รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรุจิรดา  ไนตรี โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงรมิตา  โต๊ะงอ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงกนกอร  สุขศรี โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กชายชุติวัติ  ลิวี โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
5 เด็กชายอนุชา  แซ่คา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปฐมพร  โคตรถา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ทองดอนอ่อน โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรุจาภา  ตะเภาเงิน โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายเดชาธร  นาคพันธ์ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายพิชาญชัย  สายอินทร์ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายกฤษดา  วัดทะโล โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงกชกร  โต๊ะงอ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงนภัส  ลาสา โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายเกียรติ์ศักดิ์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงเบญจรัตน์  โพธิทอง โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอมรรัตน์  พลบุตร โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 คณิตประถม
17 นางสาวปาริฉัตร  ชาวระหาญ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวสิริจันทร์  แจ้งพระทิตย์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นายภูชิต  คงหนองเต่า โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวจุฑาทิพย์  ติมวงค์ษา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นายภัทรพล  น้อมระวี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นางสาวอธิติยา  บู่สาลี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงภัทรวดี  สะทองลัย โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงชุติมา  เพชรหมัด โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชลธิชา  พิลึก โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกาญจนวรรณ  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงอนุสรา  สระศรี โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิภาวดี  พายคง โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายรพีภัทร  แพงสา โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายวรเชษฐ์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกชกร  กมขุนทด โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวันทิตย์พา  อินธิราช โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายรพีพัฒน์  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตติพศ  ปาระมีศรี โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศิริวรรณ  ปานทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุษย์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
38 นายธนพล  ศิริโส โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปิยบุตร  ตระกูลเกษมสุข โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายวรรธนะ  ศรีบุษย์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภควัต  ศรีบุษย์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกิรินทวัสตร์  กัญญาทอง โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงหมวง  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายณัฐภูมิ  สุขจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชนกานต์  ตั้งศิริเจริญกุล โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกันยรัตน์  สายพิณ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงไก่แก้ว  พันบุญมี โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงรัตติกาล  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายภูวนาท  บูรณะกิติ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วฉิมมา โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงสุภานันท์  มีสำราญ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเหมยทิน  แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสกุลลักษณ์  ลักษณาครบุรี โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญสุดา  พนมเวทย์ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงมัทนา  นิวัฒน์สกุล โรงเรียนบ้านคลองเตย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุ่นเป็นนิจ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปรียาภัทร  ชื่นเกษม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงวิชญาพร  เอื้อยศรีแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงมินตรา  จาดปลื้ม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงเบญจรินทร์  สอนตา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรุจิรดา  โสภาค โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิตรลดา  โปร่งจิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายภัทรธร  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายรัศนวงศ์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยยา โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงลินญาดา  วิละคำ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศิรินญา  จันทรวงษ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงพนิดา  เมธา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุลลตา  กันจินะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปรีชา  ล้อมวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวรานุช  แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายพิชญ์  บางโป่ง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพัฒนพล  บุปผาสาท โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สุขเกษม โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐทชา  สิทธิสงคราม โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชุติมา  ผันผาย โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงวรณัน  แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภัทรธิดา  เด่นวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่เติ๋น โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุพัตรา  วารินกุฏ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศศิกาญน์  รพีรังสิมันหุ์ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายเขมินท์  หาญแก้ว โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายพัชรพล  ยางทอง โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงวรวรรณ  ธัญญเจริญ โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายชนุดร  ธรรมจัย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีนิล โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอภัชรา  บุญช่วย โรงเรียนสักงามประชาสรรค์ฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนวพล  แก้วปาน โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสมพร  สนิทแสง โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงศศิณดา  สุจริต โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศตายุ  สุมหะ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอริษา  ชุมพล โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายธนวัต  โอดยิ้มพราย โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกฤษฎา  วรบัณฑิต โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายสุกฤษภิ์  ฉิมมา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภา่วินี  เครื่องต้น โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภัทราวดี  เภตรา โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายเขมทัต  เพียรธัญกิจ โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภูลิตภัทร  เสวกวรรณ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายนครินทร์  ดอนคำพา โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพิทักษ์พล  ไพรสันต์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธีรทัต  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงนันทิยา  นุ่นภักดี โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกานดา  แช่มชื่น โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอรวรรยา  เสมากูล โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายพงศ์กร  เกษสุวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาลัย โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอำไพพลอย  บุญเพ็ชรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายจิรายุ  พรมชาติ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายไชยภัทร  อภัยเผื่อน โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชิษณุพงค์  อินทร์เทพ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายฐิติศักดิ์  โลโต โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวรรณิษา  พรมชาติ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  เทวรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายเขมทัต  โชติ โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงดวงกลม  ภู่สิน โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสาธิตากร  แก่นโต โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเนตรนภา  สีดาฟอง โรงเรียนบ้านหัวรัง 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายอัฐตพล  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายนนทชัย  รอดนิล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายภูวดล  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายนันทวัฒน์  ฟันฟอง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอัฐชยา  นามดิน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอาทิตยา  แย้มแสง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐชยา  คงกล้า โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงบุรัสกร  ศรีรอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิมพ์อักสร  เกศสาคร โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจันทรวิมล  สีสมัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงเกศรา  สารมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงน้ำรินทร์  ริดลอย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงบุณยนุช  ปานเขียว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายเอกพล  สุขหา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายฐิติพันธ์  ภูมี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายธนิสร  ไพรสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายใกล้รุ่ง  เมฆทวีป โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายสมบูรณ์  ภาผล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายกฤษฎา  ธิมาศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายธีระพัฒ  พุทธโกสัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายวชิร  ริดลอย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายจิรายุ  ยานประสาท โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปิยะพร  ทับทิมไทย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนนทวรรณ  ปานเขียว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณัฐพร  เลิศเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงภัทรภรณ์  องอาจ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมนัญญา  พรนุกูล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสิริมน  ปิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชนกนันท์  ตรีตุนา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุภาวิตา  แจ่มจ่าย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายจักรพรรดิ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายธนภัทร  นิ่มฟัก โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายระพีพัฒน์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายชัยนันต์  สุดใจ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุจิตรา  อัศจรรย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวรรณา  มีมาก โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายกฤษดา  ช่างหลก โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายพีระทัศน์  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสรยุทธ  เลิศเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายอนุวัส  สังวาลปล้อง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐพล  ศรีรอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายวีรภัทร  ฟันฟอง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายศวิษฐ์  บุญนาค โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วงโชติ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สุทธิ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีนารอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธนิสร  เกตเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงปนัดดา  ดีฉนวน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปรีหลาบ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศิริพร  นอกไธสง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปภัสรา  เรืองหอม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปิยปาณ  ปั่งกลาง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอวิกา  เขียวขำ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงนิชาภัทร  ปั้นแตง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงณิชา  ปานเขียว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนภสร  เกตสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แตงพรม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจินตพร  วังคีรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงสุกัญญา  พูศรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายอำนาจ  เทพศรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายเจษฎา  จันทร์แสง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประดับบุญ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายธีรทัต  แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายอนุพงษ์  อินอร่าม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายพันธวัช  ประดับบุญ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภัทรภณ  มีโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายจักรภัทร  นัยจิตร โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายพีรพัฒน์  กลั่นเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงธนพร  บุญลือ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวิชญาดา  เชื้อรอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเกตุ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธาราทิพย์  พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงดวงพร  มีมุข โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชลดา  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงพรทิพย์  เจี้อยแจ้ว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัฐสินี  มูลเหลา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงพรนิภา  เทียนชัย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายศุภรัตน์  สกิดเกิด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายจุณรจักร  ทรัพย์โฉม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายสุริยา  กวางแก้ว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายศรัณยู  มูลนอก โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทินนารัมย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายจิรพัส  ดีแป้น โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเฉลิมรัตน์  จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายเดชา  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายธีรภัทร  สุขตระกูล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงวีรญา  หน้าชม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงปิยะดา  ปิชัยนะ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุธิดา  ศรีจำปา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงวาสนา  สังวาลปล้อง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงชนัดดา  องอาจ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอภิชญา  โพล้งสกุล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปรีหลาบ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงวรนุช  ริดน้อย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงวรรณภา  พรณุกูล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงปัทมา  จวงสาคร โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอมิตตา  สายอาทิตย์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงภิญญดา  สวายประโคน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงดุจนภัส  มนต์เปลี่ยม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกัญญา  พรมมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนิติยา  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายเจษฎา  ธิมาศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายชญานนท์  ทองพอน โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแท้ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธนทัต  มีมุข โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพงษ์เพชร  บุญมา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายนัฐกานต์  เกตสิระไชย โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายวุฒิชัย  ดีอุ่น โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทัศนชัย  คำศรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนวิชญ์  ตาลาว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายชัยพร  ปานเขียว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายเดชาพล  โนนตะคุณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายมนัสพร  สุดใจ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทับทิม โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ชัยพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงบัณฑิตา  สีการักษ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงศิรินภา  จันทบูรณ์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงยุพารัตน์  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงภัคจิรา  สุขตระกูล โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงดวงพร  ประดับบุญ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ่อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวิไลพร  สีมาก โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงกรรณิการ์  มหาศรี โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนาตยา  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสายพิณ  ชมภูนุช โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพีรพรรณ  ไม้ตาเภา โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวรรัตน์  กุลประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภูตะวัน  จิตมาลย์ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายเฉลิมจักร  กุลประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กระสังข์ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอุมาพร  ศรีภุมมา โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพัชริดา  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมรงค์ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายยศพล  บงบุตร โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงวนิศรา  แหยมทุ้ม โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายปิติพล  ศิริธรรม โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงปาลิตา  เนตรอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายคมสันต์  มิ่งใย โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเนติภูมิ  ภูมิรา โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายชัยภัทร  พิมพา โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายณัฐนนท์  ปราสาททอง โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงดวงกมล  นิลวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนิศารัตน์  สิงห์เรือง โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุวรรณทิพย์  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายยศพันธ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอดิศักดิ์  พุ่มทอง โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงณัฐณิชา  โห้พันธุ์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายคมสันต์  ทองหาญ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนำโชค  ปัดถัง โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทองถนอม โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเนื้อแปด โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายรัตนากร  ยอดวงษ์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายระพีพัฒน์  ทิพย์พิมพา โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงทักษอร  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนพดล  พรมสำเภา โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกษิดิศ  กะฐินทอง โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงญาณิสา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรชนะ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงบัณฑิตา  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกิตติชัย  อินทพันธ์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศุภรัตน์  คชฤทธิ์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสัมฤทธิ์  ศรีภุมมา โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุมัทนา  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอภิญญา  หวังยอดกลาง โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายณัฐภัทร  เปศรี โรงเรียนบ้านร้อยไร่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายฉลอง  สิงห์อุดร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุภาภรณ์  สมัยกลาง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายธนพัฒน์  เกษหอม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กชายเนติพล  ปุราโน โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายต่อตระกูล  บุญทน โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายวรภัทร  จุลทะศรี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐวุฒ  ศิริดาพร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายรัฐภูมิ  สีหามาตร โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายอรรณพ  ปาบุรี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายสุระศักดิ์  พันทสิงห์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายอธิวัชร์  ทองต้นวงศ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายเฉลิมราช  แสนบุดดี โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายชนะพล  ชมพูแดง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายกีรติย์  บูรณพล โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชญาดา  พรรณา โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงยุพารัตน์  เกษหอม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เมืองวงษ์ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายธนทัต  สมัยกลาง โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายณฐพล  ภูผานม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายบุญทวี  ศรียางนอก โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายวรภาส  หาญทะชุม โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงหทยา  สิงห์ลอ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชิดชบา  สีชมภู โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงจิราดา  ศรีบุระ โรงเรียนบ้านสามแยก 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายวชิรพล  ถานะ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปราณปรีญา  พูลเขตรกิจ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายชาญณรงค์  กล่ำเงิน โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายธนภัทร  ธนชิตชัยกุล โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงชนันภรณ์  นาหอม โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัชชา  รอดซับ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกนิษฐา  ปะโมทาติ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพรรณวษา  วงษ์มี โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนภาพร  ศรีคำภา โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงญพิภา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรหวา โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชิษณะ  ปันชุน โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกุลิสร์  พิมพ์จำปา โรงเรียนบ้านหนองจอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงยอดขวัญ  ทาสร้อย โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงรพินท์นิภา  แก้ววิเศษ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายธีรชัย  ปัสสาเวียง โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายธนกฤต  ศรีเดช โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงดารารัตน์  จวบบุญ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นายฐิติศักดิ์  เทียนทอง โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงณัฐรินทร์  ธวัชชัย โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงวิภาพร  ชาวแขก โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกมลชนก  พิลัยพงษ์ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปัสสาเวียง โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขุนพิลึก โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงภัทรวดี  กบขุนทด โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายอัครพล  สิงห์หา โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงวรรษมน  ชินรงค์ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธิดา  กลิ่นทวี โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงกาญจนา  ต่างใจ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงกันติศา  จูสิงห์ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงพุทธชาติ  อิ่มอุไร โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวัฒน์ชนิดา  หงสาหิน โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสมบัติ  แสงสุข โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัณฑิรา  กบขุนทด โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกมลกานต์  ใต่ขำ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กชายเอกราช  ใจโอบอ้อม โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายพิพัฒน์  ปิตตาสังข์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายระวิภาส  ลุสมบัติ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงคณิตา  บุญนิยม โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงศศินิภา  พันธุมาตร โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายปิติพันธ์  จารุภาพ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายปิติภูมิ  จารุภาพ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายวรปรัชญ์  สามิพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เจียนอก โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงพัชรี  เกษสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายศุภชัย  จันทร์เอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายพลลิขิต  ทรัพย์สมบัติ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายสมบูรณ์  สารัชชู โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงฐิติกานต์  ประสิทธิกสิกร โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงมินตรา  คุณราช โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงอารญา  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนัฐนันท์  อุตฉกรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายจรินทร  กุลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายณัฐพนธ์  นาคแก้ว โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปิยะพร  สมใจ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวัฒนา  สุขคำพา โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธัชชัย  วันทาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายธนธรณ์  ชินศรี โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอภิรักษ์  สุราภา โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุมาตร โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุ่มแจ้ง โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายณัฐธัน  ปรีดาอิสระกุล โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุวรรณหทัย โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายอรรณพ  ทิพย์สันเที๊ยะ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรชานนท์  ขุระสะ โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชมพู  กมลเดช โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศิริพร  มาหา โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายนฤพนธิ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงปรียา  พึ่งมาก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงณัณฐากรณ์  อัตตะโน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายเดชณรงค์  ลานอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายทศพร  สิงหามาตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายชินวัตร  วอนอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กหญิงปุณยากร  เกตุเนตร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธันณิยา  ทองอาจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สดเจริญ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายสุพกฤษฎิ์  ทองโชติ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวิมลศิริ  นวลปลิก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงณัฐธิดา  อุตราช โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงณิศวรา  ทาจวง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงน้ำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายกฤษดา  ด้วงรักษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายวรากรณ์  กุลทวี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรุจิรา  พลละคร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิธา  เงินฉาย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงดวงกมล  ฟักทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายกิตติธัช  ดาวเรือง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายนทีเทพ  ดำพะธิก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงศิรินญา  ยืนยงค์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายยุทธนา  โยคนิตย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจุติมณี  คัมภิรานนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพิมพ์พิรา  ตลอดไธสง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงภาวิณี  ม่วงสาร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายอัครพล  ฉ่ำแสง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หัตถกา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุนิตา  เกษทองมา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายธนพล  รุมารถ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันประทาษ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กชายอนิรุต  สกุลศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงชไมพร  พันพิเศษ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเฉลิมภรณ์  พ่วงอาษา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายภัทราวุธ  ศิริสุวรรณ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายอานนท์  พุทธมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพีรภัทร  ทับศรีแก้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายปิยะวัฒน์  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายภัทรพล  จินาสา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายสุภัทรชัย  คุณมี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายรพีพัฒน์  ขำชะนะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  แสนวิไล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงวรรณวิษา  ทาทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายวทัญญู  วงค์เมืองคำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายกฤษฎา  มามี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายพงศ์ศิริ  ขุนาพรม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงขนิษฐา  แถมสุข โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณฤดี  จันทร์นวล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงภิญญดา  อำนวยผล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงธันประพา  ทองอาจ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  หัวหนองหาร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์รินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  เพชรแจ่ม โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงจิรภิญญา  สุตตาวัต โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพันธ์ทิพย์  แซ่โค้ว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทานะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นวลจิตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงพิชญจิดาภา  เพชรบูรณ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงสุมิตรา  นาถมทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวัชรินทร์  โปร่งจิตร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สุทธินนท์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกิตติยา  มาถึง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงบริมาส  เลขะวัฒนะ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุษย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงพนิดา  กลิ่นศร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงเบญญา  วันดี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปวริศา  ครุฑเครือ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอารยา  นาสุรินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพิชญเทพ  คำไทย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คงสิบ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมชื่น โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายชานันท์  แสงทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายศิริชัย  ภัสสร โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอาณัติ  วงค์ตารินทร์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายชลสิทธิ์  แม่นศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายกฤษกร  ศรีนอก โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอนุชา  กุกขุนทด โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงประภัสสร  นากา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวีรภัทร  ดีน้อย โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงนภสร  เณรเถา โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภู่ทองคำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภารวี  โสภูเขียว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายศุภกิตติ์  เกิดศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิรวัจนกุล โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธนากร  ช้างขาว โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์ตระกูลทอง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชาคร  หรุ่นขำ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศิวพัฒน์  ศรีสินธุ์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงพัชรี  แซวประโคน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวศรี โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวริญธารา  มุ่ยทุน โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายบวรกิตติ์  พลหล้า โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาลาศรี โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใบเนียม โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
508 เด็กหญิงพิชญาภัส  อิ่มดี โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
509 เด็กชายธนะวัฒน์  แก้วบัวดี โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สุวรรณ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงจันทริกา  จันทร์งาม โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายสุรดิษ  แสหลิม โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีกฤษดารมณ์ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงจันทรมาส  แจ้งชาติ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม