รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แตรมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภัควดี  คล้ามเครือ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิชชาพร  พุทธปัญญา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกชกร  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรรณพัชร  ชมบุรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายอิสรภพ  คงประยูร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกุณฑลี  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเนื้อแปด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวบาง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปรียานันท์  สงใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภวัต  ภวังครัตน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายณธรรธร  หร่ายลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏนรี  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายณัชพล  พลยิ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายพงศ์ปณต  หอมรส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายสิริราช  สุนิมิตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนภูมิ  เกษรดอกบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทิมบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติธัช  ตันฑวรา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  วีระนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเมธาวี  โสภาวัง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรชญา  สงภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายอิศว  ม่วงคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนันทิพัฒน์  กันดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทองเผือก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายดวงดาว  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ช้างพาลี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีร์วรา  มั่นฟัก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยวงษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัทรลภา  อัครกุลเดโช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัชนันท์  เทพยุหะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองมี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงลักษิกา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุภะวรรณ  รัตนเลขา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำลี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภชา  รุ่งเรืองธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายปวเรศ  รัตนประชา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปวินันท์  ม่วงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชญานิศ  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีคะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงขวัญจิรา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุภชา  ใจเฉย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกานต์ชนก  อยู่สิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายชุติพนธ์  ชื่นเรือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปณาลี  พันธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรัตนาวลี  ปานขลิบ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณภัทร  อิสริยภานันท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศตพร  ชัยดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชัชภิพัฒณ์  อินทร์แสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงลักขณา  โพธิ์แหน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสวภัทร  มารศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวริศรา  ไม้คำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพชรอร  คงสตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปกฉัตร  ตั้งพิสิฐโยธิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขัตฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุวพิชญ์  ทิมบุตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายพงศกร  ตั้งคณาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายพงสกร  เปี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพชร  ขวัญเพชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายวีรภัทร  กุฎีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายฐานพัฒน์  ทับโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งหลักเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณิชมน  โพธิ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิชา  โสดาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกมลดา  จ๋วงพานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงวรรณรดา  การภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปวรปรัชญ์  กวางประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งนุ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกชธิชา  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายพชร  เลิศสุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณิชากร  ขำขุด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเบญจามินทร์  ลิ่วนภโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสวิตตา  แพ่งนคร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายศุภกิจ  ศัยยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุรัมภา  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายสุภทัต  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐิดา  ตันยา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธานต์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายกฤตภาส  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงลลิตา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสุรทิน  พงศ์อัมพรไท โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฏฐา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจารวี  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวสาริกรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอริสรา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายแทนคุณ  มูลชารี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายคชเมฆ  เพชรสว่างดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอจลารัฎฐ  ศิริทัศนาเวช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายพสุ  สดายุรัช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายคลึง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงอริญชย์สิริ  กลิ่นบุญนาค โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสุกฤษฏิ์  กันจาด โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงชัญญา  ยงศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายอรัญชิต  ชัยมงกุฎ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชนัชพร  ช่วงฉุน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายพัชรพล  แก่นดำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงธนกร  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชลอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธนวัฒน์  สุขชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงนวมินทร์ตรา  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงดลชนก  ดวงดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรภาดา  คล่องการลาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนิชาภา  เหล่าบุตรสา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศรันต์รัชย์  การีมี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวรวลัญช์  ภู่สอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศุภกร  แสงวันทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุภัสสร  ทรัพย์มาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงไปรยา  เปี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณภัทร  สุขใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิจักขณา  โพธิ์หลำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเกียรติกุล  สินมา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพริมา  ชัยชนะดารา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงพัชรพร  จงทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชาลิสา  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสุภนิดา  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชลิตา  เอี่ยมใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ทองเผือก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงไหมธาร  เลี้ยงล่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงวิชญาพร  อินทร์ทอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชลอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสุภัสสร  ชูขวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกนิษฐา  ศุกระรัศมี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวราลี  ผ่องพันธ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงลักษมณ  แก้วสมัคร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฤภู  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพัชรพล  พายคิ้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณภัทร  หร่ายลอย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายกรฐณเสฏ์  อ่วมเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายศุภเวช  อานวัชชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายพิริยกร  สระวาสี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายชานน  พีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐพล  กำจาย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายฐปนวัฒน์  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพีรภาส  ช่อผกา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายกลธวัช  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายภัคพล  ปุ่มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภเชฏฐ์  พงษ์พเดิม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกิตติภัฏ  ทัดทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายจิราธิวรรธน์  สุขคุ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายพงศ์พล  แก้วมาลา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกิตติศักดิ์  พุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายนาวิน  เสือสุภาพ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธัญญชล  มณีอ่วม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์คลาย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายนนทพัทธิ์  โพธิ์เหลือ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวทัญญู  ครุธฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธิติพัทธ์  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอภิชญา  คำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชญาดา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญสอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงลำใย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงจิดาภา  กล้วยน้ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐวิภา  ต่อมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอรจิรา  มณฑลจรัส โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงดมิสา  เม่นทองคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงฐิตารีย์  พันธ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฐพร  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงนิชาภา  หนูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศิรภัสสร  มาโต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณัฐพร  กุลที โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรีรัตน์  แก้วเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกษมาพร  กองคูณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงวรารัตน์  กล่ำเคลือ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวริษฐา  ฉูดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวีระนุช  อินทรวาริช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุภัสสร  เอี่ยมบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปุญญิสา  เอี่ยมบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงญาณิศา  ด้วงทำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงประกายรุ้ง  โอเว็น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเมธาพร  เอกนิล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแก้วภู  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายอาณกร  ชินเชษฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแก้วชา  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธนารีย์  เปรมปาน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงน้ำฟ้า  เจียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกรวิชญ์  เพชรสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพศวีร์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพงศธร  ลิ้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐดนัย  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกิตติภัทร  บัวบาง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุภณัฐ  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอภิญญา  ชูชื่น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธีริศรา  กลัดอิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวีรภัทร  ฟักบัว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิลาวรรณ  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธนกร  ธรรมศักดิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวศวดี  ภู่สอน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายณัฐภูมิ  โยธิการ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงศิรภัสสร  บางด้วนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกนกนิภา  บัวแฝง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีธัส  ทองสวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธนลภย์  วัตถุสินธ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายพงศกร  สมคุณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุภัสทรา  ดายิ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงภารดี  อินรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีมนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพรนิวัฒน์  อยู่ฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธรรมปพน  ตันตชุน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอภิสิทธิ์  เกษมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่โต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายสุวณัฐ  ภูสะระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกษิดิศ  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายภูบดิน  อนุคระหานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธณัฐชพร  มีทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงธารทอง  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุภชา  สาลี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปณัฐยาณี  ปาจีนบูรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงลลิล  ขจรกิตติประการ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐญา  ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวารุณี  เพ็งนิ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงนันท์นภัส  มงคลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงทัศศิมล  บัวดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัดจินดา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรชิตา  เมืองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชาภัทร  มีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุภชา  ปล้องมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์พานิช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงลลิตา  ขาวสะอาดในธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศศิกร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชนิตรา  เมทางสุเวช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงภูฟ้า  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภูชิตา  สีติภูตะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงบุญยชา  แย้มเยื้อน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชญานิษฐ์  รักเสนาะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญสกุลณะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวรินธร  ผลสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณัฐภาส  บัวโพช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกิตติวรา  ทแกล้วพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ออนเขียว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชนิกันต์  มาแจ้ง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภักจิรา  ชูควร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรัตนพร  พันตะเภา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรรณษร  อินทร์แสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงณัฐนิชา  ขจรกิจวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงถนอมทรัพย์  พานทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนภสอร  นาคา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกชกร  รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนรา  ยมธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกรกนก  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิติวรดา  ฟักขาว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสหภาพ  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลักษิกา  ม่วงศรีเมืองดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงฐิติกานต์  วงษ์แหวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกฤษฎิพัศย์  ทองดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกฤษณา  ตระกูลตั้งจิตร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิราพัชร  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายณัฐดนัย  ศุภปัญญาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวรกานต์  ถ้วยทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธนกาญจน์  อรุณไพร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนันทรัตน์  ทรัพย์วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพรรณฑิภา  วิวน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุวรา  ใจรัก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายชัดเจน  คงมี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธีริทธิ์  จันพุก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงยศวดี  ขันลับ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงณัฐนิชา  เชื้อเนียม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุขสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปุญญิศา  โอบพล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกาญจนา  หนูพรหม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิดาภา  พ่อค้าทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอัจจิมา  ขำเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอภิสุธา  ทับพุ่ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนัชชา  จิราวัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุดทาคำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกันยามาส  ต้นพงศ์พัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงระพีภัค  คงศิริสมบัติ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายคุณานนท์  ชาลีเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชนิสรา  เมทางสุเวช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณฑา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกฤษฏา  ปานเทวัญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  ศรีฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภัคพล  ผ่องสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐพล  สุกิจปรีชา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงธนาภรณ์  กอนเทียน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงศุทธินี  เทพสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงภัททิรา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกันธิณัฏฐ์  สายสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพัชราลักณ์  พงษ์สำราญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐดนัย  คงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรัญกมล  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบุญทิตา  ปานหลุมข้าว โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงเกษณีย์  ภู่เปี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศศิกานต์  นุชมา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพลอยชมพู  ประภากรวิไล โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิดา  ลดโต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงแพรวา  ก่องตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวรนิษฐา  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูริณัฐ  ครุฑธกะ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวงค์ตานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงบัวชมพู  อ่อนสะระ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธีริศรา  มีมาก โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวิชิตชัย  บุญปั้น โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภาวินี  รัตนปราณี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงธนพร  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงวรัทยา  มีแสง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายวีรภัทร  ส่งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกษิดิ์กาญจน์  กาแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  จำบุญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายทิวากร  คุ่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายภูมิพัฒน์  สร้อยพราย โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงศศิกานต์  พฤทธิสาริกร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุกาญจน์ดา  กองเดช โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนฤมล  วรรณศรี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายพิศณุ  ฉลาดแหลม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปณิตา  กล่ำโต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปราณปรียา  แก้วคำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภากร  วงศ์อุไร โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภูริชญา  คุ่ยเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิรดา  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนลพรรณ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายกฤตภาส  โพชนะกิจ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปาณีท  ปานเจริญ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฐธิดา  ห้อยสัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิพัชชา  เมฆอิน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายณัฐกร  พินทอง โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูริภัทร  หม่องธรรม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงโชษิตา  ฤาโสภา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวรวรรณ  อ่วมมณี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แผ้วพิมพา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงสุปราณี  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายพิภพ  ทองอั้น โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายณัฐดนัย  ลีเอื้อ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐนิติพงศ์  ขันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธันยพร  ขันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กชายพลวัฒน์  วารีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงสิริลภัส  บุญวาส โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงภัสราภรณ์  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวริษฐา  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอรัญญา  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวรัชญา  บุญยัง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสุชานรี  ทาเอื้อ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงกชกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเปรมิกา  วงทองดี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงวิรัชญา  แสงสิมมา โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลำชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวรัทยา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงปัณณสิรี  เหมือนเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวิราสินี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายจิรานุวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนรัฐ  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนภสร  คำโต โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวิริยา  บุตะโรบน โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกชพรรณ  ดิษฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายภาคิน  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายฐปณพงศ์  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัญชนก  สุนทรวิภาค โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงธัญรัตน์  ยาโส โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายรวิภาส  สถิรวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชามญช์  กาญจนวิกัติ โรงเรียนอนุบาลหันคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายสิทธิธร  มั่นเพ็ง โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายปริวัฒน์  ละมุนมอญ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศรัณย์พร  เครือใย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายกรชนก  โสมอ่ำ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงศรัณย์พร  เนียมใย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณิชกมล  พักผ่อน โรงเรียนวัดนางลือ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายธีรภัทร  กาลกูล โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นายดุลญณัฐ  ดีน้อย โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงศลิษา  บุ้งทิม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายธนสิทธิ์  ขำแสง โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายวีรพงศ์  ถิราวัฒน์ โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 นางสาวสตรีรัตน์  ปานเอี่ยม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงลลิตา  สินสม โรงเรียนวัดนางลือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฎฐชา  คุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงนรินธิรา  เผือกผ่อง โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนพิกุลชัย โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเมธาพร  นาคสถิตย์ โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงประภาพร  ภานุประทีป โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงมุธิตา  กาชัย โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงเพชรดา  คล้องช้าง โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุพัฒธา  ตรีนัย โรงเรียนบ้านหนองแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กชายณัฐพล  นิพันธ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสงกรานต์  สารทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวัศพล  ขวัญจิตร์ โรงเรียนบ้านดอนแตง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงณัฐธนิดา  นิลพัฒน์ โรงเรียนบ้านดอนแตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอัญชรี  ทวันเวช โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสุนทร  เขตวิทต์ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายสดุดี  นวลแดง โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายรัตนากร  จีนเมือง โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายเซน  บิลเเกสเซอร์ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมละออ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรัตมณี  มณีธรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนรินทร์ดา  หอมประเสริฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสาวิตรี  กำจาย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงรัญชิดา  จารุจิตร์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงภคพร  รื่นฤทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายวัฒนา  สมานิตย์ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงรัตนาวดี  นุ่มหอม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ป.6 คณิตประถม
422 นางสาวสุวรรณา  กำจาย โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  จั่นหนู โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงปานไพลิน  บรรทัด โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนิภาพร  สำเภา โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงจิรนันท์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงวราลักษณ์  กลั่นงาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายพรชัย  พรมรินทร์ โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีเถื่อน โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายอภิรักษ์  น่วมเณร โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชลธิชา  เกิดสิน โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงมัญชุพร  จ้อยปาน โรงเรียนวัดศรีมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ธูปอ่อน โรงเรียนวัดศรีมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงตุลยดา  อ่อนละม้าย โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุขข โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายวิชชากร  รักษ์เสนาะ โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอทิติยา  คนวน โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงเบญญาภา  หลวงจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสุภัสสร  อินทร์แก้ว โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพรชนัน  เหรียญทอง โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธนิษฐา  อยู่ชู โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนารีย์  อยู่ชู โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณภัทร  พวงทอง โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกรรธรัตน์  สุขขำ โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายพีรภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกันยารัตน์  ขำทัพ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกันติชา  ใจเย็น โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงทิพวรรณ  นิลเนียม โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์สุริยคติ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเนตรนภา  เอมอุดม โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสดี โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายพิธิวัฒน์  สงค์ไพสณฑ์ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงภัทรชนก  ชูตระกูล โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเวชพิสิฐ์  การภักดี โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายฉันทสุวรรณ  แจ่มฟ้า โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวุฒิชัย  พวงทอง โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายเกริกไกวัล  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนวัฒน์  ยืนยงพงษ์เสรี โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภูริณัฐ  พวงทอง โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลเนียม โรงเรียนวัดสะตือสิงห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเมธาพร  ทองดี โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงภคพร  แสวงศิลป์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายศรัณพร  คำดี โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธันยา  เกิดประเสริฐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายคณิศร  จันทร์ชื่น โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายเจษฎา  เอี้ยงปาน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  มะหิงษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายจิรกร  เกิดประเสริฐ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงวรินทร์พร  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสมใจ  ภูษิต โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงลักษิกา  ท้วมโพธิ์แก้ว โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงน้ำฝน  เร่งทอง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายปริวัตร  จันทร์ชื่น โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธนัชพร  บุญสุวรรณ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายพรรวินทร์  แสนหาญ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณัฐรดา  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายสิรภพ  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงภัทราพร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงวราภรณ์  เรียบเงิน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงกรกนก  ใจแสน โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงธัญจิรา  พิมมะดี โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองหมื่น โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงลลิตภัทร  มีเมืองตูม โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เหล็กสุข โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงหฤทชนัน  รัชชะ โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงมณิภา  เพ็งหมื่นราช โรงเรียนวัดคลองเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายกรเวก  ตรีพัฒน์ โรงเรียนวัดคลองเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรกัญญา  น่วมภักดี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  พิณพาทย์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กชายปุญญพัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแก้ว โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิมพ์ชมภู  ปรีชา โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศศิธร  สุขชื่น โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภคพร  เครือแดง โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงสโรชา  จิ๋วอ่อน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายวัชรพงษ์  ชิดชม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงพิชชา  ปุ้ยวัน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธีรภัทร  นาควัน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงดุษฎี  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กชายคิมหันต์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
501 เด็กชายธีรภัทร  ยะสะโร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปริมประภา  พรมขลิบนิล โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กชายทัดเทพ  ประดิษฐ์สุข โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายธนธรณ์  ประทุมมาตย์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กหญิงณัฐชา  แสงเคลือบ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสชัง โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงชฎานัน  ผิวไชย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวรทัย  ด้วงธรรม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วเกิด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศิวพัชร  ช้างจันทร์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายชนินทร  ประทุมมาตย์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายพงศธร  รอดวงษ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงสุชานันท์  ปานเอม โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงบงกชกร  เกิดคล้าย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงสรัลพร  สุขพลำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงปิยะพร  พุทธโกสัย โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงรมณียา  เถื่อนกล่ำ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณพลชัย  โพธิ์นคร โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสรวิชฐ์  สังข์ธูป โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายสรวิชญ์  ไชยเสน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงมาลิตา  อ่างแก้ว โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงศิริพร  สอนเถื่อน โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายรัชชานนท์  ไทยโอสถ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายปรัชญา  ประจงศิลป์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายวีรพงษ์  ชวดนุช โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงชนากานต์  พานทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายชัยนาท  ประพฤติเลิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายเกษมพันธ์  เพ็งศรี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพิรพัฒน์  บุญท้วม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสโรชา  วันลักษณ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  บุญธรรม โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนันทรัช  ทิพรักษ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนิพรรณพร  บุญสุธากุล โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงรลินทิวา  พักแพรก โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงณัฏฐชา  อยู่ปาน โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงหทัยชนก  พิทักษ์พูลศิลป์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธัญยธร  อัมราบุตร โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสุชาดา  เกิม่วง โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงชลนัฐ  โตเลิศ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงข้าวสวย  ประสิทธิเขตกิจ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงพิรญาณ์  ทิพวารี โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงมนัสริน  เจริญศักดิ์ โรงเรียนวัฒนะโชติ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงทัตพิชา  วิมลเศรษฐ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงถิรดา  เฮงหิรัญญวงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสำแดง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กชายกันตพล  พัวพานิช โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วันเมืองเก่า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสมาพร  เพียรมุ่งงาน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายณฐกร  สระทองเอก โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กชายวริทธิ์  คณฑา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธีรภัทร  โทมถา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายนันท์ธร  จี่พิมาย โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนกร  จำนงประโคน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายชญานิน  ปฏิภาภรณ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายทัตพงศ์  เดชมา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปิติภาคย์  สุขสำแดง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายวัชรินทร์  ผลขวัญ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายชลสิทธิ์  สุขนาค โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายนรภัทธ  คุณะพันธ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายธนดล  กิ่งไทร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายภูมิธรรม  สุขสุโชติ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายธนบดี  เล็งบัวรัตน์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ช่วยอุระชน โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงวรรณชิตา  เผือกพูนผล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายศิวัช  อินมงคล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายสิรวิชญ์  ภู่เอี่ยม โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงมาริสา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงชนากานต์  ส้มไม้ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพุฒิพร  โทมถา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศิวกร  เลื่อนสกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงปวริศา  ตรีวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัณฑิลา  รอดศิลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพีระวิทย์  รัตนใส้พงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายจักรภพ  กิ่งผา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ช้างพันธุ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายสิริภัท  ธนสุขโสภณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายศักเศรษฐ์  ศรีตูมแก้ว โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงศรันย์พร  เอมสรรค์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงบุญญสิตา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองทัพ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายบูรณ์พิภพ  เมตตาสุต โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงชุติรดา  สุทธิบุตร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มีสัตย์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปุณยวีร์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปรัตถกร  เกิดศรี โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพุฒิพงศ์  อิ่มกรุง โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปานรพี  เดชทองพงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงรุ่งรวี  เดชทองพงษ์ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายพงศกร  มิตรถาวร โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนริศรา  สิทธิสาริกิจ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงวรัชยา  บุญกล้า โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพาทิศ  ศีลลา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศิรประภา  ประสพสิน โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายภาณุพงษ์  ทองโพธิ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพรนิภา  สายคำ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสโรธินี  ป้อยแก้ว โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายอำมรินทร์  แก้วขำ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีสุ่ม โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงอารญา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจิราพัชร์  ฤทธิสร โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกิติญา  ปราญีตพลกรัง โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวาเศรษฐี  สุขประเสริฐ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกชนภัส   แผ้วเกตุ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงภัควลัญช์  ทัพทวี โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายพงษ์วรินทร์  ก่อนทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายปุญญพัฒน์  ถมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงสุธัญญา  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กหญิงพิมพ์ศรณ์  สีปิ่นเป้า โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณัฐรินีย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธวัลกร  ทรงเมธาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กชายชยพล  เพ็ชรแกมทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปภัสสร  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวิลาสินี  กรอบสนิท โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชวัลรัตน์  โฉมศรี โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มั่นทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุพัตรา  พุกมาก โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนันทิกร  อ่อนพรมา โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อุษาทะพานนท์ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงบุญณิภา    อยู่โต โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรรณิกา  สีนวน โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวิชญาพร  ลี้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  เมฆกระจ่าย โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกรพินธุ์  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายจตุรภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธีรวัฌน์  ขันตี โรงเรียนอนุบาลกิตติกร 1 ป.5 วิทย์ประถม