รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปรเมษฐ์  ดวงคำรักษ์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายคุณานนท์  พลศรี โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินไชยา โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงปณิตา  ธีระวัฒนา โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาแก้ว โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงพิชชาอร  สว่างศรี โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงชญาดา  เหล็กดีเศษ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ถาวรฟัง โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงภัทรา  ไพสอน โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุชาวดี  นรสีห์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธนพร  ภูเด่นใส โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเพชรณิลย์  กุลสินธุ์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงัณัฐธิกา  พิณพงษ์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงสุพรรษา  โพรส โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายต้นตระกาล  เหล่าขัติยะ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายศุภสัณฑ์  โพธิ์น้อย โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงศิริณัน  แสนสุทธิ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปวีธิญา  ดวงบุตรศรี โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรธิดา  อันวารี โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงโชติกา  ด้วงคำจันทร์ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสิริวรรณ  คำกลิ่น โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงมัณฑนา  ภูเด่นไสย โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุนิศา  ตันกิม โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงอุดร โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูลายดอก โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงพิชยา  ตรีสุนทร โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงเบญญาภา  โพรส โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กชายชนม์สวัสดิ์  ดาวาส โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสราสิณี  ภูจอมจิตร โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปลายฝัน  ภูกระบิล โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายประเสริฐศิลป์  ภูพาที โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปัฐวิชญ์  ภูลายเรียบ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุษกร  งามบาง โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มอม โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนภัทร  ผิวงาม โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ลงกลาง โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณกัญญา  สอนชัย โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายสิรสิทธิ์  ศรีเมืองเดช โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศรสวรรค์  มูลเอก โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงหทัยรัตน์  บัวพันธ์ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมขำ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติกวิน  จันบุตราช โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายธนวัต  อาจดวงดี โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤษณะ  พิจารโชติ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนวัฒน์  วังคีรี โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายศิวัฒน์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุจิตรานันท์  ลิ้มรำไพ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธนวัตน์  พากุล โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมรูป โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวิลาศิณีย์  ศรีเพียแก้ว โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงอณุชณา  สาสีเมือง โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิราพร  ภูพานคำ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวรรณภา  เสนาสนิท โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเมธินี  บรรเทา โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงรัตติกาล  เคนลี โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอารยา  อุปละ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงมณีรัตน์  นุสีวอ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปัญจรัตน์  อ่างคำ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายฐานิสร  โค้งรัตนะ โรงเรียนธนาศิริวัฒนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุภนิดา  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรนิชชา  วงค์แสนสุข โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงวรรณวิสา  เหล่าพักสาร โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายโชตยากร  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเอมอร  อันทะปัญญา โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปณิตา  นาพรม โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธนพร  อัศพันธ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพิมพกานต์  ชะนะบุญ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายอนุทัศน์  ราชาพัฒน์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายทัศพล  นิลน้อยศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเยาวภา  เสนฤทธิ์ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปิยวัฒน์  เดชอรัญ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสิริยากร  สีสมบัติ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธีรภัทร  นิตยาชิตร โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงจิรสุดา  ภูต้องใจ โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายวรุฒ  ภูบุญรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนวัฑฒ์  ผันบาง โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศุภกฤต  วิชัยศรี โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายอัศวิน  ไถวเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤษฎา  ภูนาขาว โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกฤติกา  นาเขียว โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงธารทิพย์  ไชยศักดิ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงพรพิมล  สร้อยคำ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนลิน  ภูสง่า โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรัญญา  พิมพา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวสะอาด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกานทิดา  กาวี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสุชานรี  ประจำกลาง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีบุญฮง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงวรรณลดา  ทองศรี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงประภัสสร  บุญศิริกร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงภาวิตา  เกษมกุลวัฒนา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปิยวรรณ  พัสดร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปิยพร  เขียวสะอาด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงระพีพรรณ  อาญารักษ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายพชร  ถิตย์สวาท โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงกชพร  อุ่นทะยา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐภูมิ  อัศวภูมิ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเดี่ยวพาณิต  คชเสน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายคมกริช  เบ้าวรรณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
102 นายฉัตรมงคล  โคตรแสง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นายชาตรี  สายโยธา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาววราภรณ์  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวภัคจิรา  แฝงสาเคน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวอาฐิติญา  ไชยศักดิ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวกุลนัฐ  ศรีลาเฮียง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวนพรัตน์  แก้วกำเนิด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 นายณัฐพงษ์  ดลราษี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายณัฐพล  ภูอ่าง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นายวัชระ  ทองคง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายเลอศักดิื  ภูอบอุ่น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายนฤเบศ  สีพิมพ์สอ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายอภิเดช  ลับแล โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวมนัสวี  อนุวาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายจักรกฤษณ์  ศรีทำบุญ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายปฏิภาณ  ภูโค โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นายอัศวิน  จำเริญสรรพ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวทรัพย์บัณฑิต  คชเสน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวสุพัตรา  เสามุกดา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวประทุมทิพย์  จันทะเวียง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายณัฐวุฒิ  นาธงชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นายธีรพัฒน์  วงละคร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายพิธิวัฒน์  ทองสมุทร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาววันวิสาข์  บุญปรก โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายกันทรากร  วงศ์สิงห์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนพงษ์  กุมภวงศ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงไอยรา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายพัทวรรณ  นันวิชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงนวลละออ  ศรีนวนเคน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายณัฐพล  สุริยวงค์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนัฐมน  เขียวสะอาด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงตะวัน  จันทรคร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 นายวรมน  สังธรรม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 นายอภิสิทธิ์  นันทศาสตร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายวีรพล  กิ่งภาร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายอานนท์  บุตรคำ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเปรมวิกา  ภูลาพัฒน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายอรัญชัย  มูลสินธิ์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงชลดา  เตชะ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสุทธิพร  จันทะเวียง โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายเจษฎา  แก้วหาญ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพาฝัน  ภูนิลมัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงเกศรินทร์  เรียบเจือ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงศรินญาภรณ์  ปักธงชัย โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนภาพร  จำปาลา โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายกิตติพงษ์  ภูตีอัด โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสิทธิชัย  กุลโชติ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวีระเดช  เชตวัน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายณัฎฐพล  ธรรมพร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายธีรเมธ  ภูนิคม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศศิกานต์  ดอมรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วัฒโน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายวัชรินทร์  จุนทะกัน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปัญญา  หอมดวง โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงไอริน  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงทิพย์ประภา  ภูสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงวรกานต์  บังสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุชาดา  เหล่าลาภะ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงเฌอฟ้า  โสภักดี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายสิทธิพร  วงค์ไชยา โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัทธิรา  มุ่งงาม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปมาพร  ศรีชุม โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงชนาภา  หอมดวง โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงวริศรา  ค้อมคิริน โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกิติมา  ทรงเข็มขาว โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงจรรยาพร  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนมน  แร่เพชร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายโอกี้  นากามูระ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงศรัณยา  ศุภรัก โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนฤมล  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงแพรวไหม  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอโณทัย  ศิริอรรถ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุดารัตน์  สุราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปนัดดา  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุชัญญา  มะปรางก่ำ โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนริศรา  โภคาพานิช โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปวรรัตน์  สนธาทร โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอภิญญา  ภูสดศรี โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงอริษา  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายศิริสุทธา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายญาณวัฒน์  อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายวีระศักดิ์  เหล่าวอ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกุสุมาลย์  เหลาดี โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายณัฐวุฒิ  กรีเทพ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงภัทรภรณ์  แผ้วกมล โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญชมภู โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุพินดา  กันยาวงค์ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายอิสระ  ยียวน โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายพงษ์อมร  โผ่ดี โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพงศธร  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงสุธิดา  โคษารัตน์ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเกวรินทร์  จันทร์ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพนัดฎา  ภูปลื้ม โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปรมาภรณ์  มาตรวังแสง โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปริณดา  พรมแสน โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณรงฤทธิ์  จุตาทิศ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงพิมพกานต์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงอารัญญา  โคตรเสนา โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศักรินทร์  ภูหลวง โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายฉลองราช  ภูปา โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายแผ่นดิน  เหล็กจาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนุชนาถ  ปิ่นตาคำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายวัสยศ  ขานหยู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจิราพร  ภูคัดสะมาตร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวัชรพง  ภูสิงห์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทวีพจน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงทัศนี  ภูแข็ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงพรรณกร  อาษาราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงเพชรรัช  ภูทะราช โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธนัญชญา  ปิ่นทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ศิริเย็น โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงจิรัชยา  กานคาน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธารใส  บุญวิเศษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายศาสน์ตรา  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิชยา  บุญชู โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงปริชยา  บุญชัยโย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงโสภิตนภา  ภูแล่นกลับ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงอรวรรณ  ภูครองทุ่ง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสิริยากร  ภูสมยา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงธิตาพร  ภูมะ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงณวรา  คุณทะนัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงกนกชนก  ภูพิษ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายอนุสรณ์  สุขสนิท โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  วิเวกัง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมยศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายกฤษณวัฒน์  สุนทรรัตน์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิรดี  ปัททุม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปิยฉัตร  โต้งค้อม โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายกริช  ตู้ธีระ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธนะพล  ภูสมมา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายธนกร  การะเกตุ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายดนูพัฒน์  สายแก้ว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีวิชา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงนิพาดา  จำปาดง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์รอน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิธร  บัวทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายจักรพรรดิ์  ดอนไพร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ภูแล่นปลิว โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญที โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายจักรพรรดิ์  สารฤทธิ์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสุดาวรรณ  นิ่มนวลศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพนัศดา  บุตรโค โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจิรัติกาล  ปิ่นทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงยุวดี  ภูยอดนิล โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงวีระดา  ภูเหิร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสิริญาณี  วังทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปริญากร  มากระจัน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นเทียน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธีรดา  ภูกก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกาญจนา  ภูเขม่า โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนภัทร  บุญโชติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงจิรัชยา  นาสมใจ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจันทิมา  จำปาอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสร้อย โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ภูเครือ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ภูหนองโอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีโยธี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเกวลิน  อินถา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีโยธี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกุลวัฒน์  ไพรวัลย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภัทรพร  รัตนาพร โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายสหศวรรษ  ภูทางนา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอาภัสรา  ภูบรรทัด โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุปรียา  หนูสุวรรณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงขนิษฐา  ภูสิงห์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวรกาญน์  ศิริทรัพย์วัฒนานันท์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอุมากรณ์  พลดงนอก โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปริญญา  สีเกาะ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวัลยา  ภูผานี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงญลดา  ศรีขุมทรัพย์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอารียาภรณ์  พิมพาคำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอรัญญาณี  ค้องก่ำ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพิชญดา  ล้านพลแสน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงนาตาลี  โอคอนเนอร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐธิชา  กุลชะโมรินทร์ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอารีญา  ภูต้องศรี โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิณณพัต  สังข์ทอง โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายธนชพล  อ้วยมะเดื่อ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายรชต  ลีกา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพัชรี  โสภาที โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงศิริวิมล  สุธรรมมา โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชุตินันท์  หอมอ่อน โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงรัตนภรณ์  อิ่มสมบัติ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเฉลิมชัย  ปุริสาร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายวีรยุทธ  ปะวะโน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงศลิษา  พามูล โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสงวิชัย โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงรัชประภา  ยาวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายภาณุวัฒน์  สีนนเคน โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
294 เด็กหญิงแพรววนิต  ศิริปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงหทัยภัทร  ชมภูพื้น โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสุวัฒนา  เสนา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์แดง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอภัสรา  ต้นกันยา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทะแสง โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีปัญญา โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงกนกพร  ทอดภักดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงอารยา  รามแก้ว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงโสรญา  โสวาปี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงวรรณรดา  นาขันดี โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงนันท์นภัส  พลเยี่ยม โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงสุธาสินี  ยังศรีชาติ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายศิวกร  ศรีเนตร โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายธนดล  วันยาว โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนนธิชัย  โพศิริ โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายปรเมษฐ์  บุราณเดช โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายก้องภพ  ภูนากลม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายนราธิป  ไทยทองหลาง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายยศกร  ภูทะวัง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสหรัฐ  ภูเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงชามา  ภูคงสด โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงปาลนัดดา  พิงบูรณ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสมิตรา  ภูมิเหล่าม่วง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงอรอุมา  ดีจันทร์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปุณยนุช  ภูบุตตะ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กหญิงสุภาพร  เกิดพงษ์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายชาญยุทธ  อัคคะฮาดศรี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายรพีพัฒน์  นาสินพร้อม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกฤติยา  ปกาเวสา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงชนม์ชนก  อุทัยเรือง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงดลนภา  ภูกงลี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญรอด โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภูสมยา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงปริญา  เครือวัลย์ โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชลดา  อาจดวงดี โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพัชรวดี  เทพธรรม โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงกุสุมา  เกษร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงอรอุมา  ภูถาดลาย โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันประภา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงบัวทิพย์  วันทอง โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงพิมพ์พร  ภูครองพลอย โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปณิดา  ปกาเวสา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปานทิพย์  สุภาพเนตร โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 นางสาวชนิตย์  ภูถาดงา โรงเรียนโคกคำวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายปิยวัฒน์  อุตราช โรงเรียนหนองแข้วิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอรอนงค์  กุจิ โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศิรฏา  ฉายประสาท โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพาณิภัค  เสนาพันธ์ โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงณัฏวรรณ  พิมพา โรงเรียนหนองแข้วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายภัทรพล  คำสุมาลี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายนิตินัย  ภูโสภา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสุทินกร  สีหามาตร์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงณัฐริกา  วรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ขำ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูแสงศรี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงด.ญ.ญาณัจฉรา  มโนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรนภัส  พานิชพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวิภาริณี  ฉวีแปลง โรงเรียนอนุบาลพรประดิษฐ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม