รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐชนน  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมวิกา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายถิรนัย  เนาวภาส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐสินี  อารยาททวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรวรา  พรสุวรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายภัคพล  ฮกลิ่้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธรรม์ฐิตา  ตันติวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกรภัทร  หลิมวิลัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายสรวิศ  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภพนิพิฐ  โง้วเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายสุรพรรณ  สร้อยมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชาญชัย  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวชากร  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายกษิดิ์เดช  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนกร  คำแพ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุรัสสา  โพธิ์สร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนัชชา  ปัญจกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจิดาภา  ทรัพย์ดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายฉัตรฟ้า  ลภนโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายวัทธิกร  พรหมโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายทนงศักดิ์  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภุฒิพงศ์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายภคพล  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนัทกฤษณ์  เอี่ยมพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายชยพล  อัศวุตมางกุร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูดิส  ล้อจงเฮง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายลภน  ศรีอุดมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายเจริญฤทธิ์  มงคลธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธัชพล  เข้มคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลิศศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายดนยกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐวัตร  คุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุพิชฌา  ไชยกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัชชุดาธร  ชนาเตชาธัญญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพัณฑิรา  จันทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงโชติกา  อ้นอารี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปาณิศา  จบฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  รัตนะมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายธนกฤต  คุณสมิตปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายศุกภร  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายรัชพล  ศรีสอ้าน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชัยวิชิต  เห่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายชยพล  ศิริบำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายศิวกร  จันทรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายวรัตถ์  กุลวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงหริณดา  บุญถนอม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิมะทัช  เจริญบุญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปรียากร  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรมิตา  เมืองแมน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนัญญา  ปัญจกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงจินนภา  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงจันท์เจ้าขา  ศรีสาลีกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐนันท์  อวยพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวรัชยา  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  เสริมศิริชัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายศุภเมธ  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภานรินทร์  ซิมตระการกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายศิวกร  ไตรสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายวิถีบูรพา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายแทนทัพ  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายรัฐกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายวีรกานต์  วัฒนโภคิณฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายธนพนธ์  ปัญจพิทยากุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวรัญญา  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายกิติธัช  สรวนแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายรัชพล  ไพจิตรลือชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายปัญญวัตน์  มิตะมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มีแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายธนชล  วงศ์ทิม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภรานันท์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงภัสสร  ชววัฒนาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรสิตา  ถี่ป้อม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุชัญญา  คำฟู โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปาริชาต  ม่วงโพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายยศสรัล  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายภควัฒน์  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายสรวิชญ์  ท้าวธิ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกชพร  วงศ์จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพรพัสนันท์  รุ่งเรืองนาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายสิทธินนท์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธนพร  องค์วิเศษไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอรปรียา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิดาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายสรวิชญ์  จิตใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอริสา  อ่อนช้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิมพ์รพัฒน์  ธรรมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรรณศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายภวิศ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายไตรภูมิ  ภูมิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสิรินธร  สิทธิรัตน์พานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงฏิกมณ  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงภทรพรรณ  เวชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชัญญา  ทวีบุรุษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายประภัสพงษ์  ดาวประดับวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายบุรินทร์พศ  อู่วิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายสุกนต์ธีร์  โกสิยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวีรวิชญ์  ปริติวิชกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายศุภกิตติ์  เห่งแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ภู่อ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสรวิช  จดแตง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอาภัสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายจิรายุ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายยศกร  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายภคพล  แสงอังสุมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายพีรณัฐ  คำชาตรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายพุทธคุณ  บัวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปุณชัยวิลาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงญาณกร  ศรีอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปัญญาพร  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงสุธินี  อาฒยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนนทนันท์  คำขจร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนิดา  บัวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยลอย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงฆรวัณณ์  สุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายกันตพัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณิชารีย์  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเบญญาพร  เมธาวิวรรชน์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจิราภา  อุ่ยคำ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพสุ  ฉิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีคชา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายไตรเทพ  อยูาอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายอานนท์  จันทโกศล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงมณีรัตน์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงวริศยา  แสวงการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงเมษนี  โอนธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายภคพล  พนสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอุไร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฐิติวรรณ  กิจเจริญโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงเยาวเรศ  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวิทวัส  หลวงพระบาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงกัญยพัชญ์  กมลธรวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงญาติกานต์  คงสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายฉัตฤณท์  อินทรสุขุม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายพิสิษฐิ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายวรากร  อิงคยะกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภู่ลัดดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญพิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอนัญญา  ปราบโคบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพนิตนันท์  พานิชนันโท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐสร  เพ่งพินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนภูมิ  พลรบ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภาดา  อุทัยผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเตชิต  การะนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรดนย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์ณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายกิตติพิชญ์  หิรัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสุริยะ  รอดมั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชัยเฉลิม  อิทธิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกมลเนตร  สักดารัก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปวีณ์นุช  กฤตธนเวท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุจิรา  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิราพัชร  แย้มไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัทรธิดา  คชภูติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วณิชย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงอภิสรา  ประสิทธิพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศศพินทุ์  ศรีมาลา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศรุตยา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณนันทภัทร  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงชนานาถ  ฤทธิฤาธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปาณิสรา  เทียนชัยสุธารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกันยรัตน์  สาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชมพูนุท  เกลียวชมพูนุท โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชนิกานต์  พุกศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงประภัสสร  พุ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอภิชญา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิจิตรา  เกาะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณเดช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนริษา  ปรีดานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกนกวรรณ  ท้วมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงขวัญข้าว  กิจสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงหทัยชนก  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปราชญา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวิรัญจ์  วรรณุวาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธรรมนาถ  ศิริมงคลเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายบุญพัฒน์  ดีเดิม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงทัศน์จรัส  วิริยะไกรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกัญญพัชร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอชิรญา  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงอนันญาภรณ์  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ช่างสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกรเกล้า  ชาตาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพัชริญา  อู่พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปุณญิศา  ผึ้งน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมานิตา  เอื้อกมลชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงแพรววรินทร์  วัชรีนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงปาณิศา  น้อยใจบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธาดา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายกิตติ์ดนัย  มังคละสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศิวัช  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวีรภัทร  ภัทรนาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกฤษดา  เรืองทวี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายดัสกร  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสิรภพ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพิชญา  รุ่งเรืองกิจพัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนฏกร  กรรณิกากลาง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพรวลัย  อู่ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปณิชาภัส  ทวีธนโภคิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ยงศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธนพร  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพัชรพร  อุปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปารวี  มาศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรกานต์  ห่วงไธสง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศักดิ์ประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพรปวีณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกรวิภา  ปริมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุริษา  ปัญญะบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชมน  ปุญญะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงญาณืศา  คัยนันทน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุวรรณเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงบัว  บัวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปาณิศา  นพกาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกชพรรณ  นิยม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปุณยวีร์  น่วมมะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณภัทร  จิระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายกันตภณ  บุญเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอชิรญา  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณิชานันท์  สุดสกุลเสรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายก้องกิดากร  วัฒนะเวชศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณิชกานต์  ชาญศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนนลณีย์  เลิศเบญจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนบดี  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวรุต  วนาพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนดล  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงรัณชนา  สีหานาม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนภัทร  ชะเอมทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศิราพร  ประภารัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อับดิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสิรวิชญ์  แก่นเชื้อไชย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปัญญาพัฒน์  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงธนพร  ศิริวัน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงกชศร  ปิยะกิตกำธร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายปรเมศวร์  อุรัมภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชัญญานุช  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุกฤตา  ประเสริฐโชค โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอรวรา  สารี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงมนัญชยา  ประยูรมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรอำไพ  จินดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงทัศนาวัลย์  สุทธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอนพัทย์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงธนัทพัชร์  รักษาดี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธัญชนก  มาตเจือ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชินวุฒิ  วุฒิชิรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายณัฐพัชร์  พิทักษ์ผล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนพสร  แก้วแจ้ง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐชนก  พุทธศัย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสุธีร์ภัทร  เฉลิมวุฒิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิชชาอร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเปรมพิชา  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวัฒน์ชัย  สมพร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนกร  สำเนียงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธนิดา  ญณพีชมณ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกฤติยาณี  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกีรติกา  เกษตรพิทยา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยังอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงภิรมย์ชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงญาณิศา  เสมอเหมือน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณภัทร  กุลนภาดล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายสรวิชญ์  สุขชิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสรวิศ  ผดุงกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธีรฎาภรณ์  วรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายคฑาวุฒิ  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปารณ  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกานต์พิชชา  โห้ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองอิน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายโชคดี  ลี้โชติ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกชพรรณ  หร่ายเจิญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญปัด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศักย์ศรณ์  ชาญพัฒนนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งมีศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกฤติมา  สุพรรณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายจิรัฏชัย  ไทยทรง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กังฮวยสุน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอุบลพรรณ  บุนยะริส โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายยศวีร์  เวชสถล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงโศภิษฐา  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปทิตตา  เจียโหงว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐธีรา  คณาสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  แย้มสรวน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงญาณิศา  ชื้อผาสุข โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอทิตญา  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรกัญญา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายรัชชานนท์  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพีรดา  ตันติวาณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายันเกณะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายวรณภัทร  คำเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงภัสจิภรณ์  วงษ์วานิช โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรวิสุต  วิโรจน์นับสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสุจิรา  ศรีโกศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงทัศณียา  กาญจนเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปวิช  เทศคีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพิชญา  ปริเวทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรชา  ดิลกคุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศิริกัญญา  แสนโต โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปกิตตา  เจียโหงว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนาฏรพี  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธัญธิตา  ปานเนาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายคทาวุธ  พฤฒิสมพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กชายจักรกฤษณ์  ใหม่สิงห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายจิรกร  พรหมโคตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายธนกฤต  จุลมิตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายพัทธนันท์  ยีหมัดอาหลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายกิดากาน  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกุลกัลยา  บุญสมพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงพชรภา  แก้วจินดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิสนธิ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กหญิงพิมพิศา  สุวรรณพิงคา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงศรัณญา  สิวะทรัพย์ทวี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสราลักษณ์  วรรณไชย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมวงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงศิริมาพร  รัตนศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงศิครินทร์  พุฒตาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกนกวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกฤษณวรรณ  ป้อมบริสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสุกัญญา  เกตุขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายรณกร  สุุขภูตานันท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงจันทรรัตน์  จิตต์รุ่งเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายโชค  สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงไปรยา  พุ่มพวง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวกุล  จึงประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปพิชญา  หวังไพฑูรย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายธนวัฒน์  สุนทรชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายนิรวิทธ์  ขจรบรรจง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายพิรพัฒน์  ศรีประวัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายศิวัช  ทองดาวเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงวรัชยา  จิตต์สุขสำราญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอลิศา  ลีรัตนชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงชญานิน  ธนานพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวิภารัตน์  พุกกะรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงลักษิกา  เกรียงไกรศักดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายเกริกเกียรติ  ขันแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายกิตติกร  ทิพพิลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายเจตนิพัทธ์  มนต์วัฒนชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพรกนก  จูเภา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายมณทสิต  ฟักทองคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอนุธิดา  สอนซิว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศีรณัฐ  นิยมไพศาลสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายพชร  ด้วงคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายวีรสันต์  สุทธิคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายเดชาธร  ธรรมเมธาพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภูริพัฒน์  แซ่ซิ้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายพญา  ผาสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดโท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายธนธรณ์  ตุ่มศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายสุภรินทร์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายจักรพงษ์  จำปาน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์นภัท  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วบุปผา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงเอกอุมา  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายภูรินทร์  บุญยาภรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญศลักษณ์  สุรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกลียวชมพูนุท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงบุณฑริกา  อิฐสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายอนุชา  ระติกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกานต์รวี  ชูสว่าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอรวรรณ  สิตรานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายสิรวุฒิ  ถนอมนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายวีระภัทร์  มามัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอดิศักดิ์  ลายพุม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงภัชรินทร์  อินทร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกมลพรรณ  รังสิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงณราทิป  ด้วงเงิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฐิติยา  มั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงมัชฌิมา  มวลศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายกษิด์เดช  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายกฤตยชญ์  สุขเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนกฤต  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายจิราเดช  นุกูลกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายชนะชน  หริมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธนิสร  ยอมิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายณธีพงศ์  พรเมธีเตชสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายกิตติทัต  จันทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพิพัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนเดื่อ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงวรรณิดา  เป็งยะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กชายณชพล  จักษุรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนพันธ์ุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วนะภูติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายทีปกร  ชำนาญพล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชลนิภา  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายศุภกิตติ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายเกษมสุข  คงคาเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศิวกร  จันทรศร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายธนวัฒน์  จันทรักษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพงศพัศ  นนทราช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศิรากร  น่วมนวล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายเอกชลิต  รัตนวัชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายธุวานันท์  ภูคัง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสุภฤกษ์  นำศรีเจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายปพนพัชร์  วรรณรวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงปวริศา  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนาดา  หนูเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณิชากร  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสุภัสสรา  จ้อยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงศศิวิมล  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชนกสุดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงรัตนพร  หยาง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนุชนาฎ  กองแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงรมิตา  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงอมรรัตน์  มีชำนาญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงสุชาวดี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงมุทิตา  วิริยะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณภัทร  ภัทรบูชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายวงศธร  เกิดสินธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายชยพล  เมธาสิทธิกูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสรวิชญ์  จุลศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายปัณณธร  กุลเกียรติประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธานัท  สระบัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชนาธิป  บุบผาชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปรณพ  รัตนสิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศุภวิฎ  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิดาภา  หอมขจร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอริญชยา  วัฒนพรไพโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชนกชน  หงษ์พรม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวรฤทัย  ตระการโกวิท โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนครินทร์  ขำโชติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชญาดา  หงษ์น้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายถิรวัฒน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายสงกรานต์  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจีรวัฒน์  ปัตตานี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายธนกร  บุญสอน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กชายจิตติพัฒน์  การุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชานน  เดชพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายณัชพล  จันทร์ฆะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเชียร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายสุุธี  บุญศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายกัญจน์  พงษ์ช้าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีรเมธ  เพียรจัด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธนศักดิ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายพัชรดนัย  สิวะโมกข์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมบูรณ์บริรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกชกร  บัวทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงแพรพิไล  ลาวิลาศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงบุรัสกร  บุพฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงวาสนา  เดวิด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐณิชา  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกุลฉัตรวดี  แช่มใย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริอำพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงอมริศา  บุญญา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธวัลยา  จิตภิรมย์ศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพัชรดา  ทองกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงชนิกานต์  ป้อมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงดาเรศ  น้อยโป๊ะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิตารีย์  รุ่งอร่าม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศรุชา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณรักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภวิชญ์  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปริญญา  ขำเหม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายพีระวัฒน์  ธนะสารสมบัติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายยติภัทร  ไทยเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุุญเพ็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเทพทัต  พลอยแหวน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนันดร  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนกร  ชุ่มเย็น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวรวรรณินี  ปานาลาด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศิริพงษ์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายรติวัฒน์  ป้องทัพไทย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  อริยกุลนิมิต โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกมลชนก  ชมสา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรสิตา  วนฤทธิเรือง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงปพิชญา  โสมปิ่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงจิณัชญา  พัฒพันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพรมนัส  วรรณโส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณิชาภัทร์  คำหอม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพรพรรณ  ปัญญาเลิศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงรมิดา  ไพรศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงณิชาภา  อัครพรเดชธนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุชานันท์  คุณประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปรีชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฉันชนก  รื่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวิวิศน์  วงศ์ถาวรพินิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชโนทัย  คำรังษ๊ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายภูริพัฒน์  จั่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญสม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายปุรเชษฐ์  สุขดานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพิชญุตม์  อุ๋ยหลก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายตะวัน  พิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัชพล  แย้มพินิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพิพัฒน์  รุณเกตุ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤติพงษ์  ทองนพคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกฤติเดช  สุขพราย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายกฤษดา  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายจิรายุ  โอ่งเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายสุทธิพงษ์  เสือเนียม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายนรบดี  สายแปง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนภัทร  สรรพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชญานันท์  ทวิชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชวนะภูธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงศศิธร  บรรจงกิจ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฐชา  แดงเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธันชนก  ปิยะจันทร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกัณจ์ฐิตา  วัฒนเหลืองอรุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงฐิติมา  โสภารัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกันยาวีร์  ทิพย์สุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงอนันตญา  แสงทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงจิดาภา  บรรดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงชนม์ชนก  นามแก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงช่อชมพู  ตันเส็ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงชนาภัทร  อาจภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงณัฐฌาลินี  ทองชูศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายณัฐพงศ์  ถนอมนาค โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวงศธร  นิ่มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพชรพล  งามพิง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายศุภณัฐ  ธีระเกียรติกาญจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐวัตร  แดงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธรรณธร  ซิ้มเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายนฤสรณ์  ต่อชาติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กชายสิปปกร  บัวแย้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงโยษิตา  รวยธนพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงพิริยา  นพรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปาลิตา  เปี่ยมถาวรพจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กชายจิรวัฒน์  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายกิตตินันท์  จันทรา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายธีรธัช  ขาวถิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายโชติภูมิ  โชติวัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณัฐพล  ชื่นนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงนภาดา  แย้มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงพลอยพัชชา  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงวนัชพร  สาครรัตนวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แก้วทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงชนกานต์  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงศศลักษณ์  เลาะซำซู โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงมนรดา  ฉิมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงภัรฑิรา  รื่นเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอภิสรา  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชนิตา  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอุษณิษา  เจริญสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงภิรมย์ภัทร์  ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอาริ  อนัญญาโรห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายวีระเชษฐ์  สรภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมริสา  สายวงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายลั่มสันต์  เกตุขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุภัทร์ชา  ศรีคำเวียง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  อินทร์สงค์เคราะห์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงสุตาภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณิชกานต์  ตันสุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงศุภวรรณ  เกตุงาม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอัยยา  ลำมะนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงชัชลิยา  เตชะมา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐนันท์  ด้วงเงิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพิชญา  แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงชนานันท์  แก้วจุลลา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกรวรรณ  ชลาชล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงธมนวรรณ  เครือยศ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงรพีพรรณ  ชัยเพ็ชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงณัฐชานันท์  มั่นน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงเบญญภา  เบี้ยไธสง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงภัทรภร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงภัทราพร  เต่ารั้ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงฐานิตา  ท้วมโสด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงยุพเรศ  โคศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  แซ่ตั้น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีษะเสือ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอภิญญา  อุดหนุน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงธาราทิพย์  คำมูล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปัณฑิตา  ชัยชนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิชญากานต์  ภูมิสวัสดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวรกานต์  ใจภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงโสภิตา  กุลวัฒนะเทพ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงพรรณฑิพา  ทองเงิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเบญจวรรณ์  ไชยยัน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงนัฐณิชา  เหลืองงามพสุทธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงภัครินทร์  สีใส โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรัชฎา  พรหมนา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงสิรินทรา  กลางประพันธ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงสิริญญา  หอมดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสิริวิมล  คนตรง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐณิชา  รัตนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุทธาแสง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอิสรีย์  คนบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงสิริญญาภรณ์  น้อยภูธร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงจีรภัทร์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงภาวิดา  สุริวงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงนฤมล  สอนกลาง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงกังฐกาญจน์  อินพุ่ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงแพรวา  อดิษะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอุมาภรณ์  กวีชัยสมบุญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายกิตติศักดิ์  ณุวงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงสุภาพร  พลมั่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงวิฬาษินี  กระจ่างวัฒนากร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิรติกานต์  เคลือบคลาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายนราธิป  กระโพธิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐพิมล  ลิมปนะวรรณกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงพิชชาพร  พูลเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปัญจะมาพร  รัตนถิรสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงศวิตา  เงินรัตน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณัชชา  สุขทัศน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสุตาภัทร  คำสาย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงกรานต์ธิภัทร  หาญประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงพิมพ์พิภา  กริ่งดอนนอก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงรัตนากร  บุตรศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายสิรภพ  เสียงล้ำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วาสะศิริ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายพลังเทพ  ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ศิลประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายณัทรัฎฐ์  คงภักดี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงชุติญา  โสมปิ่น โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงสุพรรษา  สุนทรชัย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชลลดา  ภารา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชโลธร  จั่นพา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงธนิษฐา  จูมพะบุตร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนัฐธิชา  ทองอ่วม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ดิลกศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเอกชัย  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธรรญชนก  รัตนกรัณฑ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐชญา  ศรีโกตะเพชร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงวราพันธ์  คุณะศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขาทิพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธนณณ  ทรัพย์พิพัทไพศาล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายภัทรกร  พันธ์แก้ว โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายภคิน  ลีอนันต์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายแสนดี  เกตุประยูร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวีรภัทร์  วชีระสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายปุณณพัฒน์  ขำทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพุฒ  ระวะเปาระยะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายเอกวัฒน์  จันทร์เจ้า โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพงศ์ปณต  ฮวดตี๋ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงอาทิตยา  ศิศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงวิภาพร  บุญสร้าง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงฉัตรติญารัตน์  ช่วงพิทักษ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณัชชา  ทวีวชิรา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงณัฐชยา  เซ่งศรีส่ง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงรัตน์ธนวรรณ  มะยมหิน โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์พันธุ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงธันยธรณ์  ธรรมเมธาพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปุญญิศา  โกสีย์วงศานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพลอยลดา  ภิรมย์วัชโรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงภัณฑิลา  ม่วงศรี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปพิชญา  บุญคำ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวรรณิดา  เดชศักดา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงอโรชา  เรืองกิจตระการ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายกฤตพัฒน์  บุญมาก โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงศุภรัศมิ์  สิทธิวรรณธนะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายณัฐธวัฒน์  ทองศรีสุข โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงวีรนันท์  เสียงธนาวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฏฐ์เปมิกา  รกษ์กวีวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายธิติวัฒน์  เกตุตุ้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสาริศา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงกัลยพร  ญาณพาณิชย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายธนกฤต  พาขุนทด โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอติพร  ชวดสลุง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิชญาวี  เพ็ชรวงค์ษา โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชนกชนม์  แจ่มแจ้ม โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศุภณัฐ  เผือกนำผล โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงนัทธมน  โสวรรณะ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงนงนภัส  หาญณรงค์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายนันทชัย  ปาสาณพงศ์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกนกนภา  ธรรมเมธาพร โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงกนกพร  เข็มทอง โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐฑิตา  หนูน้อย โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายศรีภูมิ  นันทพานิช โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงพิฤดี  หทัยวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายกิตติธัช  ธราพร โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายธนดล  จิตไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายวสวัตติ์  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพิฤดี  หทยวัฒน์ โรงเรียนวัดดอนทอง 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงมิ่งกมล  ปิตาระเต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายศุภวิชญ์  แรงผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงจินตวรรณ  เวทย์ศุรกฤต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายชาญเกียรติ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กหญิงอนัญญา  ภักดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายอัครวินท์  ชำนิประเสริฐกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายณฐพล  มีเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สมานมาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กหญิงมนัสวี  มโนอิ่ม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายนฤนาท  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณิชา  จิรพันธ์โชติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงธันยพร  จิรธรรมประดับ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงนภัสพร  พิจิตรนพรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายธนภัฏฏ์  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงสุวภัทร  ภัทรกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณัฐนันท์  โกศานต์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายพีรพัฒน์  อำนาจตระกูล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายเปรื่องปรัชญ์  สุทธิวารี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กชายคณิตกรณ์  มูลชัยสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงภชร  โรจนภานุกร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงญาตา  แก้วเมืองเพชร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอาภิณญา  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีหทัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงสิริกร  ความมานะ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงภัทรกมล  พัฒนยินดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงชฎาภกชณ์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงปรียาภัทร์  มิตะมา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวรกมล  สุวัฑฒน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศิรภัสสร  ล้อคำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปิยธิดา  มหาสิทธิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายณัฐกิตต์  อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายคุณากร  จินดาศักดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงลีลาวดี  สุทำ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกานต์ธนิยา  สีมาเอกรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงสุฑามาศ  สิมะรัตนมงคล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงปุณณภา  ปราชญากุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กชายศุภิรัต  นำภา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายศิลปชัย  รตโนภาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กชายรุ่งรดิศ  อะจะระกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงภัคนันท์  นพภาลี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงณัฐพัทธ์  วณิชย์ศักดิ์พงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงณิกชาพร  องค์อักษรศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงภัคพร  ศรีวัฒนาเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายพลวศิน  พจนพิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงญาณิศา  สื่อสวัสดิ์วณิชย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงธีรตา  แดงชาวนา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุนเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายณภัทร  เจริญบูลย์วิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงจิดาภา  บัวน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงจิดาภร  บัวน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวทวินันท์  ธารศรัทธา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงชาลิสา  พรสุวรรรวงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณปภัช  ประทุมศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กุโลทัยพิภพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงศิขฎาญค์  ไวกัณสุรส โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปาณิศรา  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายนันทภพ  เอี่ยมนพคุณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์โต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายชุติพนธ์  ประดุจพรม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพัตรพิมล  ศักดิ์สวัสดิกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิชญาพร  เปรมเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกัญนรักษ์  ธัญสุทธิ์ชัชวาล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายประกาศิต  แก้วตระกูลชัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โบราณกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกิตติศักดิ์  สืบสุขปีติกุล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธิติพันธ์  ทวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฟ้าใส  จารุเกษม โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายปิโยรส  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุวิมล โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชัญญา  วีระเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชวัลวิทย์  ปัญญาดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงศิริณะภา  สุรัตน์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงพิชญ์พะงา  ปานดี โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงพณณกรณย์  ดาราน้อย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงรมย์ธีรา  จันทร์ประพาฬ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์เจริญสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธนัชพร  ทองเดช โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงเกศกนก  ชัยศิริ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงธนาพร  พิพรณ์พงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐกัณฐภรณ์  ศิริวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายจารุกิตติ์  คงรุ่ง โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กชายพลกฤต  เรืองทับ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายขวัญแก้ว  ต้นกัญญา โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพรรพัสษา  หมุดธรรม โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพุทธิชาพร  คำเขียว โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายเปรมมินทร์  ฉิมวัย โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายภัทรชัย  รัศมี โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยมาตร์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายธนเดช  ยศตะ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงพุทธธิดา  เดชนันท์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายชยางกูร  โพธิ์ทอง โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงนันทิมณ  จรุงจิตต์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฏฐชา  เกิดบัว โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงชนิกานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายพีรวิชญ์  ตันหยงมาศกุล โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กชายชนาธิป  เหล่าทอง โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายธัญพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำวัง โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธาดา  พวงนวม โรงเรียนมารดานฤมล 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชัยวุฒิ  ขุมทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงภัทราพร  คงโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงไอลดา  บัวนารถ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายภานุปกรณ์  เลิศหิรัญทรัพย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงพลอยแพรว  วนละที โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุทธประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงุสุปรียา  ใยเยี่ยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงคณัสนันท์  สุนันโฉ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงสุวิมล  สุทธิศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงธัญชนก  ดีศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงลีลาวดี  ธีระวัฒน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงสุชาดา  บุญเกตุ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงชลดา  เชื้อชม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กหญิงนวภรณ์  ช้างเจิ้น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กหญิงอินทิรา  มากศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชลธิชา  สายพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศักดารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงนัณทณัฐ  พูลบุตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ร่มเย็น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงแสงคำ  หวานแหลม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงยุวันดา  การเพียร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุชานาถ  กินิยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชลจันทร์  หอมทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายจิรา  ดำรงค์เชื้อ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายกันติทัต  จรามร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กชายพลาธิปพันธ์ุ  อินทรประสพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายภูผา  ปานเจริญกิจ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอรณิชา  ทองถม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กหญิงรติมา  จินดาพงษ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กหญิงเบญญาภา  ศิรินู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงนิชา  สุริยะมณี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายณัฐภัฏ  อินเเบน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายธาวิน  เจริญสุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายยุติวิชญ์  จาดเจือจันทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายปิยพัทธ์  กิมเต็ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายอาสนะ  สินสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายสุกฤษฎิ์  อู่วิเชียร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิดมา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กชายกฤษตเมธ  บุญยกาญจนกุล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กชายนพณัช  เจริญค้า โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพิชญา  แจ้งรุ่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอมรพรรณ  ประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กานต์ไกรศรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายสรยุทธ์  เที่ยงพิมล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายกัณตภณ  นพกาศ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กชายชนกันติ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ทอง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอชิรญา  อรรจนานนท์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงจิรัฐชญา  ธรรมิกพงษ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายณฐพร  สวัสดิ์สกุลพัฒนา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายภพธร  อนุสรณ์นรการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กชายสุนทร  เทพาทิพวงศ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายอนุชา  คล้ายสิงห์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายกฤชพล  เพชรกำเนิด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายณฐวรรธน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงศิรฌาณ์  แดงดี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายชลสิทธิ์  วันหลั่ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายนนท์ปวิธ  จริยวงศ์พรหม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายขวัญแก้ว  ศิริอุดมสิน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติภูธร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายรัชกฤต  นันทพานิช โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงมุทิตา  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายเอกตะวัน  กฤตธนเวท โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายรฐกร  ทองบุญชื่น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายจีรวิทย์  พิบูลย์ไพร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายดุลภากร  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอภิธาร  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอภินันท์  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอภิชยา  เหลืองกำเนิด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงไปรยา  สำราญจิตร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงลินลดา  วรรณสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงชัญญานุช  กุลละวณิชย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายกลวัชร  ขาวกลิ่น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายธนกร  แสงอรุณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงกีรติ  กาญจนเกตุ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายกรกฏ  โหงวเกิด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ค่ำจุน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายณัฐชนน  ชาติภูธร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายศุภกฤษ  จันทรมิตรี โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายณรัฐ  ดำรงค์เชื้อ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณัฐชดาภรณ์  เย็นจิตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงกุลรภัส  วินิจผล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงสิรินทรา  ถนอมบุญ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพนิตสุดา  ปานเขียว โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงยุวรินทร์  เหมพัฒนไพศาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม