รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  สิทธิพาที โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปิยนาถ  จันทร์เสี่ยน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติวรดา  นันทสุทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กลมสอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนันทิยา  ปังประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โปธีรพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภิญญลักษณ์  พงษ์ภรณ์พัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายอมรฤทธิ์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญยรัตน์  ธันยากรวรกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนพงษ์  ไทธานี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอรนลิน  ดีมานพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายณัฏฐเอก  วุฒิเวียงธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีพลเงิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงรวิสรา  สงวนศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวรากร  ลดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายวชิรภูมิ  ไม่เศร้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศรัณย์ภัทร  วัตรงาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายภวินท์  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงแพรวา  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพงศ์  ปัฏธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสหยศ  สวศรัณยู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอัณณ์กูล  สมตัว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงญาดา  โสรธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงพรจุฬา  พัชรปรีชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสาริศา  พัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบรรณนภา  อุบลแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงแพรวา  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุรเตมีย์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์รวีวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสโรชา  มัทนศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงณัชชา  ใจกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนาตาช่า สวิตตา  ฟราย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤษฎี  พาระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายจิรภาส  ลิขนานนท์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายอัควินท์  เช้าวงศ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายณวัฒน์  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอัยยภัทร  อัครบุตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงทิพย์นาฏ  ตรีศิริเนตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธิษณาบดินทร์  ดอนสกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชญาทิศา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายคณาธิป  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัทรธิดา  ระดาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายวงศพัทธ์  กวีก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายเกียรติสุรนันท์  ศรีพลไกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุภานัน  น้อยยาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐปนรรต  อินทสุราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปภาวรินท์  สุราสา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเสาวนี  เฟื่องฟูสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชยาภา  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัทธนันทฺ์  ยะรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เนื่องแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายต่อตระกูล  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงประสิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงลภัสรดา  วรรณราชู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศศิประภา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงชญาภา  อินสมเชื้อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัณณพร  ปานสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอชิระ  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปณิดา  นาพิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิริภา  ทาศรีภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายปุณณภพ  ซื่อดำรงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกัญญารักษ์  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงศศิประภา  ทิพย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทวยคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายชิติพัทธ์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกวิสรา  สุมามาลย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายธนณัฏฐ์  วัฒนชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชลิดา  ลีฬหานาจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสัจพร  จันทะคาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  ดลโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายรวีโรจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพัทธนันท์  ศิริมาลย์กิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงแพรวพรรณราย  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์สมศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สกุลสันติรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวริศรา  สนิทนวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐกมล  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายหาญชัย  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอธิชา  ปัจจัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนิชาภา  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศุภกานต์  เอนกบุณย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงญาณินท์  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธนภรณ์  แดนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงวณัชญากาน  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณฐพร  ธีรปรเมศวร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณิชาภัทร  เวินเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัควลัญจน์  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  เอสุขจินต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกัญญวรา  โกษาเสวียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัฐณิชา  เหลาหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกฤตยา  มัคคะน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงราชิดา  รัตนวิชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายปัณญาวิชญ์  แพงจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิดาภา  จริยมานะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสิริณัฐ  ดวงประวัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายณัฎฐกานต์  ชาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธานที  นวลแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงคุณัญญา  ดาทุมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศุภิสรา  จันทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรศิกานต์  คำทอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณิชา  มหาโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศุทธิ์สิริ  แสงกระจาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงหฤทัย  ประสาทมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปุญญิสา  โพธิสาวัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชนกานต์  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงนงนภัส  จงศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงจารุชา  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสมกุลยา  อุดมพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สีหาจ่อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเศวตศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปพิชญา  ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โพธิดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิยะดา  คันชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคสู่สุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายปริพัฒน์  หวังปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายจักรภัทร  เพ็งดวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายชานนท์  วิจิตรศุภการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายสุรวิทย์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายชญานิน  ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายคเณศ  บุญโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงเลิศธนาธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธีรนาฎ  เรืองนิธิเศรษฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายตฤณกร  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายณรภัทร  จิกจักร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรินรดา  หาญปี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพิราภรณ์  คำภีระพี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวิโรจน์  ชาญชัยพิชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัชชา  จันสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุธิตา  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเดือนฉาย  ชัยรัตนวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายนฤบดิณฐ์  แสงปานดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายภัทรพล  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายญาณวุฒิ  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พริ้วไธสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงทัสวรรณ  ภูตะโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนากานต์  นุชประยูร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรัฐนันท์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายบรรณวิชย์  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายปัญญากร  สืบสำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายภูมิพีระ  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพรวิศา  ราชบัณดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กชายกฤติเดช  ชีวะโอสถ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายไชยวัฒน์  วิชัยศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายพุทธนฐิติ  มหาเปชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายพสุธันย์  พัชรพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อาจชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายณพงศ์  หลานวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายกฤตวิทย์  ลมมูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภัทรพล  พอจิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายวสวัตติ์  โชติวัฒน์กิตติกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายสุทธิพจน์  อินแบน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกีรภา  ใจกระสันต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายพงศธร  คำภีระมี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  มาเมตตา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายพสิษฐ์  ทองถวิล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เอี๋ยววัฒนะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายกฤษณพงศ์  พลวัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายก้องภพ  นามแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายธาริต  มูลพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงกมลพร  ตั้งวินิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายณัชภพ  ดุรงค์ดำรงชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกฤตชญา  ประเสริฐไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเมขลา  ภูสราญนนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายจักรินทร์  ปาลสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายวรฤทธิ์  มากึ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายประกาศิต  ดรพลก้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงภูษณิศา  ตรัสศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชญาดา  พั้วพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุวิชาดา  โคสาดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสิริวิมล  หาญจริง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายปริวรรต  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจิราธิป  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายสุชาครีย์  ดาสะอาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศศิประภา  โม้ชัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฐพัชร์  ยืนบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายอริยะ  พรพิชิตโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  ไชยเพีย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงอภิสรา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายสิรวิชญ์  เกตุดาว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฏฐพร  พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์แดง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายปวรรัตน์  ภารตุ้มเหลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐชนน  ทองไพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายเจตน์บดินทร์  เพียทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายรัชพล  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพัสกร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายนภ  อาสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายภูธเนศ  เล็กวิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายอชิตพล  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกฤตพร  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศุภนุช  วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณิชนนท์  เขียวสด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิตรานุช  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงอรวรา  รัตนพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงบัวแก้ว  สุนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงบงกฏ  ชัชวาลวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนาขวัญ  แดงพิบูลย์สกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายพัทธดนย์  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอภิสุภานันท์  สินธุมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงวรัตดิชมล  อนุประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงไอริน  บุตรแสนคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปลายฟ้า  เสากุดแคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายศิวกร  เหล่าพิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายกัลยกร  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายก้องภพ  มะลิมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงกัญญาภัส  ราชสุวอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวริศรา  ธนะเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายณัฐชนนท์  เดชนอก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงณิชารีย์  พร้อมจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายกัมปนาท  ศรีหาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายกุลกิตต์  ลาภโนนเขวา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายพชร  เรืองแหล้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงสุพิชชา  รักเกียรติ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายขจรเดช  วงศ์เกษมสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนานาฏ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายนานา  ผลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายสุรวัฒน์  บุญลือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนกร  ปฏิมาประกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายธฤต  ชนะภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายศุภวิชญ์  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายจิรภัทร  จันทรนามอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายบรรณวัชร  โสเก่าข่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงจิตภินันท์  จันทร์เหลือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณิชณภัทร  อินคะมนต์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปวริศา  งามดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพยธร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงฉัตรชนก  พุดบุรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงฑิตยา  เรืองแหล่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงจันทร์สทร  ประสิทธิ์ชยกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงธัญจิรา  ปัญญาสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงอุษามณี  สังหาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรชต  เต็งคิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุภาพร  มะลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายรณกร  นามสีลี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายกัณตพงศ์  บึงมุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนิติกรณ์  โถทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชณัฐฎา  เกษมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงขนิษฐา  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงธิตาพร  ขามธาตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศตรรฆภรณ์  แน่นหนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญรดี  หอประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพุธิตา  อุดมวงค์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนวภัทร  เสนาคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศตายุ  ดรพลก้อม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายนำชัย  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายศิวศักย์  อาจศึก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศิริวัฒน์  สังสหชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายภาณุวัฒน์  พานสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปาราเมศ  บุดดาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสกุณา  คลังบุญครอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสาธิมา  เต็มวุฒิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรชตวรรณ  โรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงรมิตา  เตมียชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนาถตยา  มาจรูญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวัชรพล  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  อินเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายกิตติวราห์  จันทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกฤษติญา  วิราศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปฏิพล  ธรรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสิริลดา  จินดา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพชรพร  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายศรัทธาวุฒิ  คงเลิศกิตติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงตฏิตา  แนบสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธีรพร  วงศ์กันทรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญาศิณี  พุทธโพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชาลี  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพุทธพงษ์  ลุนคำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชชา  นาทองห่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงจิราพร  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนิกานต์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิรดา  วรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพฤทธิพร  ดีสนิท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปัณฑิตา  ใจครุฑ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชิติพัทธ์  ฉัตรธนะพานิช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกรกนก  แก้วสมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชุมนุมราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงมนัสนันท์  มาพระลับ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงญาณภัทร  ลุนบง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายปิยะนัฐกาญ  ข้อยุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกิตติธัช  ใจศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กชายวัชรพงศ์  มหาโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายวรยศ  คำภัยวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายพงศภร  แสงชารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกนกวรรณ  โชติอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอชิรวิทย์  แผงตัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศิลป์ศรุตต์  วรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณัฐกันต์  อดิศักดิ์สดใส โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายพรหมธรรม  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกสิณะ  ช่างทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายเนตรทรดล  ผุยชา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงธัญพร  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเผ่าภูมิ  เผ้าหอม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกชมน  กมลวัทน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุภาวดี  สาอ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธีรภัทร  อัดโดดดร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนพล  ศิลาอำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายณฐพงศ์  บุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพักตร์พิมล  เทพศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงทัตพิชา  ทวีรุ่งศรีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายยุทธพงศ์  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธิญาดา  เดชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงขวัญจิรา  ประเสริฐทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงทิพย์ลัตดา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงณัฐรดี  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปิยะรัตน์  นุชชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงปภาวรินท์  ติยะโคตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนฤเศรษฐ์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายพรัช  สุรพล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวรินทร  อรรคฮาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์ประภัสร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งวินิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายนภบพิธ  เวทยนุกูล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายสุภวัทน์  คูณเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายอริย์ธัช  ชูก้าน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพรญาณี  สว่างอารม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายวิศรุต  ถาวรชินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกนกพล  ดรกันยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุชัญญา  อนุภาพไพรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชลณภัทร์  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพีรวิชญ์  วรยศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กชายเมทนี  ทองธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนนรพัชร์  โกทัญญะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปัญญาพร  ประสารฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงญาณินท์  แก้วโบราณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงภณัฐศิณีย์  ภิงคะสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงพุทธธิดา  อรัญชิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชาคริยา  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอรชพร  ชัยบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายมหัศจรรย์  แสงเชื้อพ่อ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงทภัทร  นาไสยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนวรรธน์  คทาเหม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพุทธรักษา  ประเสริฐทรง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายนภนต์  ลิ้มเลิศมงคล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนพร  หงส์วิลัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงณัฐยาน์  สีนะวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงสาริศา  อหันทริก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองศิริปิยะกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปุรัสกร  อ้วนพรมมา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ซองทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิวัช  สุภาปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายก้องภูรินทร์  มหิทธิโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงเศษวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวัชรเมธี  สำราญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายธนภัทร  โคตรโยธา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงครองขวัญ  ประสารฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายภูริทัต  วิระศร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงบุญธิดา  สุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศิวกานต์  เบ้ามูลตรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หมื่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุพิชชา  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีราทร  มุริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงสุภัสสรา  สำราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญมาน้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายสุขพัสวิช  ย่านกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภีรภัทร  ด่านภูมิพัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงภคพร  แก้วโบราญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยวรรณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกิตติ  จันทรโสภณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบุตรราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายธีรสุทธิ์  ไชยวุฒิ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงวิชญาดา  นิ่มนาง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายธนกฤต  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศรัชดล  วีรโพธิ์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชวิดา  อรุณา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจิรัชยา  นักร้อง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุธาสินี  อุทัยกัน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มุขพิมาย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายศุภฤกษ์  หาญสุริย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศักรชาติ  สารแสน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายอนัตราชย์  ป่าถ่อน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปวเรศ  วังหนองลาด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กชายนภัสรพี  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกัญญภา  เสนบี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงธีรริญญ์  ปุริสาร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายอชิรวิทย์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงเนตรชนก  หล่องบุศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภัสรา  ไกยวินิจ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพรชีวิน  ปัจจะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนิติยา  สิงห์พานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายปฏิภาณ  เจริญบุญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศิวกร  หาชานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอดิเทพ  เชาว์พลกรัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายอนาวิล  นุชชำนาญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณีแนว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกันตา  สุวรรณปักษี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชกร  สอนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายนนทโชติ  โคตรตาแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงสุพิชชาวดี  ทุมหนู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายชลชนม์  วงศ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอาณกร  พรมชาติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงวรนิษฐา  ทองดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธนวรรณ  เหล่าพันนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอรวรรยา  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงณัฐชยา  หมอแพทย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธเนศพล  ทิสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กากแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงเสาวภา  วรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงขวัญข้าว  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกชนันท์  ภูกาบเพชร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีหนองหว้า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงบุญยาพร  สีพาติ่ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงทิพาวดี  จิกแหล่ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงภัทธิรา  พาเคน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพศวีร์  ผองแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงสุลิสา  ค่อมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงครองขวัญ  ซาสร้อย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุคนธา  ผาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายบูรพา  นาคะทัตโต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงบงกช  ชัยดรุณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำสีแก้ว โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายสุทธานน  วงศ์เกตุ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสิริวิมล  พิลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวยคม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงชญาน์ณิศาสร์  ชาญประเสริญ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปรานปรียา  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงณภัทร  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอภิสรา  คำเชียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสิริยากร  โชคลา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนฤเบศร์  นาคะโยธิน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปานไพลิน  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสิทธิโชค  ทองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายบุริศร์  คะสีทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงอภิมุข  นาคหว่าง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิดาภา  ภานนท์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายกริน  นิลคูหา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงธิดาเทพ  พลบำรุง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกษิดิศ  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายนนทพัทธ์  ช่างเกวียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธรรมธร  พงษ์พิริยะเดชะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายธรรมศาสตร์  โนราช โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายภิษณัชย์  จันทร์สิงค์โท โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศิรัญญา  สังฆธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเขมจิรา  กองเกิด โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุดารัตน์  พาลีบัตร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงศุภัทรธิดา  ภัทรวงศา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงจิตรา  กิจจาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกีรติ  แก้วโนนตุ่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนสรณ์  เลิศพยาบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนกฤต  ปฎิมาประกร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศวัสกร  อรุณาเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนิจิพนธ์  หิรัญนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายศุกร์ไชย  ลีศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  มาขน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงธิญาดา  รุโจปะการณ์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงศิราพร  สังฆธรรม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนภัสนันท์  เย็นวัฒนา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐธิดา  เต็งณฤทธิ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงปวริศา  สิงหจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงคริษฐา  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสิริณัชชา  เนื่องภักดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายชยางกูร  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กชายศุภกฤต  สิริแก้วสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายกฤติฌา  หงอกสิมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงชยานิษฐ์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธัญวิสิฎฐ์  จิตรนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงกิตติรักษ์  บุตรศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงชญาดา  จันทะสีลา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิพงษ์ประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงณัฐนันท์  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงยอดขวัญ  พงศ์พิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายปลวัชร  ไชโยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปัณณิกา  พงศ์จรรยากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนลัทพร  แอมนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประตังถาโต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงถาวรีย์  พลคำแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทาเภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายเดชาวัต  มีศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงจิตตานันท์  คำสวาท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รังสีวิจิตรประภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปานฤทัย  ธงคาศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายกฤตวัฒน์  ศรีพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายภูรินท์  พิมเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายปองคุน  ปทุมธนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายภูมิรพี  โควบุตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสุเมธินี  โลมาอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศรัญญา  ปทุมธนทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงญาณิษา  โครตพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กชายญาณาธร  บุญลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กหญิงธนพร  นาใจดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงศิริกานต์  วะลัยใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กชายพชร  สุ่มมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงศศิกานต์  วะลัยใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงฤทัยภัทร  งามชัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงรมิตา  ตระกาลไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ลุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพรลภัส  พรศรีเมตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงอรจิรา  ฉิมหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงประกายแก้ว  จันทร์มหา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงเจสสิก้า  ซิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองคู่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายภูรินท์  ก้องเกียรตินคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงกฤตชนก  ขวัญกิจสุธีนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงบุษยา  ชมฮด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายสุภัคสรรค์  เพียรวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายสิทธิพร  สุระพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กชายฉัตรดนัย  รินทวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายกันต์พจน์  ปกรณ์ภัทราพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายสิทธา  คนใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายธนภัทร  โคตรพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายวรวิช  จิตตะรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงณฐพร  บารมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงอินทิพร  เอื้ออรัญโชติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กชายสรัช  บุตรวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงพลอย  พรตระกูลพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงอภิชญา  แสงมรกต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  แก้วนพจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงภคพิมพ์  เอื้ออนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงจิดาภา  ฉิมหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธนพัฒน์  ทนะกว้าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายพีรวัฒิ  แก่นตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายภัทรพล  บุญโชติศักดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงญาณิศา  ตรีสูน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศวรรยา  มะสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรนิษฐา  ไชยต้นเทือก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงเมธาวี  แลภูเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงมนต์พิชา  พวงเกต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปพิชญา  โคตรพูลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพีรชาภา  สันติวรากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศศิพิมล  แสนบน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอติพร  โกฏิมนัสวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐชา  ดำหนูไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงรัตนวดี  ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายบุณยกร  บุญกำจัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายคุณภัทร  ไชยชุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายนภัส  สมสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพีรวัส  ศรัทธาทิพย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  ศรีพารา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมดาว  ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายจักรพงศ์  สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงกมลยุพา  คีรีเมฆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กชายพีรวิชญ์  วงษาสินชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวัชระวิชญ์  สุวัตถิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ยะวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงณมน  วัฒเนสก์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายเขม  นนทภา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธนัชญา  ธิติเมธาโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายบุญญณัฐฏ์  สำรวมจิตต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงรับขวัญ  ไชยทองศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายปรินทร์  แก้วศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสุชานรี  พลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงอภิชญา  บริพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงวิริญญา  อนุศักดิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริแสงตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายพศวีร์  นานอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงศุภิสรา  เอื้อจริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายปาณัสม์  จังตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงดมิชสา  พรหมราษฎร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงธัญรดา  สุมานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงชญานิศ  การุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงกฤษฤดี  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงณภัทร  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กชายคณาธิป  ตั้งพูลผลวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงน้ำเพชร  พรหมเดชไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กชายสิทธิโชค  วรวิริยะประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายอัฑฒกร  อินทร์พรหมมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายณภัทร  จารุรัชตพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กหญิงหทัยชนก  นพเก้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายกันตภณ  ภูครองจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายพงศ์ปณต  ธรรมวาริน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กชายสินโสภณ  ตุลากัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กชายอัตภ์ศดิส  ศรีอัครวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายพชร  นามโสรส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงปภา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กชายภูวิศ  ภูครองจิตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายรพีพงศ์  อุปชิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายธนภัทร  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายฉัตรรพี  สุวรรณเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงภัทรจาริน  ซื่อตระกูลพานิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงณัฐฎ์ฎรพร  อังวราวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายเทพโภคิน  ตุลากัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณิชาภา  สัจจพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายพีระนันท์  เรืองชยจตุพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงวัณวิไล  ศิริธราธิวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอารยา  งาเจือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายณัฐกร  เลาหวณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายรุจิเกียรติ  รุจิเกียรติกำจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายพัทธนพล  ธนวิบูลย์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายกษิดิศ  กิตติวัฒนากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกันยาวีร์  พิพัฒน์ไชยศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายศุภากร  เทพรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีรภัทร  กิตติวัฒนากูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงอริสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายจารุกิตติ์  ปทุมนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงทิชา  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงปวริศา  ยศไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายชวภากร  สวัสดิ์พรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายอานนท์  โพธินาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายศุภวิชญ์  ธนะนาวานุกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพงศ์พัฒน์  นิลหูต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายธนเสฐฐ์  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนิปุณ  สิงธพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายธิปก  วันจันทึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพริษฐ์  พรรณโชคดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายวีรเดช  ตามควร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชนาธิป  สอนภิรมย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงลภัสรดา  จอมทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงวรินทร  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนรีกานต์  สุขสันติชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชลิดา  ปิติมนตรีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภูษณิศา  เอกก้านตรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เหล่าวิทวัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปุณยวีร์  จรัสศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงกิตยาภรณ์  อารีย์สมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูธนิก  ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิชัยช่วง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนพนธ์  ไชยยงยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพรรณพลอย  เลาหะพันธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงมนต์วพัทธ์  นวลจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชมบุญ  อุษณาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงประภาพร  แดงมณี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณฐนน  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชาญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพิชญุตม์  โอภาโส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
660 นายศรัณยพงศ์  อัจฉริยะภากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธัญยธรณ์  รัตนโรจนากุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงฐิติรัก  ล้วนรัตนากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงศลิษา  สารศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกฤตพร  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกฤตวรรณ  อัศวจิตต์ภักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพลอยปภัส  สินธุประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงภรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายทักษิณ  อรรณนพพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญอ้วน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงสิริญา  สินโพธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายธนสิน  เฉลิมชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วัฒนสุขชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศาสนะสุพินธุ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวศิริอร  เอื้อจริยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายธีธัช  วิษณุโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายจิรวิชญ์  ชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธนภร  ตั้งวงษ์ไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงญาดา  ประฏิภาณวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุริรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายณัฐภัทร  ภูแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายจิรภัทร  ธระเสนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กชายพสชญัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตรชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 นายณัษฐพงษ์  เธียรเชาว์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงอัครมณี  รอบรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปราชญา  พรหมศร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายปัณณสิทธิ์  หิรัญอมรภาคย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงภัสสร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพีรวัส  จิตสันติวรรักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายชนาธิป  สมบัติทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายศุภกฤต  กันตสุสิระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายปัณณวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายภูวนนท์  ชัยชนะอุดมกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายนภัส  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงนัชชา  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายจักรภัทร  ทุติยภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายเคียรี่ คามิน  เพิ่มสินทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายเอื้ออังกูร  เหลืองอุบล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายอินทัช  เจริญครบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายศิรเมศร์  พูนสินฐิติบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 นางสาวสุชญา  ธรรมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงสิริรดา  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงธีริศรา  วัฒนวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริศรีมังกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายชยากร  วัฒนวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายณัชพัฒน์  คทาเหม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายนิติพนธ์  ทองเครือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงรวิษฎา  ศิริแสงตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงเกวลิน  สุจริตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายวงศ์วริศ  ทิพย์ธนากานต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทรงชัยสงวน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณฐนพ  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงรมิดา  พลดงนอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชัญญา  สาวิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายกิตติพัฒน์  เหล่าเลิศวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงสวภัทร  ปัญจมาตย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงญาณิศา  สุภัควณิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงญาณิกา  เซียวศิริกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายสรวิศ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงพีรยา  ใจแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 2 (อนุมัติ) ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงเบญญาภา  บุตรศรีภูมิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายชนน  ประภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายกรกฎ  สุภัคชูกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงรชนีกร  พรมทา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงโชษิตา  โชติจิตร์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายกฤติธี  สารขันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กหญิงภัทรศยา  ขันทะชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กหญิงภัคจิรา  แก่นหามูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกชกร  สีโนนแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายชัยศุภกรณ์  มาพร้อม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายโชคมงคล  ทองนาคะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายธนโชติ  กิมสันติสุข โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กชายวิริทธิ์พล  พลสงคราม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แก้ว โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายชัญชกร  เทียบกว้าง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงปารวีร์  สุปัญญา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กหญิงเบญจพร  ชาวเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงธันยาพร  โคตรศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพัสภรณ์  ยับ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กหญิงปราณปริยา  ขุนราช โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงฐิติพัชร  เกษร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงปกาภัทร  ดาวยันต์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงสไบทิพย์  ปัตตาเทศา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกฤติกา  มั่งมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงภูริชญา  ซาซุม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายภาคิน  ชินเสนา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงกิตติยาดา  อัตตโน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงมานิตา  หีดขุนทด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายภชรพล  ภูหนองโอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายศุภวิชญ์  บุปผเวส โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายพิสิษฐ์  ฤทธิชัยกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงวิภาวี  อธิกะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงคิรากร  ดีอันกอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายจักรกฤษ  นามจูม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงธมนวรรณ  ญาณกิตติ์กูร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายวิชพล  ผึ้งสว่าง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายธณรัฐ  สุวรรณแสง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  สุดเพาะ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงศิริขวัญ  นาสำแดง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายวริทธิ์ธร  ลิขิตวงศ์ขจร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปาณิสรา  คชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงอรอาภา  เหล่าชัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายชลธาร  กาสี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงณัฐระวิ  เสงี่ยมกลาง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงญาณิศา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงสถิรดา  กรอนโคกรวด โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาบุญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงมุฑิตา  หมู่บ้านท่า โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงปภาดา  เกิดนาค โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงธนัสสรณ์  เตชสิทธิสุนทร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงธนัญชนก  ขุนน้อย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายภัทรกร  ขันทองคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงประภาศิริ  สุภาพเพชร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสุรัสวดี  สุวรรณสม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงนภัสสรณ์  โพธาคณาพงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงธัญพร  กระแสเทพ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายธนดล  วัฒนกิติกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงกชพร  อ่วมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงอวิกา  เชื้อบุญมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กชายสุดใจ  ศิริวิ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อันชรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงนภัสสร  ชำนาญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนลินทิพย์  รักษาเคน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงกิติญาดา  เหลาเกลี่ยงดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายธีรปกรณ์  ทาแว่น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายธีรัตน์  ปุตุลง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กชายขวัญชนก  เชาว์สกู โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงณชลนิภา  ดาบบัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยธรรมมา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วสาร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพัฑฒิกา  สมานุหัตถ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงญาดา  ณ ระนอง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงธีรดา  ประจันตเสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสิทธิพล  พัฒเพ็ง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายศุภกร  สีหาจ่อง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงนิณาดา  ราชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงตฤณญพร  เหิมทะยาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  มหามาตร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพัชรพร  เถาว์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปภัสรา  โคตรโสภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายจักรกฤษณ์  เหล่าหอม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุภา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายศิวนาถ  กลมลี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายณัฐชญานนท์  คณานันท์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจักรินฑ์  เสนาสุ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกฤติธี  น้อยน้ำคำ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายชญานินท์  จรทะผา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐธิดา  กุสลจีรัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์งาม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงเขมมิกา  อภิสกุลชาติ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ประจวบมอญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกิตติทัศน์  น่วมโต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐชานันท์  วิเชียรแสน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงบุญยรัตน์  สร้อยพาน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกรวินท์  วรรณศรี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงกิรณา  หิรัญถาวร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายโสภณ  รัชโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายพีระ  ศิริมาลา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอภิญญา  โคตรลือชา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายกฤตยชญ์  เจริญมี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกาพย์สกุล  กาพย์พิกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริเลิศธีรกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงณัฐวดี  เดชโยธิน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ช่วยหาญ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงภัชราภรณ์  พระเมือง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงอุษา  คุณกันหา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวริษา  ด้วงนิล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายศุภวิชญ์  ลีกา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กชายอภิพัฒน์ธาดา  บ่อไทย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงสิรดาวัน  จำปาศรีขวัญสกุล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงณัฐนรี  สีวันดี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนิติธร  คชรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายตะวัน  วิริยะประจักรกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายวชิระ  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายรัชชานนท์  นีละสมิต โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงฐาปณีย์  สว่างวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกัณยาวีร์  วัชเรนทร์สุนทร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงเมธาวี  ทายัง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธมกร  วรวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงชญานิศ  จันทะเริง โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธนพร  นิลสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกิตติ์ธวัช  บุญทศ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายดนุพัฒน์  พลกอง โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายวัชรภัทร  ไวโสภา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายยุทธภูมิ  สะท้านบัว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายวสิษฐ์พล  สีละพันธ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายอดิเทพ  สร้อยมุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายกันตพงศ์  คงทรัพย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายธนัสสรณ์  โค้วศิริกุลกิจ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายธนภัทร  ผาบุญมี โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายสิทธิกร  เมืองสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายปุณยวิชย์  ศรีพิพัฒนากุล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โทอุดทา โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์  ชาบัว โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงคณิศร  ยอดเพ็ชร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงจิรประภา  วงศ์งาม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงบุญญาพร  เจริญสุข โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงสิริวรรษา  จันทร์ดก โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงสิริอาภา  สีหมื่น โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญศักดิ์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์อนันท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงผริตา  สุนีย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธัญญชนก  คำภิรานนท์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงฟาติมา  สายธนู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กหญิงอนิสสา  ร้อยเพีย โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงณัฐทาดา  นามวิจิตร โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงอัปสร  มณีแจ่ม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปวริศา  จันทร์หนู โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงไปรยา  โป๊ะประนม โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แมตแมน โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงปานิสรา  จิตรพิไล โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงอัญมณี  เลิศเกียรติภูมิ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงสุรัสสวดี  พยัฆชาญศิลป์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายวัชรวิศว์  น้อยเมล์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายฅฑาวุธ  คำบุศย์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อักฌราศิวะโรจน์ โรงเรียนสนามบิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายชยนันท์  งั่นบุญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายกฤตย์  กนกานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายก้องภพ  เริ่มรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายธีมากร  หลักคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายธนากร  ภูโคกยาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายอภิรักษ์  พุดซ้อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายจักรพันธ์  อ่อนสลุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายปริณ  ปริบุญณะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กชายวิธวินท์  ชฎาศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายพงศกร  คำสีโห โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายธนภัทร  เพ็ชรศรุกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วิเศษศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายกร  สุรังค์ประภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายภูริภัทร  โมกัณฑ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธนภัทร  ศรีอุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายธาวิน  พรหมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายพุทธิชัย  สิงห์คำป้อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายณชพล  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายเผ่าพันธุ์  เทียมทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายธนาเดช  บรรเทาทึก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายธีระชัย  ศรีทองอร่าม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายธนโชติ  นามศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายพงศธร  พวงคุ้ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กชายณัฐภัทร  ขวาขุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กชายภาณุวิชญ์  มาตรนอก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กชายประกฤษณ์  บุญบู้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กชายโรบิ้น  ทองดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายอนุพงศ์  แก้วศิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายเทพวารินทร์  บัวพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กชายเศรษฐพชญ์  ศรีพุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
918 เด็กชายปาณรวัฐ  หิรัญยุทธวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายพีรพัฒ  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กชายพงศกร  แพนดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายชนกภัทร์  หมอดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กชายสิทธินนท์  ผายพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายสุวิจักขณ์  พิมพ์แก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายวชิรวิทย์  ขาวพราย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายสิรภพ  ลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
926 เด็กชายนิติธร  จันทรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
927 เด็กชายเกรียงไกร  พังทุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
928 เด็กชายธนายุต  ดวงสุดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
929 เด็กชายธนาพล  งามนิวัฒนวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายปรเมศวร์  แพงงา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายกษิต์เดช  ธนะสูตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
932 เด็กชายอภิวิชญ์  ไชยทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
933 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรแดงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
934 เด็กชายศักดินันท์  ชำปฏิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
935 เด็กชายสหัสวัต  อารีรอบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
936 เด็กชายสิรวิชญ์  วัฒนวิจารณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
937 เด็กชายสรทรรศน์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กชายพรรณวัชร  อมรพงษ์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กชายสรวิชญ์  วรามิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายอนาวิล  อุทัยสาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กชายปารเมศ จัสติน  เรน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายศุภวิทย์  มิตรมาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กชายวชิรวิทย์  สายระดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายอภิวิชญ์  เอะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กชายธนพล  ผาบสิมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายณฐกร  สีเทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กชายรัชชานนท์  สันทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กชายธนพนธ์  ระไวกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายกิติพัฒน์  เธียรนิเวศนื โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
950 เด็กชายชยพัทย์  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
951 เด็กชายคงภัทร์  โพธิ์หล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายอภินันท์  วิศุภกาญจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายศิฬาดญณ์  วชิระพัฒนพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายสรุจ  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายณัฐธีร์  โชติปรีชาธนานันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายพลพิชัย  แตงอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายภัทรพงศ์  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายภูผา  ประเสริฐศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กชายวสะ  ทักษิณพิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กชายอธิป  ภูมิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กชายพายุเทพ  ไชยเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายชัยวัฒน์  เสนาวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายภคพล  อยู่ยืน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายณัชพล  ชัยน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายพลกฤต  พิมพ์แก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายนนทพัทธ์  มันตาทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายกรวิชญ์  พลรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายปภพ  การดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายสราวุธ  ธัมมทินโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายอภัย  อ่อนคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายชวกร  ฤทธิธรรมกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายรวิภาส  ชินวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายสุเมธ  ตั้งพลสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายญารวิทย์  พิชญกุลมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กชายธนกร  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายสรายุทธ  สิงหชารี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายณัฐชนน  เตชะนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายพลวิทย์  รอดเจริย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายปิยวิชญ์  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายภูมิบดินทร์  กิจเธาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายทศพร  หนูพิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายจิราธิป  ชัยบัวลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายอินทนนท์  หิรัญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายศิลปชัย  มาตรโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กชายคาลวิน  แมคอินทอช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายจิรภัทร  รุณยุทธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายชินพัฒน์  สุวรรณโสฬส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายธีรภัทร  ภูดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายวัชร์ธนศักดิ์  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายทศวรรษ  จำปางาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายสิริมงคล  ฤทธิ์กำลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายปุรเชษฐ์  เทพพระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายชลชาติ  ศรีบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายจักรภัทร  เรืองสุขสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายธนเจต  จำเริญไพบูลย์ผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายสรรพวัต  วิชาผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธีร์  จอกสำนัก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายพบพริษฐ์  อรรคพิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายนพวิทย์  ศรีกุลโรจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายปัถยธน  เชียงเหงี่ยม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายพงศกร  ลีโครต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายนิธิกร  พาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายแอนดรูว์  ไฟร์อา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายธนกฤต  ขนันไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายธนภพ  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงวิภากรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงวีรญา  แก้วกันต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศศิวิมล  ประเศรษฐสุต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายธนโชติ  สิงห์คำป้อง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายสรวิศ  นามวงศ์ลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายณัฐทัต  เพ็งทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายณัฐดนัย  อุดมชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายภัทรพงศ์  ไหลไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายนพรุจ  อินพิกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายรัชพล  สอนไชยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายจิรัฎฐ์  แก้ววรรณา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายชณภัต  งวงชัยภูมิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายดลธรรม  แก้วจันดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายศิรวัฒน์  มนตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายสิทธิชัย  อึ้นนวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายอนาวิล  สุวะมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายภูมรินทร์  คำภวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายยุติธรรม  ปะบัวบาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายฉัตรบดี  ดอกบัว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายรัชชานนท์  คงธรรมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายพันธการ  อันทปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 นายณ เมฆินทร์  อุ้ยปัชฌาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายสุรเสน  พรหมลาศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 นายกษิดิศ  นามหานวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วาณิชเลิศกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภาวระวรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พรมกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธัญชนก  ชมภูราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงวราลักษณ์  ธงไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงจิรฐา  จันทะไพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงบารมี  พิมหานาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงวณิชญา  ตรงใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยตวีมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 นางสาวสุพิชฌาย์  มีพูน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายธนภัทร  ธนาสว่างโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายภัทรพล  ศรีใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายณัฐภูมิ  เจียรวาปี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายพันธมิตร  วริสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธนภัทร  ศิริคะเณรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายพัชรวัฒน์  นิลจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายพีรวัฒน์  พัฒมะนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายฤชากร  ปริญญาพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 นายนิธิพัฒน์  อินทร์ศรีเชียงใหม่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายพีรายุ  กาญจนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายวุฒิภัทร  แสนวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายอดิศร  งามพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายศุภกรณ์  ซาซูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายกิตติชัย  เมืองสนธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายกิตติโชติ  เมืองสนธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายพงศกร  ทิพยดารา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายทรงพล  ลาจันนนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายปฎิภัทธ์  จันมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายสันติภาพ  สุขชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายพงษ์เพชร  พื้นดอนเค็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายศุภกร  โพธิ์ศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงขวัญชนก  คำหว่าน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงชนานันท์  ขัติยะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงสิริณภา  อดทน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงธาริดา  จวงอินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวรนิษฐ์  จิรสมบูรณ์ยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงรุ้งญาดา  อินทร์คล้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพัดชา  ไชยคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐนรี  ต้นแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงแพรลดา  อ่างเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงณัฎฐกมล  มีถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกันตวิชญ์  อินธิเสนธนโชค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายสุวิจักขณ์  พูลเกิด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายธนวัฒน์  มโนกิตติพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โคตรโย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายศิริวัฒน์  ศรีวะรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายธนากร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภราดร  สมบัติโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายกฤษติกรณ์  เชื้อสาวะถี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายธนโชติ  เทียนทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายวรภัทร  แถนสีแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายพงศธร  อันตรเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายก้องภพ  ภูสีดิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายภูมิพัฒน์  พัชรเลิศพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายปิติพล  หัสรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายศุภกร  อัฒจักร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 นายกฤษดา  ดวงแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายเกียรติภูมิ  ใจซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายนวฤกษ์  มหาไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 นายพิชาญยุทธ  ศราวุฒิ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายอัครเดช  ดิษฐ์สระน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายจิณณวัตร  พันบุญมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายวรวิทย์  เชี่ยวทัญกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายกรุงไทย  ชัยมลคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายพงษ์พัฒน์  วัชโรดม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายพีระพัฒน์  ทองอุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายเลิศวรรธน์  หงษ์อาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายพุทธิพงศ์  เสนาเพ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายณัฐวุฒิ  พริ้งเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายกิตติธัช  กลัดกันแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 นายดนุสรณ์  นวลละออ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงนิศรา  แก้วโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงสุกัญญา  นาคราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงอิสราพร  ลุนพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงพรชนก  สุขสุเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงวราภรณ์  ดอนพันพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงธนิฎฐา  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงชลลดา  ศิริวัฒนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงอภิชญา  ทาคำใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงอนุสรา  ทองสืบสาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงวรัญญา  คำอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงชลพรรณษา  ปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงศิริวิมล  สุภาพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1114 นางสาวนภชล  ปัญจะมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงวิรัญญา  ชมภูราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายชนาธิป  จรัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 นายพีรพล  สุดกู่ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 นายเกรียงไกร  ชัยศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 นายเอกรินทร์  เลิศอัศวพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายณัฐวัตร  ทัศนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวรากร  ดำรงศ์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 นายจักรกริช  แสนสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายนิธิพงษ์  พรมตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นายธนสาร  อิทธิสัมพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นายภากร  สุรพงษ์รัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายจิรภิญโญ  จิรไพศาลสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายวีระพล  จำปาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 นายเทพประทาน  ศรีกะพา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายสุชล  ทนก่ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายอภิสิทธิ์  ขวาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กชายชนะชัย  ชัยรัตนสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายเดชณรงค์  จันทาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายอภิวัฒน์  สุตันติราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 นายวรท  พลนิกาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1135 นางสาวเกศสุดา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 นางสาวรุ่งฟ้า  ออง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 นางสาวปภาวรินทร์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 นางสาวสุจิตรา  คุณแรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 นางสาวศุจีภา  ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 นางสาวรติมา  กุศลชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นางสาวณัฏฐนิช  บุญโนนแต้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 นางสาวปภาวดี  มะณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 นางสาวธนารีย์  โก๋กลิ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 นายปรมี  เย็นศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 นายศุภโชค  วงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 นายทักษ์ดนัย  แก้วธานี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 นายอิทธิพัทธ์  เซียวกุลธวัช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 นายจีรภัทร  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 นายฐิติวัฒน์  ศรีลครเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นายศตนันท์  สันติภพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 นายภูมิ  อังควิศิษฐพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 นายณรงค์ศักดิ์  ณ รังษี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 นายศรายุทธ  หอสกุลไท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นายธนบดินทร์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นายติณณภพ  อินทร์วิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นายภัทรพิสุทธิ์  โคตรบรรเทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นายวงศธร  อ่อนสลุง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นายฟิลิป โอเว่น  โรมาราออค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายธีรวีร์  ศุขไพบูลย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นายอภินันท์  สุขสมพร้อม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายศิวกร  เหล่าวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นางสาวปาริตา  ศิริเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 นางสาวสุพิชชา  พลจัตุรัส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวอลิชา  กงภูเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 นางสาวธนิษฐา  ศรีแพงมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวอัญชรินทร์พร  สายจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวกานต์ธิดา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวสุจิรา  จิตสูงเนิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาวศุวราภรณ์  นาบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวนุชรวีย์  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 นางสาวโสมภิชญา  เนาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวจรรยพร  พริ้งเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายศุภมงคล  ปัสโก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นายมหาสมบัติ  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นายนพนัย  ปะเกล็ด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นายพงศธร  พันธ์คุ้มเก่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นายณัฐรัชต์  การดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นายภาณุวิชญ์  ฉายเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นายธีรเมศร์  ส้านสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นายภคภูมิ  ศรีนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวการามานา  หอมหวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 นางสาวเตชินี  สิงห์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวพัชรีพร  ครุธติ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวสุภาวดี  นรสิงห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวธนิศา  จันทิมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวกฤตยา  ถวิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นางสาวพรนภา  จักรคราม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวจิรนันท์  วงษ์กระนวน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวภัคจิราภรณ์  หารจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 นางสาวพัชริดา  สิมหลวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นางสาวตะวัน  จันทวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นางสาวอภิชญา  กุนกันไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นางสาวธานียา  ขันใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวดวงกมล  ถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายมาตุภูมิ  เทียมทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นายชาคริต  จันทะรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นายนนทพัทธ์  ประจันมวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นายวงศธร  ชุมแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นายรัฐนันท์  ศรีกิจพิพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 นายจิระเกรียงไกร  แสนยาโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นายสุทธศลักษณ์  ชูศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นายวรวุฒิ  สีดาเกษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นายสิริโรจน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นายเจษฎา  วิชาผา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นายวันรพี  พูนหล่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นายฐกร  วินาลัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นายศิริอารยะ  บุญหลายลำเพย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นางสาวชรินทร์ทิพย์  อินทรมะณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวนราทิพย์  พีบุ้ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวกิตติวรรณ  อานจำปา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวณัฐนิชา  สายาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวณัฏฐิตา  คุณโกทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวมนฑิรา  พรหมพุทธา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 นางสาวภวรรณา  คำยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวปรารถนา  แสงตะวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาวอารีรักษ์  ฤทธิยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวธมลวรรณ  ภาณุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวณัฐกานต์  หนันต๊ะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นางสาวนรินทร  พลเชียงสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวภัทราวดี  โชคชัยมงคล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 นางสาวจันทับปภา  มะณีเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาววิสสุตา  พนมวัฒนศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 นางสาวณัฐชยา  ปรัชญคุปต์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวอรยา  ศรีน้อยขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายจักรภัทร  คุณาเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายรัฐพล  อุบล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายภัทรพงศ์  อันทะสีดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายแก้วมังกร  สวนเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายลภณ  บุญสนอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปุณณวิช  สุรารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายภูดิท  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายปรมินทร์  ชารีเอ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายชยางกูร  ทาเชาว์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายทะสึยะ  หงษ์คะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายสิริวัฒน์  มหากิจสิริภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายธีรภัทร  เตชะชมภูเวทย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายสุรสิทธิ์  ปะตังเวสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายชยพล  โรมจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายปวริศ  ปลัดศรีช่วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายบัณฑัต  เอกกัณหา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กชายธราเทพ  คำเพชร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงพระเพื่อน  สุตันติราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปริญญา  นิลนารถ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีพุฒทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงปิติมาพร  อึ้งปิติมานะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงลภัสรดา  เสริมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงมนปริญา  ทองโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงศิริวรรณ  ลาสองชั้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงพงษ์สุภา  ตรีเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงชลลดา  ภูมิบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงธณัญชิดา  ผันสำโรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงกฤตติกา  จำเนียรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงรลัญรร  ลิ้มมหาคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงปริชาติ  ถีทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงทัตสรวง  ผลผาสุก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายชญตว์  บูโฮม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายวิทวัส  บุญรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายชาตรี  ตะวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายณัชดนัย  พลละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายพิชัยพล  แตงอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธนกาญจน์  นามตาแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายอภิสิทธิ์ แอร์ริค  เวอร์นอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายจรณ์  สิทธิองอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายคุณากร  ศรีพลชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายนันทวัฒน์  เลพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายวิทวัฒน์  เลพล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายโจดี้  คาเมรอน เฮล็อค โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายธีรภัทร์  สมแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายธีรศักดิ์  ระวังชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายสรไกร  ภูลอยดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายภูรินทร์  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายชนินทร์  บุตรศรีชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายอัคพงศ์  พิมลศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายปฏิภาณ  สิงห์สุวรรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายธนายุทธ  สีแก้วน้ำใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายธนธรณ์  โทธุโย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายกฎสพล  แก้วน่าน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายพีระเดช  กนกกาญจน์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงศันสนีย  โพนยงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ภูแลนช้าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงฉัตรมณี  ชัยอุดมทรัพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงนพธีรา  ราศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงอุทัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงอติกานต์  โชติกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงสมัชญา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงธนันท์ลดา  โชติศิริธนาวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อภินัยนุวัฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุทธิโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงภูริชญา  รัตนขันแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ขำเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวานิชวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงสมัชญา  ยศกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กหญิงภัครมัย  เดชบุรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กหญิงวฤนดา  โคตรเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงไรแอน  วิลเลียมส์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงอินทิรา  อุดมศักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายวรากร  พรมนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายมหธร  ดุลยมหากำธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายแมทธิว  สตีล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายธนบดี  อ่อนน้อมดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายพงษพัฒน์  ลีนะศิริมากุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายทองพิทักษ์  สุวรรณภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายภาคภูมิ  ภู่พุดตาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายพัชร  จันทขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายวรวลัญช์  โพธิ์เหลือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายอุดมศักดิ์  แมตแมน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายมงคล  เก้งโทน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายพงศกร  คูอุดมเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายทักษ์ทัตพงศ์  กล้าหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายโจนัส  พันธ์ประทุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายสรวิชญ์  แม้นดินแดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายธันยวิชญ์  กลิ่นหวล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายธนิสร  เถาโต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายโตยธร  คำแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายรชต  เปศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายชยาศิส  ศรีบ้านบาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายภัคพล  ความหมั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงปาริตา  คงเพ็ชร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กหญิงวรรณภา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กหญิงชมพูพาณิชย์  คล่องใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กหญิงมอลลี่ แคล์ร  ออเชิร์ด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กหญิงปวรรัตน์  คลังเพรช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงชาลิสา  แจนโกนดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงตัสมินทร์  หม้อน้ำร้อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงณิชานันท์  วันสืบเชื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์ภูลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงสาลิณา  ซูงิยาม่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงเพชรชมพู  สมิธ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์จิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ผดุงกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงจิตรลดา  นราพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงวิชญาดา  สีจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงปาลิตา  ปานพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงสุภมิตดา  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงเมธาวดี  ปราบโจร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กชายพีรพล  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายวชิรญากรณ์  แก้วบาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายชัยสิริ  ชุมแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กชายนัทธเศรษฐ์  ว่องไว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กชายพลับพลากร  พรนิรันดร์ภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กชายณัฐชนน  พรหมถาวร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กชายเหมพิมล  แพงโน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายธนกฤต  ซองรัมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายศุภวิชญ์  อิ่มปาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายนภศร  สุรพงษ์รัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายปวริศ  เฮ้าบุญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายนวพล  ยศปัญญา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายนครินทร์  จำปาโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายชัชวาล  หนักแน่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายสมภพ  สุวรรณทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายโชคอนันต์  สาตื้อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายตรีวิชญ์  ภักดีศุภผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายทัตเทพ  ชินบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายทัตพงศ์  ชินบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายวัชรพล  นวนคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายดรัณ  สุตันติราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายณัฐวิทย์  พริ้งเพราะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายพานทอง  พุทธสอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายอดิเทพ  รัตนรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายนภวิชญ์  จันตะแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายนนท์พิสิฐ  ทวิเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายพิชชากร  ภุนาแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายวีรวุฒิ  โสมาบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรสานาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายธนัช  สิงหพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายณัฐชพงษ์  ขำศิริเจริญสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายสหรัฐ  ศรีศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายพีรวิชญ์  โทโคกสูง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายภาณุพงศ์  ประสีระเก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทะวาแสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายเจษฎา  จันทะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายพีระภัทร  ศิริอุตม์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายภัทรธร  บัวทนงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงพนิตนาฏ  ฤทธิธำรงกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงสว่างนภา  ศรีสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงชนิสรา  พิมพะสอน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กหญิงอุษามณี  เทียนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กหญิงวิลาสินี  ทัพซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กหญิงปาริฉัตร  จำปาราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงโชติรส  อุทยานานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายปานเทพ  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายธนดล  ไชยหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายธาวิน  เขมทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายกฤตบดินทร์  สีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายปฏิภาณ  สุโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายปรัชญา  ชุณหะวิเชียร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายทัตพงศ์  พงศ์สุวากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวรเมธ  แก้วบุดดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายภูมิมรินทร์  พรนิคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายพัชรพล  พลเสน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายณัฐเกียรติ  คำมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายกันตินันท์  เพ็ชร์สุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายเดชชาติ เตโอว์  โบรล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายจักรภพ  เนาวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายกฤษกร  ขามช่วง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายณฤพนธ์  ดอนเตาเหล็ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายวงศธร  ฮาดสม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายกมลวิช  จองศิริกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายธีระภัทร์  ทองเลิศวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายธัลดล  นามโนรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายปราบไพรี  เรือนเงิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายสุริยปกรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายอำนาจ  ทองบ้านทุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายรตนกมล  วิบูลย์กุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายภาณุวัฒน์  เกิดโภคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายภาณุพันธ์  เกิดโภคา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายธนากร  พนพพิรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายธนภัทร  นวลนก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายวายุ  ธิถา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายกิตติธัช  เติมพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายเตชินท์  รัฐวงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายธนภัทร  คุณาเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายณภัทร  บุญเคลือบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายห้างเพชร  กะมุทะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายนฤทัศน์  ฮามสุโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายอชิรวิชญ์  เดชกุมมาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายวรธันย์  ไชยเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายภรตกรกช  ดรหมั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายณภัทร  รัตนเกษมชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายธีรภัทร  พรมกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายญาณกร  พรรคมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายวสุรัตน์  ลุนพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายปวริศร์  แสงศิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายอภิรักษ์  จังตระกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายชนะโชติ  บึงไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายพงศกร  สารบัณฑิตกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายพงศ์ภัค  มันคอฟ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายทวยเทพ  วรวัฒนตระกูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายอภิรักษ์  ทองเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายรัชชานนท์  โกมลพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายชาคร  ตั้งวงศ์สามารถเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายภคพล  ภัคพาณิชพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายสิริกรณ์  อุทิตะสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายณภัทร  ภูเกิดพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายไชยวัฒน์  วณิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายชนนน  ใจคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายปวริศ  นกพรหมพะเนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายจิระศักดิ์  สุขตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์ดวง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายอิงครัต  ธรรมสันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธีรชาติ  ภักดิ์ศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายระพีพัฒน์  จันทนาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายตะวัน  สายทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายชลสิทธิ์  นิลศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธนกฤต  ลัดดาโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงลินซี่ นภสร  รีด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงชนันท์ภัทร์  สมบัติหิรัญโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงธิตยา  เสนเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงสรารัตน์  เสร็จกิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงขวัญข้าว  นันทะวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงวรัญญา  พัฒนศิริเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงปริมลดา  ศรีธรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงศศิวิมล  กาลจักร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงจิรวดี  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  เทียนสุคนธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงพัทธนันท์  จำพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงกิตติญากร  ยอนไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงกรกมล  พันธุ์เจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1464 เด็กหญิงวรัญญา  รักอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1465 เด็กหญิงณฐมน  แก้วกันยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1466 เด็กหญิงอคิราห์  จำปาบรรพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสนาวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงวริชญาภรณ์  มาตโสภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงปริมประภา  อิ่มจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงกษพร  ฉวีแปลง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงนรมน  สาราษฎร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงนิรัชพร  จันทร์ดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงพิลาศพัชร์  อินทรขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงเขมสิริ  ศรชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงสายสุณีย์  ภูชมศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงดาราภา  ชาญวิทยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงยุพารัตน์  สมปักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงณชนันทน์  พูลชนะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แสนแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงชญานิศ  ไชยสถิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงชิดชนก  สลิดกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไพรบุรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงกัญจนพร  ช่างเรือนกลาง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงชฎาพร  ธีรวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงเปรมยดา  สุวรรณมงกุฎ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงปักษมล  คำพิลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงเศรษฐชยาภรณ์  อุปจันทรสง่า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงปุญญภัสร์  วันชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แซ่ก้วย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงณภัทร  อุดทามุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงชนิษฎา  วณิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  มะโนบาล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันกิตติวัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงภูริชญา  พลยิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงพีรดา  ปรีดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงสรัลชนา  เตชะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงกรวรรณ  ปริยานนท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงลักษมณ  ไชยกุมาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงสชญา  ศรีจูม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงนฤพร  ถวิลวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงทานตะวัน  มะลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงธันวรา  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงธัญพร  สุวรรณชาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงกรรณากาญจน์  ศรีทองอร่าม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงพิรญาณ์  รัตนเรืองศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงจิณณพัต  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงชนินาถ  ศรีวงค์ษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงผไทมาศ  เหง้าเกษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงวิชญาพร  พัดขุนทด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงพิกุล  คำสะวงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กหญิงสุนันทา  สีดาเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงศรุตา  หอสกุลไท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงเอมิรี  แสนแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงวรรณกร  มูลเทพพิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงกัญญาภัค  โรจนแสงชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงวริศรา  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงจิดาภา  ใจเที่ยง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงประณุดา  ชุตาพรพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงวนัชพร  พรรคมาตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อยู่ยอด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงกาญจนา  เงินขาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงโม้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงณริยดา  สุรารักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงณัฐสุดา  มะลาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงปริยาภัทร  อังศุราติวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กหญิงชฎาภรณ์  กองเจริญศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงวิมลรัตน์  มากมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพ็ชร์สุทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงพรรษชล  สีกา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์หล้า โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กหญิงชลิตา  วายุโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงฑิมพิกา  โคตรบุญเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กหญิงฐิติมา  โพชะกะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1535 เด็กหญิงพิมลพตร์  ตุราชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงณปภัช  พินากัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงภัสสรา  วงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงกชพร  เนตรไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กหญิงกันตาภา  ประจวบแท่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงธนัญญา  วงษ์ซ้าย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงวิชญาดา  มะหลัด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กหญิงรวิวาว  สุดเฉลียว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  โอฬารวัตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มณีนพรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงวรัทยา  ระวังชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงวิรารัตน์  ศรีบุญรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงดวงกมล  สัตยมุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงดวงฤทัย  สัตยมุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงกานต์ชนก  แสนสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงปราณปรียา  จันทลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงสุณิชา  ถนอมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงณัฐนรี  นาคฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไวทำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงกรกนก  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เวศพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงชลธาร  โคตรนรินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงฐิติมา  วิสิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงรัตนพร  สารบัณฑิตกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงภัทรศิริ  วงค์ศรียา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวะรมย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยธรรมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงอภิญญา  นุชพุ่ม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงโสภิตนภา  พลอาสา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยผล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงวชิรญาณ์  โพนทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลาลุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงเมธาวี  สุวรรณภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงภัทริยาพร  โกษาแสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงช่อทิพย์  วณิชชาโอฬาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงพิชญ์จิรา  เวชพิชญธร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีหานู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงสายชล  แทนนริทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยุทธพงศ์สุนทร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ด้วงวังหิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงณัฐวีณ์  จารุสิทธิ์วานิช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงวรณัน  วิศภกาญจน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงภรภัทร  หงส์กาญจนกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงปารณีย์  เหลาพันนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงวรินทร  ศรีวิจารย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงหยกอันตรา  วชิระพัฒนพงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงเบญญาภา  แสงศรีเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงอนันดาภรณ์  ภูลายยาว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงปุณรดา  นิธิศหิรัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงขวัญชีวา  นารอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงกนกวรรณ  แทนสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญญานุสนธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กหญิงจิราภรณ์  แรมลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงอรณภัทร  พรมมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงอารยา เอมิลี่  เวอร์นอล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1592 เด็กหญิงญาณพัณธุ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1593 เด็กหญิงวิภาวี  บัวภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1594 เด็กหญิงพิชญาภัคพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คนซื่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หมื่นไธสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  รุ้งรามา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงอัยนาอ์  งามสมชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงกันยกร  พระลับรักษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงวิรากานต์  พิมพิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงศศิกาญจน์  สุขทั่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงสุมาวตี  สุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงณิชา  วรรณพฤกษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงปิยฉัตร  ยะสาธโร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงธัญญาศิริ  ขวัญพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงภาวิณี  โม้แซง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงโสวจัสสตา  ศรัทธามหาดำรงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงชนันธร  ทูลธรรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงศศิธร  ภวังคนันท์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงจริญญา  สีละพัฒน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์สาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิศิลป์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงวรยา  จำนงค์กิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงหทัยพิชญ์  บัวแดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงไปรยา  แก้วบุดดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเนตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงสุรภา  ปัญญาบัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงอมรรัตน์  จอกแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงนันทกานต์  พันธุลาภ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงธันยสุดา  มณีพราย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงธัญชนก  วงษ์บัณฑิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงวรรณิดา  เทียมเรืองวัฒนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลันดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงธนภรณ์  ภิรมย์หวาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  วีระพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงนริศรา  ทีหอคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ดีใหม่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงชาลินี  เครือแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงวัชราภรณ์  กองลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทุงฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พะเลียง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอบรู้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงนิราวรรณ  ทุมโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงฐานิตร์กาญม์  อุทโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กหญิงเพชรนภา  ขำสมบัติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ธัญพงศ์สิน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงอภิรดี  สิมาตา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งเรือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงเบญญาภา  ชาญประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงปารีณา  เย็นศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงสาริศา  ทองหล่อ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 คณิตประถม
1643 เด็กหญิงนฤภร  เธียรศรีเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลสุวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงเอื้องฟ้า  แสงศิริบรรพต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงสุชาวลี  รอกซ์เบิร์ก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงณัชชา  คำภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงอัญชลิกา  งามธุระ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงณัฐกมล  มาตรแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1650 เด็กหญิงภัณฑิรา  โสภาพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1651 เด็กหญิงเบญญภา  ชัยเวช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1652 เด็กหญิงชนิกานต์  โคตรจันดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 คณิตประถม
1653 เด็กหญิงชลดา  สุวรรณวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงภัณฑิรา  ดอนอาจทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงทิพธัญญา  ไชยกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงจิราพร  ภาสันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงยลดา  ชัยมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ไชยขันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้ววงษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงพิชญาภา  ประจวบแท่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ผาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงอนัญญา  นามวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงชลธิชา  ฟิลส์มา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยวงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงอรอินทร์  กุลเสนชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรณทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงจารวี  บาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงชุติมา  อัตตะลัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงสมวรรณ  นามไพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงเนติกาญจน์  พ่วงเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงอัจริยา  เลิศศิริวรกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงนราทิพย์  บุญประสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงไพริน  สุขเจริญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงณัฐชา  สาวิสัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงนันทภัค  นพณัฐนรา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงพิชญาภัคร  ปานะบุตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วบุดดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงทิพปภาภร  กุลชาติมณีสิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงกวินธิดา  ตาทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงสาวิตรี  สุวรรณวิชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงภัครินทร์  ซุ้ยไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงภาณิชา  เสรีจุฑาชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงปทุมทิพย์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงกุลธิดา  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงทรรศนีย์  โซเฟีย เฟลมมิ่ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงชัญญานุช  พาพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงเมโลดี้  เชิททเล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงศศิภา  เศรษฐสุนทรากร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงสุพรรวดี  เกตุแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงสิริลดา  ยมศรีเคน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงบุษยา  หงษ์ทัพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดรไพชุม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วจันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงพรรษา  ฉลูทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงสิรินภา  ปลื้มกมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงชิดชนก  พันพละ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงทัศนนันท์  โพธิิ์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงสุชานาถ  ปาประโลม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงชลธิชา  กองอ้น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงศรณ์ณภัทร  สุขมหัทนบุญโชติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงปรียาพัชร  ข้อยุ่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงฉัตรฏิภาณ  เขียวอ่อน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงดนยา  วงศ์สุริยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หารจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1706 นางสาวกนกทิพย์  ประดับชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงแพรนวล  นำสินชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1708 นางสาวสิริกร  สีทำมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1709 นางสาวปณิตา  แก้วสิมมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงสุภาภรณ์  กรุงแสนเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 นางสาวจริญญา  นราพินิจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงโชษิตา  ศรีจันทร์ฮด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1713 นางสาวณัฏฐพิชา  พรมพิมพ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 นางสาวหทัยภัทร  ยมจินดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ไชยอาลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1716 นางสาวจูเดียร์  สร้อยคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 นางสาวกัญญาภัค  นามศิริ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1718 นางสาวเจนณิสตาร์  กลิ่นกมล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงสกุลธิดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 นางสาวมิเชลล์  เฟอร์รี่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 นางสาวปิยธิดา  ฉัตรเกษม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 นางสาวภัทราณิษฐ์  แก้วมาลีพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงภัทรพร  บุญอาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงอินทกานต์  ศรีจันทร์อินทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1725 นางสาวกัญยาณัฐ  อรรคพิณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1726 นางสาวพรรนิสา  พันเดช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงกมลชนก  มั่งมี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงณัฐมน  ขวนขวาย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 นางสาวจิราภรณ์  จันทร์น้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1730 นางสาวทานตะวัน  เพ็งพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1731 นางสาวอรอนงค์  บุตรแสนโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 นางสาวกชกร  อาจคงหาญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 นางสาวพิมพ์ประภา  พวงจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 นางสาวอภิภาวดี  สีคังไพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 นางสาวธนญา  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 นางสาวอภิญญากร  ศิริมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กหญิงพรฤทัย  บุญเป็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1738 นางสาววันวิสา  สมบุญประเสริฐ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1739 เด็กหญิงสุพรรณี  ใจดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 เด็กหญิงเมธาวี  โคตมูล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กหญิงญานีภัทร  ทรัพยสาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กหญิงจิรัชยา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงพรกนก  โพธิ์คำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1744 เด็กหญิงฐิติการัตน์  เข็ดคม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงขวัญข้าว  ภิญโยขวัญ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงชัยรัมภา  ยอดพนม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสริมทรง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงกีรติกา  ชื่นบุญชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กหญิงกุญช์วรรณ์  ขจรงาม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงจรัชญา  บุญยเกตุ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงศรัณย์พร  คันทะพรม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงสุประวีณ์  แซ่เจ็ง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงกันติชา  สุเมโท โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงพิชญาภา  ค้ำชู โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงกมลณันท์  ขวัญเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงปภัสรา  ดาหนองมาด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะลาศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงบุษกร  สินโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงธนิตา  พรมเมือง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กหญิงศริณญา  บุญแดง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1762 เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1763 เด็กหญิงจิตาภา  ทันตาหะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1764 เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาสิงห์แก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1765 เด็กหญิงรมิดา  จันฤาไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1766 เด็กหญิงนภาพร  พันธุ์แสง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1767 เด็กหญิงณฐมน  พรมภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1768 เด็กหญิงนันทิชา  แสนบัวโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงลภัสรดา  ศึกษาจิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1770 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1771 เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิวิเศษ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  จุนทะเส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขตะกั่ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงภักดิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1775 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงชลลดา  เฟื่องคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงณิชมน  ยอดลัดดา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยมาตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงอภิญญา  ฑีฆะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงปนัดดา  พลตรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จอมทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงณิชา  จูประพัทธศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1783 เด็กหญิงนิชาภา  พลับนิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงปานตะวัน  พังทุย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงจรัชญา  กัญญะพิลา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงกญญาณัฐ  เผือกตระกูลชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงรติมา  พรฤทธิไกร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงปฑิตตา  ลือคำหาร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงรุ่งนภัส  รมคำน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรราช โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1792 เด็กหญิงอภิญญา  พาจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงพรพรรณ  มุมสำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไทธนบดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1795 เด็กหญิงปุณยาพร  สิทธิโคตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1796 เด็กหญิงศุรัตติกานต์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1797 เด็กหญิงพรชิตา  บรอนเนอร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงปภาวดี  ศรีบัวเทพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงกรกวรรณ  ชนาเทพาพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงธดารัตน์  อมาตยคง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงมัลลิกา  แสนสุด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงเกวลิน  เกรียงแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงปริณดา  สอิงทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงอริศรา  โยมา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงปณสรา  บุญอนันต์สุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงวรัทยา  ครองเคหัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงอลันนา  นัดด์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงระริน  จันทวี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงศาตนันทน์  ศูนย์จันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรศร  ศรีแก้ว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงธนารีย์  หลานวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงอรรศวรรณ  หีบทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงศิริพร  สาลี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงพัชรพร  อยู่ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงพัชรพิม  อยู่ฉิม โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงอาคิรา  หมอกไชย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงฟิตรี  ปาทาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงฐิติวัลค์  ปาแน้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงนัทยา  เจริญใจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงณัชชา  กิตชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงจิดาภา  นาชัยลอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงกานดารัสมิ์  เข็มทิพย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงสุชาดา  มณี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงจิราภา  ศรีพงษ์วิวัตน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงพิชชาพร  หลงน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงสุพิชญา  สันติดำรงพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  จันทร์กลั่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงลภัสรดา  ชาญอนุรักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงมนัสวรรณ  แก้วจุฑา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงธนภรณ์  เดชกุญชร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงพรผกา  ชุปวา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาปนา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงณิชกานต์  จูประพัทธศรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงนิศานาถ  วิศิษฏ์เสรี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงกลมทิพย์  ผางน้อย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงยูถิกา  ไชยเลี้ยว โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงสุชานันท์  สาระวัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงศุภลักษณ์  นิตยาชิต โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงเจตศิรินทร์  แก้วก่ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงโศภิตนภา  งามวณิชวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัชราวรรณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1843 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  พลมิตร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงสิริญา  ปะนะทัง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1845 เด็กหญิงอภิชญา  ทุมวงศ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1846 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วมาลีพันธุ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1847 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์คูณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1848 เด็กหญิงปทิตตา  แสนโพธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
1849 เด็กหญิงณัฐชยา  นามวันทา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1850 เด็กหญิงรุจิกร  สรรพเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1851 เด็กหญิงปิยฉัตร  วาพัดไทย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1852 เด็กหญิงพลอยชมพู  สีดาทัน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1853 เด็กหญิงปณิดา  ยันบัวบาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1854 เด็กหญิงนายาฟ  คานห์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1855 เด็กหญิงศลิษา  อินทร์อาจ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1856 เด็กหญิงกิตติยา  แก่นจันทร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1857 เด็กหญิงดรัลพร  ภูแลสี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1858 เด็กหญิงปทิตตา  เวชชประสิทธิ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงณัฐกุล  พิมพ์ดีด โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กชายอัครพงศ์  น้ำอุ่น โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กชายอสิกรณ์  วงศรีวอ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสมอจิตต์ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กชายสิทธิกร  พลสงคราม โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงไข่มุก  วัฒนภูมิ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงประภัสสร  เคนดา โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กชายชนัญชิดา  สุมะกิจ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงปุณณดา  ธราสุขโสภณ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายพิชญากร  อรัญโชติ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ตาทอง โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายเมธัส  ศิริประยูรศักดิ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กชายจิตร  ฤทธิมนตรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายธกร  นามวงศ์พิสุทธิ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งเพ็ชรวงศ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กหญิงพรย่า  ตราชู โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กหญิงญาธิดา  ลพพันธ์ทอง โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายนฤต  ยังประภากร โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงสิรินดา  เกียรตินิรันดร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1878 เด็กชายกษิดิศ  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1879 เด็กชายชนายุส  สวัสดินา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กชายณัฐวัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1882 เด็กชายภูมิพัฒน์  วิชญชีวินทร์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  พันธ์สายเชื้อ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงกัลยกร  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1885 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1886 เด็กชายศักดิ์ศรี  เจนวิถีสุข โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กชายชัยวัฒน์  สว่างเรือง โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงรัญชิดา  รจนากิจ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภิญโญภัทรกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงณัฐนรี  เกศิสำอาง โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงปราณปรียา  รวดเร็ว โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงสุภิตา  มานิตพรสุทธ์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงสุประวีณ์  คำดี โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กหญิงอัจจิมา  ชินโสภา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กหญิงชญาณี  ธัญมณีสิน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายชโนตม์  อภิชนตระกูล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายฉัตรปกรณ์  คงศรีสรรค์ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กชายแมทธิว ชยุต  ชูสถาน โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กชายกวิน  อรุณไพศาล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายภทร  แซ่เตีย โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายปัณณวิชญ์  จงไพศาล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงธนกรกมล  ก่อสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงสุภาพร  เจนวิถีสุข โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กชายธนพงษ์  คำญา โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายปัณณวิชญ์  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายธีรัตม์  ร่วมสุข โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงภัสชญา  โอสถาเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ธรรมโรจน์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1909 เด็กหญิงแมลิส กุณธิดา  อาติซี โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1910 เด็กชายแมทธิว  ดอร์สัน โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงบุญนิสา  พรศิลปกุล โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงเอลีน่า  เจนวิกัย ลิปส์คอมบ์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงไปรยา  ศิษย์โรจนฤทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กชายอติเทพ  สุขรมย์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงพรพรรณ  เฮงไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงวรนิษฐา  สิริเพาประดิษฐ์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงไอยร์ลินล์  เซแนป อาติซี โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงธมน  มกรานุรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รักสุจริต โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงธนัทธรณ์  อังสนันท์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงวรรณวลี  ไชยรัชฎ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงกฤติยาณี  พูลทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงนุชวรา  โคตรสมุทร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงวันวิสาข์  สินโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1926 เด็กชายกัปตัน  สนั่นโสด โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กหญิงนวรัตน์  พิลาแดง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1928 เด็กหญิงชนิกานต์  ดอกไม้จันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1929 เด็กหญิงธันย์ชนก  นะชา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงวาสนา  แสงกล้า โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงสิริพรรณ  สิทธิวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1932 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สวัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลือเทพ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงปภาวีร์  สมสอาด โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงเกวลี  ตันวัฒนาอารีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กชายทองสวัสดิ์  โถตะบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายเกรียงไกร  ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายปรมินทร์  ทองชุบ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กหญิงวริศรา  เทพอินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดีเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงชมพูนิกข์  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงกาญจนารัตน์  ยอดนครจง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายวิทยา  สุขสาลี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงยุวธิดา  ผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงจิรภิญญา  ศิริกุล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงกาญจนา  กลางพรม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงณัฐพร  ฤทธิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงยุภาพร  ชูคันหอม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายเป็นไท  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงณัฐวรา  ไชยเวทย์วิทยา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายสุทธิพันธ์  สอนถม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายฆานะธร  โถตะบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กหญิงมุทิตา  แก้วบุญเรือง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายกฤษณพล  แก้วดอนหัน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันผาย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงทิพย์เกษร  ประสานศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายภูมินทร์  นามภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1958 นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 นายกิตติพัทธ์  โชคสมัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 นายพีระพล  กรมน้อย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 นายปรเมศ  พรบุปผา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 นางสาวธัญญาลักษณ์  เงินลี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 นางสาวเสาวลักษณ์  พัดสิงห์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 นางสาวปริยาภัทร  ภูมิศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1965 นางสาวญาตินันท์  คำกุดตุ้ม โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1966 นางสาวจันทร์ทิดา  เหลาหมวด โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 นายณัฐวุฒิ  ยืนคง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 นางสาวเมวิญา  คำสุดที โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีภาตระกูล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 นางสาวจีระดา  ศรีพรมติ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 นายสหัสนัยน์  ขุนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 นายจิรพัฒน์  ระติวงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 นางสาวพรพิมล  แม้นศรี โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 นางสาวสุทธิดา  ซื่อตรง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1975 นางสาวอริสรา  แปชน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 นางสาวอรณิชา  แสนสูง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงชลธร  คีรีทศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงวิยดา  ขจิตวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กชายนุติพงษ์  สุทธิขันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1981 นางสาวกิตติยาภรณ์  คำแสน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 นางสาวปวิชญา  ลายแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1983 นางสาวปิยดา  ระมุน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1984 นางสาวศิรินทร์ทิพย์  คำสา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 นางสาวรวิภัทร  มูลสาร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1986 นายกฤตานนท์  นามวงษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1987 นางสาวจินตนา  น้อยเล็ก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1988 นายราชนัท  ปัตตามะตัง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงนฤมล  คำมูล โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายศิตพัจน์  โดดชัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1991 นางสาวปนัดดา  แสนบุราณ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1992 นางสาวปิยาภรณ์  วรยศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1993 นางสาวมนธิชา  โชติฉันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงอภิสรา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1995 นายชนพัฒน์  ทำน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กชายธีรเมศ  สท้านอาจ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงศิริณพา  เชิดเชื้อ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1 ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุดชา โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1 ป.6 วิทย์ประถม