รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธรานนท์  ลักษณ์ชยปกรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายนิติพล  นิติพจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกาจบัณฑิต  นวลพุดชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายภูตะวัน  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนภดล  พหลภิญโญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายวชิรวิชญ์  เอี่ยมไกรอมร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงแทนธาร  ศรีตภาณุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีภูวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจารุรินทร์  จันทร์สม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายทัศนพล  ใสเสริม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญวรัตน์  วงศ์วัฒนาเสถียร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัจฉราพร  นูเร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรือนเครือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปุษญา  พิศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนินกานต์  แสนพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติภพ  แตงทับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภคนันท์  จันทจิตติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีรณัฐ  นิมสันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภควัฒน์  ติมุลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงฌิฌา  มาลาสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอริสา  สาพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายจิรภัทร  อ่อนน้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายสุทธิภัทร  รักลาภเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธนูศิล  เพียยุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายชิษณุพงศ์  อัมพระรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐิติญา  งาเกาะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนธรรพ์  สินเธาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพีรพัฒน์  เลี้ยววรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกีรติ  เพิ่มยินดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายกำกับ  กีรติศิวกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายอัศวเมธ  สุตธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายณัฐเศรษฐ  สีถาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายอภิรักษ์  พร้อมพรั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายปภิญวิชญ์  ชัยดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนชัย  พงษ์เรื่อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายธีริทธ  ศิริพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายจตุรพล  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพัทธดนย์  ดงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงดวงกมล  สุณวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวิภาวี  ฤทธิหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกายา  สัจจเลิศรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเมตตา  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงมุทิตา  อนุเดชากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์คุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีมหาพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกวิสรา  กะดิรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสิตานัน  เอกสัจจา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอริศรา  โรจน์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัชชา  โชควรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิยากร  ย่อยไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภริดา  สมบัติคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอภิชญา  เต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกฤตยา  ธรรมแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปาลิตา  นาคใหญ่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายพชร  พิมพ์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรัพย์เจริญศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายวรภัทร  เดชนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายปวเรศ  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภาณุพงศ์  วุฒิเวชช์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ปริปุณณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพีรวิชญ์  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายพิชญ์พงศ์  ผิวผาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงชญานิศ  สุภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงนันท์นภัส  วุฒิวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชนาภา  เค้าอ้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนิตยา  วาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงแพรพัดชา  เพียยุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรนรากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนิลดา  พันธปรีชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายรัฐภูมิ  สหะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอัครพนธ์  สุดแท้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายชนธร  อุบลจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายชนาธิป  เรือนเครือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอุมาพร  ชาติสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงว่านเพชร  มณีวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเขมรุจิ  สุดชาดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภูรินญา  ศรีศิริรัตนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายศรัญยพงศ์  วงษ์วิลาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณภัทร  มีนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายกรวิชญ์  มะลัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสุชาดา  วิสูงเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายคมสันต์  สว่างไตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายเศรษฐพงศ์  โสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายภูบดินทร์  มีหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายรักษ์ศิริ  ศิลารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภูมินทร์  สินทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธีรพงศ์  ลู่วัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนากรณ์  กะตุดเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายเจตน์  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายวรากร  พาละเอ็น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายก้าวเกียรติ์ยศ  ไพรพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภูริภัทร  เวียงไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายบัณฑิต  สนธิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมลภัส  ตลับงา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชชาภา  คำแพง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุทธิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิรประภา  จันสด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชญาภา  มะลาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธนัญญา  พลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงจิรนันท์  อิทรสงเคราะห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสิริกาญจน์  เนตรพุกกณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงมัณฑนา  แทนวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  วรรณทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศศิธร  ดีมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิกานต์  พุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุบุษยา  ตั้งตระกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิศรุตา  กองหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงพรรณพษา  แก้วอ้วน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกิตติวรา  หงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงลลิตา  แสนจู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงชมพูนุช  ศิริรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุวคนธ์  ธรรมแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงแพรไหม  มะโนธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภูมิประวัติ  ประทุมวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสุภโชค  มาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธนวินท์  อินทร์แสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายภาณุ  สว่างโสดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจักรภัทร  แพงภูงา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปราณปรียา  คมคาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงปรานปรียา  คุณทะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิชชานันท์  ยะปะเต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปารวี  สุริโย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศตพร  คำงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิภาวี  เสียงดัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณิชา  อาร์กาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงภัทรสุดา  สาลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เทิงชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอริสา  วาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ไกรจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายเจษฎา  เจริญชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูชิตพงศ์  แก้วเสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสหพล  ผิวใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายศิริศักดิ์  ทองทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายตรัยเทพ  อารยะถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายฐาปกรณ์  งามศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภควรรณ  ฉิมสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิราภา  บุญชูหล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชญาภัค  มะลาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุชาดา  บุญเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอนัญญา  อรรคฮาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงญานิกา  ไชยเพลิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวราพร  อนักทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภัสสร  แพทย์เพียร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนิภาสิริ  กองเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัลยา  ยวงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นุกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสิริพาพรรณ  มาตรนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรัชนี  ประพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีสนั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนโชติ  หมื่นเฮ้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพงศกร  ตาไข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐภูมิ  ทองสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตั้งกุลบริบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชนันทน์  แซ่ลี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเมทินี  ขันขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนิลธิชา  ระถาวนิชย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวิมลนันท์  ธรรมธนาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ก้อนคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พลศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไสวงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายเปรมชัย  ตั้งวัฒนสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชัยยุทธ์  พิริยะกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพลวรรธน์  สิริภาคย์โสภณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายนิธิพัฒน์  พิศาลเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายจิราวุฒิ  สมมะนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนราวิชญ์  พุทธโค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายบุณยกฤต  พานิชย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายจักรพรรดิ  ข้อนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปองพล  บุรีรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายเตชินท์  แซ่อุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธัญพร  พาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงกฤติยาพร  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีนาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปาริฉัตร  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจิตรลดา  มาป้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนศิริเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงขวัญภัสสร  จำปาหอม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงทิพกฤตา  สันทิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธัญรดี  รุ่งอยู่ศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนภธร  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนรินทร  เตียรถ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวิตรา  ชมภูโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศศิกาญจน์  บัวสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หมื่นแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงภัชราพร  เบ้าโนนทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชนาพร  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัฐธยาน์  หวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงแทนขวัญ  พึ่มชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเนตรชนก  มีทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรธีรา  ทองกาสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันทฉัตร  คำภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงคญิตตา  กันชน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัชพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวิชญา  ทับหัวหนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฉัตรดนัย  โชติพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายเจษฎากร  สีดาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปรวีร์  วิชัยเนาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงไหมทอง  พีอันโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงปัณชญา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศุภิสรา  พรยิ่งเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณปภัช  รุ่งโรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริจรรยา  นาคคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงนิษฐกานต์  เสรีไชยวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัชชานนท์  เสนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภาสกร  สุขเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสุวัจน์  เฉลิมมีประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชินภัทร  บัวผาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกิตติวรา  อุปรังขานเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงเมธาวี  บัวขวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศิริรัตน์  กระพี้แดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวราภรณ์  เทียนไสย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสิริราช  ศรเทพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงจรรย์อมล  ตนทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงขวัญจิรารัตน์  ขันทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีทะจัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงศุภักธิชาฎา  สว่างไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวิชญาพร  พรมมาซุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอคิราภ์ดา  กิตติคณานุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปารีณา  จันปาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายศุภกานต์  พิลาดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิทธิกร  สายเพีย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปิยธิดา  อนุรีกษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศุภานัน  สดสายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงจตุพร  โพธิ์วงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงทิตยา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงนรีกานต์  เค้ามาก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเกษราวัลย์  พรมฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายกรวิชญ์  ศิริธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  นารี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายณัฎฐกิตต์  บัวสิม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธนดล  อ่อนสา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชนนิกานต์  ประจันตะเสน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงนันทิตา  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจินดามณี  ราชสีห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงอมรวรรณ  ปานโต โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงบุษราคัม  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกรองแก้ว  บุญภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงนารี  ชัยสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงสุทธิดา  จันทุม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสุชานันท์  ทรัพย์โคกสูง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพัทธนันท์  เนาว์แสง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายศตวรรษ  วรุณศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงแพรวา  ประนามะ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายธีรพงศ์  หมู่มูลตุน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิศนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอิ่มบุญ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงกัลยาณี  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายวีรภัทร  ทามีฮา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายนทีพงศ์  บุญราชสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายภัทรกรณ์  มณีศิริ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญยิ่ง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงอมรรัตน์  นคเรศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายนที  หวานเสร็จ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายเกิดชัย  แก้วมาลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพักตร์ตรา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงคุณัชญา  ชอบค้า โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายธนภัทร  คำน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายธนวัฒน์  มีนา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนพวรรณ  สดสายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายอนันตชัย  งาขาว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายสุรสีห์  วิไลจินดา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายสุรศิลป์  วิไลพรจินดา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงฐิตารีย์  มณีกุลจิตรประศาสน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงวรรณิภา  มินบุรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงลภัสรดา  หมั่นดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปาลิตา  ตะติฉิม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฐิตินันท์  ช่างคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายนัฐวุฒิ  เสนากิจ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายวราพล  หอมตา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศิโรรัตน์  เยือกเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายธีระภัทร์  นามมนตรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  สิงคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงอัญชลี  ดวงมะลี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงเพชรทับทิม  ฤทธิ์รักษา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธานี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายธีรชาติ  เพชรนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิริประภา  พลูเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศศิภรณ์  คบทองหลาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาณี  พิศนอก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไตรยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชลดา  สืบจะบก โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทร์มาลา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงสโรชา  พิมวิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงงามพรรณ  ประจง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสภาพร  ไชยศรี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอัญชลี  รัฐเมือง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชไมพร  ทองดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอภิญญา  บุญประกอบ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนันทิมา  พยุงดี โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัลยาณิน  วงศ์ฟู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  ชื่นชม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิไลวรรณ  รักเพื่อน โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายประยุทธ  หนูแท่น โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทุม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงมันทนา  แมค โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์จันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพัชราวรรณ  ไตรรงค์พิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายยืนยง  ภาประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปัณณธร  บังอร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอิทธิพล  สินเธาว์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกันยาวีร์  ชำนาญ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนกร  พลแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประจญ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองประทุม โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกัลยากร  น้ำจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายสุรพิชญ์  จันทะวงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปภิณวิทย์  ทองอยู่เลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกุลนันท์  สันติ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสุดาทิพย์  บุญมีศิริกุล โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญุตา  ชูสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธนัชญา  จำนงค์พิพัฒน์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปรือ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัสสร  โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอดิศร  กุหลาบ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงเกศกนก  ลำเลียว โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กระแสร์ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงทิวากร  โยธาวิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกลาณ์จะนะ  ทิพย์บาง โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนนทกร  ช่างคำ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเรืองชฏวรรณ  เรืองช่อ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงเดียลดา  ภูมิมะนาว โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงอภัชรา  สินแสง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุนิษา  สินแสง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายชัยพร  หงษา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายสรายุทธ  พุตจันทึก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายอรรถวิชญ์  ด่านซ้าย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสุภัสสร  นามวงษา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายนรา  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุไกรธิ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงไปรยา  วุฒิจีรเดช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงวรรณพร  ชัยลาภวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชาร์ลอตต์  โฮการ์ท โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายดาราศาสตร์  เจริญวิภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายกิตติพัศ  งามดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กชายนิธิศ  ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงคีตกานท์  สุวรรณลุน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายนริศ  เสรี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงประภาสิริ  ลาสกุล โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสุธาศิณี  แสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอรกัญญา  แก้วอุดม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงยุพาภรณ์  ปัญจะ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนัชชา  นามเข็ม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงน้ำฝน  เนื่องภักดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนัฐกานดา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุติ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายศรัณย์  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภควันต์  แสนเสริม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายรัชพล  พรมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายสหวรรษ  รุ้งเที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายคฑาวุธ  เสาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนวพล  โทราช โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายองอาจ  ที่รัก โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอภิลักษณ์  ปาฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐจิรา  ลำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายณัฐปคัลป์  นุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายอนภัทร  กสิบุตร โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายธนกฤต  ผาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจุฑามาศ  อัฐปัน โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพีรียา  ป่าเกลือ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพีรพัฒน์  ทรัพย์สุข โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายอนุชา  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงวราภรณ์  เย็นเหลือ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชิณณวรรธน์  ประสงค์สุข โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภาสินี  สุนทรพินิจ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงนริสา  ลือกำลัง โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริกัลยา  ประภาสพรชัย โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวริศรา  อาทนะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนก่ำ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิสารักษ์  ราญยุทธ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวารุณี  เกินดี โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชนินทร์  สุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา 1 ป.5 วิทย์ประถม