รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกฤต  ถาวรธวัช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิธิอนันตกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายฐานะปรัชญ์  อภิปิติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายคณธัช  เจียมอาตม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภิรญา  กำแพงเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกันต์  กฤษวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  มีศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรินรดา  โชตธีรประภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปิยรินทร์  วงษ์บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอชินี  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอิธิตา  วอศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายอธิษฐ์  ปัญญาสร้างสรรค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร  สินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองยุวนนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธิติ  อริยะกุลพรหมา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายชยพัทธ์  มิกขุนทด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชชาภา  สุชาตะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายวสุธันย์  คงกิติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายศตพล  นิธิโรจน์ภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอภิวิชญ์  ฤทัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายพิสิฐพงศ์  แซ่แต้ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายสิรภพ  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายณัฐภัทร  นกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  เดชวงศ์สมชิต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปางธรรม  สวนเจริญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชนาธิป  เวสสวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนยศ  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธนะภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพัฒน์นรี  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปรียาธรณ์  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายปฐวิน  มั่นสีเขียว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกุลณิชา  ขจรพิสิฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายตรีสรณ์  ศรีโยม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แถวเพณี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชญาดา  โรจน์อมรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชฌาย์กาญจน์  วิเชียรเทียบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศยามล  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศุภณัฐ  โสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปัญจพล  ชัยมงคลถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายชิษณุชา  พันธุมะโอภาส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชชา  หิรัญรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายพีรณัฐน์  บุญศักดิ์เฉลิม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายกฤตพงศ์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพาขวัญ  ถาวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายศิวกร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์ริสา  ลือกิตินันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธีระพัทธ์  ธีรเรืองสิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธเนษฐ  ธเนศานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายทีฆายุ  ศรีปุ้นจั่น โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปรมี  พิทักษ์โรจนกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพลอยนภัส  บวรชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายภัทจพล  สังขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธวัชนนท์  พูลสาทรกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพรภวิษย์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนัท  ชีวางกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพรปวีณ์  เรืองสุริยกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญธิตา  ประดิษฐผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงฉันชนก  โกสินทรจิตต์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชรนันท์  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนภัสพลอย  พิเชฐจินดากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายกิตติธัช  กันตอนันตพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงดลพร  ศรวมศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐณี  สิริจันทสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรหทัย  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกวินพัฒน์  งามจรรยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงณหทัย  ทีปกรสุขเกษม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายภคณจิตต์  ทัศนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายฤทธิพร  แกมไทย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธีระพัทธ์  กิตติสารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายฉัตรธาดา  ถนอมญาติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พุฒศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายสุวพิชญ์  พุฒศิริ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพกานต์  เหลาเงิน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปัณรสี  ต๊ะวงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายคณิติณ  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศุภากรณ์  เจริญวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐชนก  ผสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชยุตรา  เฉพาะตน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายรวินท์  โกศล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายจิรายุ  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเขมจิรา  อัครโกมลกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกนกพิชญ์  วงศ์กำภู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชัยรัตน์  ทุมทอง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศิรภัสสร  ฉัตรมงคล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุดมธนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิพันธ์ประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูนวน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณาธิป  เฮงอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณปภา  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิชชนาถวงศ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภิญญดา  เอื้อนสุภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญษร  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายณัฐพัชร์  พรหมมานันท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชนทัต  ถิรสุนทรากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกรชนก  พนมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงมทินา  บุญเต็ม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศรณ์ขวัญ  พลเตชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธีริศรา  ถนอมเนื้อ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพิมพ์ชม  คุณากรธำรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอาศิมน  พิมพ์สกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชลลดา  บุญถัด โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงรัตนกานดา  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐชา  ปิ่นวัฒนากุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริยา  รุ่งเรืองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกชกรณ์  พ่วงมหา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองหนูรุ่ง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัชชา  อาญาเมือง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นจำปา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงฐิดาพร  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกฤติน  มีสุข โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรัตนลักษณ์  ธัญลวะณิชย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปณัฏฐาพร  ปานคง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสรวงอนงค์  สังขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอภิภู  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกฤต  มาลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงพัชรพร  ลิ้มภักดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายภาคิน  เฮงตระกูล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเศรษฐศิลป์  พลเตชา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสมิทธ์  ทรงธรรมบวร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายเตชสิทธิ์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายDartagnan Mohd  Rohazlan โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงภัทมน  ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนัช  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณดณ  บุญบุตตะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายทศวิน  มั่นสีเขียว โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพลอยนภัส  เติมเกาะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวรัญญา  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงณิชกานต์  วิพุธกษมานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายปุณณวิช  จันทนเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายธนเดช  สัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กมลฐิติสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณฐมน  ศิริสุนทรลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงไหมแพรวา  สุธิรังกูร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนริศษา  เจริญวุฒิวนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ขวัญตน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธนดล  นาคพีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงจณิตรา  กิจบำรุงลาภ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายกษมะ  แสงเงินอ่อน โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายรณกร  มณีแสง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธาดากร  เจริญก่อบุญ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกรภัทร  ภู่กิติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวิชญา  คิดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศุภสุตา  ฉันทะโกโส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายณภัทษร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัฏฐพัชร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐชนัน  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณัฐนันญ์  ทรัพย์พิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  นาถสิริกุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชญาดา  พานิชยะมนตรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกษิติ  อุดม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสุวิจักขณ์  พงศ์จรัส โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายณภัทร  ธนโชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤตพัฒน์  อภิทักขกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภานุพงศ์  วิรุญญะ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงศุภาวิณี  ตรีเกียน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทวัฒน์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกนกอร  เจาะจง โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุกฤตา  งามแจ่ม โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายพีระพน  วามนตรี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายเจริญทรัพย์  สระอุบล โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายวีรวิทย์  ธนัททรงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายวชิรวิทย์  ปัดถา โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายศิวกร  ศรีสะอาด โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงยิหวา  งามลี โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนกร  อารยจินดา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายธนทร  วงษ์ธนาภร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายชานนท์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายพีรพัฒน์  นาจักร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงวริศรา  สุขสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกมนชนก  เทียมเทศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณัฐวรารัตน์  ปิยะนีรนาท โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนิกานต์  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชญ์ณัญญา  แสนประเสิร์ฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงแซ็นเนิ๊บ  มาห์มูด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุพิชชา  มัจฉาชม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงสุชัญญา  เสียงสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายภวพรรธน์  พิชาญเมธศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภณัฐ  ฉัตรธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายภูริภัทร  พยุงศักดิ์ธำรง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายจักรัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายดิศพัฒน์  นันทกิจกุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธีรภพ  ดวงผุย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายรวิศ  ขุนเณร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายปภ์พลวัฐ  ตั้งประกอบ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายบูรพา  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายตรัยคุณ  สุขวิสุทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายเป็นไท  สุขวิสุทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กชายสิทธิชัย  เชาวนกิต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกิตตินันท์  วงค์เกษร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธมน  สุวรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายปริพัฒน์  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายภานุพงษ์  รอดสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงพลอยนภัส  สันหกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธนกร  แก้วศรีสด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพจน์พิชชา  กมลรัชภัสสร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายปวริศ  ลัดลอย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายปัณณธร  คุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เสาร์ชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กชายสิทธิกร  วิชกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายวัชรพล  แสงพลอยสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายภาคิน  อุดมมงคล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายกฤติน  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายยศพนธ์  มโนวรกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวัฒนศิลป์  อัศวนนท์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศรุตา  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงดนใจ  วัชราพลเมฆ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายศรัณย์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงณิชากานต์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงชิชา  ทับทิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กชายวุฒิภัทร  พุ่มเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพรชนก  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันพร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกรวินท์  ถิ่นชมภู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวรนิษฐา  มีทรัพอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิติมาพร  เนียมแกล้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชัญญา  สุขขิตต์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอุดมพร  เข็มกลัดนาค โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปานตะวัน  วราสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาตะคิรี โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุมินตรา  ไถงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพชร  ศิลาเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายนนทกร  บุญชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอัญมณี  สุขอุดม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสาธิตา  อมรธรรมสิน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐชยา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเรฺิง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุภัสรา  บำสำราญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสยากร  เชยเล็ก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปัณทิตา  ศรีสง่าชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฏฐนันท์  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงฐิติมา  ทรัพย์ถาวร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธนกมล  ยิ้มศิริ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายชัยภัทร  อริยพรพงศ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงเปรมยุตา  วีรทัตประภา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกสัจจะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงธาราทรัพย์  จองทรัพย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายนวปุตต  ภูตาเพชร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายศิริพล  คำทรัพย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูริชย์  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนลัลลักษณ์  วงศ์กัลยา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกุลิสรา  พันธ์ทอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงเขมจิรา  ไทยขำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภากมล  ทองตัน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศศิพิชยา  พาณยง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณัชปวีณ์กร  ใจดี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 นางสาวศุภลักษ์  เศรษฐสิโรตม์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 นางสาวนิรัชพร  กาญจนศศิวิมล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 นางสาวณัฐธิดา  จามิกรณ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสิรินดา  วังแฟน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายวโรดม  อนันตกูล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนวปฎล  ศิริพรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายธีเดช  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายกฤดนท  ผลอนันต์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชาติภัทร  มาสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศุภกร  แดงพยนต์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายแทนคุณ  ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปวริศา  ถาวรยิ่ง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปุณฑ์ชณิ  วิยาภรณ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายศักดิพงศ์  หล่ออุดมพันธ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงโชติกา  สงวนสุข โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพริ้นซภัทร  มีเพชรอัฐมงคล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายก้าวกล้า  ไทยขำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุชาวดี  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปัฐนิช  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงภัทรมน  คำโพธิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายณภัทร์ ไคโตะ  โอชิไอ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพลากร  หนึ่งอานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายณัฏฐกรณ์  รังสิวราพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงวฤนดา  วิชญกรสกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงวีรวรรณ  รัตโนทัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงพิมพรรษา  แพงมา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ผิวแดง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงพิรดา  พงศ์สถาพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายณกมล  สุจิระกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กหญิงมฆพร  เลิศวรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายปรเมษฐ์  สุขโส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายภควันต์  เผือกศิริพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชินธนเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงศศิวิภา  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงอนัญญา  อายุเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงนลพรรณ  วัชรจิตต์กุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายธีรภัทร  ตรีภพสกุลสิน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายหัสดาพงษ์  สงรักษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายธนดล  อุทัยสินธุเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกฤตภาส  งามเมืองแมน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายภัทรดร  ชนะธัญธนันชา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายธีร์ธวัช  กู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศรุจิรัฎฐ์  ครุฑปราการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพบธรรม  อายุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพีรวัส  โอฬารฤทธินันท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณิชาภัส  เกตุเจริญ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปางบารมี  วิชาธร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียบแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายศักรินทร์  นิลบรรพต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคณุตม์  ทองแสง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงปาณิศา  ปิยมหพงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวรากร  พิริยศาสน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายภาสวิชญ์  โชติศิริ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพสิษฐ์  เรืองดำ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพีรวัส  ชุติกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลัภนะก่อเกียรติ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายสุภาษิต  มีเดชา โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายก้องภพ  คุณดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเอกสุวัชร์  ไพรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายวรากร  วนสวัสดิ์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายชวิน  เหลืองแสนสะอาด โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กชายรัชชานนท์  การะกิจ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายธนโชติ  การะกิจ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายธนกร  การะกิจ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกมลชนก  เจริญสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายดนุวัศ  ชมยื้ม โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายธนพงศ์  อู๋ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงวีรภัทรา  โชสูงเนิน โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงประณุตา  จีนอยู่ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพัชรพร  ซิ้มสกุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอังศวีร์  อังประภาพรชัย โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุภาพิต  เทพาวัฒนาสุข โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอิศราภรณ์  จินดาวัฒน์ธนโชค โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปภาดา  วนขจรไกร โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอนันตญา  จิตตชโลธร โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนพร  ถีนานนท์ โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่โง้ว โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณภัทร  เหลืองแสนสะอาด โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฐชยา  มัคครากุล โรงเรียนร่มไม้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ธรรมนิยมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอิศราวรรณ  หิรัญวงศ์วัฒน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายเรวัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายอิทธิมนต์  จิรยาภากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงจิณณพัต  กลัดสมบัติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายเทิดพงษ์  นพคุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กชายธนกร  เทียมเตชากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงวงศ์นภา  เลิศเสริมสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายณัฐกิตติ์  อัศวพรรณราย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายชินวัฒน์  เด่นภาสุรพงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงภรัณณภร  แก้วพิกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชญาชล  สุริยขันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงรมณณัฏฐกันย์  โคตรโนนกอก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายธนดล  เหล่าเคน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายจารุกิตติ์  เอี่ยวสีหยก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายอชิรวุฒิ  ใหม่กันฑะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายศุภวัส  กอธวัช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงณัชชา  โชติธนวุฒิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีสายพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายศุภกร  อำพนธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายพัทมน  ศรีศักดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายเดโชชัย  สายสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงลลิตสุดา  เขียวสอาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายจิรภัทร  แต้พานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายธนากร  กิตติวารุวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายนราธิป  สุวณิชย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นารายณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายฐานวัฒน์  ปิยะพิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายธนสร  แตงเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายชิษณุชา  มโนวรกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญเทิง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงคุณัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายชนวีร์  เกตุไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวรรธนา  บัวชื่น โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงภัทราพร  อนันตประยูร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายจิตติพัฒย์  มั่นเจริญพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงณัฐทิฆัมพร  อิ่มสมบัติ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายนพรุจ  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายตรีวิทย์  ตรีวิทยนนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายกานต์ธนพงศ์  กูลธนาศาสตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายชยุตม์  เชิงวิวัฒน์กิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายศิณพงศ์  อัศวพรรณราย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงณิชาภา  ขันชัยภูมิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงฐานิตา  ศิลปชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายพงศภัค  ภูกองชนะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายศุภรัสมิ์  อาจวารินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงเตชิดา  ก่อเกียรติวนิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธนัท  คชชา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายศุภวิชญ์  วรอินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายสุวิจักขณ์  เอกจิรตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญประเสริฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายชวิน  วาณิชวิทยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงเบญญาภา  คงสกุลวัฒนสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธนกานต์  อนันต์ทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายศุภกฤต  ครูศรี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เกษมสุพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายรัชชานนท์  แสงจิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายสุขุมพัฒน์  รุจิธนัตโรจน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณิชา  พรหมมิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุธีมนต์  เดชชีวะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายวิศรุต  ทองคำแท้ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงจรรย์อมล  จิรยาภากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงภัคพร  ประเสริฐกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพัชราภา  ถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายปชาบดี  พงศ์ไทย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายวิศรุต  สังข์ศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงธาราทิพย์  เปรมฤทัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายภูชิสส์  เจริญวารี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงธนิดา  วงษ์ภัทรกร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงฐิติยา  สุวรรณกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายธีระศักดิ์  กุลวานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายนาธัน  สถาวร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายกิตติ์สฤษฎิ์  แสนคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายปกาสิต  แสงวิรัตน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอิงคสรณ์  วาสนาพงศ์โสภณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธนาเธียรเลิศ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงธนาวดี  รุ่งรส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงโสภิตา  ทองระอา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุทธิจิวิมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายภวัต  จึงรัตนะประเสริฐ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายดนุพร  แสงทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงณัชชา  นวภัทรภาคิน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงรุจิพัชร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุบผามาลา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กชายสิรวิชญ์  โคตุระพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายอธิป  สิทธินิสัยสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายภัทรวัธ  เฟื่องพูนทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงศลิษา  สิริสกุลธัญญ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงปภาวรินท์  เวศน์คุณะไพบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายภูดิศ  เจนรักมาตุภูมิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงวิชญาดา  ตันติสังวรากูร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงศุภมาส  ธราธรรมกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงธีริศรา  ตันสกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายปิติภัทร  รอดปุ๋ย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายธนกร  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายปรเมศ  แก้วสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงพลอยณิศา  ลิ้มภักดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 คณิตประถม
453 นายอิศริยะ  จันทร์ศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายนวพล  คมเพชรพานิช โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนันทิชา  ตรีพัชรทิพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวณัชชา  ท่าคล่อง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คิดดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวภัคจิรา  อินทร์พระฐม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริยากร  จำรัสธนสาร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายณัฐพงศ์  พูลศิริ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงธนพร  ตั้งจิตตรง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณัฐฏ์กฤศ  กองแก้ว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพีรวิศว์  กีฬา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนพภัสสร  ปิยะบุญสิทธิ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองอ่อน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์ตาผา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงเกศรา  อรัญศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายกันตินันท์  สีหาร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนาวิน  คงกะพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายบูรพา  ภูมิเจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอรรถนนท์  ศรีพิราม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงเบญญาภา  ณ ระนอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายินิธิกร  สกุลศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงจิณห์ชนากานต์  สินมหัตกุลล์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณภัชชา  ชนะชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศรัณยพงศ์  เขมสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจนเจริญพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายสิรภพ  แพรสุวรรณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายยะสะ  สิทธิ์ภานุวงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงพรนภัส  บุญมาก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายศุภวิชญ์  รากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกุลปรียา  อารยะรุ่งเจริญกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนภัทร  แคล้วคลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายกิตติภพ  แสงอรุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายรัชชานนท์  ศิริโสดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกรกมล  วงษ์ชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเจียก โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงมาธาวี  สายทองคำ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์คูเมือง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธีรธัช  แสนซิว โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภูษณิศา  กิจกาญจนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุชญา  แก้วเจริญสุข โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกนกชนก  ธาราธีรภาพ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสิรภัทร  รื่นกมล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพรศิริ  วรรณทวี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ณ ภูเก็ต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชนวรรณ  เกตุไพบูลย์ทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงแก้วทิพย์  โสภิตภักดีพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายศุวิล  หาญกีรติกำจร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายศาศรัณย์  บุญสิงห์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธนกฤต  จำรัส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนภวันท  ธัญถิรโสภนากุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐชนก  อ่ำพึ่ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายภูริพัฒน์  สายสีดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอชิรญา  อึ้งตระกูล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทรงแสงธรรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสรัลชนาพร  เชิดชู โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงชนิตา  ทับลอย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสุฑามาศ  กองพรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายยศภัทร  รักษ์วงศ์อุดม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศรุตา  วรวัฒนะ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายพีรภัทร  บุญเสริม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภีมพัฒน์  ธรรมอิทธิศักดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณิชกานต์  สงวนวารี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกันติชา  ภาคกาย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงปริชญา  วงค์ตาผา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงจันทรมาศ  เจริญเดชชัยการ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอี๋เชวียน  ลี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายพัชรพล  แสงอาจหาญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงฐิตาภา  เสียงสังข์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงขวัญชนก  สถาพรนิรันดร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงนภัสรพี  ทองบุญเมือง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงรติมา  ทาทอง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงพิมพรรณ  สุกใส โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  จันทร์แย้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายทรรศนกร  เกตุเวียง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายฐปนวัชร์  รินรดากร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงรุจิรัตน์  พันธุ์แตง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสินี  วงศ์รัตนานนท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศศินันท์  อร่ามเวชวรนันท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  อธิพรภานุพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรัตนา  บุญถนอม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงพรนิภา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภัทรนันท์  ไพรวัฒนานุพันธ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอัครชัย  มั่นเจริญพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพศวีร์  บุญอินทร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนันท์นภัส  วารีดี โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  ชื่นชม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายจีรพจน์  ง่วนสำเริง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บานแย้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนภัทร  ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงปาลิตา  ประพันธ์ทองชัย โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณิศวรา  คำอุดม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงชนิกานต์  วิโรจน์วัฒนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายชนภัทร  สังข์กรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายฐาปกร  วาณิชวิทยกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายนรวัฒน์  ปานสกุณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงรวิสรา  ลือกิตินันท์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงชัญญานุช  ฉายลิ้ม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพลอยสินีย์  สร้อยบุตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายอรรถการ  จตุธรรมธาดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพัชญาพร  ศรีศักดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงลภัสรดา  แหล่งสมาน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายปุณยวัจน์  แก้วฟ้า โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกุลนิติ  ศิริรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภัทรียา  ปิยะพิสุทธิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนลพรรณ  พิมพ์สกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายปพนสรรค์  ไชยพงษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพณทรรศน์  ธนารุ่งเรือง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงชยธร  หงษ์เจริญ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงวรัญรัชญ์  ปัญญาดา โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงรดา  พัฒนวิบูลย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไกรกลาง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงณิชา  ดำสนิท โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสิวินีย์  สถาวรสมิต โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวริษฐา  จรูญรักษ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวณัชนก  นภาสินชัยบูรณ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมมาดา  เหลืองมหามงคล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพรรวินท์  พงศ์ชูพัฒน์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณัฐภัทร  รักษ์คิด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอภิชญา  ยุติธรรม โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ญาวงศ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงนันทกานต์  นุชปาน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤติเดช  เยี่ยมสถาน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอนัญพร  กล่ำเพ็ง โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายสิริ  นันทรัพย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 2 (ไม่อนุมัติ) ป.4 วิทย์ประถม
585 เด็กชายปกรณ์  บุญเกษม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายปิติกร  แสนปราชญ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชนกนันท์  ลิ้มภักดี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายปิยะวัฒน์  ทิพย์ไกรศร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายธิติ  ธนะปฐมชัย โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิริสุรยุทธ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงปิยธิดา  ยะติ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงปุญภา  นาวินปกาสิตย์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงจิรติมาภรณ์  จันทร์งาม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายธรรมรัตน์  บุญโพธิ์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เชื้อแก้ว โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณัฐชนน  บูรณะสกุลชัย โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายณัฐพล  เทพสุวรรณ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายยุทธการ  สิงห์โตทอง โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงกุลธิดา  สินแฉล้ม โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายรัชชานนท์  พรหมพิทักษ์พร โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงวรรณรัตน์  ไกยศรี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายโสภณวิชญ์  จรัสทิพย์มณี โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนันท์นภัส  วราธนสิน โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงนันท์มนัส  วราธนสิน โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายดิถดนัย  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายโกวิทย์  เมืองใหญ่ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลื่อมใส โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายสิรวิชญ์  กลิ่นดี โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธนบดี  ชื้อประเสริฐ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายกณิกนันต์  พันดวง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงฉันทิสา  เย็นสนาน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงกวิสรา  กิ่งสกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  นาคำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงชัญญา  สง่างาม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทรางกูร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีรัตน์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายพุฒิพงศ์  สันติพงษ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายภาณุพงษ์  ศุภศร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายภัทรพงษ์  ทองวงค์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายทิติสอน  ยะสะวุฒิ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงฉันทิกา  เย็นสนาน โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสิริศักดิ์  วรรณศิริกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายณัฐกฤษณ์  เจริญวงศ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงวชิณิดา  คำแดง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงลดา  รัตนผล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐยา  นันทมานนท์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงชลธิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศรินรัตน์  ฟักทิม โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์สูง โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีตถาวร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงฐิติทิพย์  ทองเฉลิมชัย โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงศศิกานต์  กาญจนศรีโชติ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงบุณยนุช  มโนมัยสกุล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญขำ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธมนวรรณ  มากสมบูรณ์ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  รุจิพรมงคล โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงสญาดา  โตวรรณสูตร โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธีรัตม์  แก่นแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายภูริณัฐ  ปานอำพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายชัยธัช  ผลิตวานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสุปภาดา  จ่ามีเคน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์  เพียรธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงศิราณีย์  เขียวชอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์สร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอธิชญา  พึ่งรุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สินเธาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงอนัญญา  แสงกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงอิศริยา  สุริยคุปต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงสุพิชญา  ธีรกันทรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตุ้ยเอ้ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายกษิดิศ  โล่เสถียรกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงรภัสฐ์สา  สุขเสถียรวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพิทักษ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ขันตี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงฟอมี่  ตู้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กชายณัฐดนย์  พรหมณ์พุฒิคุณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สโรบล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงนภัท  พิสุทธอานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปริณดา  สินเธาว์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนภัสนันท์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสิริจรรยา  แนบทางดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายอัครชัย  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กชายพงศกร  กฤษฎาพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงญาธิดา  โคตรบุตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายปฏิภาณ  สิทธินิสัยสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายคุณานนต์  เดชดำรงวุฒิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนเดช  นิยม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายเจิ้น  จาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอรรถพันธ์  เจริญชัยสกุลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายวาเลนไทน์  เด็ลปอร์ต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายรัชภูมิ  สุขประสารทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายแมทธิว  พาล์มเมอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายภูเบศร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายนิธิกร  ธนะสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายอี้  จาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสุพิชญาย์  พนมโชคไพศาล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงสุขรดา  เม่นคล้าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงแพรวา  แสงอรุณเฉลิมสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงวีรปริยา  แก่นแสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงญาสินี  เมธาวรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงวริศรา  นาคาสัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงธรรศภร  วงค์ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทูปิยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวธฤตา  ยงชัยหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายนนท์ปวัช  ทองลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายปวริศน์  จาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายมาร์คัส  สุวรรณฉัตร โรช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงฉัตรสุคนธา  มงคลสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงศศิปัญญ์  ธนาโสภณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายอิคคิวซัง  สาระ โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
696 นายชยุตม์  แซ่เซียว โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงจันทภา  ตันกันยา โรงเรียนบ้านเขาซก(เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเสฏฐนันท์  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายอัครชัย  แก้วผลึก โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โลหณุต โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายเตชิต  จิตพิทยานุภาพ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงไปรยา  ยอดประทุม โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายบูรพา  ธนทวีรัตน์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงธนภรณ์  กิไพโรจนธัญ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โลหณุต โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนสุอารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม