รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณภัทร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณิชกานต์  มะโดดพัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงแพรพลอย  พิกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอรกมล  ชลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิณณาพัต  ปิ่นงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายนิธิกร  จุฬารัชศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายณฐนน  เหลืองวิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงเตชิตา  พรหมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรกร  พาตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภณัฐ  ระจิตดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภสิฐ  ชลสุภวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงศ์พิเชฐกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวิศรุต  ก่อเลิศรัศมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชุติมณฑน์  บุณยไวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐะนิดา  นามคำ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายสรวิศ  จำเนียรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงมนัสนันท์  เอี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิมพ์นรา  ภู่สวรรค์คงสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเจตนิพิฐ  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเอมอร  สิบศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงแพรทอง  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชลธาร  ปานพายัพ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกชพร  วันดาคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปรเมษธ์  แตงแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณิษาชล  ลาภอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปริทัศน์  แถมบุญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธนพร  บุญห้อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  จิตต์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเพ็ญวิสา  คงสิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงภัทรพร  จิตต์สว่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  อนุชา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอริสรา  เกชภาษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงแก้วกัลยา  เรืองรัศมีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายทีปกร  นีรพัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายศิรวิทย์  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายฉัตรมงคล  หอกกิ่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุพัฒตรา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายบดินท์  น้อยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงบัญชนิต  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธนิสร  เงาะจันทรา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนิษฐา  นิลวดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภูริสา  อรสุนทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกุลธิดา  พรงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปทิตตา  วาระเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจารวี  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธิปกร  วาศภูมิภัทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายบัณญวิชญ์  พิทยาคุณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีสมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรดา  อัศวจารุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรัชต์ชลิดา  บู่ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจันทรา  เตียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายปรินทร  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอภิญญา  วิจิตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชนิดาภา  จองวิจิตรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนัยน์ภัค  สิทธิ์ปลื้ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุทธสินี  วรวัฒน์เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงเบญญาภา  สิทธิเจริญยศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกรดนัย  มาเอื้อย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกธร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายณภัทร  เชื่อนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจินตนา  กลิ่นคำหอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเจนญาดา  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพชรพล  เสือโต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุนทราวิฑูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายชลกร  สุขปั้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายพุฒิพงศ์  วงษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงญาณิศา  วสิกรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงญาณิศา  อัศวไมตรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสุรกิจ  เง่างอด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ละมัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชุตินันท์  สีม่วง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเมธี  คูณศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงอนัญพร  ปราณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศศิร์อร  สิริสภัทรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฉัตรนภา  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายพิชญุตม์  สายสืบสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์ชพร  รักษาญาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงนารีรัตน์  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิริวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ก่ำพิชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธารธรรม  เจนสารศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุชานันท์  ติ่งแตง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิรภัทร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงปานระพี  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเบญจพร  นามเหมาะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิณรัตน์  ศรีสมตน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนิภาภัทร  ธรรมศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายปิยภัทร  นิรมลธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกฤติยา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัลญารัตน์  แพงไพรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกุลนันท์  พนัสอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายธาวิน  เทพณรงค์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวรรณกร  คำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายอรรณพ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศศิกานต์  จิระวัชชะนานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศุภากร  เชาวนะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชาริสา  นันทจิวากรชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายธนภัทร  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวรวลัญช์  อภิสุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตต์สม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกัญญาณัฐ  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายยศพนธ์  ธรรมรัตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายธนสิทธิ์  ธนะนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายญาณภัทร  ตั้งวงศ์พุฒิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสมัชญ์  วัฒนไกวัลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายนนธวัช  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายภวพรรธน์  ฉายอรุณกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูชิต  ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายศรัณยู  เปี่ยมปราณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายธีรภัทร์  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายทวีศักดิ์  วงษ์แสงทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายสิรภัทร  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ชาวนาวี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณิชกานต์  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายเตชิต  เสงี่ยมจิต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายวรภณ  พันธมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายภาณุพงศ์  เดชศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายปฏิพัทธ์  รักเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายวัฒนโชค  เจริญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายปัณณวัฒน์  กันธะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธนยศ  จารุกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์เนตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจณิสิตา  วงษ์วาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิจิตรปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งสีทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฤทธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐชัย  อรสุนทร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายศุภอรรถ  ตาดเดิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายคณพศ  ราชบุรณะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายธนวันต์  โตวา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายธนโชติ  ผลไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายวศิน  อินทโสติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายทักษ์ดนัย  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณภัทร  ชาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชลลดา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเกริกประกายเกียรติ์  ชมมาลี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายวงศกร  จิตจาชโล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจุไรพร  สิงหา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงเบญญาดา  สุทินประภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสุรพิพัฒน์  สะตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนภัทร  ดวงมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญวัฒนวิญญู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชมชนก  พูลเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงเปรมสิตา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตันหยง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงชัญญาภัค  กฤตกัณฐมณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงอิสราภรณ์  พุทธโธทา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพชร  สรรพเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายธนกฤต  เผ่าพนัส โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศุภกร  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ริยะศานต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกันติชา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอภินันท์  สุภาผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอารยา  สุขศิริบวรกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสิริกร  ลิ้มพิทักษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจิตต์เทพ  ปุ้งข้อ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุภัชนี  ถาวรวัฒนเจริญ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธีรกานต์  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัชริดา  ดีจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายสรวิชญ์  พนัสบดีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงจีรณา  สมงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายญาณเดช  ช้างเปีย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงนันทกานต์  ชมนาวัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพีรยา  สุวรรณกุมาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงแพรวา  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เปรมศรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัฐมาลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพีรดา  ชัยอารีราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงนภาวรรณ  ศรีสันทราย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงเบญญาภา  สีลาเม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยพร  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพัณณิตา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุกัญญา  ประทีปอรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงแพรวา  พันธมิตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายชนะชัย  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงจิดาภา  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาพัธร  เอนก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชิงชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธิษณามดี  อาปะโม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายนันท์ธวัช  ทองมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายบุญฤทธิ์  จุมพล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนภัทร  หนูสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชนิษฐา  พัฒนโภครัตนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสรวิทย์  พรหมดวงดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพัชรีพรรณ  มงคลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายชยากร  บูรณเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงญาดา  นกหงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจิญาดา  จึงเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพรรุจี  เกตุประยูร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  เฉลิม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนพร  โพธิกนิษฐ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสหัสยา  วัธนายุท โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐพงศ์  กลมกล่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายวีรศิลป์  วิเชียรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุทธะลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายขันติ  การภูมิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรวุฒิ  ประเสริฐนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายราชวิชญ์  กิจพานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ใจกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธนัญญา  ฐิตินพกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภูริณัฐ  บุษมาโร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงอุษาคเนย์  ทองถนอม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หล้ามะณี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพลพิศิษฐิ์  สงวนคุณากร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงวรรณรดา  พุทธประเสริฐสิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนัญชิดา  หมีเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกมลชนก  จันทนากร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอารยา  โยชูวานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายจิณณวัตร  เหลืองสกุลทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกฤติมา  โปร่งใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐวัตร  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศิวัฒม์  แก้วอุไร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัคพร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงวิชชุตา  ไชยรบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกิตติพศ  วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปนิชา  ภรภัทรพนธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธนวัฒน์  อาสนานิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจตุรพร  จิตตะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายพีรพัฒน์  ขำดี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพัฒน์นรี  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายกันตินันท์  ทิวาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพิมพ์รดา  จันทร์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรนภัส  บูรณะปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายธาวิน  พวงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณิกา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกชพร  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปุณยานุช  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนิชาภา  บุญญผลานนท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สูงเนินเขตร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเวชธรรม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงแพรทอง  อิงประสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวาริช  บุณยะประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายนิติเทพ  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  พาณิชยูปการนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปภาวรินท์  จุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สิริวิทยา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวรรณธนพร  ทาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติพิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสริสา  ดีใจ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขศรีเบญจพล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาราดล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเฟธิชา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐชา  จารุพานิช โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกชพรรณ  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอชิรญา  อิซุมิ มิคามิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณิชชยา  หนูงาม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เสาวลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเปมิกา  วิรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุณิสา  แสงเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชื่นศิกานต์  อัครวิศาลศุภากุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนันทกาญจน์  อำพินธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายภาณุวิชญ์  โลหิตนาวิน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธีรโชติ  ทิพย์ประทุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนดล  คงมีสุข โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายโพธิพันธ์  รัตนะจิตรโชติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายรณกฤต  กวินธนัชชัย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายบรรณวัชร  พัดทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปุณญาพร  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจิรณัฐ  วรชัยยุุทธ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูสิทธิ  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศุทธินี  มาโสภา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศิรดา  หาสิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิรพิพรรธ  พิชะยะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฐิติพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงครัษฐาอร  สว่างไพร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายศักดิ์ธัช  วโนทยาน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศุภกฤต  วรสายัณห์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนภัทร  กีรติปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วงศ์วิไล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนกฤต  นาคบุญมา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติธัช  ปาณปุณนัง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกิตติพงศ์  สมคิด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายนนทกร  เสือเฒ่า โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงลินดา  จอห์นสัน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนกนันท์  ชูสนุก โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิณณพัต  สิริวงศ์รื่นเย็น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรันธร  เอกอ้น โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฏฐรินทร์  เนาว์อุดม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชนิกานต์  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวทัญญา  บัวลบ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนาพร  กำจัด โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงประภัศรา  เอี่ยมธิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชณัฐปภา  ตันศิริ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริพร  พรชัยสามารถ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรัฐกร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนวิยา  หงษ์มา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายแชปเพิร์ด อธิป ออแซเล  อ็อกเบนิ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทาทราย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐนันท์  กาญจนากูรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงบัณพร  ร่านเสียง โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกมลนิตย์  ไผ่ชู โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอติมา  บุตะมะ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนภัสสร  แน่นนันท์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายอรรถพร  สารกาญน์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพิจิตรา  แผงเสน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนาบุญ  เกษี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงชนัญชิดา  ละม่อม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปัญญดา  เวศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกนกกร  พจนะแก้ว โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณภัทร  ชลศรานนท์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงพิชชาพร  ทวีพันธุ์สานต์ โรงเรียนบุญญวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงคุณัญญา  อิสรายุวพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายอภิสร  ยิ่งเจริญนาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกชพรรณ  ทาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายธนธรณ์  เจริญสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธิติกานต์  เชาวน์นิยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐชญา  จารุขจรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายภานุวัฒน์  เล่าหลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กหญิงลักษณารีย์  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายพชร  บุญทา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายวีระภัทร์  ประภาสมณเฑียร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงลลิตา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายอัครวิทย์  สมรศาสตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงสุพิชญา  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กชายธนโชติ  ทองแดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงพิชญา  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายณัฐวัฒน์  กาญจนนิธิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายจีรภาส  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงน้ำเพชร  อรุณรัตนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงนัสรีน  สุพจนารถ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อัชฌายะสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงพิชามญช์  นาคู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสิรยากร  ปุณทวนิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินธุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอิสรีย์  อานุภาพพาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กชายอัครพงศ์  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายจิรกิตต์  จิระเจริญรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงนัทธมน  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชลธิชา  มาศแสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเขมจิรา  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายคณเดช  บุตรสนม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัชชาอัญญ์  ทองสว่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงชยานันท์  ยางสุด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนธัช  ติยะประเสริฐกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงมาริษา  ฉิมวัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายกฤติน  เมืองดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายพัชรกิตติ์  โรนจวิชญ์วราธร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายกฤตภาส  ตลึงพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นายศุภัคชน  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอภิสิทธิ์  มหา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายภรภัทร  เทพวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายกิตตินันท์  เจริญวุฒิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายนพรัตน์  เพ็งหงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายนวรินทร์  อนันตวรวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงศิลามณี  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวพรพรรณ  พาขุนทด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงสุณัฏฐา  นันทเสฏฐ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงนันท์นิชา  นันทเสฏฐ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายอรรถโกวิทย์  สุจริตธนะการ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายกฤษณะ  รามนู โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายก้องภพ  สนดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายโภคิน  วุฒิไตรรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายศรัณญภัทร  เรืองอุตมานันท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงศิริวรรณ  ราชณุวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายศวัสกร  ทองโรจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชัยธวัช  ชะนะสงคราม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายโชคอนันต์  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายไชยภัทร  อนันต์ศุภมงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายชนาธ  เตียวสกุลวนิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายนพฤทธิ์  บุญเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายพิธิวัฒน์  อินทร์ถนอม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงอรวรรณ  สุระกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงกชนันท์  บุ่งนาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงณิชท์ณภัทร์  พีรภาสวรานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงจันทกานต์  ไกลกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มานูเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงเขมิสรา  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงสุชัญญา  รวยรื่น โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายธีรพงศ์  ทรงศิลสอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอติกานต์  ใจซื่อ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงพิสชา  ดิสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แซ่ลี้ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงวิภาวี  เปี่ยมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงอภิญญา  จุมณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงรวิสรา  อัญชลี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศตพร  วิหกเหิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภาณุสรณ์  เหมรัตน์ภูริดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายวรเมธ  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงฐานิดา  ภู่ระดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงจิรประภา  ไชยยา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงธนวรรณ  สุนันท์โทเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกรกนก  เพชรเจริญชัยศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณโฆษิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงพรนัชชา  กางศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายธนโชติ  ปานสอาดโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายกณวรรธน์  วิไล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายศุภสิทธิ์  กิจรุ่งทวีทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายปฏิพัทธ์  วารี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายจักรินทร์  น้อยบัวงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงณัฐนลิน  สีหาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอังคณาภรณ์  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพรธวัล  คุ้มภัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรโชติศุภพัชร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายสรวิศ  ธนวิสิทธิพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงรวิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงพิชญา  สุรางวัด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายปัญญา  เสรีศุภโภคานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายพิชญะ  โชติถวิล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงมลฤดี  จงดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงปรียาพัชร  สนธิองค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงรัจจิรา  ฉาไธสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงธนัตถญา  จันทนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายอัชฌา  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงขัตติยา  กรึกรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุนิสา  คู่นา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงพลอยเพ็ญเพชร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงดวงดาว  กฤษโชติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายเตชณัฐ  ภักดีวุฒิพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วบุตรตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงพลอยมาลิน  ตาชูชาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงภัคสุดา  คุณธรรมวรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุกฤตา  อ่ำเอี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงรัตนกร  พวงดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายทักษิณ  มงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายสรวิชญ์  อุมา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงณพิชญ์  เพิ่มพูลกิจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายศุภฤกษ์  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายรณกฤต  สวัสดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศิวพร  ดอกไม้เพ็ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงช่อผกา  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายกลวัชร  พิมพ์แดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรุจิภา  แย้มบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เตปินตา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงสุภาพร  ผาทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงกฤษณา  ประสานเกียรติราช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายนันทพงศ์  บุญภักดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธีเดช  รวิพลภากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ขำพ่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายธนวันต์  ประวัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายเปรมปรีด์  อมรเลิศภิญโญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายเหมณรงค์  อิทธิประเสริฐ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายเศรษฐภักค์  ภัควัฒน์พงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายยศพนธ์  อนันต์สิทธิพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายศิวศิลป์  รอดทิพย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายภาณุพงศ์  หอมดาว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงกฤตยาณี  ชิวปรีชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสิริกมลกาญจน์  มณีรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงศุภสุตา  โกเลี้ยง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงศิริยาภา  ดีเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงศุภาพร  แซ่โง้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงพรศิริ  เนื่องพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุรัตน์สวดี  ภุชพงษ์วัลลภ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงณัฐพร  ธนิทธิพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงธันย์ชนก  หนูสงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธีรศักดิ์  อธิวัฒน์ธนะภัค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายศุภกร  ภัทรขวัญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายภควัต  เจริญพานิช โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงสปัณณา  ขมเล็ก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธนบูลย์  คำพา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงมณีวรรณ  วิชาจารย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงธนาพร  จูฑะสมพากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมธาดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายปราบดา  จันทนา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายวรเมธ  จันทร์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงนันทวรรณ  เขียวม่วง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวิมลรัตน์  รถพรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงฐิติมา  ศรีผ่อง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงชไมภัค  ไม้งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงอรพรรณี  สุดทิด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปุณณดา  ภานุพรกรกิจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงนัชธิชา  ผลยิ่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงพลอยชมพู  เนตรพินิจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงศดานันท์  แจ่มอุทัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงคีตภัทร  ชมราศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงนิภาพร  แซ่เตียว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงภัทรพร  ช่วยคิด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณิชารีย์  หงษ์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายพชรพล  บัวทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายฉันทดิษฐ์  จันทร์งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายปิยธนา  อ้มอารี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายชาคริต  เวียงวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายศุภกร  จดแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงอังคณา  ถาวรศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายภัทรพงศ์  วงศ์อารีย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายณัฐศักดิ์  เค็นเผ่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายณฐพงษ์  วุฒิจารีเลิศสกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายณัฐชนน  ราชวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายชากร  พรพัฒนาพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายวิวัฒน์  แสงกฤติยากร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงกุสุมา  ศรีสะอาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายคุณานนต์  จันทโรหิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายพงศธร  สุธรรมศักดิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเศรษฐพงศ์  มานะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายออมทรัพย์  บุตตะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายณัฐดนัย  มัสดาย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายทรงยศ  จันทะนะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายอนันต์  ไพรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายวีรภัทร  ตึ้งมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายปฏิพัทธ์  กฤษฎาภิวัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายสิรภพ  ประมงคล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพิสิทธิ์  เสงี่ยมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายบวร  สิทธิเทศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงวราภรณ์  แซ่เล้า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวีรมน  จำปาดิบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงเงิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงวรรณวิสา  เชื้อมั่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงศศิธร  ทับจีน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงทัสณีย์  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกมลชนก  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐสุดา  อำไพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงสุชัญญา  เหล่าฤทธิไกร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายชวัลวิทย์  สุจริต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชัยวุฒิ  ญัตติณรงค์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายคมสัน  อัศวชาญชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงศันสนีย์  เตมีรัสมี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงรุจิรดา  เย็นใจ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  เขียดจะโปะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพสชนัน  อุปจันทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายธนาเมฆ  มั่งคง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายธนัญชัย  คงงามไพศาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพัชราภา  อาศัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายพีรณัฐ  อู่ไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงวรัญญา  ธนากรรุ่งโรจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายจิษฎา  ล้ำจุมจัง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายณัฐนันท์  นามเดิม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายขวัญชัย  สุขเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายอนุชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายกิตติพงศ์  ฉิมพัด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายเอกศรันย์  จันทร์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายธาดา  สาระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายวนิชศักดิ์  ทรัพย์ทวีผลบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวรภพ  สมานราษฎร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายเอราวัณ  พุ่มทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายธีรวัต  อัฐมาลา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายพงศธร  ระพีกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกิติคุณ  สีนิล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายพชรพล  สุขญาติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณัฐพล  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอริสรา  ธนิทธิพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวอรภาณี  ลักษณวิเศษกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 นางสาววิริยา  ศุภวรรัตนานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงรัชนีกร  อินละมุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชนนิกานต์  ธาราดล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 นางสาวอายาโยะ  อิโนอุเอะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นางสาวกันตินันท์  เสือแสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนัชพร  พานทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณุรัตน์  สุวรรณเสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายศุภวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรันธนิน  โชติธนอธิวัฒน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงณิชกานต์  ตั้งทรงจิตรากุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐภัทร  พรพัฒนะสกุลชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกวิสรา  ไชยคชบาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงศศิภา  สุจริต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกชกร  จดแตง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงทิพยวารี  ธวัชชัยไพศาล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภัคพล  โพธิสรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงดวงกมล  มหัดคะประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธีราภรณ์  รุ่งรัศมีวิริยะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชไทย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงวิรากร  ดีมูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอารีวรรณ  งามเมธาวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงประภาวัลย์  ซุยศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงภคพร  การย์บรรจบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลวดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงศิริวรรณ  เสงี่ยมวงษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงปรียาภา  เจริญกนกชัย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศศิพิชชา  คำศิริรักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอชิรญา  พลอยงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายภูมิภัทร  ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพิชญาวี  สุขเกษม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงบุญยาพร  หลักทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พินไธสง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงณปภา  น้อยบัวงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงธมน  ภุมจุรีรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐภัสสร  วรสายัณห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงอภิสลา  ไกรเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงแพรวา  อังคะนาวิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงประภาวรินท์  ทองสดายุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภาสณัฏฐ์  ฤทธิ์แดง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายเกริกพล  วรสายัณห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธีรวัจน์  ทศชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงชญานันท์  วรชัยยุทธ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายณัฐชนน  ภูถมดี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกมลลักษณ์  รอดร่วมบุญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปวรวรรณ  เอี่ยมวสันต์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงปริยากร  ครานิตย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายปีดี  ประทุมเมศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงคณมณฑน์  สมบัติเปี่ยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงนพจิรา  วงษาพาน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สกุลกลาง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงรวิภา  ศรีกล่ำ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงโชติกา  คชรินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูขุนทด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสุภัชญา  โสภณภิรมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธนพล  อวยพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุดมธนภัทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนพนธ์  หมั่นคง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศิศิรา  วชิรพงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงชมพูนุช  เชียงเถียน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสุประวีณ์  พิรุณสาร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงภูษิตา  สมพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพีรยากร  ดอกไม้คลี่ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนิภาธร  ป้องทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอริสรา  ณ นคร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชณัญชิวรรณ  พูลงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุพิชชา  สิทธิ์ภานุวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวิธิสรรค์  จิ๋วแหยม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายสิทธิพล  วิริยะประจักรกุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชัญญานุช  อังศรวณีย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงตรีญาณากร  รักษาพล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธนิชยา  ภิรมบัว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายปฐมบุญ  โมรารักษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายศุภโชค  กิมพัฒนเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงรมิตา  พรปกาสิทธิ์สิงห์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายญาณภัทร  ชะอุ่ม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณโฆษิต โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายสิทธินันท์  โคสอน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปภาดา  เหล่าตระกูล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงอริยา  มานพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอัคคเดช  หลงบิดา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายนพณัฐ  นาคหมวก โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงปารตี  พุทธชาติรัตนสาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงปริณดา  วีระพันธุ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงปิยรัตน์  เบญจมณีวรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายอติเทพ  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณรัณญกรณ์  แสงดีภร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายนพรัตน์  สุวิสุทธิมนตรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายปยุต  นารีรัตนสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายชลธนวุฒิ  สาริกา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงสาลิณี  ปานเปีย โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายรัฐภูมิ  นามละคร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายสุรวัช  พรพิมลรุ่งโรจน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายจิรภัทร  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกัญติญาภรณ์  เจริญวุฒิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงบรรพธี  สถาวรสมิตร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปรียาพร  กลัดสมบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงณัฐชนน  หาญอาสา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายพงศภัค  นิภาพันธ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์นาป่า โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายดลวี  พรหมงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายรัชชานนท์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภูษณิศา  อนันต์สิทธิพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายวรากร  รุ่งสีทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอรพรรณ  ครูส่ง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนัชชา  นักระนาด โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงศศินิภา  สุขโข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธนกฤต  ปัญญาช่าง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายมิตรภาพ  อิฐงาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปณิสรา  สอิ้งรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพรชัย  จินประชา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปารมี  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายยศธร  อรสุนทร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอิทธิชัย  ดีเจริญวงษ์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอดิสร  ธรรมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนโชติ  มหัดคะประทีป โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกวินทัต  วรรณประภา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลจิรารัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณภัทร  เสริมชีพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงมนัสนันท์  พันธ์สนิท โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงสุพิชชา  ชมศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธัญชนก  วึบชัยภูมิ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์งาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนกร  ธนรัตนานนท์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัชชา  วิลัยเลิศ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กาญจนวรรธนะ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงจรัญญา  น้อยวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายภาสกร  มูลศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงจันทร์จิราภา  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิชญาภัค  พุกอินทร์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกิรณา  จิอู๋ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชาภัทราพร โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงชัญญนุช  อัศรวณีย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนภสร  น้อยคงคา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายคณาธิป  ทิวะกะลิน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงโยษิตา  นางาม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายนรภัทร  ประดิษฐ์พฤกษ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายกฤติธี  อยู่นวล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสุข โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถาวรศรี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ทรงแสงธรรม โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงจิราพัชร  นิรมลรัตน์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงบัวชมพู  สะกะมะณี โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม