รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงIณฐพร  เสรีรัฐ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วนิยม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายเขตโสภณ  ชาญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายชยางกูร  แก้วหลำ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายสิทธินนท์  ศุภสุข โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายจิรพันธ์  เหมือนคลำ้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร์  หลักศิลา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณิชชา  วิลัยเกษม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงโสราญา  ไวเลอร์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชยางกูร  การะภักดี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายฉลองรัฐ  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงภัชราภรณ์  วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณัฐพร  โมกขกุล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายกฤตบุญ  สมมุติ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายนวพล  ปูดำ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกุลภัตรา  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงลลิตา  คำนกขุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณดณ  ปทุมยา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภัญกร  ชาญศิลามณี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอนรรฑ  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธมลวรรณ  กลักเพชร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภูริณัฐ  ชมสกุณี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงบุญสิตา  คชสาร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวีรวรรณ  ครุฑใจกล้า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายภัทรพล  รู้ทัน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนันทิยา  เหมือนคล้าย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเขมจิรา  กาญจนมนตรี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนัทธมน  รูปสังข์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายอุดมกรณ์  คงประชา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายกวีกรณ์  กองสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพัฒนศักดิ์  พุกประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐกิตต์  หนูทอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงหัชชพร  เอี่ยมทอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายอนุชิต  น้อยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐกานต์  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกิตติทัต  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็ชรสุ่น โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายธนวรรธ  ศรีจันทรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายภัทรศักดิ์  สุขอร่าม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงฐิตินันท์  พวกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐชนัน  ทาบุดา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอังฐิฌา  นิ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกรวิชญ์  สระทองทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศรัณย์ญา  กงฉาก โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายธชานันท์  ชื่นสงวน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนัดดาภรณ์  ยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเขมจิรา  มีล้อม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายนนธกาน  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศิวกร  ทองมอญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐพร  ปานหาญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายชาญณรงค์  ด้วงพลับ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายจิรภัทร  ปฏิญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายภาณุวัฒน์  อามาตย์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสมปราถนา  หิรัญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนภัทร  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายสิรดนัย  อาโคม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายครรชิตพล  ยิ่งมี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายดนัยณัฐ  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กชายเดชาธร  ว่องวณิชชากร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชาลิสา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวีรภัทร  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรศักดิ์  อดทน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอมรกานต์  จงจอหอ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมิล่า  ทองยัง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงพรรณรัตน์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนภัสสร  สุขภาพ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงระพีพรรณ  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวิศรุต  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภิชาญาดา  ชาญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงภูรชิญา  ยิ้มใหญ่หลวง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัชชา  หวังโส โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงชิดชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวีรภัทร  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภูวณัฐ  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกวิสรา  นันทยา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายพีรภัทร  อุดมเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงดลฤดี  มูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปัณณธร  รู้ทัน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายศุภกฤต  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสิริกร  พล้างาม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายทวีทรัพย์  นาคจีน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงขวัญชนก  ไกรเทพ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายจุลดิษฐ์  โลโต โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศศิชลษ์  สุวรรณวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวิลาสินี  อุ่นทรพัธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชนิกานต์  เลียงผา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายน้ำภูฟ้า  ชูธัญญะ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนิดตา  แย้มหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ภัทติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ขวยเขิน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุพิชชา  ลำทา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศศิพร  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุวพัชรธ์  โชคจักรเพชร์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนกร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุชานันท์  นาคดอนทอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอภิสรา  โฮมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงแอมปร้า  ลันด์ คอนลอน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงธนาภรณ์  เหมือนว้า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายพชรพล  จันทศร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสุริโย  โซยาม่า โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสัณหพจน์  ชูกลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงณฐพร  ตะโกพร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายอิทธิวัฒน์  อิ้มพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณัฐชนน  ฤกษ์กำยีี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายฐานัส  เพ็ญประยูร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงเพชรชรี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกิตติพิชญ์  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนฤมล  อี้วงค์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงกมลวรรณ  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชวิศา  แก้วรื่น โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงสุชานาฎ  นนทิกร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธนารีย์  รัดกุม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอรัญญา  หนูขาว โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงลดาวัลย์  ผ่องแสงสุข โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษณพงศ์  อารมณ์ชื่น โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงรุ่งนภา  นุ่มนิ่มสกุณี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกาญจณี  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายจิรัฐ  กมลศุภพรหม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวราพร  กองวิธี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจิราพัชร  ชงเเดง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศุภโชค  ธรรมจง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอนันตญา  อินทะชุบ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุชาวดี  ฟักเขียว โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายคภัศดี  ยศตระกูล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภัคดีวรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสิริภูมิ  เดชเจริญพร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภูเบศร์  สิงห์คีพงค์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤษณะ  จิตรอารี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายจักรี  พุ่มเกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปนัดดา  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกฤชธิรา  สนตุ่น โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชญานิส์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอัจจิมา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงไปรยา  พันธ์ไม้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนภัสวรรณ  วงษ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุรนาท  ปรางทับทิม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสรสิชา  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวนิดา  เเซ่เเต้ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ตะโกพร โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงพิชชาภา  ทัศน์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปาณิสรา  งอนรถ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายนครินทร์  ศรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายมงคล  วัดเมือง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงภควดี  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริพรรณ  อังหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายพลวัฒน์  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายเตชิต  ขวยเขิล โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายจิรกฤต  ม่วงพลาย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนัทธมน  จีระดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภานุชิต  วิเศษสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายชาคริช  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนวัฒน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธัญสมร  เเซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายฐิติกร  ศรแผลง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายศุภกฤต  หมีเเรต โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายวัชรพล  เมตตา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายนรุตม์ชัย  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายพิศวัสน์  คำเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายธนภัทร  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิรดา  สังวาลย์แย้ม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงไอรดา  ศรีวงษ์ราช โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายณัฐพล  เมื้องหอม โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพีรพัฒน์  ช่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงชลธิชา  กองเทวี โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายดลภัค  สุตาโย โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  เซี่ยงจง โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธนภัทร  สินมา โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเจนณิกา  มิตรสันติสุข โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิรินันท์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิชญธิดา  รุ่งวีระกาญจน์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศิวภา  สุกุลธนาศร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายไรวินทร์  วิริยางกูร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายณัฐดนัย  วิริยางกูร โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ภูมิรัตนรักษ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุริวัสสา  พิพัฒธนาพงศ์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายจารุวิทย์  คำมูล โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนพิสิฐกุล โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปัณณธร  พิทักษ์ตันสกุล โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายสุภปัญญา  ยาทิพย์ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐภัทร  อริยรัตนธรรม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เพรียวพานิช โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงญาณินท์  บ่อบัวทอง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงโกลัญญา  อมรเสาวภาคย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภาณุรักษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์วัชรมงคล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงเมปวีณ์  ปรีเปรม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายสรชัช  อุ่นอร่ามวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายศุภฤกษ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายอาทินันท์  แก้วเกตุ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายชนสรณ์  โพธิ์นันทวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายฉันทพณธ์  เอี่ยมโชติชวลิต โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายสิปปกร  ทองเปราะ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายวัศวีร์  ศักดิ์เรืองงาม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายบุริน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายณัฐวริทธิ์  ชูบุญทรัพย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมนวม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงนภัสสร  โรจน์ไพศาลกิจ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรรณวรท  สุวรรณ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงณัทธมนพร  รักษี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปวีณรัตน์  แสนคำ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนภัส  กาญจนอโนทัย โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงมัตติกาลี  งาหอม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธฤษวรรณ  เวชวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฏฐ์กนก  เสริมสิน โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงแพรวา  ว่องประเสิฐ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายณัฏฐพล  อังกูรเจริญพร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายสิทธิธัช  สระศรี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มาศวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวัทธิกร  บัวหา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์เมธี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงนภาภัช  ชัยวันดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัลป์จรีย์  พวงเนียม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายเนติภัทร  อินทร์สา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงเปมิกา  เขาถ้ำทอง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธนภัทร  สมรูป โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพงษ์สรรค์  จรัสโอฬาร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทวีระวงษ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชัชพล  สมบูรณ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายวีระเดช  สมทบ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ประมา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอักษราภัค  ลอยแก้ว โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกนกพล  ศิลลา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงขนิษฐา  เฮงเส็ง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายปิยวัฒน์  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนิขาภา  กาญจนการัณย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงบุญสิตา  วงษ์ธัญญะ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชลัสสวดี  ตันเจริญ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัคสณาง  ใยนิรัตน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงสิริกร  พฤฑฒิกุล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิจธรรมกูลนิจ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงรัชญา  กาญจนกังวาฬกุล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสุมิตรา  เขมะนุเชษฐ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงพรกัลธิชา  วงษ์คงคำ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพงษภูมิ  พลอยมุกดา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอภิวิชญ์  ใจอารีย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ธนทรัพย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายตรีบูรณ์  ธรรมชัย โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณกุลกานต์  ศรีสุขวงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายคณิศร  สังข์คอน โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงฐานิดา  ชัยวันดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพิศิษฐ์  กาญจนภิญพงศ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สุนทร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณภัสสร  เพ็งผล โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงดุจดาว  เพ็ชรสังวาลย์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณฉิม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงเพ็ญกวิณ  สะพรั่ง โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุมรินทร์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวรรณศร  น้อยโสภา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนัญญา  วอนเพียร โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  พงษ์ศิริ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชนิกานต์  ศิลลา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิชฎา  เฉลิมกลิ่น โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวิภาวดี  พุ่มดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงศุภนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โครพ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  มานะดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุวิมล  วงษ์ทองดี โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายปธาฉิน  ธีรธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงณิชากร  สระทองพรม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนันทิชา  ถิ่นกาญจน์วัฒนา โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายยศพนธ์  เหนี่ยงแจ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายวงศกร  ฉอยทิม โรงเรียนวีรศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธนายุ  แก่นยงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายอัครวินท์  ชุมจินดา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายวิชญพงศ์  ถนอมนาค โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธนัฐ  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงบุณยาพร  แสนบ้าน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิชามญฐ์  ตันพิริยะกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายวิชญ์  ศรีวัฒนชัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายพงษ์ธนพัฒน์  เสมจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ปิดสายะ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณฐมน  เรืองพยุงศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงสุรภา  เหลียวตระกูล โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงลักษิกา  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงสกลสุภา  หิรัญพต โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธัชชาภัทร  ดิษสกุล โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวิภาวดี  ตั้งการุณจิต โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกัญญาณัจฉรา  สูงกิจบูลย์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศรัณย์พร  บ่อสิน โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรชนก  ชมทิพย์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐฐาพร  จ้อยทองมูล โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายเอื้ออังกูร  เจนวิชชุ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสิงห์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงรัญชนา  กาญจนกังวาฬกุล โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสโรชา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปณิธิ  เภาศรี โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายบุริศร์  หนูอินทร์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายทรรศนพล  บุญญาลัย โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  น้อยนิด โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธนภรณ์  ทินโทเม โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงชัญษา  น้อยพิทักษ์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศรัณญา  เจริญพิบูลย์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพุฒิพงศ์  เสือจันทร์ โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงชมพูนุช  สินโต โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวริศรา  แป้นปาน โรงเรียนยู่เฉียวเซี้ยะเสี้ยว 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์ โรงเรียนถาวรวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงรวินท์นิภา  วังนาค บ้านท่าพุ 1 ป.6 วิทย์ประถม