รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกิตติ์  ศิริไสยาสน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภกร  ถนอมวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐชนน  ชากันดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอภิศักดิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนวุฒิ  สุวรรณปาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธัชพล  พุฒหล้า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณภัทร  พบสมัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายชวิศ  จินาจิ้น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปฏิพล  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรภัทร  อนุพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพชร  คงสมบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชชานนท์  ประกอบกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชานน  บุญยิ่งยงชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกรณ์พงศ์  ชวิทย์ฤทัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสิริรัตน์  สาคเรศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนพฤทธิ์  หรูเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมลิสา  ปิดตานัง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมรักษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชาลิสา  ปัจจุสานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภฤกษ์  นิลกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิริยากร  บุญแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายฐปนรรฆ์  พลับไพล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงจิณัฐสิกา  มนต์ชัยสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไหล่วิจิตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายชัยอนันต์  โพธฺ์แก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธนกฤต  ดวงพิลา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โพธิ์ทองติยานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกฤตพร  บุษบงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรพรหม  พงษ์ขจร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายภัทรดนัย  อินอ่วม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายนภัสรพี  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐวนันท์  เจริญมรรค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชอบชน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายปิยะวัฒน์  เลิศงามมงคลกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรีตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงญาณิศา  ผลอุทิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติภพ  เจริญพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภูศิล  อินทนี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชญ์สราธีร์  จันทนกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิชญาพร  พรงาม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมีวรา  พงษ์คุณาวุฒิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัชชา  ศรีหาญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงมธุรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนากุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอภิญญา  ศศะนาวิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงมณิสรา  ธรรมสวนิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชัญญา  ถาวรวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิริภัสสร  ลิ่มพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสาริศา  อย่างสง่า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัชชา  ชินอักษร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุทธิดา  เขียวละลิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงศศิภัส  ไพโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนิธัชกัญญ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงญาธิป  สวัสดิชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  โหตรภวานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธัญธิชา  อูปปรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงฬุริยา  ชูวา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงประภาวีร์  จันทิบุตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพลอยเพทาย  พลคิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศิริญญา  รอดอำพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายวายุพงษ์  ทำสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายภคพล  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายยศพงศ์  พูลพักตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายจิรัฏฐ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายวิธวิทย์  ช่างเรือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายภูวิศ  กูลพฤกษี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเมธากานต์  บัวหลวง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายจิรพฤทธิ์  นาในบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปรเมศวร์  บุญไทย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายคณพศ  อ้นชัยยะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนสร  โนนม่วง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โยคะวัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปลัดสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกวีวัฒน์  จันทวาท โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายภัทรดนัย  เนื้อทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงจิดาภา  ทองนบ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมัญชุศรี  สุริวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนวพรรษ  เพชรหลาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงญาณาธิป  เจริญทวี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนฤชล  จันทร์โสม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงชโลธร  โยมญาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงธัญจิรา  ประชุมแพทย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธนัชญา  อุระเกต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกรปภา  เพียรมงคล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  ตาหน่วย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงดุจษะนันทน์  กูลนรา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงมินตรา  เกตุโชติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงญาณสิริ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกิตติกาน  เพิ่มพูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุกฤตา  ทีหอคำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงมุกดาวรรณ  เสมราช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเรืองริน  คูหากาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุวรี  นภาลัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัคธีมา  สุรนันท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงวรรณพร  ธีราทรง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปีเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูเล็ก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนภารัตน์  ผลพฤกษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายเวโรจน์  บุญราช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายปูรณ์  ประภาโส โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายจิณณธรรม  ชำนาญศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายภูผา  มูลผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธนบดี  อุณหศิริกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายดนย์  สุติยาภรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลยไข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายกณวรรธน์  เสาวนะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายชิติพัทธ์  แซ่จู โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายกฤษพัชร  โลกายุทธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายกันตภณ  โชติสุกใส โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายศรณ์พิเชฐ  สุขล้วน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปวันรัตน์  หลีค้า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายปัณณวัฒน์  กุญแจกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอาคิรา  เลาห์ปิยะรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงภิรษา  กิจกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐชนน  ศิริพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายนฤสรณ์  แก่นอิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภากร  บัลลังการ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงอรอุมา  บัวผลิ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงธาราทิพย์  ชัยเสนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอชิรญา  ชาวนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงวินยาวดี  ผิวบาง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายธนยศ  โพธิบาย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายยศกร  รัตนะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายปภินวิทย์  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนัทธมน  แถวเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายพิพิตธน  ชาวแกลง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพัดชา  ผดุงนาม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกนกณัฐ  ตองอ่อน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศิริวรรณ  อาษาพา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงรัษฎากร  สีเผือก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงวลัยพรรณ  ทองม้วน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงนีรดา  ยาวิไชย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอรปรียา  วงษ์กำปั่น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวรินยุพา  รักษา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปวริศา  สุริยวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพัชวรรณ  ค้าผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนัชพร  กูลนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงจิรนันท์  วัลลิสุต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกัลยกร  ยุติวงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณภัทร  เจตน์มงคล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกฤติยากร  สามิภักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพรธีรา  งามการ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  ปรียานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณิชนันทน์  นิติวรรณอมร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปณิดา  นิตย์จินต์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงญาณพิมุกต์  ทวยจัด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิ่นมนัส  กุลพาณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วิลัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์วณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงสุภาวดี  อยู่เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริพร  ธัญญาหาร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีทิพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายสุทธิพจน์  เรืองคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายก้องกิดากร  ก้อนเพชร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายกิตติภณ  แสงมุกดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงอรณิชาภา  พุ่มเล่ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมศร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายบัญญวัต  สุขาชีวะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงแพรวา  ทำสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายกฤตัชญ์  ทัตตธนานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายเบญจพล  บุบผามาลา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายประพัฒพงษ์  แดงจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์ชม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายเจริญกิจ  สมตน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายกิตตินนท์  ทรัพย์สอน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายศิวัฒณ์  ภูคงคา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายปรินทร์  เมฆไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงบุษยมาศ  โชติชวาลชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสรัลพร  เรียบผา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนวพร  โกศลพิเนต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงวีริศรา  ประจงจัด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงธนภรณ์  พิศวง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงธนัตดา  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายณรงค์กร  ประสงค์ดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงสุภาวดี  สุนทรภาพ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายวีรชัย  กองจินดา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐวุฒิ  เฉลิมกิตติชัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายกฤติเดช  ธิติดุลยกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายวรวิชญ์  ชนม์ธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐกานต์  โซ่เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายธีรภัทร  สมัครพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายปัณณทัต  ทัศนา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายฉันทพัฒน์  นิลธิเสน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกิตติศักดิ์  ประชุมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสุธีพัฒน์  เจียมโฆสิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายกษิดิ์พงต์  ท่าพริก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายคุณานนท์  เจริญพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงภัคภิญญา  จันทร์ธนไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงขวัญจิรา  วัฒฐานะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงรินรดา  เมฆกมล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐกลม  เฉกแสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายปิยวัฒน์  โรจนวิภาต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธิติมา  คำสัตย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงญาณิกา  ผลอุทิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัฐวดี  อ่อนตา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณัตฐวัลย์  สร้อยระย้า โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทน์แก่น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรีประสม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงชัชชนันท์  โตมีศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงอรกิตติ  สรวลศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวิศรุตา  ผลอำพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงผาณิต  จารุกาญจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงลัลน์พริม  สุทธาทิพย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายธนกฤต  เองสิริดำรงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายภูมิภัทร  อภัย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายสิปปกร  พฤษภานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงมุกดา  หนองน้ำเย็น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงศกาวรัตน์  แต้มงาม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐชนนท์  ผิวจันทร์สด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธงทิว  อุดมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณีรนุช  เชาวโรจน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงณิชาภัทร  แจ้วประดิษฐ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพรรณธิภา  นัมคณิสรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวาสิตา  สงเคราะห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปานฤทัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเปมิกา  บุญชู โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายธนกฤต  การควรคิด โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงกฤตยา  บุญจันสุนี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงทิพย์พิสุทธิ์  เตชวัฒน์ธนสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมนพร  คงสำราญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายธีรภาพ  มั่งบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายรัฐธีร์  ทองปัญญา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุขะวัฒนสินธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงสิริจันท์  แก่นจันทน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอันญวา  สุริยะเมธี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงเทวรัตน์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงลักษมณ  แฉล้มศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนพรัตน์  วาทะมโนธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ส่องสว่าง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงเก็จกาญจน์  ภูมิเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์พันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายยศพัทธ์  ศัลยกะลิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายกฤษฎา  ผลพูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายสุทธิศักดิ์  สมครอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายวิฬิน  เลิศพงศ์พิรุฬห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธนบดี  นุชประมูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายพัทธนันท์  ทรงอารมณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายปณภัทร  วัฒนอังกูร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายวิชยุตม์  ชูเดช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายฐตน  อุดมสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 นายณัฐพงศ์  เวชมณี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พินิจคุณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวธัญชนก  นิลพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงนภัสรา  จันทร์นิภา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงนัชนันท์  ทูปิยะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธนัชพร  อุดมผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงบัณฑิตา  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสริตา  เบี้ยแก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพงศ์ณสันต์  เตียตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงนภัสพร  รักชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงกานติชา  ปริ่มผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงทัชชภร  ตั้งธนกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพอาภร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายวงศ์วรรธน์  อึ้งกิมบ้วน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงลักษณารัตน์  พราหมศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายอาเยน  เจน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขสกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชลิตา  ประสงค์เงิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงณัฐชณิชา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงนคนรรณ  ตั้งทวีสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงภิญญาภรณ์  ธนะภักดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงทรรปทอง  ตั้งทวีสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชยาภรณ์  วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายสุธี  สิทธิมาลัยรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายพิทยุตม์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวิศรุต  สุนทร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทพวรสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา  โพธิ์พูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายฐิติกร  คำคนซื้อ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภัทราวุธ  จอมหงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายจิรานุวัฒน์  โพธิผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายวสวัตติ์  สุริยวงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธาม  ระเบียบโลก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายจิรกิตติ์  อมัตวะตะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายศิวกร  สีทานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรบัณฑิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชชาภา  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงขวัญข้าว  ลัฐิถาวณิชย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกันต์กวี  หิรัญสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพลอยรัตน์  งามขำ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงนภสร  กองสุข โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนณัทชา  สินสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงรวิสรา  พานิชผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงพัทธ์นันท์  รำพึงพงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกยูรวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นุกิจ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอภิชาติ  เลียดประถม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวริศ  วงศ์สมิทธิพันธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกฤตณัฐ  นามสาร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปภังกร  สุดแดง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายชนาธวัช  วิสาวีรากร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณัชภัทรพงศ์  จิตลิขิต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายชวัลกร  ทูปิยะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพรพิมนต์  ชาญอนุวัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิมพ์อร  เอี่ยมเอกสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงฎาร์วินทร์  สุขสวาสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายกฤษฎ์  วันดี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายโชติพัฒน์  ทรงเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายธรณ์ธันย์  โพธิหัง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสิทธิพล  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอันนปภา  คำฉัตร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฟ้าใส  บุญนิธิกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวรินญา  ชาวประมง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เส็งดอนไพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงภัทรวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรพินท์นิภา  แสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายจักรภัทร  สิงขุดร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายสุรชัย  ห่วงรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอชิรวิทย์  ร่วมโพธิ์รี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภณัฐ  หมู่ผึ้ง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายอนุภัทร  วงค์แหลมสิงห์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพุดตาล  แก้ววิเศษ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวรพิชชา  ตันติวิศวกรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงลภัสนันท์  โรจวิรัลรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทะประสพ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรัทยา  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปภาวรินท์  วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไพบูลย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงรินรดา  รุ่งอร่ามศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิชญาภา  บำรุงสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายปีติกร  มูลชอบ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายชิติพัทธ์  แก้วรัก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชินาธิป  แก้วรัก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพชร  พานิชานุรักษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอานนท์  กระดุมพรรค โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ทิพโสต โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวตูม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายพสิษฐ์  สิทธิพาชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงวรรณพร  แก้วละมุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงณภัทร  นาวารัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายวารวัต  บัณฑูรรังษี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศุกลิน  อินนก โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายธนาวุฒิ  บูรพกรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณฐินี  วงษ์แก้ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกัญญพัชร  มณีเวศย์วโรดม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมศร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชชาพลอย  ชัยทวีมงคล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณปาล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกษิดิศ  วงษ์ประเวศน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสุภกร  เพ็ชร์กุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายปิยวัฒน์  ไชยวงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายจารุพิชญ์  ภิรมย์ลาภ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกลินท์  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายทัศไนย์  ผลิพืช โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชณัฐ  สาชล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภณัฐ  ขุมโมกข์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายภาสวี  บุญเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงรัศมีจันทร์  หอมสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิศรุตวงศกร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงจิณห์ณพัจน์  อนันตกฤษณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฏฐิมา  สารเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงยศวีร์  เดชบุรัมย์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเกษร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายบุลธัช  สีสมงามตระกูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธีรภัทร  ผลเจริญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายพีรพัจน์  สุวรรณธานี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกฤติมา  สละชั่ว โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินผวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจุติมน  บานเย็น โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจุฑามาศ  เอ็งสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายวรวัฒน์  ยานะ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงกมลพรรณ  โอภาษี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายปิยพัชร์  โกฉัยพัฒน์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทำสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายศุภวิชญ์  วรรณสิน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบุษญาวดี  วงศิริ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงชวิศา  เพียรสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงเลิศบุตรี  เวชศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงนภษร  สุนธนนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงสิรินดา  สิริกุล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายกฤติน  บำรุงสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สัตย์ธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงโชติกา  อ่อนโพธิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกานติมา  ฮายีมา โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสือแพร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจิรัชยา  จิระพงศ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงรัตนาวดี  บัวเพิ่ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงปวีณวัชร์  สัมเภาพันธ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัชชา  จิราษฎร์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงสาวิณี  แสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐนิชา  ชยางคานนท์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤตธนัท  ศิลาเหลือง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปุญยวีร์  บุญช่วย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอักษราภัค  ดาบธรรม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายวีริศ  ทำสวน โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายรวิสุต  ไชยศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายธนพัชร์  ป้องเพชร โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฏฐ์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายพันธุ์ธัช  แถบน้อย โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดมาลี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมรกต  สุวรรณัง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปภัสรา  จอมหงษ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงณัฐฐิญา  บุญเกตุ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงเกวลิน  สังข์ศรี โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงญาณิกา  แซ่จง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายกันตพงศ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายสิรดนัย  จงบริบูรณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายจิรภัทร  เจริญชาติ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพงศ์ธนา  จิตติยากูล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวรินทร  เฉิดฉิ้ม โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงจิราดา  ใจบุญ โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธิติมา  หมายช้อนกลาง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุธาสินี  อิ่มกมล โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฌิฌา  เรืองแสงทอง โรงเรียนสฤษดิเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณดล  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายภูณภัษฐ์  สิงขร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายปาณวัฒน์  คูหาทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายเจษฎากร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายภธนน  ชื่นอารมย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายเปนเอก  สุขสุดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายอดิรุจ  ปลอดอ่อน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายชนภัทร  อิ่มกมล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงณิชดาภา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จงอุทัยไพศาล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายเปรมากร  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวริศรา  ฉายาชวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธัญชนก  โนนสูง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงภัทรภร  บำรุงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวิชญาดา  วัฒนชีพ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศิรดา  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายคุณานนต์  กัดมั่น โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงธัญชนก  มณฑา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายพงศภัค  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายแทนชนก  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผ่องสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายภูรินท์  เทียมมีเชาว์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กชายนันทวัฒน์  ฮกมาลี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงณภัค  สุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจิดาภา  สยามไชย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายกานต์  ทิพย์สกุลเดช โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงกมลเนตร  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายอินทัช  จงใจจิตร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายภูดิศ  เฮงศิริ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายธนา  ภรพรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฏธิ์ณภัทร  เธียรวรโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายภาสวิชญ์  ยินดีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กหญิงศิวพร  พามี โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงธนนันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอรชพร  จงวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงภทรพรรณ  พลอยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงทัชชภร  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุปวีณ์  พัฒนผล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงอภิชญา  มาฆะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสวิชญา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปลายฟ้า  ลือวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณัฏฐ์  วัฒนา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนภษร  ใบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัฐวิมล  ประวัติกูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงบัวชมภู  สุขทั้งวงษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกณวรรธน์  ฉันทพิริยะพูน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายกฤตภัค  สุดแดง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายทักษ์สรายุทธ  ศรีพาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายกลยุทธ  ยิ่งราษฎร์สุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายกรวิชญ์  จันทวรรณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพงศ์พสุ  สยามไชย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายอานนท์  พานิชผล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายแสนดี  อุเทน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงตตริยา  อิ่มแมน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชญานุตน์  วงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพิชา  หลักทองไชย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกฤตพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงถลัญชนันท์  ฉายาชวลิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสิงห์ชัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชัชมณฑ์  สิทธิสารภาณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงณิชานันท์  เดิมกะยอม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเตชิณฑ์  กล่อมสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธัญธร  พันธุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเพชรทาย  แสงอุรัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เธียรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายพนิตพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธีร์ธวัช  สุขมงคลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปฐพี  ผ่องโสภา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภัทรกร  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสินชัย  ศรีอุดม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุพิชชา  ประสงค์ธรรม โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพลอยชมพู  สกุลกิตติวุฒิโชค โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ฉันท์ทัตสกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรวลัญช์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมประเสริฐสุข โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรุจิรัตน์  รังษิรุจิ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงอมาญา  การศรีทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนิก  ซึงถาวร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายตฤณ  อังศุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูริพรรดิ์  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายกันทรากร  ธนันทา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายดิฐภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสรวิชญ์  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกฤษณา  โสดา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกฤติศา  เนรัญชร โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพสิษฐ์  ไกรสรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายดุสิต  เจียมโฆสิต โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนลินญา  ศุภกังวาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชินกฤต  ชาญโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสิวารักษ์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงนัทธ์วรินทร์  มั่นศิลป์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิตตินันท์  สืบจากอินทร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายชนวรรธ  ตั้งสิริเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพศิน  ทันบุตร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธีร์ธวัช  เนียมอ่ำ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงวนัชนันท์  ล้อเธียรประทาน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงชนิตา  ชาญสำโรง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชาคริยา  ถาดทอง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปุณยาภา  เรืองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปุญชลิตา  ปรุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงแทนพร  ตาตะคุ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายวชิราวิทย์  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกุลิสราพัชร์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กหญิงประภัสสร  เต๋นเต้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงพรนภัส  ชมโฉม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงจิรประภา  เสนาสนะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรักษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศศิธร  ใจหาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีไพร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุจริต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายปัณณทัต  ภุมรากูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงสวรรยา  ทัพชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายชยุตพงศ์  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงลัลนา  ภูมิพัฒน์โยธิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กหญิงธนมน  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสวรรยา  ทองศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รักซ้อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายวรกร  อินทะแพทย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงศศิรัตน์  จงรัตนมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายศุภกร  แพฟื้น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงศิรภัสสร  แดงอ่อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กหญิงปาริชาต  เอกปัจชา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชุติกาญจณ์  วิบูลย์ธรรมกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายอชิรวิทย์  เย็นจิตรพิสมัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กชายอภิรักษ์  ยางนึก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กชายพรศิวะ  ประเสริฐ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กชายพศิน  แก้วทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กหญิงณภัทร  ราคายิ่ง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายณภัทร  พรหมคง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงนิวภรณ์  อันทรง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงไอริสา  เจริญพรรค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงมุกอันดา  งามศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงสิริกร  นิ่มลาดพร้าว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงซึลอา  โร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายจิรทีปต์  ชาวไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงจันทรัตน์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงเพ็ญรำไพ  วิเศษสังข์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภักดิ์ขันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายจิรภัทร  กิมศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายวิพลเศรษฐ์  พุ่มไฉยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงจิดาภา  เซี่ยงว่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอินทิรา  โสภา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายจักรี  ใจสุทธิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายรัชชานนท์  ปรีชาชาญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายกฤตเมธ  อมรรัตนอนันต์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายภูจิร  ยังเหลือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายธนภัทร  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายณภัทร์  บุญชุ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธารารัตน์  หวังศุภกิจโกศล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายเอกธนัช  โชติบัญชา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินก้อน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บำรุงสวน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายอดิรุจ  ศิริสุข โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงมัณฑนา  บุญธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงประกายดาว  ชมภู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายธรรมเจริญ  พลอยประไพ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงศศินภา  โสพรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปารวีร์  วิลัยแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ชูดอกไม้ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายณัฐกมล  เจริญกลิ่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงสิปปนันท์  ราชพลี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อุดมเจริญพันธ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกัณธิชา  หมอยาดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายบูรพา  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายรชต  มีมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายอัฐมัชกรณ์  สิริชนภักดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวรินทร์ธร  คารวะวิวัฒน์กุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงธนภรณ์  มะลิสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงปวีณา  อาจเอื้อ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงวชิราภร  พันธุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงรินรดา  จีนอ่ำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพันธกานต์  คงทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายปัณณธร  อัตกลับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธรรมเกษร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงแพรวตา  โชติช่วง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงฐาธิกานต์  ธรรมคงทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายศุภสิน  ศรีไกรสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงฮวน  หลิว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงปาณิศา  เหลืองอุดมชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงภัณฑิรา  สอดศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงชมชนก  ตั้งเจตน์จรุง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายธรรศ  บุญโยประการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอาวุธ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงสุชานาถ  คนไว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายสิริพงษ์  นพชัยอำนวยโชค โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญปกครอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 นางสาวณัทธนกร  ธนัตพรชวกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงณิชารีย์  เขมะกำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายภูมินทร์  โชคมิ่งขวัญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพงพนา  อานามวัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนพวุฒิ  กนกรัตน์มณี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงสวิตตา  โลกานิตย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงกิริฎา  ธรรมแก้ว โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเทวิกา  งามระเบียบ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงลักษิกา  สิงหา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายฐิติภูวดล  ลาภปริณายก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายรัชชานนท์  เวชกรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายโชติพัฒน์  มูลมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายพีระพัฒน์  วิวัฒน์กสิกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพรรณกาญจน์  วันทอง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงฉัตรกมล  คงเหลือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 นายจีรวัฒน์  สิงห์ท่าเมือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายณัฐกิตติ์  มิคะนุช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายปรเมษฐ์  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวพิมพกานต์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงวรฤทัย  นนทิกร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวศิรินภา  อรุตพรต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวธิดารัตน์  ดำรงอุตสาหกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวลัคนา  ตั้งวัฒนวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 นางสาวภวิษย์พร  ทางเรือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 นางสาวจีรวรรณ  เสนาสนะ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงทิพรัตน์  บุญช่วย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 นางสาวศลิษา  ภิบาลวงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นายชญาภัทร  จิตรสกุลเกษ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงชนันท์ธิพัฒน์  จันทรประภา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวปิยาพัชร  มิตรเพื่อนบ้าน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 นางสาวพัชรนันท์  นิสสัยซื่อ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงดลนภา  ศิริโรจน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายปิยะพล  สมใจนึก โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงศิรภัสสร  เจษฎาวงศ์เลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงลัลลลิล  สุวรรณศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงฉมามาศ  ถึงคุณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายปภางภูสิทฐ์  สาทรกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอริสา  สุวรรณเพิ่ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายมนัสวิน  จิระจินดา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธีรภัทร  ชดประสิทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัตนสิริเวช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงธนัชญา  กุฎีแดง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชลินรัตน์  เงินถ้วน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงญาดา  เจริญนิตย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธวัชชัย  วงศ์พลอยชมพู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงณัฐนัน  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายภูวดล  ทองเจียด โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงประวีณ์นุช  ตราผักแว่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกอปรรัก  อรัญวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอรณิชชา  สมบูรณ์เจตตนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายชวิน  โพธิปักษ์รักษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงลลิตา  แก้วเรือง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงมนัสชยาภรณ์  วุฒิ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประดับ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายพสธร  เล่าเปี่ยม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายรวีกร  เผ่าฉนวน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายกันต์พิสิฐ  วิสุทธาภรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัญญารันต์  ทองรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพัชร  สัจจาภรณ์รันต์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชญธิดา  โชคช่วยพัฒนากิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงญาณิศา  เขียวผ่อง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณ จัน  ตรัยศิริเจริญ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงมัณฑนา  เจริญสุขพลอยผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจอมขวัญ  วงษ์กำปั่น โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีนุกูล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขุนไชย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงญาณิศา  จีนสุขแสง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงคริษฐา  คงคาธรีกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์สูงเนิน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายฤทธิชัย  พลอาจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายอชิระ  ภู่ศรีพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงรพีพร  ภาพสิงห์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายปิยังกูร  มหเศรษฐพงษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายปฏิภาณ  มุ่งหาผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงจิดาภา  ศิวาภรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงเพชรลดา  สาหร่ายรักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายชาระติ  พฤทธิไพฑูรย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายวสันตพงศ์  นาวินปกาสิทย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงฐิติวรดา  สังฆวัตร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงภานิชา  ศุกร์กัลยา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายณฐภัทร  ศิริวิจิตรกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเจอรัลด์ สมาร์ท  เช็คลีย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจิรชยา  นิลชาติ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงวรัมพร  อ่ำศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กชายญาณภัทร  สิงห์โต โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายวรัญญู  ไชยคำ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงสุธีมนต์  เย็นทรวง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายติณณภพ  สินทรัพย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงภัทรกันย์  สุรัสวดี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจาซีล่า  ศิริชัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอลิสา  ค้าผล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงจันทกานติ์  รัตนพรมงคล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายธนวรรษ  ประสมสาสตร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงกมลชนก  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนาธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงตะวัน  มีศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงอภิชญา  สร้อยศรี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงภัทรลดา  สุขเสนา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงปรียนิตย์  ค้าพริกไทย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายนฤเบศน์  เฉพาะธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงปริชา  บุญเต่าน้อย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงศิริญาพร  ทัพรัตน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงชนิกานต์  ปิยารมย์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงฉัตรมณี  นิยมศิลป์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงภิชญาภา  สนธิโสภณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงปพิชญา  โกสุมา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงเนติพร  ชอบชน โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธัญภัสสร  ไกรฉวี โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกิจ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงอิศราภรณ์  ว่องนันทิพัฒน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายนนทิพัฒน์  พัฒนพานิช โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปานวาด  อยู่ทิม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงปาณวี  พลอยล้อมเพชร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชรวงศ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงกำลังใจ  ธรรมเกษร โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิเกตุ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงชนันนัทธ์  ช้างใหญ่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปวรวรรณ  พุทธศาสน์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงเพลงพิณ  พจน์เพียรเลิศ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงพนิตพิชา  สบง โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงเชอลิตา  บุษยะไกรกุล โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม