้วกองทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปานตะวัน  คะนาวัง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก่นบัว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายดำรง  โรจน์ทินกร โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนพรัตน์  จันทะเลิง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณรงค์ชัย  เจริญไว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีหานาม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธีร์ธวัช  ชูหีบ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสิริญาพร  ทองตัน โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพิมพ์ภิกา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงสายธาร  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวสุรัตน์  บำรุง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงกรรณิการณ์  โครตรโนนกอก โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายวฺุฒิชัย  กลอนกลาง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกิตติภูมิ  ชำนาญ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วเกษ โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปาณิสา  พรมวาส โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงบุญญิสา  พันธ์เหลา โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอภิเทพ  พ่วงถึก โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธีรวัฒน์  เหล่าค้า โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐพล  คงมาก โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพิยะดา  ไกลยัง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงสุภาพร  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกฤติยา  ขันทะมาตร โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายปิยพนธ์  โพธิ์แสง โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายจิตรษดา  คนชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภูริพัฒน์  จันทะเซียง โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธมลวรรณ  โครตประทุม โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวชิฎาภรณ์  ด่านตระเวน โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนภัสสร  อุ่นเวียง โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงรัตนชิตา  แกมขุนทด โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงไอรดา  สาดี โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิยา โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายพีรพงษ์  บัวคำ โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเกวลี  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกฤษนา  ศิริบุรี โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลักษธิกร  กาดนอก โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอารีญา  คองพวก โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธีรพัฒน์  โสจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกัณตภณ  เผือดนอก โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวนิดา  ปัญญามัด โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสิริพร  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายนันทยศ  คำภาเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กชายนิติภูมิ  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายธีรภัทร  อาทิตย์ตั้ง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายอภิรักษ์  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธนากร  พิมพ์โพนทอง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายวายุ  เวียงคำ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายศุภกิตต์  หอขุนทอ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายวิชชากร  เหินชัย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงพรทิพย์  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงมุทิตา  ตางาม โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณัฐพร  อ่อนแพง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เตยสูงเนิน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายคีตภัทร  ปัตตนงค์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายคมสันต์  เจริญสันต์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธนกฤต  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอนุวัฒน์  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายณัฐพล  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายพีระพัฒน์  สมชื่อ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอัยยา  ภู่ภักดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพรรณพสา  ภิญโญศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพัชรีพร  คอยขุนทด โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงสุดารัตน์  หมายดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปัญญาสาร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงสุภนิดา  ฝาดภูธร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงทัศนีย์  สีตาแสง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายธีรพงษ์  เชื้อหนองไฮ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายสิทธิโชค  ภิญโญศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายปรีดา  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายรุ่งเกียรติ  บัวทอง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนุสรา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงพรทิพา  กาละพวก โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงสุวนันท์  มิตรชื่น โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงณัฐธิดา  นะธิศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธีรวงศ์  หงษ์คำ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวรภาส  เขิงภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชัพวิชย์  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณัฐนนท์  สุณา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายอภิศักดิ์  ธนะสูตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภูวมิตร  ศรเศษ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงคุณัญญา  ผลทวี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอรอนงค์  พันธ์รักษา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกานดารัตน์  ศิลา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงชนิมล  บุญเชิด โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงศศิกานท์  เวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปาริชาติ  มูลเหลา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงบุษราวรรณ  ภิญโญยิ่ง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายสุภวัทน์  หูชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายหัสดินทร์  เคี่ยมคม โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจันทิมา  ภูลี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปัทมา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงยุพารัตน์  หงษ์สีทอง โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุภัควัน  ศรีเทพย์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวาสนา  พินแก้ว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจรัสศรี  แท่นศิลา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพีรพัฒน์  เริงรื่น โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภัทรวีร์  เริงรื่น โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพิจิตรา  แพ่งลาย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โขนภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงดรุณี  วงษ์ดี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐภัทร  วงพา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงศรัณยพร  ภิญโญโชค โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอาริยา  แชชัยภูมิ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงอัญชิสา  โทผาวงษ์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงพิมพ์พร  เขิงภูเขียว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชริพร  เหง้าน้อย โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงเปรมวดี  หมู่หัวนา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนัทธกานต์  