รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงอารยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปรินทร์  ไพรพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายสุทธิพจน์  ภูอาบอ่อน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงนิลยา  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนัญชัย  ตัณฑ์พูนเกียรติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุชานาถ  ฉายรื่น โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงนุจรินทร์  แก้วหาญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศราวลี  แสนแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจุฑาณัฐ  สว่างบุญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวริศรา  ภูสมนึก โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอาภาวรรณ  คำหงษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพิชญาวี  เถื่อนศร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายจิรัฎฐ์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภาณุเดช  นาทองบ่อ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงศุภสราพร  พันเดช โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงทิวดี  พรหมลา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพิชิตชัย  นันทะเพ็ชร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายวริศอิชย์  หาราชัย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายคมชาญ  วรสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพาขวัญ  หมื่นสี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิดาภา  อภัยศรี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธาริการณ์  โพธิสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจารวี  ศรีมคล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญข้าว  โคตรพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนิชา  กองการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงวริษฐา  วาระตระกูล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปิยญัฐ  ยุบลพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงบงกช  ศรีเวียง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงชุดากานต์  อามาตย์สมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐชานันท์  ดอกบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศศิธร  สุวรรณเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณภักดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกานต์พงศ์  ภู่อุปถัมภ์เมธา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายสิริณัฎฐ์  วงศ์ซิ้ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกิตติกา  พาลี โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตรันเจริญ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทร์มนต์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐภัสสร์  แสงโสภาพรรณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงภีมากร  จันทรสมบัติ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เลยะกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุทธาสินี  กุระอิ่ม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธีมาพร  บุญเสนาะ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภัสพร  พิมพะสอน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนภัสนันท์  บัวอร่ามวิไล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีโททุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภิญญดา  ญาณผาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอารียา  พรหมคำบุตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกวินนา  สำราญพงษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายอาชวี  ลำเหลือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจิดาภา  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงเอ็ลรี่  ขาวทองหลาง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงปัณณพร  ฤทธิ์ทรงเมือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศรีกัญญา  ไชยนิคม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสิรารัตน์  ทองสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธัญชนก  ภาคมฤค โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอภิชญา  จูวัฒนาประเสริฐ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฆารวิพัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฌาลิศา  วงษ์คำ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอารัญญา  วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายกฤษณะ  ภูโอบ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศุภสุตา  เกื้อปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงกฤตธีรา  ดาราศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพิชามญช์  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณฐรัช  ธนปฐมฉัตร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายบัลลังก์เพชร  นิติสุข โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายปณต  เยาวพฤกษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายชิน  สังข์วิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายเจตน์ษพงศ์  คุณสิงห์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงกรนภา  แสนวัง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมาดา  บุญเรืองลือ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกชพร  สินธุเสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะสาโร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงภคพร  ไชยนัด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวชิรญา  เนตรแก้ว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบุษญากรณ์  สุนทรรส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสุกกฤตา  ทัศนพษ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกานตมล  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชลกร  เรืองวชิรปัญญา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงลลิดา  สุวรรณเลิส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชนกานต์  พันโกฎิ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายชนาธิป  อรัญถิตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญพันธ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปรพร  ศรีกุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศกลนันท์  ดลโสภณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชนะใด  ทับทิมไสย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญา  ธีรปัญญาวัฒน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงอิษรินฏ์  ดอกบัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพรสุดา  เถาวัลย์ราช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงนริสา  โคตรมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพัชรินทร์  ธารวาวแวว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงสุพรรณรัศมิ์  แสนอุดม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายฉายพรสวรรค์  ศิริพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสิทธิเนศ  สัตยบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายณัธภัทร  ภูนาเขียว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธีรดล  ศรีอ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายธนกฤต  จุระยา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายนราวิชญ์  แถนสีแสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายฐิติเนตร  โจณะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤตภาส  ชูพรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพริมา  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐณิชา  แวงโสธรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ทิพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายกันตธีร์  ชอบเจริญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชนันธร  ดอนชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายภานุพันธ์  ดอนเงิน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายจักรพรรดิ์  ภูวิจิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกิตติพงษ์  ภูมาตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายภูชิสส์  ภูชิตร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพลวัฒน์  ดีสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายธีรัช  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายอภิชล  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชัญญา  พงศ์จรรยานุกูล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพศิกา  มุลศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมณีรัตน์  นนทะแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิชชาภัส  ผิวแดง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพชรพล  ภูฉายา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายวุฒิพร  พรมลี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายจารุกฤต  ภารประดับ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายปราชญาการ  มาตบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวรานนท์  ภูปุย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายภาณุภัทร  ภู่กันงาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปาราเมศ  เมธีรังสิมันท์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายบุญธนกฤต  ภูน้ำย้อย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายยุพราช  จันที โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายเศรษฐพงษ์  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรกมล  สาระการ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ภูผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอธิน  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงกฤษติกา  นิยมธรรม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายศรุติ  จงวัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนริศรา  ผจงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงจิรัชชญา  ฐานะรุ่งเรืองเลิศ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปาริมา  ภารเจิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนภัทร  แม่นมั่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมินตรา  ศึกษาดอน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนภัสสร  ไชยนิจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพิมพกานต์  ภูงามแสง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพฤกษา  ภูปาทา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนันทิดา  นันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกฤติมา  ทองจรัส โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอิทธิกร  เพ็ญโคกสูง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเจนจิรา  นิดคำหาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงห้าว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอพัชชา  แผงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงธิดาลักษณ์  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายมงคลกานต์  การสวน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนวัฒน์  เฉิดเจิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปาณชัย  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวราพร  ขำคมเขต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ผากา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพลอยภาดา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวรรณษา  อาจดวงดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไร่จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชลดา  เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงบุญธิดา  พิมพะสอน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายปฎิพัทธ์  หาระมี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายณราวิชญ์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญรดา  ธานี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงวนัชพร  จอมทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงจันทณัฎฐ์  ท้าวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกฤษณา  กฤษณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปิยะธิดา  สาระการ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สาระชู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายอนุวัฒ  ผลสิน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุพรรณี  ทองเกต โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรณัชชา  แทบท้าว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอภิญญา  ภูคงน้ำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจุลภัทร  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายจิรวัฒน์  ปรีกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอัยลดา  ภูโยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  คำแหวน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปัญญาพร  ทองจินดา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนิติวัฒน์  ญาณสาร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงวิพรรณลดา  มณีโนนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์อาษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายณัฐพงษ์  ดลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายจิรายุส  ยลวิชัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาฏลี  เหี้ยมเหิน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณิชา  กร่ำมะเริง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายกฤตภัค  ภูดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงอัญชลี  สียางนอก โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐพร  ส่งกลิ่น โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงธนภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนริสรา  พยุพล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปณิดา  พรรณขาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงหาวาสน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสิริภัทณ์  วังสีรัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรนภา  ภูขามคม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเอเชีย  ทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายเอกภัทร  แสงคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวรเชษฏฐ์  สุดาเดช โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอลงกรณ์  ไผ่ผาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศศิวิมล  ฆารโสภณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนันท์นพิน  ไสยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายสิทธิพงษ์  เรืองช่อ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายจักรพรรดิ์  ถิตย์บูรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายคณิน  ชูกมล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายลิขสิทธิ์  ภูจอมนาค โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชยธร  ถิ่นคำเชิด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายครองสุข  ยี่ทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงพิมพ์พิชย์ฌา  เจียมตัว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนาวุฒิ  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกรพินธ์  พลไกรษร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงณัฐชยา  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงศิรินดา  ขวัญทับทิม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิติวรรณ  แทบท้าว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภูชญาดา  ภูอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปณิตา  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงแพรวไพรินทร์  ภูมีแหลม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงศิรดา  นาสินเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิธร  คิตตะขบ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณภวรรณ  ภูงามทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์  ภูเต้านาด โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรักษิตา  นนท์ศิลา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพฤทธิ์  บังกาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงฐิติพร  อุ่นพิกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฐชยา  คงแก้วว โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวงศธร  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปกรณ์  เหลือผล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพลภัทร  องอาจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงวิศรุตา  วรรณเลิศลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงฐิตาภา  ภูจอมผา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปานไพริน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภคพร  ลัทธิ์ถีระสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายธนภัทร  รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกฤติมา  เทพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจุฑาเพชร  อุบลลา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายชัชชัย  ศรีพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอัจฉรียา  ประทีปทองคำ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายนิธิสันต์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศุภกานต์  เทพวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรติพร  ถิตย์สวิง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ผลเจริญงาม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายปพนธ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปริยากร  พละดร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปิยพร  จุลบุรมย์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัลยกร  กฤษณะสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัชรมนต์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปัณฑิกา  วรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชญ์นันต์  นิติพจน์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณิชาดา  ไชยบัง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนะนัย โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงภารดี  ยลถวิล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชาแสน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงปาลิดา  เย็นใจ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปรียะดา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศศิธร  ภูดอนม่วง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนกฤต  วารี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจุธารัตน์  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปัญณภรณ์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธิติพัฒน์  พาแพง โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายรังศิธร  ไชยบุดดี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤษฎา  กั้วศรี โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวรันธร  ศรีชุมพล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสิรวิชญ์  สุทธิประภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายรัฐเขตต์  ปาปิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายสิรภพ  อิสระพงศ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธีรโชติ  อิ่มสิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายภูมิภัทร  พลเยี่ยม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพงศ์สุภัค  สุภัควนิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายวงศธร  ไพละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายชนเมธ  รินทราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายภูมิศิริ  ผันผ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายปรินทร  เขจรจิตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กชายกิตติพงษ์  พุฒทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายณัฐพงศ์  ถิตย์ผาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายภูรินทร์  ศิวบวรวัฒนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายภาวัต  ภูแย้มไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพนัชกร  บุญสรรค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงนิชานันท์  เรืองสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงสกุนต์ธิดา  แสนภูวา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดลภักดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ภูติโส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จินดาพรรณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงฉัตรตะวัน  บูรณะพล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงศุภิสรา  สิงหเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะรัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศุภธวดี  ไวยเวช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพัชรพร  แก้วพริ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงอัญเชิญสิริ  อติชาติธำรง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายศุภวิชญ์  นาถมทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายทนง  บุญเพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายจารุพิชญ์  สุจิตตกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายภัคพล  ใจเย็น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายภูมิเกียรติ  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กชายณัฐธนัง  อินสอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายมารุต  บุญทิพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายศิวกร  ยืนยัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายเตโชดม  ภูทะระ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายธนาธิษณ์  พลชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปุณะตุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายฐานปกรณ์  ดอนปรีชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายปุณณธีร์  ภูเป้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายเอกปฐวี  มีไชยา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายปริญญาวุธ  ขามชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายชุติพงศ์  โชติประเดิม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายพัชรพล  เกษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายชาญณรงค์  อิ่มรัตนกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายกนิกษา  ลาภบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฐรดี  เข็มลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงธนพรพรรณ  ด่านนอก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงรัชนก  มหาพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชนิกานต์  วินทะไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุกฤตา  ภูผาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุภัทรตา  พิมพะสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพิชชาอร  กาฬหว้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงอรสา  อรรถประจง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงวิภาวดี  สำราญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงวิภาวี  อัครมเหสักข์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกานต์สินี  สุวรรณนาคี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอติกานต์  วรรณศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปริยากร  ลครรำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงบุณฑริก  ภูสีเขียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงฉัตรชฎา  หมื่นปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงณัฐณิฎา  ฝั่งซ้าย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อัครโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงณัตตินา  จันทวิไล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงประภาวรินทร์  ตรีถัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวรดา  ศิริรักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพย์อุทัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตจักร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงชญาดา  ปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจิรัชญา  จงฤาชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงอนัญญา  อินทรศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกฤษญนัน  เชาว์พานิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงภวิษย์พร  แสงงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงธันยาภัทร์  แสนศรีมหาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกตัญญู  ยะวร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายจิรภัทร์  ภูครองหิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายสพล  ดอนกระสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายวริทธิ์นันท์  จันทร์ดอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายวริศ  บุหงานคร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายศุภณัฐ  ฆารกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวีรพัศ  ละศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายปฏิภาณ  ไชยชำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายกฤษฎา  ดอนชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายยศธร  นาชัยเริ่ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายนนทพัทธ์  เฉิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายพีระภัทร  จันทร์สว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธนาดล  สุริสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายทศพร  สุนทรชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายนพกร  ธูปน้ำคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายธนพล  พลยุทธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายกิติภพ  ฆารไสว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายนรากร  ลำผาย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กชายณภัทร  อุปนิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายศุภกร  ภักมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายเนติวุฒิ  คุณาเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายชาญเดช  ศรีกันหานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายอภิศักดิ์  โนนอาพัด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายพสธร  โคตะรุชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายณัฐดนัย  เช้ากงจักร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงศิวาพร  สงดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณัฐวิภา  เข็มลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงรภัสสรณ์  เชื้อลิ้นฟ้าธนัต โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ญานสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงฬฌา  คงสมมาศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมธุรดา  ธารสอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพรไพลิน  เห็มวิพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงภัทรพร  ไร่จรูญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐชา  สุทิพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงฐานิศรา  บุญมานันท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอมรกมล  ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงนันทิชา  สุทธิชุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงทิฆัมพร  พลไกรษร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกฤษณา  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพรชนก  โคตรพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันนุวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจันทร์นภา  จันนุวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชมพูนุช  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนิศากร  ปิ่นละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพัชริดา  แคนสี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงอนุรดี  พันธุ์สะอาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงธัญชนก  นาลาบ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงศรพรรณ  งามวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงรติมา  บัวน้ำอ้อม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายอภิวัฒน์  ชิณเกตุ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายปรเมษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายสหภัฏฏ์  ขจรปัญญาไพศาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายธนภัทร  อดุลโภคาธร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กชายวัชรพล  ไชยกำบัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายศิวากร  แดนนาสาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายพีรวิชญ์  ฤทธิลัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชญานินทร์  อินทรตุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงพรชนก  เอกตาแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกนกพิชญ์นภา  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพิชญาภา  ลำชัยภูมิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กชายศุภกร  อิ่มสิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนลินนิภา  บุญสอน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กชายพงศ์ณภัทร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กชายญานพนธ์  ชวนินทวิสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายณัฐกรณ์  ทบแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงปุณณดา  รัตนากรกิตติ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงเกษมาภรณ์  ภูอ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทาสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงวรันธร  จิรัฐพิกาลพงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายชัยภัทร  ชาคำฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กชายภูดิศ  เฉยไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายกฤษดา  สารปรัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายภัทรกัณฑ์  พลดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายสุธีกานต์  สำราญพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายนพดล  ร้อยพิลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายนาธาน ปัณณวัฒน์  ฟิชเชอร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภูเงินงาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงกานต์ติมา  วิเชียรไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงศิวกานต์  พิกุลหอม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์อุ่น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงสุชญา  ถิตย์เลขา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงแอ็งจึล นัน  ฮอลล์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงอริสา  ประทุม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงเนตรชนก  ขันธบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสิริกร  กาสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงไหมแก้ว  นนทะแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนภัสสร  สำราญบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงอนนทวรรณ  จันทร์น้อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงสิริกร  พละชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวิสารัตน์  พูลสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงนลินทิพย์  ภูแม่นเขียน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายวชิรวิทย์  พนมเริงไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
434 เด็กชายชัยภัทร  ญาณสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
435 เด็กชายวีระพงษ์  หนุนฐิติพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
436 เด็กชายชยกฤต  อนันตกิจบำรุง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
437 เด็กชายพลาธิป  ทองเจือ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายธีรวัฒน์  หารเสนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงคณัสนันท์  นามมุงคุณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกรณ์วิภา  ภารประดับ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงชลลดา  ภูแช่มโชติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงมัณฑิตา  ขามชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงภัสยาพร  กัลยาสนธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรีวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายกิติเมศวร์  เจริญธวัชพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพร้อมพัฒน์  ผลรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ภาคมฤค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายเกียรติวงศ์  นามปัญญา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายวงศธร  ดีรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายโพธิกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกฤติเดช  เพชรภูกันดาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวัชรพงศ์  อ่อนประสงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภูผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภัครพร  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพีมพิชญา  ปทุมวัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงรมิตา  เลิศวัฒนวัลลี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงสุภชา  เกียววงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงปริญญ์สิริ  เขียวไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรุ่งระวี  หนูเผ่า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงนันทัชพร  ไชยคำมิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงปณพร  สกุลซ้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงบุญฑริกา  ภูแย้ม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงกอบกาญจน์  ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสิริอักษร  มะธิปะโน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรภาส์  ทับทิมไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงปณิดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงฐิตาพร  น้อยศิริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายนวพล  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายปุณณกันต์  แสนอุดม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายปัญจพล  รุ่งวิริยะวณิช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสิรดนัย  สกุลเดช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายวงศธร  สายธารพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายรัฐนนท์  ตั๊นสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายธนกร  ดาหนองแห้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายฐกฤษ  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสาธนี  ภูนาเมือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยะวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงพิมพ์พิณฟ้า  ภูสาริ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวิมลณัฐ  นันทสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐพร  จิรกุลสมโชค โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงประภาภัทร  ภูปรางค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิชญาดา  จันทะขึ้น โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงกฤติยารัตน์  นาใจนึก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภูริชญา  สาขา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกฤตลักษณ์  ล้ำจุมจัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงยูริ ยูริ  เซกิกุชิ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงสุภัทรา  ชูศรียิ่ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรสินี  สามแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงปฐมาวดี  บัวศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายเนตินทร์  ภูอาภรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายกิตติภูมมิ์  พลชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายมิ่งเมือง  เมืองโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวงศ์สุวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธวัชชัย  ภูกฐิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปภาสิตา  ภูผาลัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงมีคณา  สิมลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสุจินันท์  เวินสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปุณยวีร์  เชี่ยวพัทธยากร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงพิมฤทัย  โคตนนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธันย์ชนก  โคตะยันต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพรรณธร  อุทัยแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงศศิธร  ภูแย้มไสย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิติมาพร  ทองบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ครองสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชาครียา  ภูนิทาน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชนะมาร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสุขุมาลย์  วรรณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภูผา  โบว์อ่อนศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายพชร  ผ่านสำแดง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภีศเดช  สันติชัยรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภกฤต  ดอนหัวบ่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ล้านพลแสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายติยะนาวิน  ติยะเฟื่อย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายทิวากร  พรมราช โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกองทัพ  สุทธิประภา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธีธัช  วรรณสิงห์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอัครภิญญา  พลจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกรัตเพชร  ถิตย์พิพิธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงปวีณ์กร  ราชฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวรัญญา  หาระมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธีรัตน์ชา  ชิตติวุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงอริศรา  หล้าสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภวภูตานนท์ฯ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรารักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณัฐภัทร  ครุฑบิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายนิติธร  ชูศรีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ลุสำเร็จ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนพมาศ  ศรีวันนา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกนกพรรณ  ภูพันธุ์หงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงโสภิดา  ไพละออ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพิยะดา  วิชาชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงลักษิกา  โห้หาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงเมธาพร  ประจันทร์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธีรดา  แสนสำราญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงธัชนันท์  ภูฆ้องไชย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงฤทัย  ถินกะไสย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชญาภา  ภูพาที โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชาลิสา  ภูเสสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพชรพล  สิงห์ธวัช โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายพันธวัช  ถิตย์รัศมี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กชายพีรภัทร  พากเพียร โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายจิตรภาณุ  พรมแสน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงภารุจีย์  อิ่มมนตรี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงณัฐพร  มณีบู่ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงชนันภรณ์  สกุลเดช โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิยดา  จีนเจือ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสุรภา  จันมา โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพิชัยภูษิต  บัวมาตย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพเยียชนก  ยานุ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุพิชชา  สุรินทร์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพุทธิดา  บันโสภา โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายยอดอาวุธ  อยู่สถิตย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงดมิสา  อันพาพรม โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงรดายุ  พลเสน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายลิขิต  ศิริระ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงปณิดา  ทาบุเรศ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงดมิศรา  อันพาพรม โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงรัชนีกร  เหล่าโยธี โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงลักษิกา  ไมยจิตร์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงยลดา  สวาทวงศ์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงเพชรลดา  วาจาสัตย์ โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อิ่มเจือ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กหญิงสโรชา  รัตนไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอภิญญา  บุญเรื่องลือ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กหญิงสิรีธร  พิมเก โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายเจษฎา  แก้วนิล โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายพิเชษฐ์  จงไกรจักร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กชายจีระพงษ์  นาห้วยนาค โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงศิริกัลยา  ยลชม โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจริยา  ทัดศรี โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชุติมา  ไสลจิตร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  คำละออ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงปวีณา  อิ่มเจือ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงธัญธร  สารปรัง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายอัษฎาวุธ  ปิ่นใจ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงปวีณา  ไชยภา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวันวิสาข์  ดลรัสมี โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพ์เงิน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนุชนารถ  มาตโสภา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงวรรญา  ถิ่นมีผล โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงรัชนก  เหมังคละ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปนัดดา  คำสีลา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอาพัชกรณ์  อิ่มเสถียร โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอนุวัฒน์  อิ่มประเสริฐ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภัทรวดี  พันธ์โยศรี โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพรประเสริฐ์  ภูแสงสั้น โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงรุจิรา  วิเศษสังข์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมโยธา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายเจษฎา  จันทวงค์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงประภัสสร  ถิ่นมีผล โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สารปรัง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงอารดา  มะโนมัย โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสถิตย์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสายสุดา  แพงมา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงอุมาพร  บุญพงษ์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงจีระนันท์  สังรวมใจ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปนัดดา  นันรักษา โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปารวี  อิ่มสะอาด โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเกวรินทร์  วันรีมัง โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนภัสสร  อิ่มสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุชาดา  เกื้อกูล โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงรินนา  คงสมบัติ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงณัฐนันท์  ละอองเอก โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเจษฎานัฐ  ทัดศรี โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงโสรยา  ก่องนอก โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอภิรดี  ใจดี โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 คณิตประถม
612 นายคณศักดิ์  พิสุทธิ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายพิริยะเดช  นิลปะกะ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงอรทัย  ภูผาเงิน โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงสุธิมา  แจ่มสุวรรณ์ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ภูวังแทบ โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธนัชญา  ภูต้องศรี โรงเรียนคำปาฝาโนนชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงจิตรกัญญา  พิกุลหอม โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิกุลหอม โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงศศิวิมล  ถิตย์สมบูรณ์ โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายธีรภาพ  พิพัฒน์เศวต โรงเรียนหนองหัวช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 นางสาวเมทินี  เกือสีโท โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นางสาววราภรณ์  สิทธิจันทร์ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มาตประสงค์ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงสุรินดา  ดลเจิม โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงปณิตา  พรมรัตน์ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 นางสาวญารินดา  ศรีแสง โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 นางสาวเจนจิรา  ภารจำนงค์ โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 นางสาวนัธมล  เพชรบรม โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงดลกมล  ถินประสาท โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีแก้ว โรงเรียนหนองแวงเหนือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงมณีทิพย์  พุกกำเหนิด โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงสุจิตรา  บุญวิจิตร โรงเรียนโคกกลางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 นางสาวปนิดา  หวายเครือ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 นางสาวปภัสมล  พรมประเทศ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
636 นางสาวเจนนภา  เขจรดวง โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
637 นางสาวสิรยา  จำเริญไกร โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
638 นางสาวชุติมา  โพธิ์ไชยแสน โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายศุภสัณฑ์  ปรีสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ใจหมั้น โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงแพรวา  ภูผันผิน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงจันทิมา  สำราญจักร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายปัณณวิชญ์  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายปวริศน์  ภูกิ่งงาม โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายชัยสิทธิ์  ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กหญิงอภิญญา  ภูหัวเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงพัชรินทร์  ภูกิจนาค โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงทัศนาลัย  ผดุงรัก โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุตรผา โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงสกุลญา  ภู่ระย้า โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายรตนนท์  บึงราษฎร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชาติ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธีราพร  ภูตรี โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงละอองทราย  ภูมิโคตร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงนิภาพร  เพียรคราด โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพชรสังหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  โต๊ะเงิน โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงฐิตินันท์  มงคลสินธุ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม