รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุวัจนี  ขันธีระจิโรจน์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวันชนะ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเตย  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอุแม  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายทศรน์  แสงทอง โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุกัญญา  วินจีน โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงดาวรรณ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสุจริต  สังขสถาพร โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทิพติยา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัลญามอญ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจามจุรี  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธงชัย  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายศุภชัย  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงเอื้องคำ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนันทินี  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงขวัญกลิ่น  ภัทรชลธี โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเชค  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอาทิตย์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายก้อ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายบุญ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายวรินทร์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอำพล  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายรัชชานนท์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสวย  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงหวาน  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขนิษฐา  หงษ์ผดุงวงศ์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธงชัย  ชัยจตุพรกุล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายบรรยง  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายจีรศักดิ์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายธนพล  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจักรพงศ์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณิชา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงมะลิ1  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายอาทิตย์  รัตนพร โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอานนท์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายศักดิ์ราชา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวาสนา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายนพรัตน์  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงมะลิ 2  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพกา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายอองออง  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายเจียรไนย  ไทรสังขสินธิติ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนฤมล  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกู้ชัย  แสงทอง โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายศุภกิจ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงหวานใจ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุกัญญา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงตีรัก  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายสุทัด  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายศักดิ์ชัย  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนิพา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงวรรณวิสา  รี้พล โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชไมพร  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงน้ำหวาน  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกานดา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลลิตา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนาพร  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจันทร์พร  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายชัยวุฒิ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงสุริโยธา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายลิขิต  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสุขสันต์  สมดา โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายชาญ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรทิพย์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายพงศกร  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายตั้ม  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอังสนา  เรือนทอง โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวันเพ็ญ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงโพ่เอซู  อยู่ดี โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงลลิตา 2  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงดาว 2  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุดา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสาวิตรี  หงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายภูวรินทร์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเอโซ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายตะดาเซอ  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธนพร  วิชญาภิวัฒน์ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพรชิตา  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงนภาภรณ์  - โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายสนธยา  ทองอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายชัยยะ  วาทีรำไพ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปัญญาพร  บุญพา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวาสนา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายบิ๊ก  มัญยะหงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายทะลินจอ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายธีระ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายวิชัย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงจันทร์ศรี  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายชานนท์  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายมีทู  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายชาตรี  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงทานตะวัน  เคร่งความดี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอัจจิมา  เสตะพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงน้องไผ่  ไทรสังขพรดำรง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายอ่องมน  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายวรพงษ์  ปราสาร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายเดชา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายราชู  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงต้น  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงน้องส้ม  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงบังอร  เกียรติไชยพร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงลำใย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงไอริณ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนุ้ย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายญาณวุฒิ  สง่างาม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายวรภพ  รัตนพารณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายชัยรหัส  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงแป้น  สกุลธีระดิลก โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 นายพุทธชาติ  บัวจันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวศิรินทรา  มะโนรัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงพิลาวัน  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกุสุมา  สุนัน โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นายเซวา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงกณิกา  สังข์เลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายอัฐพงษ์  อ่อนศรี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวศานันทินี  ใจวุฒิ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศิริพร  บุญมา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงรพิพรรณ  คุ้มครองป่า โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 นายสมยศ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายวทัญญู  ไทรสังขดำรงสิน โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวอินตา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวมาริสา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาววิน  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวเอซาน  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวลัดดา  สังขวิราม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวแอนนา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวิิอริสา  ถึงจอหอ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวตีวีชาน  เมธาภมร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอาทิตย์  ไทรสังขธิติสุรีย์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงไทมล  เจริญสกุลทิพย์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสิรินันท์  สร้อยทอง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงซันดา  สิริอรุณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 นายทรงยศ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงกรรณิการ์  แกล้วกล้าขจรไกล โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงโสรยา  เชาว์จรรยา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายสุลาวัลย์  จุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายสรยุทธ์  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอลิษา  สกุลธีระดิลก โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธาดาซิล  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงซันเด  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวิรดา  หนองขุนสาร โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเอบี  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายไมยราบ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปณิดา  จันทร์สมุด โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงลลิตา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอารณีย์  สังขเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณิชารีย์  ขุขันธิน โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชัญญานุช  อิ่มศรีเมือง โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเอก  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสมปอง  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงโสภา  หงษ์เที่ยงธรรม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอธิป  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนวัฒน์  สง่างาม โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายยศกฤต  บุญมา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกล้วย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลักขณา  นิมิตรพิทยา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวรรณภา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเสาร์กันยา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงรพีพรรณ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรัชดา  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจิตรภานุ  มิ่งดี โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายศุภิชัย  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายอนุวัฒน์  ดนุพงศ์ลิขิต โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกุหลาบ  - โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายสุชาครีย์  สาระศาลิน โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายเกรียงไกร  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายภูมินทร์  สวัสดิ์กระวี โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอาณกร  ยื้อเผ่าพันธ์ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุพิศา  คำภูษา โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงมกธิดา  เดชคำ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายศุภฤกษ์  สิงห์คำ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปราณันต์ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายบอย  เรืองชัยเดช โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงณัฐกานต์  ขสุดใจ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายวัฒน์  เทพศิริ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงอัยนีน  ปลัดจิ๊ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเอ  - โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงวิน  - โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงน้ำบุษย์  ยิ่งมี โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกัญจลีพร  ภักดี โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศุภเลิศ  ร่มสวรรค์ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงพัชชา  ไผ่ทอง โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายนที  แก้วสะอาด โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สว่างปัญญา โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณราย โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุกัญญา  - โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสมเกียรติ  - โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาริชาติ  ยางนิยม โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายก้องกิตติพงษ์  บุญวิสูตร โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพันธตรา  สนโมลา โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงวิมลรัตน์  สังข์ไพวรรณ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ใจแปง โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายชานนท์  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงนลินทิพย์  บัวศรี โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงพลอย  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายภูวริช  หรีหร่อง โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงมีนา  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เส็งเอี่ยม โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงโสน  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงดาว  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายภารดร  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายพัทธพล  เจริญรักษ์ โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายสมชาย  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายจิน  - โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายพิพัฒน์  เขียวแสน โรงเรียนบ้านประจำไม้ 1 ป.5 คณิตประถม