สนใจจิตร์ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงห์หา โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรเศษ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสุกริตา  ถิ่นกระบือ โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสิราณี  ฉ่ำชูศรี โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวิศรุตา  สีหาวัตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงวิภาวี  เที่ยงแก้ว โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีหาวัตร โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงกชกร  ปราสาร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงกิตติยา  ช่างคำ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงนันทนภัสฆ์  เติมุฒิ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงวนิชนันท์  เรืองเจริญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวาริสา  โสภา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายอภิลักษณ์  ทองเทพ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กหญิงจีราภรณ์  รถหามแห โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอภิญญา  ตู้เพชร โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เปียจำปา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบัณฑิตา  นันทวงศ์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงพิศมัย  หนูทัศน์ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปรียานุช  ขันอาสา โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศิริพงษ์  จันทร์โท โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพาทินธิดา  ชาติชำนาญ โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพงศ์พัฒน์  วงศ์ชมภู โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  วิชาเกวียน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงธิญาดา  คามตะสิลา โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงธิติยาพร  พลนิกร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ฉลูพันธ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมไชย โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายสุเมธ  ผลสนอง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงชนิสรา  ก่อกำลัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงธนพร  โลห์คำ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายญัฐพล  จงน้อมกลาง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายวรพงศ์  พามี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายครรชิต  แสงเดือน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายรพีพันธ์  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอรรถพล  ได้เปรียบ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรัตนาวลี  ประจวบแท่น โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีนอก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงสุธิดา  ผ่องสนาม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงนิศารัตน์  แหวนเพชร โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเมธาวดี  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณฐลักษณ์  เพียรชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชลธาร  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงธนวรรณ  มอบกระโทก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงนภาศิริ  อินทร์เทียม โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทูลแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วสีแดง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประชามอญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายวันวิเศษ  มะหาโพธิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายธนวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายอธิป  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปิยะวัฒน์  เงินประมวล โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอนุวัฒน์  กุดแสน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายธนภูมิ  หนูปี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอภิชาติ  สู้ศึก โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกิตติพัทธ์  ไพรสิงห์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายกฤษฎา  อนันเต่า โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสกุลรัตน์  พงษ์สระพัง โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงนคนันทินี  ป้่านภูมิ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศุภกาญจน์  วิวาห์สุข โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพัชราภา  ขุนศิริ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวิภา  เวียงสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงขวัญชนก  ธรรมศิลป์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณภัสสร  ผลภิญโญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงบัวชมพู  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนิศารัตน์  ทวงศ์เงิน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธีระตรา  ปัชชาเขียว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวรดา  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงญาดา  โคประโคน โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุนิตรา  ธรรมใจ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงนิตรดา  ก้านแก้ว โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายทศพล  จันทร์ลี โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายพันกร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กหญิงอนันตญา  เมฆสงค์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสรัลชนา  คุณสมบัติ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงพิจิตรา  วรรณขามป้อม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงอนุธิดา  ยศพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศิริทิพย์  หงอกวิลัย โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวันวิสาข์  แถลงกัน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอินทัช  ยศพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงวรัลยา  น้อยอินทร์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปราชญ์ญาพร  มูลโต โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายก้องฟ้า  ฦๅฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงขวัญชนก  เสมาทอง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงอุมาพร  เลิศขามป้อม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุดชา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสิริวิมล  ไทยพลกรัง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกฤติยา  ลาภประสพ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุธาสินี  ลาภภิญโญ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฐวดี  วีระเดชะ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงฐิติชญา  แนวโนนทัน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยแสน โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์วิจิตร โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายเศรษฐศิริ  ฦๅชา โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอัฏฐพร  เพียโบราณ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอมรรัตน์  การบรรจง โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงนริศรา  เรียงสารจอด โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงดวงกมล  อ้วยผุย โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงเมลดา  ศิลคุ้ม โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงปนัดดา  แสงเมฆ โรงเรียนบ้านเป้า (สำราญไชยวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปิยธิดา  ม้าวิ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนันทิยา  ธัญญะ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายสิรภัทร  ลีล้าน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงกัญญาพร  ป้องขันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงวณิชพร  พุ่มพร โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายกิตติภูมิ  อุษหพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายพัชรพล  โพธิ์เมืองเพีย โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายอภิรักษ์  ไทยป้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายธัญธร  กำลังยง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายรัชพงศ์  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายโสภณวิชญ์  นามคูณพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายผลุงเกียรติ  แป๊ะโคกสูง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายพงศธร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายชินวัตร  มานาเสียว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงจิราพร  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวริศรา  สัจจะธง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพนิตพร  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชนาทิพย์  แก้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายรัชชพัฒน์  หอมชาลี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงศิริยากร  วรรณขามป้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงพนิดา  เหง่าขามป้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายพิสิทธิ์  หนูแดง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรีลักษณ์  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงอาทิติยา  จันทราษ๊ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกันณพร  นราพล โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปิยวรรณ  สอนหลี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงเพลงพิณ  พรมนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศิริประภา  เรืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงวรพรรณ  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงศิริพร  สิงหลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพีรพัฒน์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชนิสรา  ยาขามป้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปนัดดา  พุ่มมี โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงมัญชุพร  ผาลา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กชายอานิสงส์  บุบฝา โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายจักรกฤษ  ทันไธสง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงลลิล  คงโนนกอก โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชลิตวรรณ  เกียรติศักดิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวีระชิต  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายนราธิป  บุญจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงน้ำฝน  ปันสกุล โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายธนภูมิ  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายวราวุฒิ  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายสุบัน  สีหาวัตร โรงเรียนบ้านนาบัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอติกานต์  สีน้ำย้อม โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงจตุพร  ประยูรเพชร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงเขมิกา  มงคล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงศศิธร  ปูพะบุญ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปฐมาวดี  จันทะบุดศรี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงปิยฉัตร  เดชฤทธิ์ณรงค์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสิทธิโชค  ทีดินดำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชลธิชา  มีโฮ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอภิษฎา  ตรงมลนาค โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธิติมา  มโนลัย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธิดารัตน์  มงคล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงสรัลชนา  สุวรรณโชติ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาวช่วย โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวันวิสาข์  ชัยบุญ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงพนิดา  มากมา โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศตวรรษ  อาจผักปัง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายระพีพัฒน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายเนวิน  เเมดมีเหง้า โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมภักดี โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายราชันร์  ศรีหานู โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกมลชนก  ราชวงค์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งพันธ์กลาง โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพรสินี  เเป้นรินทร์ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงชนัญชิดา  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงเพชรลดา  ประยูรเพชร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายชัยภัทร  จันบุดสะ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงกาญจนา  มิ่งศิริ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสรชัช  นวดโอโล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงเกสร  เพชรล้ำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงอธิชา  ไกรสกุล โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกุลธิดา  มังดินดำ โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายอนุภัทร  นิลบรรพต โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายอานนท์  นามบุตร โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายพีรพงษ์  กำราบภัย โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงศุภาวดี  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายสิทธิกร  สีน้ำย้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายอภิวัฒน์  แหล่กระโทก โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพัชริน  ลีพรมมา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธีระพัฒน์  ชัยบุดดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเบ็ญจพร  สีน้ำย้อม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สมพร โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอิสริยะ  เกลี้ยงดี โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัควลัญซ์  มาเหมี่ยง โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสโรชา  ชาลีเปรี่ยม โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายวราวุฒิ  หาญแท้ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงทิพวัลย์  เจนกระบี่ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงประภัสสร  นามวิจิตร โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณิชนันท์  จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายนันทวัธ  บัวทุม โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงปิยนาถ  ต้นภูเขียว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กชายหัศราวุฒิ  ต่อประโยชน์ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กชายเอกวิทย์  ปลื้มญาติ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายณัฐวัฒน์  กันธุ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายณัฐพล  กันธุ โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงสุกัญญา  มหาวัน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายอชิตพล  คาดสนิท โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอวิกา  จิตรกล้า โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจีรนันทร์  หาญบัว โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายสถิรพันธ์  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายวีรภัทร  สายวารี โรงเรียนบ้านห้วยไห 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายฐาปกรณ์  บรรจงผล โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพงศกร  เสนาจักร โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภัทรพล  ทับเงิน โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายรัฐภูมิ  สุขษาเกษ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณัฐวุฒิ  สักบุ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขวาซุย โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แย้มกระจ่าง โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเพชรลดา  ชำนาญ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กชายสหรัฐ  ปัญจวรรณ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายยศณัฏฐ์  แก้วสุพรรณ โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาหวาย โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 1 ป.4 วิทย์ประถม