รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเจ้าใจ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณภัทร  แสนพันดร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิรชัช  พรมภาพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนพณัฐ  ขันธุแสง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายฑีฆชนม์  ศรีแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรัฐติศัย  วันตะโพธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายชิติพัทธ์  ชนะศึก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายไชยกร  พงศ์ชินฤทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายอนรรฆ  ชวติ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกษตรียา  เศษจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรัชยา  เนตรมุข โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอรรณพ  จิตพันธ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงมัณฑณา  ทองหล่อ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายมนตรี  นิจจะพจน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐนนท์  ยนยุบล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายรุ่งตะวัน  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวณิชยา  ปาลี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพรนิภา  หันธิรัง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพงศธร  เพียจุน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกรวิศว์  กั้วพิจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปรมัตศนันทน์  ภักดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงฐิตาพร  มูลแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกฤตจารุ  เขตบุรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกันต์กมล  กองพิมพ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายจักรพรรดิ  คอนตี้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายอธิคม  รัตนชัย โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอาทิตยา  รังคะราช โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงจุฬาทิพยดา  ดอนปรีชา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายธนากร  ผลสว่าง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิทยา  ดลรัศมี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพลอยไพลิน  โยธารินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศุภพิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายชนสิษฏ์  โชคกาญจนวัฒน์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายเธียรวิทย์  ญาณประสพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงลักษณพร  โฉมห่วง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพรพิมล  วงศรีเทพ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทะนงศักดิ์ศรีกุล โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายตรรกวุฒิ  สุวรรณศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกิตติยาพร  กิจสวน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงภัทรวดี  สีแสด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายภัทรพล  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงวณิชยา  เฉลิมชาติ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกมลพร  มีตา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงลิลลี่ เจมส์  ทาวเซนต์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายพัสกร  การถัก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายรัชชานนท์  โนมูระ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤษฎา  เพาะนาไร่ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายคณิศร  ภารจรัส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกิตติธัช  วรชิน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายปุณณวิช  จันทร์สะอาด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธีระพัฒน์  เนาวะเศษ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายกรวิชญ์  หีบแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงชนากานต์  สอนอาจ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงศิริอำพร  แสงวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอพิญญา  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอัจฉริยา  แก้วปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  วงษ์ชารี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงโชติรัตน์  มูลคา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชือกรัมย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชนัชสร  โคตะวินนท์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงโสภิตนภา  อินทะ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวิสิฐพร  ภูดอกไม้ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุษรา  อุปแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกรแก้ว  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเกล้านภา  โยธารส โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงไพรวรรณ  วิลาศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอภิรดา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธัญญาเรศ  จันลาวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุชาดา  บุญสงคราม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนัชชา  เทวิญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลิขิตถาวร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงบุศรินทร์  เอกพิมพ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีเที่ยงตรง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชนะชัย  ศิริวรรณ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายครรชิต  ย่อดี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิตารีย์  จักรแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายนิติกร  มรรควิจิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายชนชน  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงตระการ  อัญชัยศรี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพิชญตม์  โพธิ์แท่น โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายพชรดนัย  กั้วมาลา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เทศารินทร์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายภูริภัทร  ภูครองทอง โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวริศรา  แก้วมณี โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพลวัตร  แก้วปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชวัลนุช  บัวไชยา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายกิตติศักดิ์  แจ่มวัน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายณัฐดนัย  คำปลิว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายก้องเกียรติ  บุดดีหงษ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายจิตรทิวัส  จันทา โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายคณพศ  อุ่นโสธร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายภริภัทร  ขันธวงศ์ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายอภิสิทธิ์  จำนงค์จิตร โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจริญา  พุทธคม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิตรภณ  ไปบน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ราชเพียแก้ว โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพรณภา  พิชัยเชิด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอินทิราณี  เดชโฮม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนากร  ศรีชาติ โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงวรัทยา  การคิด โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนันทพร  นาอุดม โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีฐาน โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐภูมิ  นามาก โรงเรียนเอกปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปณัฐดา  แก้วบุญไสย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงศศิภา  ชดช้อย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงอัยรดา  ชมภูบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายอัครพล  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายเปรมปรีด์  ราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงผณินทรา  คำปลิว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายคณพศ  รอดเพ็ชร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายวิภาวัฒน์  นาสีแสน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายภูตะวัน  ปริมา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายชนันธร  ขัติยะวงศ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายภพธนวัฒน์  จันทร์สว่าง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงสุธิมา  น้อยทะรงค์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงธัญชนก  พรมคำบุตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายณฐกร  วาทะสุนันท์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงไธสง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงขวัญชนก  ใจกลาง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปัณณรัตน์  โรจน์เธียรธนา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพัชรี  สีบุลำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอัญญมณี  ทองการ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายคีตะกวี  ศรีกุลจันทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุพิชญา  เทศารินทร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจุรีรัตน์  แสนชมภู โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกันตา  นาทองบ่อ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกนก  นพคุณ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอดิศักดิ์  วรรณสุข โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกานติมา  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศุภัชญา  สงวนวงค์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทอนเสาร์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนากานต์  เทพศรีหะ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงพรรณนิพา  อู่อ้น โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนัณติชา  การกันหา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุนันทา  สีดามน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญา  ประดิษฐ์จา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายฤทธิชัย  แก้วคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงชลตะวัน  คำไสย์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณัฐครินทร์  ชูสงฆ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงนันทิมา  พะละ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอรปรียา  ไร่ไสว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัชชาอร  หมั่นประกอบ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกานต์มณี  แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพรลภัส  สันดุษิต โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวีรินท์  กั้วนามน โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เหล่าลุมพุก โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวาสนา  แก้ววิจิตร โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิตพงษ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงโสภิตา  คำงาม โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงผ่องนภา  ลาคำ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงศิวตาดิ์  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธนาภรณ์  ขันติยะชัย โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวงศ์แสง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายสุภาพงศ์  จันทร์สะอาด โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วรุณา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุกฤตา  ทฤษฎี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกฤษฎา  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขาวลา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูวดล  ภูชำนิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนาฏตะวัน  ภูชำนิ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนินาถ  พรมกันยา โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนภัทร  ผลราศรี โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงสิรินาถ  ไวแสน โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพรธิดา  หาชื่น โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอรนุช  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพรธิพา  ลาศรี โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงขนิษฐา  อินทสร โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงลัดดาวรรณ  อุดมนา โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชลธิชา  ตาทิพย์ โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนิจฉรา  ชินโน โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงขวัญชนก  พิมเภา โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายภัทรพล  วรโยธา โรงเรียนบ้านม่วงกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจอ่อน โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกัญญาพัชร  โพธิ์ทา โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรุ่งสุริยา  ด่ำกระโทก โรงเรียนแจนแลนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัตลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเมย์ฐิตา  ศรีหลิ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงศรัญญา  นามวงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุพิชญา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงหทัยทัด  คำไสว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธนภรณ์  ธรรมประชา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกุลยา  ตั้งกีรติชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเรือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายทัตเทพ  ทองรุ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายขจรยศ  ทองสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายกฤษณ  ทำนาสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายพีระพัฒน์  เนานวน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายพีระวัฒน์  วงศ์ชารี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายชยพล  บุญไชยโย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายสิรภพ  วรแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายทีปรกร  สำราญพงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายชรภัทรกุล  คาดีวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงชนัญญ์ทิชา  บุษดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงริสา  ฉายผาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศิริพร  สุรันนา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มงคล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายตติยะ  ลํ้าเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงธัญรดา  แสงพิศาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายชนกานต์  อังคะรุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายอรุณรัชช์  พลนาคู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายพรมหตระกูล  โคตรพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพลภัทระ  ภูตาลพบ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงอนันตญา  แฝงสีคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายธนโชติ  ภูดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตจง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงจิตรสิณี  มะระปะทิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายญาณพัฒน์  เนินสุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  นาจันทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งภูเขา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐนันท์  หาชื่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงศิริจุฑามาศ  ถาวรฟัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายรวิภาส  วิเศษทักษิณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายพีรพัฒน์  สุระเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงรติมา  สวัสดิ์นที โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายวัชรพงศ์  จันปุ่ม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอารัญนุชา  หัสพิมพ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศิรภัสสร  รังกลิ่น โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงชนาภา  ไทวังคำศิริชินวงศ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายปริญวัตร  ทิ้งเเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายจิรวัฒน์  พั้วพันธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายจักรวาทิน  สีทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤษณธร  การไรนอก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีเวียง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภควรรณ  คงมวล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กชายวีรภัทร  แสนณรงค์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพัชรวรรณ  อ่อนไสย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงพริมา  สิงห์ทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กชายธีระพัฒน์  ไพศาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายอานันตรัย  สินธุศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนาพร  ศรีกระทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงกรวิภา  พึ่งพัก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัตนาวดี  อักษรศักดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปริณดา  โพนเงิน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายจักรินทร์  แจ่มใส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรรณษา  พลนาดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงพริ้มเพรา  หาญไชยนะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายณรงค์กร  วุฒิสาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายอภิเชษฐ์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นาแถมพลอย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วน้อย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายธชต  มงคลศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายธรรพ์ณธร  นำโชคดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายธุวานนท์  สายสุรีย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีฤทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวรัญญา  อารมณ์สวะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพรลภัส  เอกพันธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ภูวนารถ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจิราเจต  พลนาดี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฐิติพร  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงเบญจพร  สามสี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสกาวรัตน์  นนท์พละ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงณัฐบัณชญา  อังคะรุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงฉัตรลดา  สิงนาครอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงศศินิภา  ศิริแสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายทัศนสิทธฺ์  จันซา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงวรัญญา  ฤทธิ์รุ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวรัญญา  เนตรคุณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิมพลอย  เลิศสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กชายนพวัฒน์  การถัก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายบริวตร  เสนาวัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายนพัตธร  แย้มไสย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายทิพเยนทร์  วรรณขาว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กชายวิชยุตม์  เพาะเจริญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายจิรเมธ  แพงพุฒ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายตั้งปณิธาน  โมสกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายภัทรกร  ชัยเขว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายเทพพิทักษ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กชายนรากร  นนทะมาตย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสิริกัลยา  อุดรแผ้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายภัทราวุธ  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงปภาวรินท์  เพชรล้ำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายอัครชัย  อินทสอน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐยศ  เหล่าสักสาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายกัญจนปกรณ์  หมาดหมาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กหญิงฐยาวิศฆป์  อุดรพิมพ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงช่อผกา  ปัตถาทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กชายเจษฎา  มูลเหลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายปรัชญา  สิมมะวุฒิ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กชายฉัตร  อุดมเดช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กชายสมาพล  ช่ำศาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายกฤต  สิงหศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกณิศา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธัญวรรณ  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เลิศสงคราม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉายผาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สมจิตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงนรีรัตน์  คำสอนจิก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงประภัชราภรณ์  ศรีหาพล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หว้าธนาปัญญานันท์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์  นันรัศมี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงศุภิสรา  ภูกัณหา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงบุษยมาศ  สุขาวาปี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายทักษิณาวัฏ  อินทะไชย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายดนัย  โซนรัมย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายฉัตรชัย  สุระเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายศิรชัช  หีบแก้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวิศรุต  ตรีชิต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายคฑาวุธ  ศรีชมภู โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวิจิตรศิลป์  จันทะมาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายณฐพล  พูลพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายชาลีฟ  ไทยใหม่ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายเจษฎากรณ์  แปโค โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 นายสิทธิศักดิ์  ศรีวรขันธุ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายโกเมศ  พุ่มศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจัตตุพล  โคตรพัฒน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงภัทราวดี  แสงท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสุวภัทร  ยุบลเขต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงดานิสา  ฉายพูล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศรุดา  นะรินยา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงธัญยภรณ์  รองจัตุ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุภัคจิรา  ศรีโพนทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิรัชยา  ถิ่นวัน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์  จิตจักร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนบดี  พินิจ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒนาค โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายจิรายุทธ  คุ้มทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิภาวี  สาขา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชญาฎา  งอนรัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกฤษติกา  เกลี้ยงรส โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงจิรัชยา  ฤทธิ์คำหาญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพลัฏฐ์พงศ์  ศรีประไหม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายวีระวัฒน์  ฆารชม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอรปรียา  สมพิทักษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสมดุลย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงชญาดา  ตะวันคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายเนติราช  เขตสมัคร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอัครพล  สีแก้วก่ำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายแผ่นดิน  บุญชัยโย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงบุณฑริก  กายาผาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกตาธิการ  ศรีแสนยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงรภัส  อัชชมานะ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสรัลชนา  นาสงวน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอตินุช  วาณิชอนันตดสภา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสิริกัลยา  วิชัยโย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงษ์สว่าง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายนัฐนนท์  วิชัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุชาวดี  สารีนันท์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงสุวีรยา  แสงท้าว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชยนันต์  วิชาหา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาะเสียง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภาวิณี  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีหริ่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงรุจิภา  มองเพชร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฏฐนิช  บุญรัตน์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพัฒชรินทร์  โวหารคล่อง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิรวรรณ  วารีบ่อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงอรอุมา  นรภาาร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายภัควัฒน์  แก่นนาคำ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอรรชนา  ศรีประทุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐนันท์  จุนัน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุดารัตน์  แโฯฑฺฒศษญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปฏิพน  คำภิรมย์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแสนตอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายณฤทธิ์  ยศยิ่งยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสิรินัดดา  วิชัยโย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนพงศ์  กลางประพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุดารัตน์  แดนพิมสาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปภังกร  ศรีเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญรัศม์  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเพรียวพันธ์  นวลบัตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกนกพรรณ  พรชาตา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกมลชนก  โพธิ์มูล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงโยษิตา  เผือดผุด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอาทิตย์  หาวิลี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภานุกร  คำประเทือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรวิพล  เปาวะนา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิฌชกร  อุ่นนวล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพรปวีณ์  กั้วพิสมัย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชินภัทร  ตอพล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพชรกร  คุ้มหินลาด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายใจเพชร  พิมพ์หา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายเดชาวัต  ภูธรเลิศ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายธีรพงศ์  เพ็ชรไชย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายปฏษฏิ์  สุชกลัด โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายภาณุพงษ์  โคกสีนอก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัญชนก  พลขยัน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงมุทิตา  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอรจิรา  เพชรวิชิต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายณัฎฐ์ชานนท์  นาจันทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงณัฏฐิกา  รักพงษ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนิรชา  โคตรมาตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายโชคสุวรรณ  ศรีโททุม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอาริยาภรณ์  แก้วกัญญา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายรชต  ศรีสุข โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภัสนันท์  วรรณทอง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธนพร  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีบัว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัธชัย  สุราช โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชยพล  คาดิวี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสกลสุภา  วรแสง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤติน  ถนอมพลกรัง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนันทวดี  สังสีแก้ว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงน้ำมนต์  เภกะสุต โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชาฏิวดี  ไทยแท้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสาริศา  ตะเคียนศก โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงชาฏวดี  ไทยแท้ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชนิดาภา  แสงฤทธิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงฟ้าเรืองรอง  กุลซื่อ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณิชกุล  แสงนิกุล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลษา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรุ่งรวี  มีคำนิล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงลลิตา  เยื้องกลาง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวุฒินนท์  แสบงบาล โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงพิสมัย  ไข่สีดา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงเทียนหอม  ศิลาแยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจิดาภา  แสนขาว โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนิรัชพร  เหล่านายอ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงชนัดดา  คนใจบุญ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวรปรัชญ์  พิมมาลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอชิระ  ลือชาสิริศักดิ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสิริภูมิ  พุดสีเสน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายภัทร  ราศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงญาณิศา  อันทะปัญญา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐริญญา  ชิณโสม โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวิชิดา  บัวสาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีเมือง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายนิติพงษ์  รัตนศรี โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงภควดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงฐาปนี  สกุลโพน โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปริมนภัส  นัทยาย โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกนกพร  ทิพย์ศิริ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายคุณานนท์  กุลเกลี้ยง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายภูมิรพี  บุญส่ง โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรรณวิภา  สีลาดเลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธราดล  จันทรบุตร โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภคิน  อนันทวรรณ โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงฉัตรระพี  อุทโท โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายเศรษฐพล  ทวีโคตร โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพัณณิตา  ดลปัดชา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงจินดาพร  ศักวิเศษ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กหญิงจุฑามณี  แสนศรี โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายณัฐพร  เทศารินทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกุรุพินท์  วิภาคะ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงมิ่งพร  หงษ์ชูตา โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพนิดา  การสวย โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกวินตรา  แก้วคำจันทร์ โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพรประเสริฐ  ชิณโสม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายชุติพัฒน์  ธนาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กหญิงมุกดามณี  พุ่มไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสุณิสา  ชุมลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐวัฒน์  เนตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายศุภณัฐ  เสาวลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายธนากร  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายนรเศรษฐ์  ดวงวงษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงจิรนันท์  นนธิสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงโยษิตา  ไชยเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธีร์ธวัช  เสาลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงศวรรยา  วิลาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงบัณฑิตา  พงษ์กล้าหาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณัฐฐาพร  โชติไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐธัญ  ทองศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงดรุโณทัย  ไชยเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงฉัตรฤดี  คุณสิริประภารัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูริพัฒน์  ถิ่นมีผล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายคณุตม์  ศรีไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงสุธิดา  ธรรมประกอบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวรายุทธ์  วิวัฒน์เจริญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงชาลิสา  ศรีพลอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทรงพล  ดลชม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอนันตญา  ชัยปัตถา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายรัฐทัฬห์  แสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปรีญาอร  เชิดโกทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองใบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายฐรรณธรรศ  แก้วพัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนริศ  สีน้อยขาว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงประวัลรัตน์  เชื่อหงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายไพสิฐ  ศิริวัฒนชัยศิลป์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงพรภัสสร  แจ่มพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐกานต์  ศรีหลิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายฉัตรตะวัน  โพธิไสย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศุภกานต์  ม่วงมุลตรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หนองขุ่นสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธนกฤต  พงษ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนกร  พงษ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายวิศรุต  วงษ์ชาลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงญาณิกา  ไชยเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายธนดล  ทองคำอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายปรีติอานันท์  ฉายเสมแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หาญอาษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายวิสิษฏ์  ศรีอดิศักดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็งพุฒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพชรพร  เนตรคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมัลลิกา  สายพหม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายรัชพล  ธนาปฎิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภูมรินทร์  พิมพ์สิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอารียา  แสงเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวรพจน์  เกิดสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอรรถโกวิทย์  วิเศษไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพัชรพร  พลชารี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเกริกฤทธิ์  เอื้อนไธสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวริษฐา  พิรมแหยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนัทวลี  อุทโท โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายนิติธร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุณยภา  พลสะทอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงไอยรินทร์  ธารพรศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม