รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรภัทร์  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจักรภัทร  คะสุวรรณ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐกานต์  ไทยน้อย โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อยู่กลั่นเถื่อน โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุจิตรา  เวฬุวรรณ โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่อนสีชัย โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิณลดา  เมืองแก้ว โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอนัญญา  เรืองศรี โรงเรียนน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงน้ำฝน  ทองดี โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภัทรพงศ์  ศรีโบราณ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชลธิชา  กาฬพันธ์ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกรวิชญ์  ไปแดน โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุวิชชา  รัตนวิชัย โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธนวรรณ  สุภศร โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชรา  คุณวิชา โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชณิชา  รอดน้อย โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุดารัตน์  เรือนทิพย์ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายทรัพโยดม  ทวีชีพ โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกฤต  สมานทอง โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนันท์นพิน  ลีทะหาร โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอรุณรุ่งนภา  ชาพวงศ์ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกมล  เลพล โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเด่นดนัย  ศรีปะโค โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงรังษิยา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนนทชา  ภัทราธีมากุล โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพัชรภา  สมศรี โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงมุฑิตา  สิงพา โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมณฑิตา  พันขันตี โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภานุวัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเกษฎาพร  โทแหล่ง โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงนิรมล  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายจีรนันท์  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนิภาพร  ฐานะ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกิตติพร  โม้หนองบัว โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงเสาวนีย์  ลุนพิลา โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนากร  คำเหลา โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กุลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวิไลพร  เนตรสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรภร  คลังกลาง โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอติมา  ศรีปัดถา โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยพร โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงทวีกาญจน์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวริศรา  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายรัฐภูมิ  ชัยเวียง โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายปิยะ  เพลินจิต โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงวีรวรรณ  ชลพอง โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายภีมเดช  นารี โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกชกร  สอาดจันดี โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กชายศุภวิชญ์  พรสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายชโนดม  มหานิยม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายสถาพร  สระทองแดง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนพงษ์  นุชประยูร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายธนภัทร  หาที โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอัญมณี  เตชะมาลัยตระกูล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสราวลี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปิยะวัฒน์  สมภาร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงศิริศุภลักษณ์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนอุบล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกาญจนา  ชาธรรมา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกุลปรียา  ศิริสงคราม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงเจรัญยา  บุษราคัม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายเจตพล  พลอยเหลือง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุปรียา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปรางทิพย์  โยทะคง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเพชรพิชชา  กุลบุตร โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงไรวินท์  เหล่าสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงฐานียา  สวนสมภาค โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงวรนุช  สงพัด โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิยะดา  แสนพล โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภัสกร  หมีแสง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสรยุทธ  นาบำรุง โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายกิตติกร  สวนงามดี โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพัทธนันท์  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนริศรา  ขำภูเขียว โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเบญจวรรณ  หมั่นนอก โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฐิติพร  บุญโคกล่าม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสหรัฐ  ไชยธรรมมา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายอโณทัย  สำราญวงค์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงนิศากร  ชิตปรีชา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนาภา  เพชรคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงประกายดาว  โพธิสม โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงภัชราพร  เกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวริยา  เมืองผุย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธีนิดา  หนักแน่น โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอาริยา  ธรรมลา โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูวดล  ภูกองชัย โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนัฐธิชา  บุตนุ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวาทินี  ศรีเกตุ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรจากฟ้า  อ่วมสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพายุพัฒน์  โคตรหลักคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอมฤตกร  ธรรมประโชติ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กชายฤทธากร  หล้าคำ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์เทาว์ โรงเรียนเทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายอธิป  ศรีอุดร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพัชรพร  สร้อยทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงณัฐชนก  แทบธรรม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพีรพล  น้อยโนนงิ้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุจิตรา  รัตนัง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายวรรณภัทร  กองเกิด โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายทักษพร  ทรงพระ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพัชริดา  คำมานิตย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอารยา  โยเหลา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายวรวุฒิ  ขันทะแพทย์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสกนธ์  ทุงจันทร์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัทรวดี  คำภีระมี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐนรี  แสงสวาด โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยสาร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสลิล  มูลตรี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนภัสส์ตา  จินรัตน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชิตาภา  บำรุง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงวริสรา  ดอนอ่อนสา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอัครชัย  อำนาจ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเมธินี  สามะ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกนกพร  ทองโคตร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงศิริภาพร  ชัยเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายกรินทร์  แหลมทอง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายรชต  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ทวีสิน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุอัน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงศศิธร  มีเวียง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายภานุวัฒน์  เหล่าโกง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายธนพัฒน์  แก้วแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายฤทธิเดช  กล้วยดี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวจิรวดี  คำสงค์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงวณารินทร์  วังทองบง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวรญา  จิรวรวิช โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวสิรินดา  พันธ์พัฒน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวภูริชญา  ชารีชัย โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 นางสาววิธิศรา  กาเกษ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงอัญรัญญา  สีแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงอภิญญา  พรรคทิง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ตาดี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรแสง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงนันทิยา  ยอดแก้ว โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงมัณฑณา  ศรีชาชุม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพัชราพร  พิมพิสาร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชัญญานุช  บัวหา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐวัฒน์  โสรส โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอสมา  จันทร์ไพรสนฑ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนารีรัตน์  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปวริศา  สีหานาม โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชญานิน  บึงโบราณ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสิริพรรณวดี  เจริญพร โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กาฬพันธ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัสรนันท์  จักมานนท์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอรนลิน  เดชประสาท โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีงามเมือง โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตาราษี โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพิมมาดา  รักษาเคน โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอาทิตยา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเผ่าเทพ  บันเทา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวีรวิชญ์  สร้อยคำ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูพาน  เจริญเชื้อ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายปิติพัฒน์  ลิ่มสกุลชูโรจน์ โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงขวัญจิรา  ด้วงนิล โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงจันทิมา  นามวงษา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจิรัชยา  ปรีชา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศิวกร  ศรีรักษา โรงเรียนมนตรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ค่าม่วง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายนรินทร์  อสุรินทร์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงจิรนันท์  ใจซื่อ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จำปาแดง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปัณฑิตา  มุงคุณคำชาว โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายณัฐสิทธิ์  นาคนาคะ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงธันย์ชนก  สารศิริ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงสาลินี  หลานวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงจิรภิญญา  พรวนไชย์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปาริชาติ  ป้องเรือ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปัทมาวดี  ธาดา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายวรรธรากร  ดอนพานเมือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายสุรเสน  ราชรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายชนะชล  ศรีแก้วทุม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายณฐกร  โคตรหานาม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  ลักษณดี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงเบญญากร  เดชสองชั้น โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอโรชา  โคตรวงทอง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุพิชชา  สารภักดี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายปฎิภพ  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธรณิศ  ภูชุม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวิจิตรา  ชัยเดช โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเนติยา  มุ่งผล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนิชาภา  ชมนารถ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงพรทิพย์  แสนวงษ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนพร  พรมกุดตุ้ม โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายจักรภัทร  วงษ์ชารี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนริศรา  แก้วเก็ดคำ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรรณภา  โสทะโน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สมนึก โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงดุสิตารัตน์  ศุภโกศล โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายมิณฑ์ธาดา  จำกัดสิน โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกมลวรรณ  วิชาเรือง โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายจงชัย  โมรีพันธุ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกษิเนติ  ค้อไผ่ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐทิชา  อุทธามนตรี โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายวีระวัฒน์  ต้นกันยา โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนวินดา  คลาฤทธิ์ โรงเรียนนวลน้อยพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงต้นน้ำ  เเสนตระกูล โรงเรียนบ้านวังเกิ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงจิราพร  มาตคำมี โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลุน โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสกุณา  โนนแดง โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมันทนา  จันทะบูรณ์ โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงทิพวัลย์  หวังดี โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายชินวัตร  ชาติแพงตา โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายกฤษฎา  หันประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น