รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเมธาวี  โฉมมงคล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเนตรสิริ  เวชกิจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์พัชร  สิงห์แก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนริศรา  ใจร้อน โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกนกวรรณ  กองขุนทด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเขมจิรา  กันหาเรียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฏวดี  จันทราศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซงดวงดี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรทิพย์  เกตุขุนทด โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  แรกไธสง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนิตย์รดี  พิษณุ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอรัญยา  เมืองพนอม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงรสิตา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกาญจนันท์  ภู่ด้วง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่างเสาร์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิภารัตน์  ภูมิโสม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกฤติมา  อุปสีดา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พงษ์เฉย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมพา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงชาลิสา  คลังภูเขียว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายชนกานต์  ชาญชำนิ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายเชิดศักดิ์  เนื่องปัดสา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงวิจิตรพร  โพธิ์คำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเสาวภา  ทาโสม โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิยดา  แสนคำ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพกานต์  มุวรรณะ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงบัณฑิตา  คุ้มห้างสูง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกชกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐภูมิ  เดชประกอบ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณิศา  จันนทะกา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปราณปริยา  ศิวะสมบูรณ์พงศ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัชราพร  ขันทะวิชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายบริรักษ์  เจริญมี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทุมแก้ว โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรากร  นิลเนตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกิตติศักดิ์  เรืองรอง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายรรดิศ  ถนอมผล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายอลงกรณ์  เยาว์ไทยสง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ชาญสิงห์ขรณ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิกานต์  สมสี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายพงษ์พัฒน์  มัสสุ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนันทิชา  แซงภูเวียง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเจนภา  จุลนันท์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงธัญชนก  จิตรสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกรรณิกา  เจริญถิ่น โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอุไรวรรณ  สุวรรณสาร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวราภรณ์  จิตรกล้า โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุพิชชา  แสงสว่าง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงณัฎนรี  ศรีชัย โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หงษา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญอาจ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐนภา  แสงฟ้า โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงลลนา  แก้งปลั่ง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงชนิตา  สิมมา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธนัชพร  พรมณา โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนันทวัฒน์  ดอนเตาเหล็ก โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชุรีภรณ์  ทาขุลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจิตตานันท์  คงเมืองกุลศรี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงฐิติวรดา  พัชรศีรพันธ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปฐมาวดี  ชุมมุง โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปรีชาอนุวงษ์ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนชัย  วิชาโคตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธิฎา  มีโคตร โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเอกพงษ์  หอมคูณ โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงนันทภรณ์  เครือนวล โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวรัญญู  พรมลี โรงเรียนชุมชนชุมแพ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธิร์วราทร  พาเบ้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงชญานิน  แสงใส โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงจิณณพัต  โมรีย์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือสุคนธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายวิชญ์  สายบัวทอง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกนกพล  คำหาญสุนทร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงภีรดา  ทวีชัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุภัสสร  ชัยเลิศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนิชานันท์  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงโสภิดา  คำภูเวียง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงโสภิษฐ์นภา  คำมา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสิริยากร  ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสิทธาวัน  โพธิ์พันธ์ุกุล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เฉลียวฉลาด โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอภินพ  นรากรศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภิญาดา  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวรดา  โสภัณ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศรัญญา  ลุนลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชิตษณุุพงศ์  ศิริวิชัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายปรภัทร  ศรีวิไล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอิสรารักษ์  อินทรมาตย์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนโชติ  ศรีอุทธา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายอหิงสา  สร้อยคำ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายสุชาครีย์  แผ่วฉิมพลี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกนกอร  ทองที โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพัฒนาภรณ์  ลาดเหลา โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพรณรินทร์  สุนทร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพรรณสิทธิ์  สิงห์แสง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนิชาภรณ์  วรรณมูล โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาตาวี  วงหาจักร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงวรวรรณ  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ชูวิเชียร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฉัตรนภา  โคตรชัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงอารีรัง  พรมพุธข้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงน้ำฝน  ทองโยง โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงธนิตา  เทพนอก โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพูนทรัพย์  บุญเชิด โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงนวพร  แสงศรี โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  วงษ์ทรงยศ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายกิตติพัศ  วรวัตร โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชนินทร์ภูมิ  ไชยสาส์น โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวศุรัฐ  สิงขรณ์ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอาทิตยา  กินาวัน โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนุชจารี  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงรุจิรัตน์  พนะโพธิ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายปรินทร  ทองเลี่ยม โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายณฐกร  แก้วคร โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่องสมบัติ โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนุธิดา  จุฑาจันทร์ โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจิราพร  หล้าหล้ โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพุธิตา  ซอกผา โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเบญญาภา  นิลผาย โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวลินยุภา  แสนสุริวงษ์ โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพิยดา  ทองดี โพธิ์ทองหนองเตาปูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงเบญจมาศ  กระมูลละคร โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงภัศราภรณ์  แก่นพิมพ์ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตอาคะ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงนิศารัตน์  สุดสาว โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิญญา  แสนลา โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธัญญารักษ์  ลาสอน โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมวิดา  ขาวหนู โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงเกษมณี  สิงขิต โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายเรืองศักดิ์  พุทธจันทร์ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายวรัญญู  ชัยกิจ โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายพสิษฐ  ทองแดนไทย โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธรรธร  พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลหนองแก 1 ป.6 คณิตประถม