รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทักษิณ  กลางสาทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภัคพล  โพธินันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปราณฑิญาน์  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษ์จักษุ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอริยา  สุขนาแซง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกมลนิตย์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพล  รุจิกาญจนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนาธิป  อินทรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐภัทร  โสภกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพสธร  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปางลีลา  ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรภัทร  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรวัฒน์  มโนธรรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเสริมศักดิ์  แก้งคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภคภัทร  ไชยพรรค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฟ้าใส  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอันธิยาภัทร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภานุพงศ์  นาเสถียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงเจษฎา  ธรรมนาม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอัญฑิวา  นิลเซ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายอริย์วัช  สุพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  หาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐพงค์  โภคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภากร  ศิริสรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายอชิรวัชณ์  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายณัชพล  ทาท่าหว้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงแทนรัก  อัฐทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนวิชญ์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายพงศภัค  พรโสภณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ฦาชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณภัทรา  ตั้งรัตคณะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภาศิกา  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายนิธินันท์  พึ่งกุศล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  ประกายเพชร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกานต์ธัช  ภักติยานุวรรตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงฐิตารัตน์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชญาฎา  เสริมสิริสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนันท์ธิชา  จอกนาค โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสรัลดา  บุญชัชวาล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงก้องกิดากร  วรเวทย์ชลิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายประมวล  หงษ์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงทักษพร  คุ้มไพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายรชต  โง้วศิลปศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายวรวัส  เอื้อฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศิริวัฒน์  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายโชฏิการ  สุรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายจักรภพ  ตระกูลด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกมลชนก  ตุมรสุนทร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสิรินทร์  ด่านสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายพงศพัฒน์  สรณะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงประภวิศา  ชาติจอหอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายบพิตร  ตวงวิไล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกีรัญชกร  ศรีชัยนาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายชัยภัทร  วรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  อภิโชคนิธิภูวดล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนรบดี  ตั้งประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปรศุพัฒนา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศรัณพงษ์  เกตุเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภาณุพงษ์  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวิชานนท์  ครองกิจศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายกิตตินันท์  กระบี่ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนวิชญ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภชนก  สุวัฒนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรางคณา  ลี้ภัยดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอริสา  พุทธพิทักษ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภูมิรพี  มีแสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปารมี  หาญรัตนสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายเนติธร  จองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภานรินทร์  นิยมถิ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอภิศิริ  คุณปรึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอิสริยา  มาลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายอนันต์ อเล็กซันเดอร์  ออซีน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วานิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คนรู้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศิรภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐภัทร  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายจิรทีปต์  กฤชโชติไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงกฤษฎี  เจริญพล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญทน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชลิดาพร  สมหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐพร  ดิษฐจร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐปนัท  ชีวาสุขถาวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภานุ  เดิมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอาริยาพัชร  เตชะธนสารสมบัติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายภาณุวัตน์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายณัฐนนท์  อาชีวกุลมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายมอร์แกน  ชาย พาร์แนล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายบุญพฤทธิ์  เลิศเกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชนัญญา  สุนทรเพราะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายวณิชชา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเนติบดิณทร์  แทนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชลิตา  เพ็งเหมือน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายหิรัญนนท์  มิลินคณาพัมน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบุญรักษา  น้อยโพนทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายปภังกร  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวฤณ  ชัยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลิตา  แสนราชา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรวรรยา  อมรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรันธร  กระบี่ศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธราเทพ  เอื้อพงศธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายศุภกร  ทิพย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนวพล  เมธีพัฒนวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกนกพงศ์  เสริมสิริสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงฟาริดาย์  สีวาที โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยยุทธ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายสำฤทธิ์  พินธประกัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพุฒิพร  ทองสุกนอก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรัชญา  ประพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธนัชพร  อินทรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายยศวัฒน์  อภิวัฒน์วณิชกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายนทีกร  ปรมะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงกฤติยา  หล่อเรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายณัชพล  กฤติยาพินิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชญาณิศา  พิสิฐปภา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกมนธิดา  แสนท้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนบดี  เริ่มรักสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกมลชนก  บราวน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพราวฟ้า  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณภัทร  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปภาวดี  ทาภักดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายัฉัตรดนัย  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพงศวุฒิ  เกียรติก้องชูชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรวลัญจ์  กาจหาญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายคณพศ  แทนสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปริญญปัญญ์ธิดา  เถาดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุระวัฒนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายพงศกร  จันทร์ชฎา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอติชาติ  บุญชัชวาล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐกฤตา  ภูคงคา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธีร์กวิน  ชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายธีราทัต  ธนอนันตกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนาลันทา  วินิจฉัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงธีริศรา  มาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ฟ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูมิภัทร  กล้าจริง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงณัฐชนน  ชนะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายเธียรวิชญ์  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายอานนท์  มาลีหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายจิรายุส  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายธนวัฒน์  บุรีมาต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายภานุวัฒน์  ประสานพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายพิชญุตม์  หมั่นหาโชค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกมลรัตน์  กองโฮม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกานดา  กันชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงรริดา  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงดุลยาภรณ์  ลาภเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมศรีแสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปริมมาดา  สุพันดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายพีรดนย์  ทรงศรีชัยนันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายศุภกร  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายวรพล  เดชอุดมพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายชนกันต์  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายทศวุฒิ  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายธนดล  ทวีชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชิณศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชญาดา  พรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายชวิศ  พรหมนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฐณิชา  โคตรลาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสิริขจร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงปาณิศา  เผือกทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายนราวิชญ์  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายปิยวัฒน์  เติมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายอัศม์เดช  หิรัญเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายณัชพล  จงจอหอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายกานต์กฤตพันธ์  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกฤตเมธ  บุญโยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายศิระ  เจริญมั่งมีศรีสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงมนฑาทิพย์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงพัลลภา  โพธิจักร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงฐิติกานต์  แคว้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปวริศา  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกันยาธิดา  ทองรอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงปาริตาร์  จิตอ่อง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปัณณธร  น้าพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายณฐรัตน์  แตงพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายฐปณวัฒน์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายประกาศิต  พรมพง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายจตุรภัทร  เกิดศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายคณาธิป  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายเอกภพ  กุนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงรัตกาล  โขดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงวรัญญา  ประสานเนตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงปรียาภรณ์  พลขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอังคณา  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธวัณย์หทัย  ปั้นพระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปีย์รดา  ขวดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวศินี  จูกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสิรินธร  จันที โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุนิตา  บำขุดทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนยาโต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐวัตร  บำรุงบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีโสภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายภัคภาคิน  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายปัณณภัทร์  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐณภัทร  บุญชู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชาลิสา  ภูมิชนะจิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธิณิกรณ์  เจนจัด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายพิสิษฐ์  พัฒนะพุฒิเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายกฤตโยดม  กุลแดง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐนิดา  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงกานต์กมล  บรรเทิงใจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงเปมิกา  นาแพร่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสิริมา  สมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายปฏิพัทธ์  ปานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายพีระพงษ์  จิตสงวน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายฐิติกร  พุทธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงศรัญญา  พรมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศิริวิมล  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงสุพัสตรา  แพงหอม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงช่อผกา  ชัยพิมล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธัญรดา  แก้วศรีพจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงรัญชิดา  มูลสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทาสิมมา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปาณิตศา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม  คงยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงปรีชญา  วรจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกนิษฐา  แห้วเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภัคพสุตม์  โล่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงพุฒิธาดา  คชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายอิทธิกรณ์  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายพงศพัฒน์  แก้ววังปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงฐิตาพร  มาด้วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงช่อทิพย์  อ่อนละมัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงธนัชพร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสุรีดา  มัดจุปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงรุจรดา  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอรอินท์  โชคสุวัฒนสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงคณัสวรรณ  สิมาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายมรรค  มัดจุปะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กชายปกรภูมิ  สรภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงภวิษย์พร  มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ตุงชีพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงวชิราภรณ์  มะลิดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอิสริยา  ตอเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กหญิงจีรนุช  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายสุรจักษ์  เครือธนาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายศิวัช  กำลังเหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธนยศ  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกษมา  อาวะรุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปั่นสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงศิวาพร  แนวโอโล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายพิชญสรรค์  อาจประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายธนโชติ  แว่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายธนดล  แซงภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพลอยชมพู  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายณาณกร  เพ็งพูน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกรรปกรณ์  สะอาดโฉม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายปฎิพัทธ์  แก้วทน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายธีรภัทร  พรหมหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายรักษวีร์  เสือปลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายชนันธร  สังข์รอด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายอัญชิสา  นพแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงเบญญาภา  คะเนนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงจุฑามณี  แป้นหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีษาพุทธ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงศวัสมน  กองโคตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงภิริสา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงรัชนีกร  จั้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงรัชนันท์  ศรีสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพิมญดา  คลาดโรค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอธิชานันท์  ฐิตาคม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงอวิกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงพิริสา  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงชณัฐษิตา  โชคกำเนิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงบุญจุฑามาศ  กลมเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายคิมหันต์  แสนซื่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายศักดินนท์  ฟากสระ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายธนพล  ดิเรกศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายธีรภัทร  บกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายอชิรวิทย์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอาภัตรา  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศุดารัตน์  รอบแคว้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงชไมพร  นามวัตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงรดีเทพ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงฐานิตา  ทองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงสุพัตรา  อังคณาวรรณวิภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมีสง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงอนงค์ภรณ์  เปสาโก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายสิรวิชญ์  ไตรสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายมนัฐทัตพงษ์  ศรีปลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายกฤษณะ  พูลผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายกรภัทร์  แก้วหมื่นไวย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายกรวีร์  หาญคำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสิรินดา  สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงลักษิกา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุธิดา  ทิพมาศนานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพรทิพย์  จูลอักษร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฏฐา  รอดรังษี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐนิชา  แดงสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกรวิภา  โคกม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชมกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายสุรพัศ  ชัยวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายปฏิพัทธิ์  แก่นอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธ์ยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงเจนจีรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงขวัญฤดี  ภัทรทรงโสภณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงพิชชานันท์  ขวัญยืน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุทธิกานต์  แทนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงพิชญาภา  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพิชญาดา  พลบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายธีรดนย์  กุฎีศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายภูริ  โภคานิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายธนโชติ  อ้นชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายจิรพันธ์  กาบคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายนิภัทร์เศรษฐ์  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายสุธาริน  อุตสาหะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายอภิโชค  แว่นทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงภัทราวดี  แดงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวิชญาพร  สลิดชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปิยธิดา  วันนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธนพัฒน์  ยิ้มสงบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายปภาวินท์  อินสุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงญาดา  พรมเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงยศยา  หล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงไอศวริยา  เอกาชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงดลนภา  เรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายจักรพรรดิ์  ทองเกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงฐิติพร  มังสั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงณัฐนรี  เลไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงสุธาสินี  ลุนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงลภัสรดา  น้อยมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงอิสริยา  ฉลองภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงภทรมน  แปลงกระโทก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธนิสร  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงฐานิกา  หมู่โยธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศศิวิมล  อินคำปา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงโยสิตา  ปัญญายงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิชญาภา  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงบุศราพร  มิทธิศร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงภัชรญาดา  สิงห์กุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฐิติวรดา  อุทัยฉาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายธนาคาร  จะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายราเมษร์  สมชอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายรัฐกาล  กิติคู้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฐชนน  จักรบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายปภาวิชญ์  ขำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหชู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  เหิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงวณิชชา  เติมผล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพิชญธิดา  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปรียานุช  มงคลนำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอินทิรา  วังศรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณภปภา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัชชา  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงปภังกร  ตันจินดาประทีป โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงปุณยวีร์  ภักดีบุญญานุกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงนภัสศินี  บำขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายณาธาร  ดิเรกชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวรัญญา  เลื่อนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงทัศนัน  แสนโท โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพรรณปพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสุธาสินี  เริ่มสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพิชญธิดา  คำหมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายเนติธร  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงแพรริสา  บำเหน็จพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายชวกร  พงษ์พันธุ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนวภูมิ  ขวัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกฤษฏิ์ติณห์  บุบผา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพัชรดนัย  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรายุทธ์  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายชิดธรรม  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรภัทร  มุกดา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภัทรภูมิ  จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายนนทพัทธ์  คำพลกรัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายณันทพงศ์  พยัคมะเริง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายบุญยกร  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูสิลิต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัทธภรณ์  ทูลพุทธา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกรรณิกา  บำรุงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกวิสรา  ภูมิบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงภัทรธิดา  ถนอมแนว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วสด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงมัชฌิมาย์  เคนชมภู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณภัทรา  เทียนใช้ดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพรรณ์ปพร  เลิศเกษมสุขสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงสรัลพร  ชนะหาญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสรัลชนก  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวชิรญาณ์  นาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวิชญาดา  ไวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธารธรรม  ถนอมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกนกนิภา  แคงสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญาพร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายนพรัตน์  กำราบภัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภณัฎฐ์  คำขวา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจตุภูมิ  พรชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสรวิศ  สลิดชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปิยศักดิ์  บำรุงชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายจิรายุพงศ์  ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนาภูมิ  จิตอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จิตรพิลัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพัชร์  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธนภัทร  สมานชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกิตติภูมิ  วาบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนภณัฐ  ทาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายผาเมือง  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายผาภูมิ  สาริยา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายก้องกิดากร  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงทิพยกาญจน์  พงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงเอมมิกา  พูนเกษม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรสงคราม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพรรษา  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงจิวเวอรี่  ฐานเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกนกพร  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงปุญธินันต์  เนตเรืองสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวัลลภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงรังสิมา  เติมวุฒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตันเบ็ต โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  คบหมุ่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงทยิดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พันธุ์ชาลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายปรีด์มนัส  กีรติไพบูลย์สกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชนะบดี  โฉมมงคล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายเจตนภัทร  อ่อนละม้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวงศธร  ฐานมั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายชัชพงศ์  สุทธิกุลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายทีฆายุ  คำหว่าน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายปรัชญา  ยอดนครจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายวิชธนา  แคล่วไพรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกันตินันท์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกรฤต  ศิริชาติ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณัฐภูมิ  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายนิทัศน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงบุณฑริก  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพราม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงณัฐชยา  แคนมี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชลณภัชร  ภัชระพรกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพณิฐพิชา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพชรพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงปวริศา  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงสุธิศา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกัณฐกา  รักถาวร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพรนัชชา  สุนัยรัตนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงจารุภัทร  คูณรัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอุดมพร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงแพรวา  อ่อนอ้าย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชญานิศ  มินทร์เสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวรรจชนก  กุลชูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชนากานต์  พลมณี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรักชิต  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายชาคริน  พันธุ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนาเทพ  วันเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศักรินทร์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายประภากรณ์  วงศ์สนั่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายอภิสิทธิ์  กงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายธนพล  คำภิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายพิพัฒน์  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธรรมรัตน์  ตั้งเศวตชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายศักรินทร์  ผลสมหวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภูริพัฒน์  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายศรวิศ  หิรัญเขว้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณพฤธา  อุดมเศรษฐสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายธนยศ  พันธุ์เกิด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายณัฐภูมิ  ณ โนนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธิดารัตน์  เบ้าลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกชกร  ชำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปาณิศา  ครุธฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงนัฐวรินทร์  แก้วโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธนพร  ชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงธัญพิชชา  ประสานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสุรัสดา  ไตรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุตรีญา  ทรายงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุขกมล  กุลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายปรีธาร  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายกันตพงศ์  สุรินทะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายณัฐภูมิ  บุญทัน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กชายฐปนวัฒน์  แฮดดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายนพชัย  พันธ์สง่า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายภูตะวัน  การบรรจง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญพร  ธนิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายสรวิชญ์  ดวงเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายพฤทธพล  ไชยงาม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุภิสรา  โตค้างพลู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงร่มธรรม  เลปนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มหมู่ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงอนุสรา  เอสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุทธิดา  ง้าวบ้านผือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุกัญญา  ปังชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงธัญชนก  ดังโพนทอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงศราพร  เบ้าหินลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงภัคธีมาธร  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงธัญชนกศิกานติ์  แถวหมอ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงวรัญญา  วุฒิฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงสุวภัทร  หาญปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายภูมิพนา  ไตรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชวพร  ศิริสัจจัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพุทธิดา  บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงธาราทิพย์  เพ็งแสน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนรฤทธิ์  ธงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงปรียนันท์  ธงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธัญพร  อยู่วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายบุณยกร  พรมมาก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายธนภูมิ  เยิมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงกีรติกานตร์  หวะสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงพิยะดา  โคจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธงชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงปริยาพร  วรพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงชนัฐกานต์  สินทร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงหทัยรัตน์  แก้วหนองยาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายไชยพัฒน์  ทวีสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกิตติวัฒน์  เค้านาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายธนันธร  นาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายสุนิธิ  อาจไพวัลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐวัฒน์  กันชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายสิทธิกร  เพชรกอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายธนบดี  ดิบจันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายพงศพัศ  อาจกล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายปรินทร  ตุนอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอติเทพ  เครียดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กชายฉัตรกรินทร์  หาญคำหล้า โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธวัชชัย  งอกข้าวนก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพชรดนัย  ฟอกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกฤติภูมิ  ต่อพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกวิน  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรัชวิชญ์  มีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  อินทร์แสวง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงชัชชฎาพร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงลิลิตภัทร  พงษ์โสภา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกนกรดา  จริยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอารดา  ดานชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวริศรา  สมนาแซง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจินดามณี  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนัช  เพียกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายอชิตะ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายชัยพันธุ์  สินธุพันธุ์ประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพลพรรธน์  โภชน์ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณฐพัฒน์  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรัฐศาสตร์  การเรียน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรางชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สีลา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรักษ์ฤทัย  จินชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกฤตพร  ชมนาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณิชกมล  คล้ายตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายฤทธิกร  จันทร์บาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายอิศราพันธ์  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสรัล  คนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายธีระวัฒน์  ฤทธิ์เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกุลนันท์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรพีพร  เบ้าหินลาด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเถลิงศักดิ์  ชาลีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงจิดาภา  สมพงษ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายพัสกร  พสุธาตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนิษฐเนตร์  เทียมไธสง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณัฐนรี  แตงเงิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธนกร  ใยเพ็ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีสาร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายชยางกูร  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายธีระพัฒน์  ธนพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงญาณิศา  นุยภูเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพชรพล  โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายปุริศ  ลี้ละไกรวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกัญญ์วรา  แขขุนทด โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสินชัย  ชัยสิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงพร้อมนิสา  สมเสร็จ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิชญา  ไปรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรสิตา  หมื่นภูธร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธนโชติ  ศรีมนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสุประดิษฐ์  เปานิล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอรปรียา  เพชรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงฐิติวรดา  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบุณณดา  มีเลข โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายราชดำเนิน  โม้สา โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกรภีทร  อารีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงบุญญากานต์  ต่อพล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมวิภา  ลิ้มพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายอธิชาติภัทร  ฐิตาคม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงกรชนก  วรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศิกานต์  วัดเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงศรินญา  ชานอก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์กลางดอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจิรภัทร  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐชา  แสงทับทิม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพียรยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กชายนิธิกรณ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายรพีพงศ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายรวีโรจน์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงภัทรกร  เวชสัสถ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงธฤดี  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงภรณ์ชนก  อารยะจันทรจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายชนกันต์  ทองกาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพันวสันต์  ประสานพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายรชุติพงษ์  สมัถชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกัณภัส  แพงจันทึก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายธนวัฒน์  ราชสว่าง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนาธิป  เศรษฐฉัตรกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนภัทร  ชูบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงลลิตา  นิลสอน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธนัชพร  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธีรพงค์  อุดมพืช โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงสุทธิดา  เติมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงนันทิภา  สมตัว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชะวิน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชัชวาล  นิลบ่อ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอดิศร  ผักบัวคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงช่อสุดารัตน์  ศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤษฎา  ผืนพิมาย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกิรญา  ธรรมะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงภัทรดา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงเพลงกวี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงตรีดาว  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุวีรยา  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงวิมลพรรณ  พันธุ์ชัยโย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงสุธิดา  ทองยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุริทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงรุจีพัชร  แซ่ตั้น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายชลวัจ  ภัชระพรกูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเดชาวัต  ญาติปลื้ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพีระกานต์  เตียวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอรอุมา  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศุภิสรา  โตค้างพูล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ธรรมมุลตรี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงดวงฤทัย  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกลางใจ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายกัมปนาท  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเนติธร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายรัฐภูมิ  มณีวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายณัฐพงษ์  กำไรรวย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณภัทร  สำราญพิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายทินภัทร  ชาวประทุม โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพรรณภัทร  พึ่งไพศาล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายศิวกร  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอรกานต์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดัดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คำวัชรพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายโกวิท  บำรุงถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงดลลวัฒน์  ต่อสกุล โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงจิราวรรณ  เกยสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุดารัตน์  ครองถิ่น โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงศิริวพร  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายไรวินทร์  ประสารวงษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กหญิงสุพิชญา  คงโพธิ์น้อย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กหญิงนิภาดา  ดีรักชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กหญิงวราภรณ์  กลั่นเมฆ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
681 เด็กชายลัทธพล  มีลักษณะสม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
682 เด็กชายภูมิภัทร  นวชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
683 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  หาญเสนา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กชายพัสกร  สิงห์ทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงชนิดา  เพชรพนาภรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพชรรัตน์  หนูคาบแก้ว โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงธนภร  สิทธิวงค์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงอลิสรา  ตั่นเล่ง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  รักอาชา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงญาณภัทร  พิไลวงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายภณวัฒ  ชัยวิรัตนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายศุภกฤต  พลแสน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันอาษา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หิรัญคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพชรหึง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงฟาริดา  เครือเนียม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กชายวัชรากร  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงนิสาชล  ศรีจำปา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กหญิงพิชญรดา  เกรียงเกษม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายธนวัฒน์  สุมทุม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภาทัต  สุภบรรเจิด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายวรปรัชญ์  วงค์สนั่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายสิราวุธ  มโนธรรม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงอภิษฎา  เหลาทอง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงภัทรธิดา  นวชาติ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงจรีพร  คำจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงภัฑรจิรา  เหล็กกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงเขมินทรา  มณีเนตร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสิริรัตน์  เนาวะเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงอัญชุรี  แพลนสัมฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงณศมล  สุขนาแซง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกรวิชญ์  ชิณศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงพิชชาพร  วงศ์ไพร โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงคัทลียา  มณีรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายกรภัทร์  พรหมนอก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขำบุรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงศิวารัตน์  จงกล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงสิรินทรา  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายภครภาคิน  อุ่นเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายภูตะวัน  แซ่ลี้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายอรญา  ภูศรีฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงชัญญ์ทิศา  หอมเหล็ก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอนันตญา  คุ้มบุ้งคล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพรตะวัน  ภู่ชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กหญิงสุภดารี  แซ่ตั๋น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายนัธทวัฒน์  หลงมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายชยพล  นะพุทธะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายนนทพัทธ์  สถิตย์ภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายธัญเทพ  จารุโชติรัตนสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงวินิตา  วิศทเวทย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นากส่องแสง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงภันทิลา  สินธุเทา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กหญิงเขมจิรา  แท่นมาก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เหล่าปาสี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงภัทรมน  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กหญิงวิลาวัณย์  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กหญิงณัฐพร  เล็ดมะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายนราธิป  สิงห์กระโจม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพีระดา  จิตต์สุภาพรรณ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชนิดาภา  นามเมือง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงพิชชาภา  สุภศักดิพัฒน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงจิรัชญา  ตัตวศาสตร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวาณิกา  หาญชนะ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงปวริศา  นิลโท โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงประดิภา  ทนโนนแดง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชาลิสา  จันใจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพีรดา  มะโนพันธู์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวีรวิชญ์  วิภาวุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปุญณิศา  จงกลนี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตตะโยธี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายปัณณธร  เพียนอก โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่เนาวรัตน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงภรณ์นิกา  กระแสกุล โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพิมพ์อร  ล้วนหิรัญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงแพรวา  เจนประเสริฐ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาท่าหว้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงธันยชนก  เชื่อมปัญญา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงณัฐนิชา  สัญฉิมมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายธนกร  เรืองสา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายชาญวิชญ์  แก้วพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงณัฐทิตา  สัญฉิมมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงโสภิตา  ปลายชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงปูริดา  เตียวเจริญวงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงมุฑิตา  เหล็กกล้า โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงฐานิกา  ต่อสกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงรวิภาส  หล่าอ้น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกฤติมาพร  ดานชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงศิรประภา  ตั้งใจ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายอรรถวิวัฒน์  ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสุชานาถ  นามโท โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงภวรัญชน์  ทิพย์รักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
774 นายนภัสษา  เกตชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงขวัญฤดี  มีสัมพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายเทอดศักดิ์  แทงตลาด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงภาวินี  สมานญาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสุดารัตน์  เมืองโคตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทัพธานี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงเบญจกัลยาณ๊  บุญหนัก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงวิมลศิริ  กุสุมภ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงศิริรัตน์  อำพันธ์เสน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกันยภร  เคนพรม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ภักดีศิริวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงกัณธิยาภรณ์  คำพิโลชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงธารดาว  บุณยภัทรกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงวราภรณ์  หารโยธี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทะแจ่ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงมนธิกานต์  อ่อนบุญมา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวรกมล  ปัดทุม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายพีระพงษ์  วงษ์ชู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ดวงนิล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปราริชาติ  ฐานหมั่น โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงนิศรา  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงศศินิชา  สง่าแรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงสุวนันท์  กุลบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจณิสตา  อาณารัตน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงคนิษา  ฤทธิ์กำลัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธันชนก  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปักกังเวสัง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีบุญขำ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุมารี  การุณ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงจีรนันท์  มีเงิน โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  นารีรักษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงวิจิตรา  เติมทรัพย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปิยะฉัตร  กำเนิดบุญ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงชญานันท์  จันทร์เรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิกะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพริสา  คำแก้ว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายจอมธัศฐ์  เหล่าสินชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฐพงศ์  บรรจงงาม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายภสกร  ศิริกำเนิด โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงกมลพรรณ  นามวัฒน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายเสกสรร  ชวาฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายก้องพัรตร  ชัยชนะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงมาริษา  ดำรงชาติ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงศิวาภรณ์  โพธิ์ชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงปนัดดา  เนาว์สวัสดิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายเศรษฐพงษ์  พรหมรักษา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายปาณรวัต  โชคเหมาะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชาลิสา  บ่าพิมาย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  พิกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงพิมพ์พิรุณ  คำกอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงจิรภัทร์  รุ่งเรือง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายสโรชา  ทุ่งฝนภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายศุภชัย  เฉลิมวิทย์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายกษิดินทร์  มีสวาทนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอนุชา  มีนาเสียว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสิทธิพล  บัวชมภู โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายอโนชา  บัวจันทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายเสกฐวุฒิ  สุทธิสมณ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรวัต  เกี้ยมภูเขียว โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายวิทวิน  จำเริญพันธ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินงอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สบบง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงอธิชา  แสงสารวัตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศุภชัย  เบ้าลี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชัชชญา  หวดสันเทียะ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศุจิตา  อินทร์สงค์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงศิรินภา  แซ่กี้ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายกษิดิศ  เพชรศรีกอง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฐพร  ปาสารีบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวาสนา  ใจกรุณา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายสุริยะกานต์  ขึ้นนกขุ้ม โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายกฤติทัต  จันทร์เทศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กชายสันติภาพ  ดวงบุตร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายปภินวิทย์  เค็งชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายสิรภพ  ศรีไตรภพ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพัตรพิมล  เกษนอก โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงจิราพร  วลกลาง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงธีรนาฏ  พิไลกุล โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อาจฤทธิ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงทิพย์เนตร  ดีชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กชายนนทกร  กรรมหาวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงแพรวา  เนตรไธสง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงนิศากร  พรหมหงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอนันทวีป  กิ่งชัยภูมิ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงกนกวรรณ  นามตะคุ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายนันทวัมน์  ทวีศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายนันทวัฒน์  ทวีศรี โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงมัชณิมาภา  ประดับวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์ศิลา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กชายศรัณย์  รู้ปัญญา โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิตขจร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงห์วงศ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศิริรัตน์  กุลสำโรง โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จุลอักษร โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงศรัญญา  ปลื้มโชค โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกฤษณะ  อ่อนละม้าย โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายเปรม  จิระวงษ์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัญธิญาภรณ์  มนต์อินทร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงสิรสา  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงพิมพ์พร  มงคลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงศศิรดา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กชายเจตน์ดิลก  ต่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงพลอยสกุล  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายธนพล  หิรัญชาติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายรชเขตต์  ขวาไทย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงทักษพร  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายธนวุฒิ  สีภูหล้า โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กชายภวิล  โทสินธิติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายเอเชีย  ชูหนองทอน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงภรภัทร  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงวิชุดา  ต่อชีพ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงสุภาวดี  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายขจิต  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐณิชา  โมคมุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงขวัญจิรา  ชนะจอก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเพชรดา  ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงชลธิชา  สุกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงเข็มมิกาพร  งอนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปกีรณา  คนชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  บำรุงเชื้อ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงกาญจรัตน์  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงแก้วกัลยา  รูปพรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายพีระพล  งามปัญญา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงชนัญทกานต์  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงปิยะฉัตร  ตะวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวรรณนิภา  ทวีชีพ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงชริดา  แกนยางหวาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงสกุลทรัพย์  ห่อทอง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงเกศนภา  พนาลัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงพัชรา  เสนาไทย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธนวัฒน์  แคะนาค โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงรัชนีกร  ไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงศดานันท์  พิจิตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงไรวินท์  บังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกชกร  เพ็งทิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอนันญา  รอญยุทธ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายณัฐพล  คุ้มไข่น้ำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ประสานพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกัลยกร  ภิรมย์ชม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายจีระศักดิ์  หิรัญคำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธีรภัทร  สุกรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงกรกนก  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสุประดิษฐ์  รักษาชนม์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชไมพร  สีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอรปรียา  มงคลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงภิญญาดา  เลิศนามน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายธีรพงษ์  สนิทไทย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงอัญมณี  ต่อโชติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กชายวรากรณ์  ชารีพร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายนิธิศักดิ์  ทองสาย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงน้ำริน  จิตแสง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงจิรัชยา  สง่าแรง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอริศรา  ทวีเงิน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กชายพิสิษฐ์  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอนุกูล  วงศ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงวิรัชภรณ์  ดีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปรียานุช  ไทยทวี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปรียาภัทร  หงษ์เหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาพล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายภูภาณ  หล่าสท้าน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายศิวะชล  พานิชย์นอก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายจักรพงศ์  คุณที โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายชิษณุพงษ์  ชุมชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
939 เด็กชายศุภมิตร  หมื่นยุทธ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
940 เด็กชายก้องเกียรติ  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
941 เด็กชายทวีศักดิ์  พวงสายหยุด โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
942 เด็กชายอดิศร  เจนบ้านผือ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
943 เด็กหญิงนันทฉัตร  คุ้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสุชาวดี  ไทยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
945 เด็กหญิงอัยรัตดา  รูปชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
946 เด็กชายธราเทพ  ผลปาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 คณิตประถม
947 เด็กหญิงปวีณา  เกษมสิริพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กชายตะวัน  คงฉนวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กชายณัฐภูมิ  ชาเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์กระโจม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายเกียรติยศ  ดีดก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กชายชลทิศ  ชวนะนรเศรษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายธนวัฒน์  ข่อมขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงขวัญชนก  พรมถนนถั่ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กหญิงวิไรพร  สองศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กชายศิวกร  คุ้มวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กหญิงศศิธร  ดารากรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กชายชาญณรงค์  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงภิญญามาศ  จุ้ยแตง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงนิจสิรี  โนวะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงวริศรา  ผจญจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายพงษกร  ศรีวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายเอื้ออังกูล  ทองศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงพรณิภา  บำรุงฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  อาจนาวัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงวิรดา  แสนซื่อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กหญิงไพริล  ประเสริฐกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงพัชรพร  วิสัยดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงฐานิดา  เจริญศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กหญิงปนิตา  ทาสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กหญิงสุนิสา  เสาะสาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงธนพร  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงผกายศรี  บุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงรัตนา  สมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงดารุณี  ภาคำสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงอวรรยา  ไทยสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงชุติมา  งามพลกรัง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงจิราภา  ปรุงชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายพชรพล  ดิษธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงอลิษา  ปัญญาดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงศรัณยา  เชื้อคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงจันทกานต์  คลาดคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงกรกนก  บุญกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงปลายฟ้า  เหิมหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงวันใส  ผ่านสำแดง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายคมกฤษณ์  การุณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
988 เด็กชายอภิสิทธิ์  วาบสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กหญิงญาณินท์  ติจันทึก โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายปัณณวิฒน์  ศตพร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายเจษฎากร  ผาติประชา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายปรีชา  พลมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงปาริชาติ  เพลงดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงฟ้าใส  วิหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายเอกภพ  เพลงดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนากร  หนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
997 เด็กชายก้องเกียรติ  อุษาศิริกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธีรภัทร์  ภูมิฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายกรินทร์  เคืองภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกิตติพงศ์  จดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายณัฐิพงศ์  นอบไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายเพชรอรุณ  จิตเมตตา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงกนกพร  งอกจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธนโชติ  ชวดชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงอริศรา  เรียงสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายยูศกร  ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชุตินันท์  ดีสวน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงเอลิซาเบท อคิณา  กรัวท์ แวน เคสเซล โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงนิรมล  ขุนเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปวีณา  ไกรฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงปุลญานุช  ถนอมเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงปาริฉัตร  สีเวียงช้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงณัฐวดี  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายเอกบัญชา  น้อยลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายรุ่งอรุณ  งอกคำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายธนวัต  ปั้นสุนา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงนันท์นภัส  อภัยเผื่อน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงแสงเทียน  เคนอ่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงเกตน์สิรี  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณัฐมน  จำบัวขาว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงศ์พรหม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายจักรพรรดิ์  กุลเทกอง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงเพ็ญพัชร  เสมียนชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  คานยางหวาย โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงชาริณี  วิชาศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายอโยธยา  ปรางค์ชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายรพีภัทร  มีชำนาญ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงวิลาสิณี  น้อมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพันณิตา  ลุนลา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงน้ำเพชร  นนชนะ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงวัชรี  ภูจำปี โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงนริศรา  ไพรเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายวิศวะ  นิลสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงหฤทัย  นามวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงภควดี  กุณา โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พงษ์โสภณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอดิเทพ  ประจงบัว โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงตะวัน  แทนไธสง โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงศิริพร  ไพศาลธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายนฤพัชร  งอกศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายประกาศิต  สาคุณ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คลาจันทึก โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงอาภัสรา  อาจนาเสียว โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงศศิกานต์  พึงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนภัทร  พรมชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายปัณณวิชญ์  รักกสิกร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายปัณณวัฒน์  รักกสิกร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายมรรคผล  แต่งแดน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงฐานิดา  พร้อมพันธ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงปณิตา  อิสรานุกิจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงปานไพลิน  นารถสมบูรณ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงอารดา  เรืองจินดา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  กายแก้ว โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงฤทัยพัฒน์  พลอยเพ็ชร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกฤษฎา  ภิญโญจิต โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพีรพงศ์  พร้อมพันธุ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายธนพศ  สิมาชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายธนพัชร์  เดชารุจีรวัษย์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายอิศราวุฒิ  พุฒป้อง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงปิ่นประภา  ไพบูลย์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงแพรพานทอง  วงศ์วรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์ธีรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงชุติกาณฑ์  เอี่ยมวรพงษ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงอิศริยา  ชัยศรี โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงพนิดา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงปวีณ์นุช  คุ้มเมือง โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงลักษมณ  ไตรศิวะกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงวาเนสสา  ตั้งใจ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงพรทิพย์  หมั่นนา โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 นายเพชรเด่น  สนิทสิงห์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 นายภูธเนศ  หนูคาบแก้ว โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 นางสาวณัฐภัทร  สิทธิวงศ์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นางสาวอภิชญา  สมานชัย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 นางสาวอารีรักษ์  ลักษวุธ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวธันยพร  สิทธิบุตร โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นางสาวพรรณภัสสา  จ่าชัยภูมิ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 นางสาวศุภธิดา  ลำนามน โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 นายภคภูมิ  อินลอย โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 นายกฤติพงศ์  ดิเรกโภค โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงภริตพร  ธนอนันตกูล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 นางสาววิมลสิริ  ไตรศิวะกุล โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 นายอนพัทย์  จันทร์ธีรนันท์ โรงเรียนปัญจดี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงดวงกมล  หมั่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงพิชย์ฌาน์  สุขใจ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงจีรนันท์  อำ่บุตร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงพัชราภร  เพชรวิศิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายเวชกร  สิงห์ชู โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงธิดารัตน์  สกุลณี โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงปราถนา  ปลื้มสุด โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงเนตรดาว  แก่นสาร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงสุชาวดี  นาหนองขาม โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงอริสา  เลื่อนชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงอชราภรณ์  แก่นร้านหญ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงกานต์กวี  บัวพิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงพิชชาพร  โคกทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงชลนิภา  ทิพยารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงอิศริญา  แิมนอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงศศิธร  วาระหุล โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บูรณะชัย โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายชลสิทธิ์  นันกวน โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กชายธเนศ  บุญสุข โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงชลธิชา  ทะนาปฏิ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงพรชนก  ทองใบ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงพรไพลิน  หาญสมัคร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงชนิกานต์  จวบกระโทก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงเอมิตรา  เปรมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงชลธิชา  เปรมเดชา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกชพร  โท้ประยูร โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงชลธิชา  เสวตวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพรศิริ  ทันรังกา โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงมีนา  กุ้งมะเริง โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงแพรวา  ฉิมนอก โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณฐพงษ์  กระสังข์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม