รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกิรณา  ทองคันชั่ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกษณี  สุนทรชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงญานิกา  โมคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายศุภกร  สุขสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤตภาส  นันทสินธ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรุ้งสิริ  บุญศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสิรินทรา  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายธรรศนรินทร์  วัชธนธิกุลพงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนวัฒน์  ลิ้มประสิทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายวงศ์พัทธ์  ชำนาญยนต์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐกิตต์  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนสรณ์  งามบัว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายกิตติพล  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสุกฤษฏิ์  สุทาวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุภลัคน์  เล็บขาว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปรียาภา  กุลสารี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศศิกานต์  เจริญคุณสมบัติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐมน  จึงตระการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายนพสิทธิ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายรัชพล  โคชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาณิน  ปิ่นทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรรณภัค  ทิสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรพีพร  ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรารัตน์  เข็มเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ฟักศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มั่นคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายก้องภพ  คชเลิศธำรง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายกิตติพศ  ปรัชญสุนทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายเตชินท์  ศิริบุบผา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติเมธ  บุญมี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายธนภัทร  มณีแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายชยาวิชช์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายภาคภูมิ  เทพพิพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปริพัตร  ภูเครือ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทิพวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณฤพร  สังอ่อนดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  พรมเลิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงปนัดดา  สันทาลุนัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดำริห์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกมลชนก  คุณารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกลชนก  ปุญณพัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐฐินี  อารักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงภัทรลภา  น้อยหว้า โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุณยาพร  แสนใจงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพิชชา  วัฒนสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศุภาพิชาญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศวิตา  บัวพินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปราโมทย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายพรเทพ  เอี่ยมเย็น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นพโสภณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายอริญชัย  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายชลนวีร์  เชาว์ดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพัดชา  กุลวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ล้อ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายมนต์พจน์  วงค์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชชา  เสรีพาณิชย์การ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  กระฉอดนอก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงแพรพลอย  วาสม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษอุดม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวรวรรชน์  มะลิซ้อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงรมย์รวินต์  เนติชนารัตน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีอุราม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงภัทรศร  สันโดด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเบญจศีล  นันทสูนย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปราชวิณ  คันโธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปภาวฎี  สีจำปา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอธิชา  สุวรรณเกิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิวรรณ  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายนันทิพัฒน์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายกล้าณรงค์  คงเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายศิริวุธ  นิติวรยุทธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายจิรายุ  จินตะนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพิทาย  ยะรังษี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายชิติภัทร์  หงษ์ประดับ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วมณี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณภัทร  พรหมรุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายฐานพงศ์  นพแก้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนนทกาล  วงษ์หวังจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายณัฐภูมิ  สมาน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายชนกันต์  ศรีภักดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธนภัทร  อุ่นจิตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายบุญญฤทธิ์  วรรณศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงไปรยา  สามสี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายมนตรา  ทองสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายอติวิชญ์  ม่วงมิ่งสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพศิน  เข็มทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายลิมปพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงสุปวีณ์  เดชเฟื่อง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงยุภาภรณ์  ตันเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัชชา  ยศปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงลัลนา  มาศปถวี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกลรัตน์  วิรุณราช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงบัณฑิตา  มั่นเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงขณิษฐา  กรัตพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศิริญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภาราดา  ภิญโญทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิริภัทร  เอี่ยมกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุเมธินี  สำอางค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุณวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงดลนภา  จันทร์สด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรหิรัญญา  ประเสริฐโสภณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวิปัสนา  อุทิศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชณัญญา  อุตตะมะธนานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธรรมรัฐ  ยศเป็ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงคณัสนันท์  สารพัดจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเบญจภัทร์  คงมั่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุชญา  แก้วคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขสะอาด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธนาภา  เพ็งบุบผา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายรัชชานนท์  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายปรินทร  ทุยดอย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกฤตเมธ  ขันติวิริยะพานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรศักดิ์  ชอบงาม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐชา  ลี้วาทินแสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ุรุ่งสิทธิ์เมธีกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปวีณภัทท์  จำปาทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองนุช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณิชากานต์  กาวิโล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่องแสงจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงภัทรภร  บุตรวัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชุติมา  ประภาศิริสุลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงนงนภัส  จึงตระการ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตติพงศ์  ใหม่ก๋งลาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงขนิษฐา  ยะพิมสิน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเจิมมาศ  ทะประภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพสธร  โฉมอินทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายธนกร  พลอยแหวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายธนภัทร  สีใส โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐนนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายชัยอนันต์  กมลวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายอนุวัตร  สุรินิตย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปานิชยาณ์  ตันพานิชกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกุลธิดา  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  วิเศษกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสราพร  โฆษิตวิวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกรวรรณ  สารภาพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงสุภาวิดา  แก้วศรีทอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิริเกศ  เบ็ญมาศ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชโยชา  จันธิมา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธิตยา  อินทศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุจิรา  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกมลชนก  ปลื้มใจ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุวรรณเกิดผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญญวรา  รัตนจางวาง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศ์พล  รักใคร่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายชิชษณุพงศ์  นิติวรยุทธ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายรุจิภาส  หรหมณ์เอม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชชาพร  การขยัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงพณณกร  รักใคร่ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกุลลภัส  นิรมลพานิช โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงฐิติกานต์  พะละที โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจิรชญา  วงศ์กลม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายวิรุฬห์  ศรีใสคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายจิรภัทร  เมืองมุสิก โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายกฤษณล  ไชยพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศธร  ดุลยสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายภูมิรพี  ชัยธานี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณัทกร  ไทยนาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายวรชัย  ชัยเสนา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายภูมิรพี  ณีคง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิรพัฒน์  เสงี่ยมวงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ้มเพียรภัทร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูริณัฐ  ลี้ชม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายแทนคุณ  สินสืบผล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนวิน  เดชาวาศน์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกิตติพัฒน์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพลอยชมพู  นิยมสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมพุทธา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชลิตา  บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงจิราพรรณ  พ่มสงวน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฝันสิริ  บุญประคอง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รักซ้อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรติมา  ศรีสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเจ้าคุณ  ไชยวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไทยประเสริฐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐพล  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพุฒิเมธ  เสนาะสัน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอรชพร  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศิริประภา  คชวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐวัฒน์  ตันเฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพรปวีณ์  จุนาพงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัลยกร  ทองเขียว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสลุตา  ธัญญประดิษฐ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมนต์นภา  นพกาล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสิรินทิพย์  ต้นสุวรรณ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบวรลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชฎาพร  อินเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ภู่พนมภูมิ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุวรา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงชฎาพร  สุขสมัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุรภา  หอมจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงขวัญสิริ  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายอัครพล  ศรีวรสาร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวริทธิ์  สาธุอยู่ศิริกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายทินภัทร  นิยมสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายสิทธิโชค  กกกลาง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายตฤณ  บุณยะปานะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอนุสรา  เขียนวงศ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบุญญาพร  บุญเต็ม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายอาชลัน  ศรัณย์ชล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชัชชนะ  โสวจาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรพรรณ  ตัญญบุตร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงวราภรณ์  หงษ์เกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงเพชรกมล  ยูระสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นิยมสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอรุชิดา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภาวสุ  อุษาอำไพ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัชรมล  ดีนานดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงยุวธิดา  บุตรดา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนภัสชญา  แก้วปัญญา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเบญจมาศ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศิริพรทุม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงแม่หญิง  เกาไศยนันท์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีเกษม โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อวิรุทธ์พัฒนกุล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงธีรกานต์  อนุศิริ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงทัตณิชา  วัชรพาณิชย์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอภิชญา  มงคลเขตชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศตกมล  แสงอุทัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงหัตถพันธ์  ถนอมสินธุ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกนกอร  พวงมาลัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปวีณา  น้อยสมบัติ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรพร  คูหกูล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัช  ไทยนาภา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวราลี  นวลศรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิประภา  มากสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอนุชิต  นาจำปา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนพคุณ  บุญรอดสำราญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีมงคล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิติภัค  สนามพลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนันทวรรณ  วงษ์หวังจันทร์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุภัสสร  เหลืองอ่อน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัลยกร  เสน่หา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายชนินทร์  กายะสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปุญญพัฒน์  กรัตพงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชยานันต์  โพศิลา โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายฐณวัฒน์  ยะหัตตะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายอุ่นอิ่ม  คล้ายวงษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศิวกร  กลิ่นเทียน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรติพงศ์  ศิลปกิจโกศล โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุวรรณธนา  นาสูง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงธนิศา  บุญหนุน โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรตีวันต์  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุภัค  อมรรัตนเจริญ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพรรณกร  มิ่งฉาย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเบญจมาศ  โตอุตชนม์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนลพรรณ  ปั้นบำรุงสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสโรชา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงระวีวรรณ  จำปาเรือง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุภัทร์วดี  โชติธนพิสิทธิ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณะ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสนสุข โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพรชนก  ความเพียร โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงแสงจันทร์  วงศ์กำภู โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอภิสรา  ทองดี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศศิพิมพ์  ทรัพย์มั่น โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวลัยพร  นพเกตุ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพฤหัส  เจริญสิทธิชัย โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงเมทินี  แซ่เฮ้ง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สอนสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัฐกานต์  เทพศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกานติมา  ธรรมเนียมใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนบดี  ไม้สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม