รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญคู่ โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรัตนกร  พรอันแสง โรงเรียนบ้านช้างข้าม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายภาคิน  หอมหวาน โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปริชาด  เติมแต้ม โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายชานน  เข็มแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายจักรินทร์  รวมวงษ์ โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงมลนภา  ทองนอก โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงฐรกานดา  สมนาม โรงเรียนบ้านบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงอุษณีย์  ชุมเสนา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายพีรพัฒน์  หนูนิล โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตติพร  สุธาธรรม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายจักรภัทร  สัตย์สาร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธยานี  เหล็กดี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกรรณิกา  ผลมาก โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายกัมพล  สุ่นขจร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชลพินทุ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธนภรณ์  ฆ้องวงค์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกนกพล  สมเกียรติ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธิดารัตน์  ธนบัตร โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงไอริณ  เกิดประโคน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงคชาภรณ์  สามัญ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกฤติมา  ธนูทอง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภัททิรา  บุญเลี้ยง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบวรรัตน์  เครือสินธ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพรกนก  ชั้นเชิง โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชื่นกมล  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงนภัสรา  พวงทิพย์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเจนจิรา  แคนศรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปิยธิดา  ฉุยฉาย โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีโยธา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจินต์ศุจี  จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงมณิสร  ศรพรม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวรรณนิดา  กาบกลางดอน โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปัถวีกาญ  รอดศาสตร์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธนัชญา  เครือวัลย์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปอฝ้าย  วิเศษ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฐสุมน  มาเอม โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  ทัสสะ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ฮวนชาตรี โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงสุจิรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงปาลินี  เลาหพันธ์พงศ์ โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพชรพล  รักษา โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงปราณปริยา  มาตขาว โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริพร  เทียนแก้ว โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงศศิธร  พุทธศร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายสิทธิชาติ  ลิ้มปนะแสงกุล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายนฤสรณ์  เขี้ยวสิงห์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนกฤต  คำเหลือ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายวรวิช  แซ่เหลา โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงลลิตา  ปานนิล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริโวหาร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายจตุพล  ใยดี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพงศกร  วิเศษบุรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรพนา  กุลรัตน์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีภูมิ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธัญชนก  ชนะกานต์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเกวลิน  ใจหาญ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปรีณาภา  ตั้งมั่น โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายฐิตติวัสส์  สุขคีรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ธรรมเกษร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสทัชภง  วิเศษบุรี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายรัตติภูมิ  โชติอนันกุล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนัยนา  ศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนัชญา  อุทัยรัศมี โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัลยา  หึกขุนทศ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนันทิยา  ศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรนัย  กระต่ายวงษ์จันทร์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายสุริยัน  พุทธอุทัย โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนิภาพร  พุทธศร โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวิริญา  จุติ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนิภาสรณ์  วัฒน์วิภูเดช โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศิริพร  เกษราธิกุล โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณิชาบูล  จันทสิทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มพวง โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอารีรัตน  บุษบรรณ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  ใจปลื้ม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณัฐชา  บุญเสริม โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรดา  ปราบไพริน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกนกศรี  วิเศษ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษดา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสรวิศ  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  รุนกระโทก โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกพร  แสนสระศรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอรวรรณ  ชูจิตร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงจุฑามาส  คำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศตพร  ตะบองเพ็ชร โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธันวาพร  เรืองศรี โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญแย้ม โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวิภาดา  มาลิบาน โรงเรียนวัดโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สมตระกูล โรงเรียนวัดท่าเขา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์ปรีชา โรงเรียนวัดท่าเขา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจังคนิภา  กิจพิบูลย์ โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายนาคร  นามดัง โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายประวัฒน์  ไชยกิจ โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรปรียา  อรัญวงศ์ โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกว้าง โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธนพัฒน์  ศิริโสภณพร โรงเรียนพลิ้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายทัศไนย  ชอบชน โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนจันทร์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธนายุต  ถังไชย โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศริศรา  สำราญจิตร์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายมณีสาร  นนทะวงษา โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพีรวัส  เที่ยงทางธรรม โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกิตติภพ  แสดงผล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงลานนา  ศรัทธาบุญ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชนาธิป  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงรุ่งทิวา  วิเชียรโชติ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทรวดี  โยธิกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายธนกร  ตั้งมั่น โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคสกุล โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจเย็น โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ทวีวัฒน์ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน (ประจักษ์พงษ์วิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกุญช์  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายชุติพนธ์  กวางทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายนนทกร  คุณเอนก โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายภูวริพัฒน์  บุญส่ง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายรัษฎากร  วงจันลา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีวรรณดี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชั้นเชิง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยมงคล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศรัณยา  ปานนิยม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกัลญารัตน์  มะลิวัลย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกันยภัค  กลิ่นขจร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงณิชาดา  วงค์สุทธิ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนภสร  ผลจีน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พะนา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฌณิดา  กิชะรัมย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐวิกา  ศรีเจริญ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกรกนก  ทองทา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงสุนิษา  สมแก้ว โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายณรงค์พนธ์  บุญญานนท์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอัธฑสัณ  เอาะตะเมาะ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายไทย  เทพวงศา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายปภังกร  สมสุข โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายเกรียงไกร  อาบไธสง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายอาคม  ชัยอาษา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปณิดา  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรุ่งนภา  ผลพูล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกชนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกรชนก  ขอหมั่นกลาง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกัลยา  สอนวงษา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงวรฉัตร  เดชพิมล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณใจ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุวิมล  น้อยนาค โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายจุลเดช  ปั้นชู โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายชัยวัฒน์  สำเนียงหวาน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธนาธิป  มานอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงกุลนัทดา  ลือญาติ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนิราพร  มิตรวิเชียร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงมนธิชา  ชลมารค โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอัญญาณี  กวางทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอัญมณี  วงษ์มณี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงทรรศยา  อังคะนา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวรรณรดา  ฉิมพาลี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงธนัชญา  อ่วมอุไร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณิชาภัทร  เอียวชู โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงชมพูนุท  สุรันกูล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวรพรต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธณัทอร  เตชะดีสุขสม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภู่มาลา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวิภารัตน์  คลังทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วิทธิกูล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายชวัลวิทย์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภากร  อมรพลัง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงฐานิตา  สุวรรณรังรอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอาทิตยา  ส่งแสง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชนาธินาถ  บุญสารี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงอนัญตญา  แก้วโพธิ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงภัทรภร  ทองพิน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนภาพร  กุลฑล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวัลลภา  คีรีรักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรภัทร  สีหอม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนกร  ท่าหิน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรังสิมันต์  สาขา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพีรธัช  วันทาสุข โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสุทธิชัย  สนั่นวงศ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงพัชรภา  ทองปลาด โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมนิดา  แสนคำพงษ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผลพูล โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชาลินี  ธัญสาร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพุทธรักษา  จินดาบถ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภัครภรณ์  ผ้าขาว โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวันใส  เชียง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงวิชุดาพร  เกตุแสนสี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์เรือง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธันวา  กลิ่นขจร โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายมานัส  ชื่นยินดี โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเทพทัด  นาคแกมทอง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายเจษฏา  ซาอุไลย โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายชินพัฒน์  พุทธอุทัย โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพิพัฒน์  ปัญญารักษ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายศุภโชค  สาพรม โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุวรรณา  ลือญาติ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปตินัง โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศศินัดดา  ทวีวงศ์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีจันทร์ทึก โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสิตากาจน์  เขียวอ่อน โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวิสาสินี  บุญพา โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศัพทานนท์ โรงเรียนวัดทับไทร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศุวิมล  ลาภมาก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอานนท์  จันเจิมวงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายดนัยพงษ์  สารสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายภูธร  บุญช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงขนิษฐา  ระงับโจร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงปวรรณรัตน์  มาโพธิ์กลาง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายศรายุทธ  แจ่มใส โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายมนัสนันฐ์  แสงเนตร โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงชณิภรณ์  กวางทอง โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกัลยาณี  เอมกระโทก โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวิภวาณี  แสงเข้ม โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอริสา  ชุมปลา โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจือ โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสหชาติ  สุขเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงน้ำฟ้า  พัชนัง โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสุภัทราณี  สุริยะ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยกาศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชลธิชา  บุญเกิด โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกุลภรณ์  แสงเทพ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศิรดา  แสนพวง โรงเรียนบ้านหนองบอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกรรณิการ์  ธนะศรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอุษา  สิน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่ฉั่ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายภูมินทร์  ซิลำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายเสวี  คำสุก โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายนที  กลสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายปราบตา  เลิศไพศาลกิจ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายศิรสิทธ์  สาดมะเริง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐนันท์  ปิมปาตัน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายปภังกร  เจริญธรรม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ภูเขาคำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงตะวันวาด  นิลบัว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงรินรดา  นนทิกร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงนันฐิตา  เผือกยอด โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอธิชานัน  ผิวงาม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาบภิรมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายรามินทร์  รสหอม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญตัว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงสิรินภา  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พัดพรม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
249 นายธนวัฒน์  ดวงพิทักษ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวนราทิพย์  พวงเงิน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวดิษฐ์ลดา  เนินสถาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวสุธีมา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นายพงศกร  ใจเที่ยง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงลภัสรดา  พัสดุ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายกิตติทัต  สมบัติวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงกัลยกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงพัชริญา  เล่าเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุจิรา  หอมเพียร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณัฐภัทร  กันยะมา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงวิภาวี  สามัคคี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงธิตยา  เกษแก้วสถาพร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงวรพร  พรกระจ่าง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงสุชาวดี  กระจ่างฉาย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงอริสา  กะวันทา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายกอบชัย  ลือสถาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงสุวรรณี  คำถา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายกฤษฎา  พรมภา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงประไพรัตน์  จันทศร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงจิราภรณ์  แดงอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงจารุวรรณ  เจริญศรี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เหมหาญ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงสุภัสสร  แสงสาย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชุติมณฑ์  จัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงเพียวระยา  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอดุลศักดิ์  คุ้มหอม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสกลสุภา  โชติสุกใส โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงเกตุศินี  หนูหลง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายพฤกษ์ภูมิ  ผลดี โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุวัจนี  งามดีเจริญ โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงเฮียง  จันท่า โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนภัสสร  ผาดผ่อง โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงเกวยูลิน  ปราบนอก โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงหทัยภัทร  กุดสาร โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฐชญา  นาโสก โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงชลลดา  งึมประโคน โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปิยะวัฒน์  เตสา โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายฮง  จันท่า โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายเพ็ชรัตน์  กะหมายสม โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเกรียงศักดิ์  เทียมยศ โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐการย์  โสมนัส โรงเรียนบ้านป่าวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายปัญจพล  แจ่มอ่วม โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุสร้อย โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุตรดีหงษ์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงาสะอาด โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายปวริศ  ฝ่ายสิงห์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงวริยา  เกิดผล โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงกนกพร  ผาเจริญ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเกศริน  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงบัวบูชา  บุตรอุดม โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวีรวัฒน์  อินทร์อ่อน โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอชิรญา  ท้ายสนิท โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศิริภูมิ  งามวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายศิวกร  ต่ายสกุล โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายนิธินันท์  ทุมวรรณ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายจักริน  กระจายศรี โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายวายุ  รักษาอยู่ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายสมบูรณ์  เขมนันต์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กชายปรัตถกร  หล่อทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายพันธวัช  ปลิพรมราช โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงอริสรา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชลินทิพย์  เดสูงเนิน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทพอาษา โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรพิทักษ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเศวต โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวทัญญา  ชุณหพันธ์ โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายอานนท์  สีดาชาด โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายก้องภพ  ธูปขุนทด โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายภานุวัฒน์  เดสูงเนิน โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพลอยชมพู  ชินนาหอม โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปวีญลักษณ์  ขานจ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงพุทธรักษา  ภู่จ่า โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มหาอุป โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายพัสกร  ปลิ้มทอง โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายเจริญ  หัสคุณ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายพีรพัฒน์  คำนวณ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงบัณฑิตา  ล้วนเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายธนกฤต  ค้าผล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงขวัญหทัย  หมั่นเขตกิจ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายนันทวัฒน์  เบ็ญจะขันธ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงชุติมาพร  สรรพกิจ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปาริฉัตร  นาเม็ง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กล้ามสันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวรัทยา  ไชยสิทธุ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงวริศรา  เลิศภูวไนย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงรัตนากร  ล้วนเลิศ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงทิฆัมพร  เขานิกูล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอังสนา  ชัยนาท โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงมณทกาญ  อาษา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพัตรพิมล  ลาจ้อย โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายทินกร  สิงห์ลา โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนิตยา  พุ่มรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายบพิตร  ราชสอาด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทรงเวียง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงอรวรรณ  นุชรัตน์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอนัญพร  ดวงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพัชราภา  แสงหิรัญ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอโณทัย  สูนยอด โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุวนันท์  เขียวโต โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  ดำรงเลิศพิริยากุล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปาริฉัตร  งามทรัพย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงเบญจวรรณ  รุณพงษ์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธนกร  ค้าผล โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอธิกา  หอมเกษร โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงศศิวิมล  จำนงค์ทรัพย์ โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรทอง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุพัชชา  จันทบุรี โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนภัทร  แล้วล้วน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกีรดิต  อะกะเรือน โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายฉัตรดนัย  หะระเวก โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายยืนยัน  จันทร์กลาง โรงเรียนบ้านประตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายอัศวิน  กองคาวี โรงเรียนบ้านตามูล 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงเสียงใส  บูพา โรงเรียนบ้านตามูล 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวริศา  ทองวันเพ็ญ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายกษิดิ์เดช  หลงวงศ์ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงเปรมฤดี  คำดี โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงรุ่งรัตน์  สวนมาลา โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงสิริโสภา  ณ พัทลุง โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงสิรภัทร  ภูคงสี โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงบุษกร  วงค์ชารี โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายจิราภัทร์  อิ่มบุญ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงชญานี  ศรีประจำ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปุญยวีร์  วงศ์เสาร์ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มบุบผา โรงเรียนบ้านตามูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายจิรายุ  อิ่มบุญ โรงเรียนบ้านตามูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว โรงเรียนบ้านตามูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัลยา  ศักดิ์เนตร โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายชนกันต์  นางแก้ว โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงชนิษฐา  อ่วมรักษา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงสมฤดี  ชำนาญชล โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกรงใจ  พรเจริญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทธิสรณ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกิมเฮ็ง  จิม โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินมั่น โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่างนำ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวิชชากร  เต่าสา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนะดี  ศรีลา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกฤติน  วรุตตะโมนันทะ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายณัฎฐริน  แสนทะวงษ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนโชติ  เพ็ญสิน โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ่วมรักษา โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  สุขโข โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงรชนก  อิ่มบุญ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฎฐา  ยิ้มศรี โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุภกร  บุญลาภ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสิทธิพล  สุทธรักษ์ โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวรัชยา  วงษ์ผา โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนณี  อนุศัพท์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงดาราวรรณ  แสงมณี โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนรีกานต์  ริมราง โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงฐิตารีย์  ชิ้นประยูร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงกิตติมา  แปลงดี โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปัญญาดา  วิชัยคำจร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายปาณรวิชญ์  สุขมงคลรัตน์ โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอุทุมพร  ฉวนฉิน โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุภัทรา  อัมพร โรงเรียนเทศบาลขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม