รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิชชุลดา  คงทน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญาดา  ศิริรัตนวรางกูร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฎฐ์ศุภา  เล็กศิริรัมย์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวดิษฐ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภวัต  ศิริรักษ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกมนทรรศน์  วุฒิวงศ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุวลี  รักษาศิริ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงปวริศา  บินสุมัน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงสุวิชญา  จตุรภัทรานนท์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายนราธิป  กิจประยูร โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายพศวัต  พลังนฤพุฒิ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงสิริกร  สุขจันทึก โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงภัคศรัตน์  กิระนันท์กาญจน์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเอมมิกา  ผลมูล โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงธนัญชิตา  ไกรศรรัตน์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิ์สุข โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงสิริภัสสร์  สรณคมน์คุปต์ โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวรรธนะ  แดงมงคล โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกันยารัตน์  จันบุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสันติสุข  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรเฉลิม  ศิริไปล์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิมลลักษณ์  สัตถาพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายวุฒิชัย  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลีนา  อุมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวิภาวดี  สงฆ์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิรนันท์  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายกิตติศักดิ์  เครือขำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงดวงรัตน์  วงษ์นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงอังศุนิตย์  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงจิรัชญาภา  ภู่ทิม โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีจันมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายโชคชัย  จอดพิมาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชนากานต์  บัวใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงโศภิษฺฐ์  ศรีภูงา โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงศุภสุตา  กุมภะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายวีรภัทร  มากสวาท โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงศิวารัตน์  สุทาคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุขฤทัย  อินดี โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงนิชญากร  สมาธิ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธรรมไทย โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกนกชน  ดารารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนกรก์  สารเอก โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนพร  สิงห์ศิริ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายธันธวัช  ดารารัตน์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวพรรณวษา  เสาร์ประโคน โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายเทวาฤทธิ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายยุทธนาวี  สิงห์ชา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสิรวิชญ์  พงษ์ระวีวงศา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวิมลณัฐ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หัสดี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายกษิติ์เดช  ประณิธานมงคล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงอรอุษา  กลอนศรี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปัญญาพร  เลงไธสง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงนภัสภรณ์  โชตนา โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงรัญชิดา  หาบุญมี โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชลิตา  เลื่อมสำราญ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  เตชะชนะไตรภพ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงภัทรมน  ยิ่งยงค์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงชัญญา  เตชะราชันย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงภัณฑิลา  วงษ์วรรณ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสุกุมล  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีวงษ์ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายกฤติภูมิ  แบบกลาง โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายวรายุทธ  ภูเดช โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพงศ์พันธ์  วงษ์พินิจ โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงเบญจวรรณ  สังขะกุล โรงเรียนสัตหีบ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปานขวัญ  ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกมลชนก  เทียนแจ่ม โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วรวัฒนะ โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายก้องภพ  กลี่ทอง โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  พืชเพียร โรงเรียนสัตหีบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  สายคำวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายกิตติพิชญ์  วงศ์มีเกียรติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายธนกฤษ  กำลังเสือ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงโชติกา  เกิดศรีสุข โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกชกร  ภักดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัชชา  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภกฤต  ปลายเนตร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายปวีณวัช  คำศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญชพร  แจ้งโห้ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพรปวีณ์  เกลี้ยงชน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายณัชพัฒน์  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายพิชญะ  จุลวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงณภภัสสร  สมานคงศักดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมมาพันธ์ุศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายรวิพล  ประทีปสุขปกรณ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงธัญชนก  คงมั่น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐชา  แสงกอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขสถิตย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายนนท์  ์ประนุช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัณณ์ศยภรณ์  สิงห์ทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอภิชญา  เรื่องสวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญมีมา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอลินนันท์  จันทร์เทียน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเพชรลดา  ปัญญาเจริญศรี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสดใส  นาคากาวา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงปะการัง  หมายหาทอง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงชลนิชา  พงษ์พนัส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายกิตตินันท์  จั่นเพชร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัชกมล  อนุชาผัด โรงเรียนดาราสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายจิรภัทร  เทียนดำ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงถิรนัทธ์  เจริญวงษ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายยุทธพิชัย  ไกรแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสรวิศ  ธารานิธิ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุภานัน  กุลละวณิชย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนัญญา  ศิริโชติ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายคริสต์มาส  จุฬาทรัพย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงสวรินทร์  จินตนา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐกานต์  คงคาฉุยฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายณัฐกิตติ์  คงคาฉุยฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอนัญญา  วิทยาศัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพิชชา  เชื้อสิงห์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐชยา  พันธุเวช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายน้ำมนต์  ชัยปัน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวราดาชวี  อินทเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเปรมา  มิ่งฉาย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สวัสดิ์ล้น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กชายปฐมพงศ์  แสงซอน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงใส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกนกรัตน์  ท้วมเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภาคิน  กัทชลี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอคิราภ์  เจือศรีกุล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธนกฤต  เกียรตินิยม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเลอสรรพ์กร  นาคเจริญวารี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงชาลิสา  ลีนะวัต โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปณิธิ  พูลวิทยกิจ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพู่ไหม  เบญจวรางกูล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงสขิลา  โมกขะเวส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพิภัทร  บุญมั่น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพิพิธพล  สุทธิสา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายจักรกฤษณ์  ลิ้มพิพัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายศุภกฤต  มโนรส โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฐชา  หวังลดาภิรมย์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายเอกนฤน  ฉิมมณี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงเอมสิรี  ดวงจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอธิศ  ธรรมานนท์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญองค์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปารมี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอนาวิลา  อึงใจภักดี โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอารยา  เทศะบำรุง โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัทรพิชชา  ยอดนาม โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภริตพร  ชวดนุช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบุณยาพร  หะวะนิช โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทรลดา  การุณรังษีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปิยวัจน์  เยี่ยงวิญญู โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุญพิทักษ์  ดำรงค์พิวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสมิตานัน  ศรีภา โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรัฐธีร์  ชัยจันทร์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอัจฉราพร  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชาครีย์  โสมบุตร โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพงศธร  ชมชื่น โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุวิมล  บุตรธนู โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณิชากร  กงยี่ โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธิษณา  ทันด่วน โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเปมิกา  อภิชิตพงศ์ชัย โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปานหนู โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ทับกลัด โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกชพร  ธีระจินดาชล โรงเรียนดาราสมุทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายอัครวัฒน์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพันธุ์ธัช  โชติรัตน์สิริกุลธร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายจิรพิพัฒน์  แววโคกสูง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายรวิพล  เกียรติเดชาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายชนธัญ  มะโนคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายพงศธรณ์  ประดับศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายธีรัตม์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวิชญา  ดิถีพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายปัณณวิชญ์  โตสุดเฉลียว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายณัชพล  พิกุลผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภาสวิชญ์  นันทสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายจักรวุธ  ภัทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรวัศ  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธลัลธรณ์  สุธนาพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายพิชาภพ  เดือดสันเทียะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายปาณชัย  เจริญบุญพัชร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายชนาวีร์  พุ่มไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายเคนอิจิ  โยชิซุรุ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายนนฑิวัฒ  ธไนสวรรค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายพีรดนย์  จึงศิรกุลวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายอัศวัศ  บัวจงกล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายสิริชัยชาญ  นันทรักษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายสุรบดินทร์  สุรพิพิธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายยุติวิชญ์  ตันอึ๊ง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายเดชชาติ  ทาศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายอัครเดช  โคเรซาวา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายศุภกิจ  ด้วงผุด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายพลัฏฐ์  ทามาตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายธิติสรณ์  วีระพงศ์พร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ภู่เฉลิมศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายอัครพนธ์  อุดม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายคุณาสิน  เจริญวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายอธิชนม์  นาคกล่อม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายภูริณัฐ  ปั้นมีรส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภูริช  ถมยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายกันต์กวี  พึ่งพินิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนทัต  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายศรุต  จิระตุลธร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภูธน  นามวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายปันไท  สูยะศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายอัครเดช  ครุฑคำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงฐานิดา  คงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจันทร์จรัส  ตั้งเจริญศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายธีรเดช  ศิริเดช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรักสิตา  สมแสน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธนบดี  ทองดีเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพิชญุตม์  พรหมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนลนภัส  ติวิทย์ศิริกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายลูกา  เจนวรรธนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจินห์จุฑา  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายนวิน  เจนวิษุวัต โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกฤตภาส  จุลธรรมาศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายกิตติโชติ  กิจโชติธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภควัฒน์  นิจนานานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายศิวัช  กองเตย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ใจแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติศักดิ์  ดุจดา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชุนทาโร่  เมกาตะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายโอเว่น วิลเลี่ยม  เมลดรัม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายเมธาสิทธิ์  หยาง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสจจกร  บุญนาค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรัชนาท  ชะนะเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปิติกร  โห้แจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายภูผา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวาริ  งามขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณภัทร  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชยธร  มีลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายณัฎฐพัชร  ปิยอุดมสิทธิพร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสิรภพ  ทิพยาภภานุภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายวัชร  วิริยะเกริกไกรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายชนพัฒน์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายภูริษ  ชาภักจานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายปัณญ์  พฤติสุนากร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายญาณพัฒน์  ตั้งอุดมภพ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายณััฐพันธิ์  สุพัฒนวาณิชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพัชริดา  กมลมงคลสุข โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายณดล  สัจจะพุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปราณปริยา  จันทร์เล็ก โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชยพัทธิ์  พรกิตติยา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกรวิชญ์  ภู่แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเดชธนวัฒน์  วรเดชากุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพงศ์รพี  เด่นใจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายพีรวิชญ์  เสมอวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธรรพ์ณาเทพ  งามวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายพีีรวัส  โช โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกบิลรวิชญ์  ศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชยพล  สมจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสุวิจักขณ์  ปัญญาอภิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายปุณภัค  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายสุทธิกวี  อัจฉริยวงศ์เมธี โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายลัทธพล  วิริยะอมรพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจื่อ เหว่ย  เฉิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพิรพัฒน์  ตุลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายปราชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายฐาปนพงษ์  ชื่นสมถ้อย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณชพล  ทองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายปภาวิน  ตั้งจิตร์พร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปลายตะวัน  ศิริพานทอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพงศ์์พณิช  ทาเคอิ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายต้นแสง  นัยยะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายวรายุทธ์  ผลชีวิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพัทธดนย์  ศิริสุทธิวรนันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ปัญจพล โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายรัชพล  จินตนาเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายอันโตนีโอ  ลาเมร่า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูริิชช์  พินิจธนสาร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธนกฤต  ดีพร้อม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณฐวัฒน์  วิวรรธนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายณััฐสิทธิ์  อูเอโนะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายอินทัช  ศรีสุริยะชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเรจนัลด์ จักรกฤษ  แอสตั้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปภาวิน  ศรีละม้าย โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศักดิโชติ  ศรีขำ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายริวอิจิ  ฟัง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายเทพหัสดิน  ศิริมานพเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายประวีณ  สุภาพาส โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพัณณกร  ชาวกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายโสมนัส  คิม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายกัณจน์  นามพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภูเสญจน์  ชลปุร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายภูหลวง  พูลศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพัชรพล  ศิรินุกูลพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพสธร  กาญจนอุทัยศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายก้องภพ  ทองศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายเอเดน  โรเบิร์ตสัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสุหรัตน์ แพททริก  สงวนเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกันต์  พิทักษ์ทวยหาญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพงศภัค  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปรีชรัศมิ์  ขาวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฐพัชร์  ไตรศุภโชค โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายพัฒนเดช  สังขรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายเดวาง ซิงค์  ชาวสวน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกชกร  โชติเฉลิมวงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงมนัสนันท์  หมื่นบัวโทน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เกตุอยู่ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงเบญญาภา  คิม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงพิชญ์นิษฐา  ทองแผ่น โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวริศนันท์  วิสุทธิวานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีวรนันท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงนนชพร  ธาราดล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกรกันยา  ต้นกันยา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงปุณยนุช  ศิริวัฒนพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จังพล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงสุภาวดี  มั่งคั่ง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอชิรญา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธมลวรรณ  ฉันทมิตร์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธัญชนก  จิราก้องวานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวรดา  อาษาสนา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตั้งกิตติรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิราภา  เกียรติกูลขจร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอารยา  บุญรักษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกมลรัตน์  เชษฐรตานนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอริสรา  สาริกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงณัทธมน  เพ็ชรบัวศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงวรวลัญช์  โล่สกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงศศิธร  เตชะพงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมดเมือง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงรมิตา  ปานยิ้ม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงอภิชยา  ชัยเสริมเทวัญ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุพิชฌา  บุญธรรม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สายเชื้อ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุชัญญา  นุวงษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เอียดแก้ว โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงมาตา  เขียวสอนทอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณิชารีย์  ดำแจ่ม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศิริรัตน์  ปั้นเนตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงหทัยชนก  กาญจนานนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมนัสนันท์  คำทอง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุชัญสินี  โชติทิพยพานิช โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงวินิธา  วรรธนาภา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฤภร  เจียมศิริ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพาณิภัค  จันทร์ภูมิ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีลา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงญารินดา  รัตนวันทา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรุจาภา  โชคศรีวาทิน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนกนันท์  โชคศิริวรกุล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนิรชา  สกุลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงเพชรลดา  บัวงาม โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณหทัย  ปั้นสง่า โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทรา โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงศุภานัน  กาญจะแสน โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกรวินท์  มณีวงศ์วิจิตร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวรัชยา  พงศ์พัฒนรัฐ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอัสราภา  กู้เมือง โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เงาตระการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงดากานดา  ปิยะธนานุกูล โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงวีรภัทรา  เพิ่มสุข โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิรษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงมนต์ภัทร์  เปี่ยมหน้าไม้ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเปรมชนันณ์  ธนะสุข โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงญาณิศา  เกตุแจ้ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายปัณณวิชญ์  โรจนพูนสิทธิ์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายศรายุทธ  จันทร์ธานี โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปุณญิศา  พูลเปี่ยม โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายสุริศร์  เรืองทอง โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายดีแลน  แบร์รี่ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายศุภกฤต  เจียมเชื่อม โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายธรา  จันทร์งาม โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายกฤตภัค  ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายกนกพล  มีสมสาร โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสโรชา  วงค์พานิช โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  ธนะสุข โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงกันตินันท์  จินตะนา โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายจิรวัฒน์  พรมพิลา โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายกวินทัต  อุรุเอกโอฬาร โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายอิทธิพล  จิตไชย โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจีรณา  ชูประยูร โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงสวริน  บุตรวงศ์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายณภัทร  เหมทานนท์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายปฏิภาณ  ทมเจริญ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายธนกฤต  วงษ์วิโรจน์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงศรัญญา  นีรนาทสมบัติ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพณิชพร  ธัญญวศิน โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นางสาวปิยะธิดา  แจ่มรุ่งฟ้า โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสวา โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงสุตาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงฌัชณีย์  หลอ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงชนิษฐา  เจียมพานิชนันท์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพิมพ์พิฌา  ผาติเสนะ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศรี โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงภาวินี  จันทร โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปัณณวิชญ์  พรมแดง โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพรรณพัชนันท์  ศักรพัฒน์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปัณชญา  มณีปกรณ์ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงกิรติกา  นิทาน โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายปังปัง  แสงอาวุธ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศศิกานต์  สวัสดิภาพ โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพิชัยยุทธ  พงษ์วิจิตร โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญชั้น โรงเรียนอักษรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภัทรพล  แจ่มใส โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิดาภา  วราสิทธุิ์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายแครี่ โดยล์  บางสุรีย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอภิรักษ์  ตั้งใจธรรม โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายอเล็กซานเดอ เลียน  ทึมเมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงเพชรชมพู  คำจันทร์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายธนัชชนม์  แซ่หวอง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ฤทธิวัย โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงชลกาญจน์  ลียา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงธัชปภา  เมธากิตติภพ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงขนิษฐา  อำภูธร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายปรัชญ์  เรืองพีระกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงนาตาชา  กรีนอฟ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขวัฒนานุกิจ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายศุภณัฐ  หยัง โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายพิชัยภูษิต  ใจมาเชื้อ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 นายธีรภัทร  เหมณีย์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นายปฏิภาณ  สุขวัฒนานุกิจ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพารินทร์  อัญชลีศรีสกุล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกฤตเมธ  ทองสมุทร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีชลไพศาล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายธีรเดช  กรมถิน โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวสาณี  จันครา โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวรติศา  เผือกสะอาด โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายปภินวิช  ธนทัตนันท์ โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายชยกร  อินต๊ะสาร โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายกุลศิษฐ์  บัญชาพงศ์โอฬาร โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สกุลมา โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงสิริอร  วนาพงศากุล โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายเศรษฐยศ  ปั้นทอง โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายวรเดช  คลี่ภูษา โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงมาธวี  อสุนีย์ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอภิสรา  ชัยรัตน์ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนัทวุฒิ  ทาจำปี โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายภวัต  พาวเรลล์ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพัชรวลัย  เหรียญปรีชา โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงวรินธร  บุญคุ้ม โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัชชานันท์  รุ่งโรจน์ธิติกุล โรงเรียนตันตรารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพุฒิพงษ์  เย็นผาสุข โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายจิรัฏฐ์  รุจิราธนาพันน์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายกูเช  ลี โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงสิรภัทร  สุขกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงธัญดา  อภิชาติสิทธิ์พร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณัฏฐ์ณภัทร์  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายพงศ์ปณต  โคตา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายปิยวุฒิ  เอี่ยวศิริ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายภัคพล  คลาดแคล้ว โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายณัฏฐ์นวัต  ปาณิสราศิริกุล โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดมะลิ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายทวีชัย  มูลสาร โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายบุณยกร  ชมโฉม โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายศราวุฒิ  เห็นสว่าง โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายนาวี  วัฒนธรรมนาวิน โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายศรัณย์  นิลช้อย โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภสิน  วรวงศ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายธนชัย  โมราฤทธิ์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงชัญญา  สนธิปัญญา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเสถบุตร  พนมรัตน์ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุชิจิมา โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิริญทิพย์  เจริญพานิช โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฐพล  เจริญศิริ โรงเรียนประเสริฐสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธรรมสรณ์  สีราสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายรัชชานนท์  เลิศธัญญลักษณ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายอดิภัทร  คล้ายนุช โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายสิรภพ  เปรมปรี โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายการัณยภาส  ผ่องผิว โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายอรรถพล  รักษายนต์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนันทิพัฒน์  ผมทอง โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายเนาฟัล  สาแล๊ะ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงมินตรา  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงมานา  ยงพฤกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงญาดา  แก้วฉุย โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนาตาชา  ตั้งมั่น โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพรนิชา  จิตต์สม โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายรัชชานันท์  ทิมอรรถ โรงเรียนวัดหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายบูรพา  ซอมพาท โรงเรียนวัดหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญสุข โรงเรียนวัดหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจิรพัฒน์  มีศรี โรงเรียนวัดหนองขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม