รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกัญนิภา  สุขเพีย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปัณณธร  สมพร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปรีดียาพร  กล้าจงยิ่ง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติวัฒน์  มุ่งเกิด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิย์วรา  ทองนิล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พรดอนก่อ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญญพร  รักสมบัติ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอุษวดีย์  ศรีษะเดช โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพาต โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงศิรินธร  ดาเยอ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชญานิศ  กอผจญ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชลธิชา  สอนศรี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงจุฑามาษ  โอนนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิ้งโคตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงสุจิตรา  เทศานอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงอิศรา  ข้อวาปี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงชิตชนก  ตะโย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงภณิดา  มาอุดม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวริศรา  กระโจมทอง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงเกตวรี  มาตผุด โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงพรชิตา  คำกลอง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงสุภานันท์  สุริยันต์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายนิติพงศธร  เฉียบแหลม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศิริชนก  วรรัตน์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงศศิกานต์  กระฉอดนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงดาหวัน  สมศักดิ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปานไพริน  จันทร์สมวงศ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงกวิสรา  แสงแพง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงบุษกร  อ่อนสำโรง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนภาลัย  กลพันธุ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงภาวินี  พรมนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงอินทิรา  หิรัญญะประทีป โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงชนากานต์  เหง้าน้อย โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงอารยา  อาษานอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงปิยะฉัตร  มาตย์วังแสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินทร์นอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายณัฐธนน  สีเมืองเฮ้า โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงฐิติมา  นุชมิตร โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกนกวรรณ  อานันท์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงนรารัตน์  ธรรมวิชา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงชลธิชา  โสดนอก โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายพันธกานต์  หารเทศ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วมาลา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงนิธิพร  โสภณ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายศุภชัย  ปุนไธสง โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพชรพล  พันธ์ชาติ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปวริศา  จั้นวันดี โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุหา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงนภเกตน์  หวังอาศา โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงรุจิษยา  พันธุ์แจ่ม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสายฝน  อุดมวงศ์ โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพัชนิดา  โสนาพูน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงกุลปริยา  มะโน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฐิติกา  สุขคำเม โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายวุฒิชัย  คำพิมูล โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวดอน โรงเรียนอมตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายณัฐวัชร  พระสุทา โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายศุภกรณ์  นามมูล โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายนฤเบศร์  คำราช โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงศิรินทรา  เหล่าดี โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจรรยาพร  อนงค์ศิลป์ โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเกศกนก  โคตรมณี โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม