รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐชลิตา  เขียวยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายชัยเดช  จงมีความสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายรพีพัฒน์  สมบุญโภชน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพลกฤต  เฮงตระกูลเวนิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายกฤชพล  อิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัชรภากร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธัญพัฒน์  สดสร้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายยศพศิษฐ์  น้อยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปิติพงศ์  แป้นพุดเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพสธร  กมลเลิศวณิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรรณเทพา  รักษ์ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพราวรวี  ไกรเพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายชวิศ  วิริยะไกร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยผุย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุมิตรา  พรมสา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงชนนิกานต์  จันคง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปาณาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขอพรกลาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงธนภรณ์  เล็กสุ่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนกร  โพธิ์แนม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายกิติภูมิ  สิริวัฒิกร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายพงศภัค  พิเดช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธนพัฒน์  ธนรัตนไพศาล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรวิสรา  ลิ้มสมวงค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปณตพร  ยอดหงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  อภิโชติวุฒิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชนัดดา  อินพรหม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนวัฒน์  อ่องยิ้่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกิตติทัศน์  ไพรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายอัฑฒากร  ท่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงหทัยภัทร  มหบุญพาชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงครองขวัญ  มั่งเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชนากานต์  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงวรัมพร  แก้วเครือคำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญธิดา  บำรุงรส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงญานิดา  กัลปพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปณิตา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐดนัย  เกษรพรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายณนฑวรรษ  อยู่เอม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอภิรักษ์  ภักดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธนโชติ  เมฆี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอริศรา  กระจายกลาง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปวีณอร  แสงเมล์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงไหมแก้ว  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงวรัมพร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกนกนภา  เลาหพิบูลรัตนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรรณรัตน์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายพิสิทธิ์ชัย  สวรรค์ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายพงศภัค  ตรีภูริทัต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงทิพยาภัสสร์  กันตา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพัฒน์นรี  จันทร์เพชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณภัทร  ศักดิ์เดชากุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายพงศกร  จันทร์แรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชยกร  ปรางค์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกษิธัช  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายรวิชญ์  จิรพจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกิตติกา  ปรีชาสิทธิคุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเขมรัมภา  สีเหม่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธุลี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายกฤษณะพงศ์  สุคนธร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายก่อศักดิ์  จิณะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงลวิตรา  แปงเสน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภัทร์นฤน  มรชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพิมลนาฎ  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปุณญพร  สำโรง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายเศรษฐการ  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายจตุพันธ์  จันสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายนฤบดินทร์  อ่ำดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายสิรวิชญ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปิยธิดา  ครองสิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภสวรรณ  สุชาติธรรม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสิรินทรา  อดิศักดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงเพียงพอ  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  ไชยมั่นคง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรหมสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณฐมน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสวิชญา  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงขวัญข้าว  สงวนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกชภรณ์  รอดศิริ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปรียนิตย์  บุญรัสกรภูสิษ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชญาดา  ศรีสุคันธพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายพชร  ดวงสุภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  คงอรุณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายอนันยช  สินอนันต์วณิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเพชราวรรณ  นึกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกุลปริยา  รามัญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพรหมพร  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชลิตตา  ห่านวิไล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปาณิสรา  โปทา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงปัญญาสว่าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงภัทรวดี  มีมั่น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงสิริกาญจน์  มากกุญชร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายสิปปกร  ทองนุ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชากร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายกิตติภูมิ  สินอนันต์วณิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชวัลชา  หล้าจำปา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิริกร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงวริศรา  จงสมบูรณ์โคคา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงญาดา  ไกรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงลักษมณ  กะลำพา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิชชาพร  ด่านปาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายพิทักษ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายภาณุพงศ์  อนุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายจิระวัฒน์  มาตเมฆธนบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายอชิร  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเกียรติภูมิ  ูอุดมโชตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายสรวิชญ์  จันทรวดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวเกษม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายศิวัช  จันทรวดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายเดชาธร  น้อมเศียร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายเอกพัฒน์  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายชานนท์  ชะมังชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวิชชา  วชิรินทราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนิภัทร์  ศุภวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธีธัช  รัตนวรกันต์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกันตา  วงษ์สาคร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายวรกร  ธนาโชติวัต โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพิสิฐ  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฎฐิกา  เดชโนนสังข์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนาวัฒน์  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงเมธาวี  คำบรรลือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจริญา  มูลเม้า โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกันยารัตน์  หะขุนทด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิราวรรณ  พุกกำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพุทธิชา  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงภารวี  ผ่องโอ่ย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายชนวีร์  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทิวารัตนอังกร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายอัครวัฒน์  อ่อนสุวรรณากุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิชญรัศมิ์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายรัชชานนท์  พูลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทราพร  วงศ์มะลิกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายกฤษณพงศ์  ทนันไชย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงกัญญาภัคท์  อุ้ยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงแพรวา  รัตถา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายภัคพล  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอริสา  นิลสนธิ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงโสภิดา  ไตรพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายธนภัทร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศิรภัสสร  ญาณกิตติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงศิรินภา  รุ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกฤตภาส์  ชาญชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิทธิพงษ์  ทองไพรวัน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายดลพกร  อินกลัด โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปยุต  เกิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอภิชญา  บางพาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนลพรรณ  เกล็ดประทุม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐชนน  พุฒทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวนารินทร์  สุขินี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชฎากาญจน์  ปั้นปรือ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายลัญจกร  หลักดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอัคคพล  เย็นณที โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนิตาภรณ์  วงพาลา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศดานันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชนนิกานต์  อั่วหงวน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรเดช  จรรยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกชพร  เมืองขวา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปิ่นสุดา  ดวงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปิยะวัฒน์  สุทธิวิรีสรรค์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชัชฤทธิ์  สุธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปณิฏฐา  คำมี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชญาดา  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงนิรมล  ศรีนันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคุณาธิป  มีขันหมาก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพชรพล  เผือกแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอรวรา  วิชัยศรี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนิรดา  ศรีนันทวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชาคริต  ยศอ่อน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุธินี  จรัสสกุลเรือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนิสรา  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนาวุฒิ  ตรีบุพชาติสกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญจนณัฐ  อ่วมโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพีรพัฒน์  มอญเปีย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐนนทภัทร์  กันตา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญธิติ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสัตตกมล  วรภาธร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สิงห์คำโล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนนนรี  ทิมคล้าย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปภัสษร  สุขอาภา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิชญา  กุลกิจวโรภาส โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงอาทิชา  โฆษิตพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายศิวัฒน์  ชีวสิทธิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปัณณภัสร์  อริยชัยอัมพร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปริญรัช  ฉัตรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปทิตตา  ภัทรศิวเวชกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์อ้น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงออมบุญ  บุญตา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชนัญพรรณ  งามขำ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวนาลี  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายยศนนท์  อิ่มเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธนาวรรณ  เพชร์หมู่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายศุภกฤต  พรมสินธิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงภัครดา  เดชาปฐมหยก โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสิริมาศ  รัตน้ำหิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุชัณญา  บุญเนรมิตร โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุขพอเพียง  ฟักนาค โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายฐิติพงศ์  ยืนยงพานิช โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงปุณณภา  เกียรติสิน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงชนาภา  พานิชชอบ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพิสิษฐ์  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเปมทัต  บุญผดุงชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงวรัญญาพร  กองวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกษกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพลินีย์  เพิ่มทวี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงอิสรีย์  วงค์เรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศุภกร  ขอนทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงภัครนันท์  ทัพชุมพล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนคนันทินี  หลักกอ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐพัฒน  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงผิงอัน  ยง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสิริยากร  เชียสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายปฏิรูป  สุวรรณนำปน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมนปรียา  อ่ำเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายพรภริต  พ่วงแพ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงบุษรินทร์  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงรักษิณา  พุ่มใย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิริจรรญา  โสระฐี โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ละออง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงโกลัญญา  อุ้ยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรัชยา  ดิษฐเจริญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  นิลกำแหง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงรัตติกาล  สุ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงจิราพัชร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายเพชรพงษ์  สิมเมือง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสุริยา  อวยล่อง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเขมนิจณ์  โตมอญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนัญชนก  มหบุญพาชัย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายภูมิรพี  แตงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงณิชนันท์  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรวิวรรณ  พ่วงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงมณชญานันท์  ไทพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อินบำรุง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายไชยวัฒน์  พันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงถวิกา  พลอาจ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐวัฒน์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกษิดิศ  บ่อน้อย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงมนัสสินี  สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายกฤตภาส  ศรีสุธา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายณภัทร  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์คำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายศิวกร  กุลฉิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายสิรภพ  ลันดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายภาคิน  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงบวรรัตน์  ดินแดง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสิริพัชร  เมฆวัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณปภัช  ไตไธสง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายวิชชา  พรมสูตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายภัทรพล  วงษ์อำภา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายเสถียรพงษ์  เกาะกิ่ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายภูผา  ภูมิอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายรัฐภูมิ  ชิดศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายจิรศักดิ์  เป็นสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายณัฐกิตดิ์  แสงชุ่ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายธีรนัย  ปานฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงอรวรรณ  คุ้มกัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงอรัญญา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเบญจพร  เบญจศิวกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธัญสุดา  กระต่ายทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงแพรวนภา  พยัคฆเพท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงทิตาวีร์  วัฒนจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงลลิพรรณ  พยอมหอม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงศิริรัตน์  สุราย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายคามิน  มีสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายธันนศิรฺิ  สนสิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายวิชญ์พล  สุกาวิระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายธนภัทร  ศิลาโท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายรชฏ  ปัญจนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายหฤษฏ์  พรหมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายนันทภัทร  เรือศรีจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายจามิน  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายนฤสรณ์  นฤพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐพล  เผือกพ่วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายเทวิน  เกษรเกิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายพัทธดนย์  วัฒนธรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กชายสันติสุข  คำเสน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายดนย์  เดชอูป โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายพงศกร  ทองคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายธราเทพ  เวียงวิเศษ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธนภรณ์  นาคหฤทัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงภริดา  ทศเศรษถาวร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงปานตะวัน  พันธ์ยิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สุขทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์  สุขเอม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุนิสา  ฝอยทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงนันท์ธีมา  นุสเส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐกฤตา  บัวทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงณัฐชยาวีร์  ไพโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงกุลฑีรา  รัตน์ประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงแพรวา  สุขสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงพฤกษา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงแพรวนภา  ม่วงอ่อน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศศิวิภรณ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่ลมดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวริศรา  ชาญเชาว์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอริศรา  กาด้วง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์อู๊ด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายวีระพล  คำเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายบวรภัค  โพธิ์มงคล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายภูผา  กลิ่นบัว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนภาวรรณ  อินหมี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงสาริศา  คงขันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสิรภัทร  สุดใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายจามร  ศรีคชไกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายนิติธรณ์  ใบเนียม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายพีระพัฒน์  มากกุญชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายปิยพัชร  เมฆปั่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายชุติพนธ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายเรืองศักดิ์  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายพร้อมพันธ์  รวยพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายธัญญธร  บุญยืน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายภูริณัฐ  บัวบานศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายเจตนิพิจ  ป้อมภา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายศุภกร  บุญรอด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายธนากร  กอสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายชุติมันต์  มลิดล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกมลทิพ์  เมนกุลท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทัยรา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงปนัดดา  จำปาคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงจุฑามาศ  กิวิพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชญานี  ปรางค์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐวรา  คงรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุธาสินี  พัดดำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวริสรา  เพ็ชร์ปลูก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอภิสรา  แพรสี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุภาวดี  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงกัญชพร  ลีหนองบัว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายปภาวิน  จิตรตรง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายธนชาติ  แก้วรูปเรา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสุพพัตรา  นาคคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวิภาดา  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงนิศารัตน์  เทพาชมภู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงอภิญญา  ชูกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปินตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงภัคจิรา  ขุนปักษี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงสุธาศินี  ศรียืนยง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  แมลงภู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงสุนิตา  บุญรักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงดนุภารัตน์  เมฆฉาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปาจรีย์  สวนแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกนกนาช  ทองคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงกุสิมา  พรมบุตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงอรชา  พรมเวียง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงชนกนันท์  กองแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วนิลตา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงรสิตา  แสงสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงณัฐญา  คำสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายเมธวิน  วงษ์พันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายพรเทพ  อินทร์ชูฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายนราวิชญ์  ทิศลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายเดชาวัต  ดาวเล็ก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มชาวสวน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงนันธิชา  บุญเปรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงปภานัน  โอกาศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงธณัทอร  เจิมจรุง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีมุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงชาลิสา  บุญมา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงนภากร  ไก่แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงพัณณิตา  รักษ์พงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงนัฏฐมณี  สนธิพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงมุฑิตา  เปรมกมล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชุติมา  เย็นฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจุฑารัตน์  วาดเมือง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายรพี  พงศภัคธนาเดช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายธนกฤต  ธนพงศ์ภูวดล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปาณิศา  ภูริวัฒนเมธา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกมลฉัตร  ปิงวงค์ษา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายสรวิชญ์  เล่าเปี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายสุรสิทธิ์  คงชื่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายชัยพัทธ์  ทะมูกา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายธัญวัฒน์  พงษ์อุบล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสหฬส  สุวรรณเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายธนวัฒน์  วงเวียนคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพชรประภา  กลางนภา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายภคิน  มีมุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายพุฒิพงศ์  ชุมศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายวีรภัทร  แจงชู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายอรรถชัย  ดุลย์มา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายธีรพงษ์  แสงเพ็ชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายธนชิต  คำทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กชายธนกิต  คำทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายอธิบดี  จันเจือ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายธนาธิป  แก่นนาค โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายสราวุธ  วุฒิธรรมโชติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายทัตธน  ประสาทสุข โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กชายนันทินโชติ  สุวรรณัศวิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายดุลยเดช  บึงมุม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายพงศธร  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายพิมพ์พ่อ  เอี่ยมแพร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงสุธิฌา  บัวบาง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธัญชนก  นุชอนงค์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงดลนภา  ใจตุ่น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์ว่องกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงภัณฑิรา  พรหมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงวรรณวิษา  อภิพุทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงมัธยา  คำพวงวิจิตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงศศิธร  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสมุทร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนิจิกานต์  ทัพวัฒน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงปิญดา  ปาสาตัง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร  วันนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หงษ์ยนต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาตเขตการ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสมัชญา  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐชา  สุวรรณภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศุภิสรา  คำโม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงชลดา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงขวัญจิรา  ราบบำเพิง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชัยศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงฐิติมา  เกตุสันเทียะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงมาริก้า  เดเกนโคลเบ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงดวงพร  ชุนตาล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กชายภัทรพงษ์  เจนสาริกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงนาตาลี  ชนัสเซอ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวาเศรษฐี  เรืองเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงอัญชิสา  นิยมชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคคุ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายกองพล  มงคลหัตถี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงฑิมาภรณ์  แก้วเพชร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรภัทร  แก่นจรรยา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายดรัณภพ  แสงสนธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชยานันต์  มโนภาส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายรตน  ศรีสุริยสวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายภูอินทัฐญ์  นาคเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายรชต  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงลดาวรรณ  พรมมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพีรดา  ยิ้มโรจน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  สังข์วีระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงกมลชนก  จินตนานุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐชนันทร์พร  สายสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงรพีพรรณ  ปาระกาศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงธณัญญา  หาญชัยภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายธนากร  ฉวีทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายณัฐพงศ์  จินต์สุภาวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาละสูตร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายธนัญธร  วงษ์ทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายศุภิวัฒน์  เมฆวัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายพีระพัฒน์  หญ้าลาภ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายณัฐพล  คีรีรมย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายชนาธิป  วันทมาตย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายธัญธกฤษ  ยะล้อม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายพงศกร  วงศ์คำโสม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายภัทรพล  สามัญตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายธีระยุทธ  ใจยะเศษ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายณัฐพัชร  โชคดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายชัยพัฒน์  กำเนิดเกิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงจินดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายไชยกรณ์  ธงไชย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายธิติพัทธ์  หาสินทรัพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนาธิป  ธรรมศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ว่องวิการณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กหญิงทิพยรัตน์  รัตนปรีชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงณัฐชยานันท์  เสือคำรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงภควรรณ  สุดไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงสุวนัน  พรมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงชลกานต์  เลี้ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงรสกร  พวงผกา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสุธาสิณี  จันทร์ว่องกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงกันต์กมน  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงเปมิกา  คำสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ศิริจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงปพิชชา  แก้วดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงสุณัชชา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ทรัพย์พฤทธิ์กุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงภัทราพร  พินนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงธนัชชา  อ้อยตระกูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กหญิงธารตรี  หลำคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงเจนจิรา  สอนวิจารณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอาริตา  พงษ์พูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธนพร  เจริญพรชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงปณิตา  ลมไธสง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงกฤติกา  เพ็ชรไทย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงสุปรีญา  พลแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงเนตรตะวัน  ม่วงอยู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ทอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กชายวีรภัทร  วัชรพัฒนกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายณัฐวัชต์  ศุภดิษฐ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงจิดาภา  กระแสร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงถกลวรรณ  แปลกศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงวิมลณัฐ  บำรุงศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำพิบูลย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายพงศกร  อ่อนคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายฐิติพงศ์  ทองเดช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศิวัช  ศรกาดำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนวันต์  ชูแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธิปก  พะโยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปรัชญา  วงกาวิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายณฐลักษณ์  ทิพย์ภักดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายภูริณัฐ  เพชรโสม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุบลรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขขวัญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวาจิตรา  บึงมุม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพันวรรษสา  แมนวิเศษ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงอรดี  อินทสอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงนรีรัตน์  จินดาวงษ์ธรรม์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสุภัทธนีย์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนันทรัตน์  วัชรพัฒนากุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงณัฐกานต์  สถิตย์อยู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพัชราภา  จันพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกรกนก  เชื่อมขุนทด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงฟาโรชา  สุดเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงโชติกา  จาดเพ็ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกัญญาภัค  มงคลชนะชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายอักษร  อภัยศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายสรวิชญ์  ศิลาโท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายกิตติคุณ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายวงศพัทธ์  บรรดาล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายนราธิเบศร์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายเอกณัฐ  ฉัตรทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงแนน  จันจะนะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสิริวิมล  ปุกคนโท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงศิริพร  เปียโชติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายพัชพงษ์  ปาสาโท โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฏฐชัย  เกิดสว่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายศิรสิทธิ์  สำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายญาณากร  บุญปั้น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายณัฐนันท์  เรืองอ่อง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายรัฐวุฒิ  จูจันทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวิภาพรรณ  อรุณศรีโสภณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายทรงสิทธิ์  ทองมาก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายสุรยุทธ์  จิตรลดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพชรพล  ตละมาส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายศุภกร  คำเขียว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายไกรกวิน  คงสิบ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจดีย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายวีรภัทร  ปัททุม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายธนาสิน  นิลกำแหง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฉวางวงศานุกูล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายอรรถพล  รุ้งแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายธนัชพนธ์  กันอุไร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกรภัทร  บุญเกิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กชายจิรายุ  หินชะนะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายศิลารักษ์  นายกต้น โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์กวาง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวริทธินันท์  เลิศไกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายปรัชญานนท์  แจ่มหม้อ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุรเชษฐ์  นุกูลอุดมพานิชย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายฐิติพันธ์  เจตเกษกิจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ญต่าย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภัทรพงษ์  โภชนา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายธนกร  กิตติขจร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายบวรลักษณ์  บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายคณาพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอรศิญา  สุขดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงศิริประภา  เวียงวิเศษ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงชนิดาภา  อินแก้ว โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุรีย์มาศ  จิตรแจ้ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสุธาสินี  พรมมาตร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงลักษณาพร  ฉิมพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกรกนก  ซันไล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงเมษา  วรรณสิงห์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงธนารีย์  แปลกไป โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธัญวรรณ  รอดตาด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนภัสสร  โคสอน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเกวลิน  ภู่สีทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงกันต์หทัย  บางพาน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงไอริณ  คำทูม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมสอาด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจกันทา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายธีระพงษ์  สมบัติดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงภคพร  ปานคำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสุนันทา  สุขสบาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาลสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงชาลิสา  สมบูรณ์ทรพย์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงธนัญญา  ทองมอญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายบวรศักดิ์  สีแดง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธนโชติ  ศรีทับทิม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพีรพัฒน์  ทาลายา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายศรัณยพงศ์  แจ้งเปี่ยม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญญสิทธิกุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงกัญญาวีย์  บุญประภา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนันทิกร  วงษ์บุญมาก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงภัทรพร  มั่งมี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงภาวิดา  กล่ำครบุรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงณภัทร  ห่านทองสุขศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงชลธิฎาภา  ปุ๊ดหน่อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิชญ์ชยาภา  นาคเมฆ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกัญญาภัทร  พิลาแพง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนภัทร  รัตนบดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายณพัฒน์  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายณัฐพร  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอานนท์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพงศ์ภวัน  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายกันตินันท์  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปรมัตถ์  มาลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศรัณย์  ศรีมหาโกศล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายศักรภพน์  สุขประเสิรฐ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายธนกฤต  ดำรงพานิชชัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายณัฐภัทร  กล้าหาญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายคุณกร  ครูเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายทัชชากร  ไชยศรีษะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายณัฐนันท์  ฉัตรสันติพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายอติเทพ  สุขสำราญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายนฤดม  พ้นภัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  พูลลาย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายชัชลัมภีร์  ฤทธิศาสตร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเบญจภรณ์  ขำขม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศศิตา  ประสงค์ทัน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรินรดา  ทองแจ่ม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิริยา  คำหอม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงมุกมณี  ช่วงบัญญัติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปวริศาณัฐ  ภูสมศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทวายศ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงวรร์วรรศา  สุภานิชทวาสิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ใจจะนะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสุพรรษา  ระเบียบพล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงอภิชญา  สมรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ  มีบ้านหลวง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงศิรินุช  จันทร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาศบำรุง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงขวัญณภัทร  นิลโชติ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภัทรพร  รสฉ่ำ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงจิดาภา  กันทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงเปรมริกา  พงษ์ทุมพระ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกิตติยานันท์  จันทร์ศร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐชยา  ประเสริฐอุดมศักดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกฤติกา  หันยะ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายปวรวรรณ  คำวงค์ษา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กชายชนกนันท์  อินทร์แพร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนภสร  เกิดโต โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิชชานันท์  ละน้อย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นพพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวเผียน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงนฤมล  นันตาดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงศุภภิษฐา  เกษวิริยะการ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงแพรวา  ผวาผดุง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธนพร  พิลึก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรพีพร  เสือคำราม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทพงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกิตติภูมิ  ยะสินธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธนพนธ์  อ่ำปลั่ง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนาวิชญ์  รัตนพรพิรุฬห์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกรภัทร  เด็กหลี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายประกาศิต  มหาราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงภัทราพร  พลเวียง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอธิภัทร  ทรัพย์ประชา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญชนก  อินทรโส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายจักรพงศ์  จันทราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายสิทธิพร  เสริมสนธิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศิวัช  คงสิบ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายนฤบดินทร์  ภูสมศรี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายสุรนาถ  ชื่นเจริญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณันฐิชา  พวงทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายชุติพงศ์  ศิริพิน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายกฤษณะ  บุญอ้อม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายเกรียงไกร  เฮงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกชพรรณ  ครองวงษ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายพิศุทธิ์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูมิรัฐพงษ์  กุยสุวรรณ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกรวิชญ์  กิจภิญโญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอศิรวัชร  อำไพวัชรากุล โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงบูรณศรี  คชฤทธิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงศิรินันท์  ใจแสน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภัคธีมา  โลหิตานนท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงธันยพร  พรหมทอง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพิจิตรา  สารีดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงกุลจิรา  เพชร์หมู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองเชื้อ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกฤษฎี  ดิษดี โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงทัณฑิมา  นวจตุรภุช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธนัญญา  บุญจีน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงอรสา  ใจผ่อง โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกนกกาญจน์  วัฒนศิริ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปราริฉัตร  ไกรยะราช โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงภัทรานันท์  เจนสาริกร โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงนาราภัทร  ชนะภัย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงนันทิกานต์  อ่อนน่วม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิชานันท์  คงประทีป โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงยศยา  ถมอินทร์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปาริชาติ  ฤทธิมหันต์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงปราญชลี  ชุมใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนิดา  คำฟู โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงสุธิดา  ทองสุก โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงขศิลาพร  อยู่สวัสดิ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นพรัตน์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชัญญาภา  ดีใจ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงพิมพ์นารา  พันธุ์จำรัส โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพีรวัฒน์  กล่อมเกลา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายวิภัฒน์  ทนตะคุ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศราวุฒิ  จิตน์สนธิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายครรชิต  พุ่มใย โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายปาโมกข์  ทองใหญ่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงปวริสา  เครือโป้ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปรายฝน  จินต์สุภาวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงภัณทิลา  กล่ำภู่ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดาษดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงปาณิสรา  สมรภูมิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชนะบุญ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณภัทร  ทัศนวิจิตรพันธ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงสุภัชชา  รอดเหลือ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพรไพลิน  พันธุมนันท์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธารวิมล  ยิ่งคิด โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มณีพันธุ์ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศรัญญา  สุขอร่าม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงจีรนันท์  จันพุฒ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงนาทัชชา  เบ้ามี แมททิแลสซิ โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คุณนาม โรงเรียนวัดคูยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายไชยวัฒน์  พิลึก โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กหญิงภัทธีมา  โคมบัว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธุ์มี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กหญิงภัทรีดา  แอบเพชร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กหญิงภทรพรรณ  นาคนาม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงจิณณพัต  คำหงษา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กชายพีรพัฒน์  ทัพวงษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญวิทย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายพัสกร  ม่วงสิงห์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงพีรญา  ม่วงสิงห์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงชุติภิญญา  อุดมสิทธิกุล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายณัฐพัชร์  อสุนีย์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กชายจิรชัยมงคล  ศรีมงคล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายธนภูมิ  แสงเงิน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายณัฐรวี  บุญศิริมณีโชค โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงปุณยวีร์  อัศยเผ่า โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายพิชญุตม์  บูรกิจภาชัย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงภูษณิศา  อารักษ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงมธุรดา  มธุรส โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีอาวุธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงนิรารัชย์  พุ่มชา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงกังสดาล  ชนะนิธิธรรม โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงกุญช์ภัสส์  รชตพิตรพิบูล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายพชรพล  ทักษี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์มาก โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กชายเจษฎากร  สมิงใหญ่ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายภูริภัทร  เนื่องกันทา โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมเอื้อยุทธ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กชายภัทราวุฒิ  มีรอด โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายศุภกฤต  เจริญศิลป์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายชวกร  วิศาลศักดิ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายภูริพัฒน์  ฉิมพลี โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายรัชชานนท์  แสงผ่อง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงเกณิกา  ทัพวัฒน์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายวริศ  ทวีผล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงภควรรณ  ปิยะมัยคงเดช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  วัชรภัทร โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภกร  ยิ้มเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายรชต  ทองทิน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายนิธิศ  เอื้อนจิตญานนท์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงจิระประภา  อุ่นยิ่งเจริญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพรสินี  ศรีดาเดช โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฉันชนก  พิกุลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายพรภวิษย์  พิลิคามินทร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายฐิติวัสส์  เปรมปิระสกุล โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอิศสรา  ผลพระ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอมรดา  บัวจันทร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงรดาวรรณ  ศรีเดชมลทอง โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงพรพิมล  ภู่เกตุ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คำอินทร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายติณณ์นาวา  ทองงิ้ว โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงภิญญา  ธิรนันทิน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปรางสินี  สุกระ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงไอริณ  บัวนาค โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายภูชิสสพันธ์  สุขสำราญ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤติน  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายภาษาไทย  ท้าวจันทร์ โรงเรียนสาธิตฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายธนพนธ์  สุทธิคราม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายรัฐภูมิ  ขุนพิลึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงธารินี  วรนาถจินดา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายสทานน  โชติจันทึก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายกวีพงษ์  พุ่มพิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงปนัดดา  นิลเกษม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุริยะลังกา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายฐิติกร  พงษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงปาริฉัตร  ทาสุ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงอัจฉริยา  สมบูรณ์ศิป์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายมงคล  สุขจุ้ย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายทรัพย์ศิริ  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายนันทิพัฒน์  นาคสนน์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายภาณุ  เปลื้องนุช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงปาลิตา  ฉิมสุพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงวินิทรา  นาควังไทร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงรัตนาวดี  ปลากริม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงสุรีรัตน์  พวงคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายรพีภัทร  จวงจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทร์โพธฺ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายพีรกฤตย์  ทองขำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงภัทราพร  ขำแห้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายกฤษณพงศ์  แสงงาม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายณัฐพล  ศักดิ์สนธ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงชลธิชา  ชื่นชม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอภิชญา  คำเมืองมูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงกมลชนก  คำมะพัตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายกรวิชญ์  สืบศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงธันย์ชนก  เหนือเกตุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงอุษามณี  โพธิ์พูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กหญิงกุลณัฐ  หมื่นแสง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงสุพรรณวสา  เทียนสำเภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงฐิติกรณ์  สิตระศักดิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงเปรมจิรา  รอดตะเภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายวโรดม  อินพ่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
846 เด็กหญิงกิตติยา  เทียนแจ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
847 เด็กชายภัทรดนัย  ภัทรบุญยพงศ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
848 เด็กหญิงสุนิสา  มีสำลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
849 เด็กชายเฉลิมขวัญฐิติ  ดาอิ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนอุทัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงวรินทร  บูรณะภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิ์เย็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กชายนรินทร์  ทองอนันต์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงพิมพ์ณฎา  ศรีจันทร์เกษม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายชนกชนม์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายณัฐณิชา  ไร่นุ่น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงภัทรวดี  ลีประเสริฐสนทร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเกิด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายชัชพงศ์  เหล่าจันทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงเหม็น โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายอลงกรณ์  สวาทวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายพิชัยยุทธ  สาครเขต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กชายพรพิพัฒน์  หินแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงบุญยธร  ประทุมทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงสุพินดา  มหาชัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงกนกพร  คำมะพัตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กชายศิริวรรธน์  ภัทรพิมพ์สิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กชายเฉลิมชัย  เชื้อแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทิพสร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงภัทรา  กุลบตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายภูรินท์  เฮ้าประมงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงวรัญญา  คงสมทรง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายภธรเดช  ผาสุขจิตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงวีรยา  บุตรม้วย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงชฎาวีร์  คูวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงวรณุช  เปลื้องนุช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปานรพี  นิลเกษม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงธันย์ชนก  พันธุ์โต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กล้วยตระกูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงวาเลนไทน์  หริฯยาพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อัมเรศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงพัชรี  เกตุชนก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายกิตตินันท์  สระทองอ่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงนิศากร  มั่นเกตุ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงภัณฑิรา  โกฎทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงพิราภรณ์  ฉิมสุพร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมศิริ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กหญิงธนภัทร  สะเทียนรัมย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอรณา  กาวิวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายเดชาธร  คงสุพรศักดิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงเกวรินทร์  ขุนทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กชายนที  ลูกอินทร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพลอยไพลิน  จุตรทิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงปัญจรัตน์  พึ่งพิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กหญิงตติยา  คำกรุงเก่า โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายธราเทพ  สุวรรณศร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กชายวรชิต  แก้วฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีม่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอาทิตยา  หวานรอบรู้ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวรชาติ  แก้วฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายคณิศร  ปาณะคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายอนุพงศ์  บุญมะลิซ้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายกิติพงษ์  หลิ่มสืบ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงสุจีรา  ปิดตา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงชุติมา  อุ่นทา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุวนันท์  คงสมทรง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กชายธนภพ  ขาวโต โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกุลนิภา  ทางเรือ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพรปะวีณ์  การสมวรรณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กชายชนกนต์  น้อยนาช โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  ชุ่มเขียวดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายธราเทพ  บุญวงค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอรรถณัฐ  สามงามน้อย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธนภัทร  จันทร์ศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรสุวรรณภักดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงศรินิภา  พิมพ์สวรรค์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชัญญานุช  แจ่มศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอริษา  เจริญวงษ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงวารุณี  ใบทับทิม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอำภาพลอย  พินิจสามิตร์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนริศรา  พรมชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุไรศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงธนาภา  เรียบฮวด โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายศรัณญู  ยาดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอรวรรณ  เรืองกิจจา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายอัสนี  จตุเทน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีเจริญรุ่งเรือง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงสุพัตรา  น้อยใหม่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงลักษมี  สารีเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงณัฏฐาพร  คุ่ยศรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงอภิญญา  ถึงสุข โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสายธาร  กล่อมยัง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเนตรทิพย์  ภู่ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงวรรณษา  พุ่มเพ็ง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายเดชาวัต  สวัสดิ์โสม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายพีรพัฒน์  คมขำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายจตุรวิทย์  เสรีรัตนเสถียร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงปลายฝน  อรรถารส โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชญาภา  วิจิตรปัญญาเมธี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกชพร  เชี่ยวกสิกร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงศุทธินี  สามเถื่อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงอุมาพร  สาลี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงพรพิมล  กุลบุตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกชกร  ใยบัว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายดนุพล  กรตุ้ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุวิมล  ทะสดวก โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงแพรพัตรา  คำเครือ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงนพมาศ  คุมมานนท์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณิชพรรณ  นาคชุ่ม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงกฤติญา  รอดนิล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงณัฐนันท์  โ่คระชาติ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงสุจิตรา  ป้อมภา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงชญานันต์  มะลิซ้อน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงแก้วตา  น้ำเพชร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายสุภวิชญ์  วงศ์ธนบัตร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายวิสุทธิ  ทากาฮาชิ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายรัชชานนท์  เมืองพรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเมธัส  สิงห์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายพิษณุกร  แสงสังข์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงณิพาพร  ประชุม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงปวริศา  คำสิทธิ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวชิรวิทย์  ยอดฉิมมา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงณัชชนม์  ธูปคำ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงภานุมาศ  แจ่มจุรี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงศุภิสรา  สมิงใหญ่ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กชายสวัสดิรักษ์  กลิ่นชัย โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพรรณวสา  ศรีสุธรรม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงวิพารัตน์  คชานันท์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายพรรษกร  แสงสังข์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ม่านมูล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเขมิสรา  มีพร้อม โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงโกลัญญา  อินทศร โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพิ่มผล โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกนกพร  แก้วสระแสน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่สิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณิชาภัทร  สารสุวรรณ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงนันท์นภัส  กลางหล้า โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กชายกานต์  สดุดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงญานิศา  แขนสูงเนิน โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงเจนจิรา  อินพ่วง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวันวิสา  ผูกอารมณ์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายนภัสกร  กลิ่นเฟื่อง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงวิชญาดา  สมขาว โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงธิติมา  ศรีชา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงสิรินนุช  ปรีดี โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กชายปรัชญา  วงค์เลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงสุดจิตตรา  เจือทรัพย์ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงจุฑาภัทร  พูลผล โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงรุ่งนภา  อินเที่ยง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงชลิตา  คำชา โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายกรณ์พงศ์  ทองทิน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายเตชสิทธิ์  อ่วมเกิด โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายเตวิช  ชะนะฟู โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงศิริพร  บางจั่น โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธารวิมล  ใจหงิม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงปัทมา  นุดดอนไพร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ศฤงคาร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  นิธิชัยธนศิริ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายพงศภัค  หาดทราย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงพิณทอง  เสือเกตุ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงวิภาสิริ  อินเพ็ชร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายกฤษณะ  สีหาพรม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงรวิวรรณ  รัตนเมือง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายธนัชชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายศรราม  พวงทอง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงจันทกานต์  จาดดำ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงณัฏฐชา  สังวาลทิพย์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กชายพงศภัค  เจริญเขตต์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงธีราพร  สระเกษี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายภาคภูมิ  หมุดสูงเนิน โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงณัฐกมล  ปิ่นแก้ว โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงธันยพร  สุบรรณสาร โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กชายทัตธน  บุญมี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงนพรดา  กระต่ายทอง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  ลอพันธ์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายโกศล  ง้าวแก้ว โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงฐิติมา  ฟักทอง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดวิถี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงวรกมล  คำศรี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงคชาภรณ์  ขาวนวล โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงธนาภา  ศิริวัฒนาโรจน์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงนภัสรา  อรุณยา โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงพิมพ์สุดา  จันต๊ะวงค์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงระรินทิพย์  ผสมทรัพย์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ศรีหนองเม็ก โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงกิติวรา  รอไธสง โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรณา โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงอนัญพร  จอมย้อย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียนเจริญ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายศุภณัฐ  บุระตะ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปรางค์โท้ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวสำลี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงจิรวรรณี  การะศรี โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงยุวากร  เพชรสุข โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงอั้ม  --- โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงอนัญญา  คงสัตรา โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์ธัญกรณ์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงชาลิตา  เจริญไทย โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงนภัสสร  พวงรัตน์ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายชุติพงศ์  ศาสตร์เชื้อ โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงสิราภรณ์  วันจิ๋ว โรงเรียนวรนาถวิทยากำแพงเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพรทิวา  จิรพจนานนท์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธแก้ว โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กชายภัทรพล  คำเพ็ชร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงณภัทร  บางพาน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณัฐนรี  ป้อมภา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กชายกฤชณัท  เสนาะเกียรติ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงภัทรปภา  กฤติพงษ์เตชากร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงเปมิกา  วิบูลสุนทรางกูล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายธีรัช  วงค์แสนสี โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงสุภาวิตา  จงรักษ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกรียงโกมล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายศรัณยู  แก่นคำ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายธนวัฒน์  ทองจิตติ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงกฤติมา  มหบุญพาชัย โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายอภิสิทธิ์  พลันไธสงค์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายวรภัศฐ์  รัตนประภา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธนไชยพงศ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายทศพร  สุจจะชารี โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงอารดา  หังษา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายคมภณ  บุรุษศรี โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายสิระพัศษ์  ศรีทอง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายธนบดี  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงเหมือนชนก  วุ้นนที โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนันท์สินี  คุ้มทอง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงอัคริมา  เข็มสุวรรณ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงปนนทพร  ระฆัง โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายพงศธร  หังษา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงวรภัทร  บางพาน โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายนรภัทร  จันทร์พุฒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสรวิศ  ติ๊บงา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายสังขกร  ศรีสันต์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายณัฐพัชร์  เพ็งเพ็ชร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอติคุณ  ศรีคชไกร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายศุภศักดิ์  สุบินนิมิตร โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายชาตโยดม  จารุพรรธ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวิภู  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงศุภิสรา  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสุธิมา  กันนิกา โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายรชต  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปั้นสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงเกสรา  รักชาวนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงอมรรัตน์  เอมโอฐ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงธนัชพร  ท้วมนิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงธิดารัตน์  หนองหลวง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงศิริวรรณ  ชนะศิล โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายนวพล  ทองคำ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายมาร์วิน  จิตร์นอก โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงน้ำมนต์  ยิ่งสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทวีไว โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายณัฐพล  คำพานุช โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงกิตญาพร  ทองดี โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงณัฐชา  มารมย์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงชยกร  สืบคุณะ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงปนัดดา  หลิมพลอย โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงมาริสา  ทองดี โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงศุธิตา  สาคร โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงอภิญญา  ด่านขุนทด โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงลดามาส  มากบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพเสน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงณัฐชา  สลักคำ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายณัฐพล  ทองลิ่ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายธนากร  ผิวผ่องจันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายพีรยุท  ปิติทรง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายกันตพงศ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงอริษรา  บัวผึ้ง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ทิศกระโทก โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงนนทิชา  เกตุทรัพย์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงยุวธิดา  สว่างสุข โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงสมฤทัย  เสือจู โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงพรทิพย์  คล้อยสวาท โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงสุมิตรา  สร้อยสน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพเสน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงสุกัญญา  เสือน่วม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงปภานิช  เสือจู โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงสาวิตรี  เสือคุ้ม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงดารารัตน์  แจ่มบุญ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มหึมา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงเนตรนพา  ขำวงษ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายพงษ์ทนา  จุลจันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายณัฐพงศ์  อ้นชนะ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพเสน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงทักษิณา  เอมโอด โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สุจริต โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงจณิสตา  กะลำพัก โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อรรถเสนา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงน้องพลอย  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายกรวัตร  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายธีรศักดิ์  สอนเนียม โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงอริสา  บัวผึ้ง โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายรพีภัทร  ชื่นสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงพัชรพร  ปานเผื่อน โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงณธพร  โกพัฒตา โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพิ่มสาริกิจ โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงชัชฎาพร  พุ่มทุเรียน โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงลีลาวดี  คงเปลี่ยน โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กชายเศรษฐพงศ์  พันพิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงชุติภา  พวงดี โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชลธิชา  เหลาสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงอัณณ์ชญาณ์  มหบุญพาชัย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายชุณห์พิมาณ  เทพจันทร์ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 นายณัฐวัฒน์  นาควังไทร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงจุฬารัตน์  บวบทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 นางสาวธัญชนก  แสงอะโน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 นางสาวปนัดดา  คำภาสี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นางสาวเบ็ญจมาพร  สมวาที โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นางสาวฐิดารัตน์  แหยมเปรมปรี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานชัย โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กชายเมฆินทร์  สังข์ยก โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายชินกฤต  อ้นเกษ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายณฐนนท์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1 ป.6 คณิตประถม