รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเพชรนำ้หนึ่ง  ไฝ่สังข์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปริฉัตร  เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงรักษา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวรรณิดา  จงเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีชุมพวง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงประดิษฐผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงตติยา  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุูศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันทกานต์  บุตรเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปานไพลินทร์  คงภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรรณวรี  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงบุศรา  ขาวดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายอรรถพล  ร่วมทองรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธีระภา  จูฑามาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายเอกรัฐ  เหมหา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศุภวัฒน์  พรมมา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชลาลัย  บัณฑิต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนุศรีย์  มากผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายจตุรพร  เทียนทิม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายจิริยวัตร์  ศิริมานูญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอริสรา  หมายศรี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายวิทวัส  กาลมุน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงลาวดี  คำแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงหบำรุง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิรักษ์  ดวงเดือน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนิตยา  จุลม่วง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงชัญญานุช  รักช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปวริศา  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจรรทิพย์  เทพวาที โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอรัญญา  เสดสัน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอริสา  ปานดวง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายประกาศิต  คงปาน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวิธวินทร์  อินทร์ทุม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายอรรถพร  หลีแคล้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกฤติชัย  ข้อยี่แซ่ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายกิตติกร  ช่วยป้อง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงกาญจนี  แสงขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปวรา  คงพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายวิทยา  หว่างจำรัส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศศิมา  ภาชนะทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายกลตะการณ์  ณะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุนิสา  จุมออน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนันทิยา  ทะนันไชย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชราภา  นวลวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกรวีร์  อินพรม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงภัทรียา  ขุนดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธิดารัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกมลวรรณ  หมวดชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายนวีวัฒน์  ลาภวานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอรปรียา  กัลยา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรกนก  เชยบัวแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสิทธิพงศ์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวันวิสาข์  อินทร์ดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอมรินทร์  ซ้วนเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัลยาณี  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายพิรุณชัย  ณะธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศุภกฤต  ตันเลียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายคณาธิป  ไชยขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กล่อมจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงญาณิศา  บุญถาวร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธนภัทร  เกตุประทุม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายกิตติพศ  ทองมีชู โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวงษ์อมร  จุลลางกูร โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพรนภัส  ประกอบกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กชายศุภณัฐ  มุ่งหมาย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงอินทุอร  ณ สวาสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กชายภูผา  ชาเวียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรุ่งอรุณ  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายรพีพัตร์  ธรรมเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายนราวิชญ์  คงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายรัฐภูมิ  แต้มแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายศรัณวุฒิ  สุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสราวุธ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายรชานนท์  ช่วยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจีรพัฒน์  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วพล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายสุรวิชญ์  มีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงหุสนา  ทับทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุยพร  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงทัศดี  เล็กดำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงจิราภา  แก้วเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวิภารัตน์  ทองด้วง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงพรรธมล  บุตรหลำ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงญาณิศา  มีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพชรพรรณ  เจริญพานิช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุภาพร  อินพรหม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงมนัญชยา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  ฤทธิเดช โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสาธิดา  เส้งเซ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิมลขจรศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุกัญญา  รักษายศ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศิริรัตนา  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรักษิณา  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพลอยเพชร  แสงมี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เยี่ยงย่าง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรวิชา  หนูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพัชราวดี  เพ็ชรกุล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบุญธิชา  คุ้มภัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสิริวัฒนา  แซ่คู้ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปิยภัทร  กิจแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายเดชชัย  ชัยเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายชัยณภัทร  เปาปวง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายอนุรักษ์  มีมาก โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายสาธิต  ศรีชัย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงนภิสา  พัฒแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มูสิกะนิลพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนานันท์  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงชนิภรณ์  ปานตุลย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชุลีพร  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนัฐซีวา  กุลมาตย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศศิธร  ปานุราช โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงรวีพร  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายนันธวัช  อินทรวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุภานิช  คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายนววิช  ไวยานนท์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนันธิณี  ช่างเรือ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงโชติรส  ฟุ้งเฟื้อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงเกณิกา  ภูเก้าล้วน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวัชรภรณ์  สุขอนันต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสโรชา  ไมตรีจร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอภิสรา  ศิริรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปิยพร  นาโควงค์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทัตธนันท์  สังคลหสันห์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนัฎฐณิชา  เรืองอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูวเดช  สิงห์ทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงศรีฎา  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุพิชญา  นวลจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปิ่นมณี  เจริญวรพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงนิศานาถ  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชมภูนิช โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายอาณาจักร  ดำดี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุรินธร  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายธนดล  บำรุง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชวิศา  มโนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนภาพร  บุตรโดย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอวรรณ  บุญวรรณา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงญานิศา  กรณีย์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุรชาติ  บ้านนบ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยเมือง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศุภกานต์  พรมเล่ง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอรรัมภา  อรุณไทย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภัทรภณ  สุวรรณกะราช โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฎฐพล  คงทอง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายวุฒิชัย  สนั่นก้อง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์อุดม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  บุตรเผียน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิติวรดา  คงดำ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอธิชา  ศรีหาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายธีระวัฒน์  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอินทิชา  อินทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายศุภกฤต  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุชานาถ  ณ ชายะศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  จิตกิจติจำรัส โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอันนา  พลขันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพัชริญญา  ณ พัทลุง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกรรณิการ์  พ่อบาน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพรรณกร  ธรรมทิณน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนุชจิรา  ดำหาย โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชยากร  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายณภัทร  เต้บำรุง โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฤศตเมธ  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายชนิสร  ลีลาอนันตกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กชายทีปกร  ดีกุล โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธีรเดช  สุขเกิด โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพงษ์วิธวิทย์  สารรัตนะ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุพศิน  พันธ์เสงี่ยม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกฤศตมุข  ปลอดอ่อน โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายทิวัฒน์  พูนแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายปิยะพงศ์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพลช  จันทร์ค้อม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายวงศพัทธ์  ยอดโรจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรเมธ  มโนรัตน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอนวัช  วิริยะกิจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายชัยศล  ลิขิตกาญจน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพัทธนันท์  ถิ่นพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฐานภัทร  ปานบุตร โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรวดี  ลุ้งกี่ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงลักษมี  อินทร์นาค โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสายฝน  บุญแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศิริกัญญา  เดชะคุ้ม โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนรินทิพย์  รักษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสรณีย์  โสเชื้อ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงโสภิดา  ชัยสวัสดิ์อารี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายติวานนท์  รักษากิจ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุทธิดา  บายศรี โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายปุณณภพ  เพียซอ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธนกร  วุ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธีร์ธวัช  มุสิกะโรจน์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงมิยาวดี  เลิศรัตนไตร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายนิติพนธ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงเปรมฤดี  ขนานใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ทับไทร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนภัสนันท์  เรืองมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเรวดี  บุญชิต โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวริศรา  ปูเงิน โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณพวีร์  ฤกษ์มีชัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงกรกนก  ฤกษ์มีชัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชนันภรณ์  เม้าบำรุง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงโสรยา  ตาเล๊ะ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แก้วตั้ง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอาภัสรา  บือราเฮง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญพงษ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุชาดา  พลพิชัย โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรมาก โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฮัสวานี  รักบุรี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจิราพัชร  ฤทธิมา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวรรณสุดา  สุดาวรรณศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงทองชมพู  ทองปรุง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจินจุฑา  ชูสิงห์ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอันดา  บุตรเลี่ยม โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงลิลฎา  ขนานใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวนิดา  ขนานใต้ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัลยา  เกาะกลาง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายทรงศักดิ์  กาลมงคล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปลายฟ้า  อะหมัดตอเฮต โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณัฐนนท์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนินาถ  คุณานันตกุล โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวิศรุต  เหลนเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงญาโณทัย  ยอดศรี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขศิริ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสุริยา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงดรัลรัตน์  ทองมี โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงเกวลิน  บุญเกื้อ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีหลำ โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายชุมพล  เสกสรรค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายเจษฎา  ราอี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงอริศรา  ยานนท์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรนุช  บุตรแขก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิศแลงาม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงสุกัญญา   ชายกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงอามันดา   มามาตย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงชนัญชิดา   วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงญารินดา  ลีย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายรัฐชัย  หลักทองคำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายยุสรี  สมทัด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสุนิวัฒน์  บุตรหมัน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสาคร  กุลสอนนาม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพิชชานนท์  หมันหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปารเมธ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สงวนสิน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  พิศนอก โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนฤมล   ยิ้มปรางค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุวนันท์  ขันบรรจง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอินธิรา  หมาดชาย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศศิกานต์   ราชนิยม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงอลิสรา   วายุภักดิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอนิต้า  เสียมใหม โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำอุ่น โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปัญฐิตา  หง้าฝา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายณัฐธัญ  โดยประสงค์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายมู่ฮัสซิน   บุตรเติบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายมูฮำหมัดรี  เบญมะหมูด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายวุฒินันท์   เกื้อเดช โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอัฐพล  อินทรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอังคเนตร   จันทรมาทนะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงชัญญา  กาญจนบรรณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงญาณิศา  อารยะสุวรรณ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายซีนดานร์  จางแสง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักษาพล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายยงยุทธ  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอนุพงศ์  สงฆภาพ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายตรัยภพ  นวลศรี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชนากานต์  ป้องปิด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายอภิรักษ์  ขยันการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงทิตยา  รู้รอบ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธิชานันท์  หยังกุล โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพลอยพิงค์  ลาละการ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงวริษา  ชายเชื้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอาภัสรา  มานพ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกัญจนพร   หมีนุ้ย โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงหทัยทิพย์  สะมาน โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงอัญชิสา   หลานหลงส้า โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงสุภาวดี  สืบเหตุ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงรดา  สมหวัง โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจักรภัทร  ไฝ่บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายทวีชัย  จันทะภา โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรอีด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวสันต์   ชัยเวทย์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงเนตรวดี  ไชยเพศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเสาวนีย์  เลิศล้ำ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงซาฟา   เจ๊ะสม้อ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนุชญมาภรณ์  พวงนุ่น โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเกสินี  คล่องดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเมย์ชญา  กะสิรักษ์ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายจักรพันธ์  แก้วการดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจักรพันธ์   วัยวุฒิ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุวิชาดา  วะจิดี โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรัชดา  บุญมาศ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภิญญดา  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพัทธิดา  สีหมาด โรงเรียนบ้านช่องพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายวสุ  เจียวก๊ก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายอับบาส  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เจริญสุข โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทร์ศรีทอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายภัทรนันท์  พิบูลย์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอภิชัย  จำปา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธนากรณ์  ฤทธิเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายกิตติพงศ์  รอดบุญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายสิรภพ  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กชายปิยังกูร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายธีระชัย  จันทนุ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวรัญญู  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายกฤตธี  สืบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กชายญาณกร  บริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายมุเนาวัชร์  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายธัชพล  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กชายปัณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงชนิศร  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กชายอัชนนท์  โบบทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายสิรภัทร  สนั่นก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายปัณณทัต  ทองคำชุม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายพัฒนภูมิ  ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงนิสรีน  ยานยา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศิรภ์สสร  จรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายจิรายุ  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงญาณิศา  ราชานาค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายวรดล  แซ่ไล่ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชนากานต์  แพรกสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กชายจารุภัทร  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กชายพัสกร  เสือปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายอาฟันดีร์  กะแต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายภูริศัก  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายศิวกร  บรรลือศัพท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
341 เด็กชายสรวิชญ์  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
342 เด็กหญิงกตัญวลี  ทหารไทย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงกุลธิดา  กรดเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายชลากร  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายภูมินันท์  จิวะนันทประวัติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรศรีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงชุติพร  ยวนเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กชายปิยสิทธิ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
349 เด็กชายศักสุภฑ  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกนกพร  ศรีเชย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงจันทร์ตินันท์  ปิยธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายภัทรพล  บุตรครุธ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงชลธิชา  ขาวขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายภัทรพงศ์  จินาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธนธรณ์  สำแดงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงรุจรวี  แหลมสัก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงบุญญานุช  จ้ายเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายศุภวิชญ์  ดิษฐ์อำไพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายชินภัทร  ฮ่อบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายวิชญ์ชยุตม์พร  อนันตกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายอัครชัย  สุทธิพูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงบุญธิดา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายณัฐฐพล  ยกสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงปวริศา  หง้าบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายธาราธิป  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายปฏิภาณ  ลิกขชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายณฐศร  ถิระพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธนยศศมณ  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงอาริสา  จันต๊ะหล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงสิรินดา  วัชราภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงอัญชิสา  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงสิริกร  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ช่วยนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงตีรณา  ละงู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกชมน  ผกามาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายสิรภพ  มูลสังข์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายพัชรพล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายนิติภูมิ  อุดมศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายกีรติ  ทองพูนแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติพัฒน์  เกื้อรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายภวินท์  ปัจฉิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพรรณพนัช  ล่องตี้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพิชาญ  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายเกื้อกูล  วสุนธรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายฟาฮิม  รามาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายวรชิต  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายภูธนิษฐ์  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายภูมิธนัท  โยธารักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงภัทรจาริน  บัวเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงทัศศิกา  เกาะกลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงชาคริยา  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงขนบพร  ด่อล่าห์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพงศ์ภีระ  คงพูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ชูหนู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายสุรเชษฐ์  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  อารยะณธีนนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงชนัญชิดา  กาญจนมุสิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงรุ่งกิรติ  ขุนฤทธิ์เอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกิดปากแพรก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพิชชาภา  เกียรติพิมล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายธรรมพัฒน์  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจิดาภา  ตั่งมั่นก่อกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายปิยะพัทธ์  ชัยบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กชายณัฏฐชัย  อนันธิกุลชัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายพบพริษฐ์  แซ่ตั๋น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายสิรภพ  ลิ้มไกรสรรณ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายกฤตเมธ  นุ่นเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายวรภัทร  ชัยวรพร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายชวกร  มนัสปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายนพรุจ  เทพเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงรดา  โอภาสพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายกฤชณัท  บุญธีระเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงปิญชาน์  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  กมลศักดิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศิอร  หลีกภัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงกันตา  โชคชัยวิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงกวิสรา  จันประเทือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงนลิน  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ทองฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวริษฐา  เกิดปากแพรก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายพัทธนันท์  สุขช่าย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายกรวิชญ์  น่าเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายเมฆา  ขยันจริง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายธีรภัทร  ก่ออ้อ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพิสิฎฐ์  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายจิรโชติ  ตระกูลภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนถิ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฎฐา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงรชาดา  โมราศิลป์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงภชารัตน์  โตรณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงรมิดา  จิรสินวรกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงอินทิรา  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอภิชญา  วาสิการ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกรชวัล  ชูเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงปาณิศา  กึกก้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิริยากร  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอชิรฎา  เปาะทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวรันธร  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงชาลิสา  สกุณา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอาทิตติยา  ดีแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชมพูเนกข์  อ่าวสินธุ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  รักษายศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงรัตนาพร  คงชนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปุณญดา  โชติสกุลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายธนกฤต  สิขวัตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายจักรกฤษณ์  พีเตอร์ มอส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายปัณณทัต  ทับไทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายอิทธิกร  กาญจนมุสิก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอัซวา  บุตรนุช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายกิตติกวิน  เกกินะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสิริวิชญ์  ศรีสุขโข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายทีฑายุ  สมัครแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายปวริทธิ์  วิทยานุกร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายกัณตพัฒฒน์  บุญโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงจิราวรรณ  รอดเกิด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงยาสมีน  สายนุ้ย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงสายริณ  มาศมาลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอะภิชญา  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนงนภัส  สืบวิเศษ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกมลรัตน์  เกิดขุมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกวิสรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกิรติ  พรรณแสง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภาคย์  แซ่ก่อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงไอรดา  หวามาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภริศรา  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพิชามญธุ์  เพ็ชรกอ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายรัชชานนท์  ทิพย์สังข์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายก้องกิจ  มีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสุรนันท์  หิรัญบูรณะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายรัชชานนท์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายบุญญา  ยะโก๊บ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวรรณภา  หวั่นเจะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอรวรา  ขวัญขาว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพิชชานันท์  คชฉิม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงพัชริดา  ทวยเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงศิมีญา  ทัดระเบียบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงวรรณา  แก้วแทน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเอกพริสร  ถิ่นพังงา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงอณัญญา  สายเส็น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงมนัสภรณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงธมนวรรณ  การะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายวรกฤต  หิรัญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงสูธิมา  สาลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายบิลาล  คมขำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไพรเวศน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงธนิตา  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกชพร  จงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงกฤติยา  สมทัด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายศุภกฤต  แซ่เอี้ยว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฉัตรชธร  พยัคคา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงเมธาวี  ณ นคร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกุลวรา  ตะลุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายดนุเดช  ขาวเอียด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวริศรา  ขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายธนาคิม  ลายแบน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงกุลสุดา  ตะลุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงบุณณดา  โลหะจรีกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงกฤดิชนก  ศิลปรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสรัลพร  เดชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายภูริภัทร  ผิวดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เหมทานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงปัณญพัสตร์  เพิ่มหรรษา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศุภวัฒน์  ภัทรกมลสุขกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายอภิสิทธิ์  ลูกเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธีรัตม์  ศรีวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายนะดะวีย์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายอัสนีย์  ดวงภักดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายพศุตม์  เพชรโยธา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงชลพินทุ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีนิ่ม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเทพสุดา  นากดวงตา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกานต์ณภัทร  วงศ์แฝด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอาธารดา  พรหมแทนสุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงตมิสา  จันทร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงธัญชนก  เสือคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพิชชาพร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงรวีวรรณ  นิยมกุลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายกัมปนาท  แพรกปาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพิมพ์พิชนาฏ  กายตะวัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายสกลศักดิ์  สุรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกานต์กวี  ไชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพชรพร  ลิ่มวิภาดากุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายภูริณัฐ  หนูรอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายชยุต  ลิ่มถ้อง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายปราโมชญ์  เพื่อนแพทย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กชายกัญรวิชญ์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายจักรภัทร  ลายแบน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกชพร  กาลสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงนาราภัทร  บุตรหลี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงดอกแก้ว  ศรีวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธีรวดี  มามาตย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธนิดา  ชำนาญภูมิ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงวรรณวร  สาลีสาย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวรภัทร  สิงบุตรดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายนรากร  แก้วจันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงอนัญญา  นิ่งราวี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุชาวลี  สุขใส โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวีดาส  ซาเฮดแขกประธาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงประภัสสร  ประคีตะวาทิน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงเมธาวลัย  คลองรั้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงนิชดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงชุตินันท์  ปิยธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงฐิดารัตน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงชมพู  ศาสนโสภา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายถิรวิทย์  แพรกสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายถิรวิช  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัคพล  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธันยชนก  เสดสัน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอดิสร  กาญจนถิ่น โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายคิมหันต์  วิสุทธิสรรพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายพิชญพงศ์  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนพณัฐ  หนูศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนุสรา  งานแข็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงศุภกานต์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสิริยาพร  บุตรหลัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงภูนิศา  ช่วยบำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกฤติน  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณิชนันท์  เตชะประสาน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวิชชุกร  กลิ่นสน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงจีรณา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกุลธิดา  มากน้อย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงยศยา  ฉิมพลีปักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภัคพล  เกิดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายภูธิป  เพชรลอย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธีร์  อนุสรณ์ศาสน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายชญานนท์  กุมมาระกะ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายรัชชานนท์  ราชนิยม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายรพีภัทร  เลี้ยงสกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายชยกร  ชีช้าง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายภาณุวิชญ์  เกื้อเส้ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกิตติธัช  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายธีรภัทร  เล็กกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายรังสิมันต์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายฐิติพงศ์  โชคไพศาล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายตฤณ  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพีรวัส  พญารัง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายธเนศพล  เตชะประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกรรตชาต  แก้วเพ็ง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงเขมิกา  นาคีเพด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงรัตติกาล  กิ่งเล็ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปริยากร  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฐธิดา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงพิมพกานต์  สิงห์บำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกิริยาภรณ์  สัจจาวงศ์วาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงปวริศา  จุ้งลก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงบุญญรัตน์  ว่องเกษฎา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงนภัทร  ประทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงพิชญา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสิปปกร  มาลาทอง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรสุก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงคลังพลอย  ศีลตระกูล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศวัสสกร  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงอชิรญา  ดินแดง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤษฏ์  พรหมอนุมัติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายจิรภัทร  บ้านเพิง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายก้องภพ  จิววุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายเอกภพ  นาวารัตน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงจิดาภา  ดำดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงศศิกัลยกร  วงศ์อรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีปัญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศุภิสรา  สืบศิริวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เชยชม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายธีเดช  นิลพัต โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภูษิต  หมวดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงแพรวา  พลคช โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงประภัสสร  บำรุง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงศุภกาญจน์  บุญญะบุญญา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรพีพร  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจันทปภา  พ่วงพร้อม โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกุลทิพย์ภา  หวานดี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงพรภัสสร  ภูมิสุทธาผล โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงชัญญานุช  นาคเจริญ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชนเนษฎ์  อินทองคำ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายธนภัทร์  แซเล้า โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสิรภพ  ไกรนรา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายฤชุวิญญ์  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายกิตติพันธ์  เพชรสีช่วง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงณิชา  โชคชัยวิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงนรมน  ลิ่มเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายปัณณธร  เทียนกิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกิตติรักษ์  แสนรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูมิภมร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายณัฐวัตร  เทือกเถาว์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายศุภมงคล  เกื้อมา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภูริชญา  เครือยศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จันชา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงอรปรียา  อ่ำปลอด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงณิชาภา  ตั้งมั่นก่อกิจ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงอลิศ  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจิดาภา  เจี่ยวก๊ก โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายณัฏฐพล  เลิศกุลภัควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายสรวิศ  กองสิน โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กชายวรวิทย์  คาวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงวัรดะห์  สายวารี โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตรเหล่ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงกัสมาวดี  สุระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายกิตติพงษ์  ราชนิยม โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายชวกรณ์  บุญนารี โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงวรกานต์  ทับโทน โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงชิดชนก  ชูเพชร โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 คณิตประถม
684 เด็กหญิงกานต์ธิดา  รักวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กหญิงนัชชา  สิงห์โต โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายวีรภัทร  บุญสบ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงปัทมพร  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายครรชิต  สว่างแสง โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงวนัชนัณฐ์  บำรุง โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธีรภัทร  ไสหยิด โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวัชรพล  ปฏิมิน โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงสุธิตา  หมันการ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณัฐพงศ์  จิตอุฬาร์ โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายราชฤทธิ์  สายวารี โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิริธร  แสงศรี โรงเรียนบ้านกอตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงนันทกาญ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกอตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอภิชาติ  ขวดแก้ว โรงเรียนบ้านกอตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภูสุดา  โสพล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงรินารินทร์  หนุชัยเแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กหญิงกมนรส  แสงมณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเดช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กหญิงพรณภา  จันทร์สุก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายตนุภัทร  แสงมณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายกิตติศักดิ์  รักสกุล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กชายณัฐวร  หนูศิริ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กชายกฤตตานนท์  อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กชายอัครชัย  เสนา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กชายอิทธิกร  สายอ๋อง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงณฐพัชร  มลิวรรณ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กหญิงปัณฑิตา  แสงมณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กหญิงนงนภัส  ปานศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กหญิงวิชิดา  พลจรัส โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายศิรภัสสร  จำนงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกุลจิรา  คงชนะ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพิลาลักษณ์  รอดมี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีระบาย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงสุชญา  มณีสิงห์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายพีรพล  จีนศรีคง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กชายปรัชญา  วังวิเขียร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายจิรัฐิติ  จริงบำรุง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กชายอติวิชญ์  กองกุลทิพย์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงจุฑามาศ  หนูคง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กชายเทพทัต  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปาริฉัตร  จำนงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชัญญานุช  แสวงสุข โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธิวารัตน์  คะภะสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงกวินทิพย์  ภูมิสุข โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสิรามล  สลาม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชาญณรงค์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญเดช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายศุภกฤต  ชูศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงศิลาลักษณ์  ดีแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งสุข โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชลดา  เพชรบัว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กชายกรณ์  สมผุด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เทพทุ่งหลวง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพินัฐมาศ  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐนิชา  หนูศรีแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายเอื้ออังกูร  เกิดใหม่ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงดวงกมล  น้อยดำ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงกานตรัตน์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายชุติเทพ  ณ นคร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงธนัญญา  รามวงศ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงสศิกัลยา  แป้นศรีนวล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ปานแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงวิชญาพร  เกษีสม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กชายกฤษกร  เกษีสม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงนวมลล์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเปมิกา  จำนงค์รัตน์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กชายธนพล  ปานชู โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงณัฐวดี  ทักกระจ่าง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสุพิชญา  อินฤทธิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอชิรวุธ  แป้นปรุง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  คงศิริ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศุภาวรรณ  หิรัญพันธ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงนันทัชพร  ฟ่องพัชระนุกูล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงฐิติชญา  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญเดช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปาณิสรา  กล่าวเกลี้ยง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงสุมาลี  มูสิกะ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสุพิชญา  ปานชู โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงเขมิสรา  สุขาพันธ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายภาสกร  บุญเรือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายณรงค์ชัย  ทนน้ำ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายภูมิรพี  แก้วศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายภัทรดนัย  คงเกิด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงออริษา  หนูขำ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญปลอด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปวริศ  หนูจันทร์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงธีรกานต์  หนูเสน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายเจนวิทย์  เหมือนหนู โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชัยเพชร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงปุญญิศา  ทองมุณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนุ่ม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงอารยา  บุตรเขียว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายภูวนัตถ์  คงเพชร โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายสิงหา  พงษ์ทองเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงเกศวิลัย  หวังกุ่ม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายภูวนาท  แก้วทิพย์มนตรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายนฤเบศน์  สุกดำ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์เสน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงรัตนาวดี  รีกสีทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายพชร  รักษาชาติ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสุพรรษา  ดำมุสิก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงนภัส  สมแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงปานระพี  ไชยทิพย์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเณศรา  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงฐานิศรา  สรรพสังเกตุ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงอรพรรณ  จันทร์เสนา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรัตมณี  ขาวเอี่ยม โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายชิฬณุพงษ์  รักศีล โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายญาณวิชญ์  ครุฑจ้อน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกัณฐิกา  ณะแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขจิต โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงกนิษฐา  พงค์ทองเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภูมิศักดิ์  เลขะจิตต์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสุตาภัทร  อ่ำลอย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชนะคช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอมลวรรณ  เป็ดทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายทัตพงค์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายศิวกร  วรศึก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กชายสุทธิกันต์  หนุชัยเแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนิรดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนันทพร  ศรีชู โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงนิธิมา  โทนหงษา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเกตุวดี  ศรีวิลัย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสุภัทรา  กูลเกื้อ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังขโชติ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสิริกร  สุขใส โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชาพรหมสิทธิ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทักษ์ดนัย  สองเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายปารวัชญ์  สิทธิประเสริฐ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายกฤษฏ์  ชูภักดี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณิชนันทน์  ช่วยคงทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งเมือง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญปลอด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงมุกไพลิน  แก้วตั้ง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายสรายุทธ  ดัชภุยาวัติ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกิตติธัช  ฤดูดี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายวชิรพันธ์  ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายไชยวัฒน์  ลักษณะจันทร์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายอนุชา  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายศิริเทพ  ชูศรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสุรพิชญ์  ชุมนุ้ย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงน้ำแก้ว โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายไชยวัฒน์  เรืองมาก โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายปฏิพล  เพชรบุรี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนากร  ทองเพ็ง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศรัณยู  เกิดรักษ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กชายศรายุทธ  บุญเดช โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายนิธิพัฒน์  ตัดสมัย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กชายเสกสรรค์  ขาวล้วน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกานดา  แก้วเจือ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญปลอด โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายนัทธพงศ์  แซ่ตัน โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงแพรพิไล  กุ้งทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนลิน  ชูทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงรัชนี  จอมส่อง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชิดชนก  กุมทอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หลานไทย โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณิชกมล  พรหมกัณฐ์ โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายเศกศรัญ  บุญสนอง โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายศรายุธ  ศรีสุข โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายรณเดช  แสงมณี โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คงศาลา โรงเรียนบ้านลำทับ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กชายปพนธีร์  จำปา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บาลจ่าย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทวิลา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กชายปุญญพัฒน์  บัวดก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงชนกันต์  ทรงทองคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายศักย์ศรัณย์  อิดศะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายจิรกช  นวลศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กหญิงมิญาวดี  รัตนทองมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงวริศรา  คงชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายกษิดิส  กอเซ็ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
862 เด็กชายบุลเสฎฐ์  ฐิติเชษฐกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายเกรียงศักดิ์  กิ่งชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กหญิงมยุรฉัตร  หม่อมนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงชญาดา  จันทร์พิบูลย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายบัญญพนต์  ไกรนรา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงณัฐริดา  สุวรรณถาวร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนรินทิพย์  จันทร์เจตนาดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงชลดา  ขจัดภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงมุนา  หมอน้ำร้อน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอดเอียด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กชายภูวเดช  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กชายธนบดี  รอดมี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ่มบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงอภิสรา  เทียมยม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงชฎาพร  พรุเตย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษ์จินดา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายนพกร  กราบบุญมา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายสรศักดิ์  หวังกลิ่น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายภานุพงษ์  นาต๊ะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงชนกนันท์  เกิดรักษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงนิชานันท์  อัคยี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายสันติกร  ชูคช โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงสุปรีดา  คงสุข โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวราภรณ์  เหร่เด็น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงกมลรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายพีรพัฒน์  ซื่อตรง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณิชากานต์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาดชาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้กุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายจักรภพ  ค้าชอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงนิติการณ์  ไพฑูรย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงธันยพร  มากสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงสังวรี  นิตย์อภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กชายธีร์ธวัช  เกิดศิริ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงณัฐินี  หยาตา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายรังสิมัน  ดวงสาย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายกัญจน์  นามวงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
901 เด็กชายนนทพัทธ์  ทองไชย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
902 เด็กชายจิราธิวัฒน์  สมบัติพล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณิชา  หยงสตาร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กชายพลกฤต  กรอบทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กชายกสิณธนา  วัฒนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายจิตติพัฒน์  สุขดำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฉิมดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงธัญรดา  ก๊กใหญ่ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงธนภรณ์  นุ่นน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายธาดา  คล้ายบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กชายอภิวิชญ์  บุญคง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภัทรลภา  เม่งบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐนิชาช์  ทองคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงบิสมิล  ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายศุภกฤต  จันทรจักษุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายภูริสรณ์  หนูชู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายณัฐกมล  แคล้วรบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายต่อตระกูล  จารุเกียรติกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ชุมเชื้อ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงอรัชพร  นันทมาศ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพาย  กุลภัทรอังกูร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณิชนันท์  พุตโปร่ง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพัชนิดา  ทับไทร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพิสชา  ลิ่มนา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายธนภัทร  ไพศาลกุลอารยะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายคทาวุธ  รอดเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กชายนรากร  โชติธนศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายเมศว์ภูมินทร์  บุญมณี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนาราศิริ  เวลาดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกุลธิดา  สีบรรเทา โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กชายวรันธร  เพ็ชรด้วง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนฑรมล  วงศ์ประชุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงนิศามณี  เปียกบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กชายปฏิพัทธ์  กระบี่น้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพิชญาภา  บัวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชนกนันท์  วงษ์สามารถ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กชายณัฐกิตติ์  เครือจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนันท์นลิน  ลิ่มคำ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงเพ็ญศรี  ศรีจันทร์เพ็ชร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวัรดะฮ์  ธรรมชีพ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายสหภพ  การประชิต โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กชายพงศกร  บุตรเผียน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงชวิศา  ชุมทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุจิตรา  ห้วยจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงมณีรัตน์  จินาภิรมย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงจุฑามณี  แสวงศรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กชายพีรพัฒน์  ใยทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงมณฑิรา  บุญเรือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงชลนิชา  มากผล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายตรินัยน์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายพรรัศมี  คงนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายนนทพัทธ์  นามบุศย์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงปาณพร  เพ็งสกุล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสรชา  แซ่เหล่า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอริษา  สุวรรณจิตต์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงขวัญจิรา  เกื้อกูลบุตร โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงนิติรัตน์  ปราศภัย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายปฐมพจน์  เจียวก๊ก โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองปิด โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงนาราภัทร  อองนวล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวริษฐา  กังวาล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กชายลัภย์พงศ์  ปัททุม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทวีป โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอริสา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงอาภัสรา  เครือแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงฐิติชญาน์  งอสอน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายชนันธร  มากสม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงนิล โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายภูเบศวร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมเมือง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกฤตพร  สืบพันธุ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกันต์กมล  สกุลทอง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธราธร  นบนอบ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายธนากร  เพชรบัว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงพรรณภสา  เชิงดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กชายวริศรา  เอียดสี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายวชิระ  บุญช่วย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายฐิติวุฒิ  นุ่นน้อย โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงพิมพ์วณิชย์  สมดวง โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศุภสัณห์  บัวแก้ว โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงมุทิตา  ห่อหุ้ม โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงวิสุทธิ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงวรนาถ  ทองไซร้ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายนวพล  รักษ์วงษ์ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงอารีนา  ชายคีรี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงนิสรีน  วาหะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงปัณณธร  เอ่งฉ้วน โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงศศิธร  ฤดูดี โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายกานต์รวี  บุญโสภา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กหญิงณัฐนิตา  สังข์คต โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายภัทร  บุญชูประภา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงนริศรา  สุนทรอำพล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กชายธีรกานต์  วงศ์สิน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กชายณัฎฐวิทย์  ช่วยนุกูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายพิชญ์พงศ์  เพ็งพาจร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายธีรเทพ  ชัยชนะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายสิรภพ  กิจค้า โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายภัทรดนัย  บุญเรือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายณภัทร  ศรีสว่าง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายพงศภัค  ศรีสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีโชติ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายอานนท์  ชุมคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงพนัชกร  อาตพัฒน์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงณัฐริกา  ต่อเล็ก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงอมรรัตน์  ณ ระนอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงกรกนก  สุริยวงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงวรัชยา  มุคุระ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายจารุกิตติ์  คำฝอย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยลึก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงกวินนาฏ  บุญคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพชรนะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงนาราสิริ  สะมาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงปุณยภา  ศรีเข็มงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงขนิษฐา  อานนท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งคง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงเบญญาภา  โสเชื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายจีรภัทร  จุฑามาตย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงศิริลักขณ์  สิริภูวดล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายภูริณัฐ  ธงไชย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงปาณณิสตา  คงปาน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายภูรินทร์  นิยมเดชา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงวิมลสิริ  ศิริธร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายกฤษฏิ์  หลีจิ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายชาญวิทย์  นุ่นน้อย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงฐิติกานต์  นะบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายชนกันต์  มุ่ยบง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชนิดาภา  พรหมเจริญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสมณะ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายยศพัทธ์  ขันใส โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงพริสา  มากเอียด โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพฤกษ์  เด่นยุกต์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงปวริศา  ภูมิภมร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงณัสม์ชนันท์  รัตนสิงห์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชัญญานุช  คุ้มทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายชัยกร  กีรติภักดีกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงอัสรีนา  หยั่งทะเล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงญาณิศา  เป็ดทอง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงทัชชกร  บุตรมิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายณัฐพงศ์  ตันบำรุง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพชรพล  สมบูรณ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงรมิตา  บุญช่วย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวรรณเพ็ญ  ดวงขวัญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงมณฑิตา  ยืนยงค์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงศตพร  รักงาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ยิ่งวิเศษวงษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงธัญลักษณ์  พุทธรักษ์พงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายตฤณจร  สุรการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐณิชา  ณ ภลาง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แจ่มจันทร์งาม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงภัทริกา  กัณหกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายประวริศ  เป้งเซ่ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงมณีรัตน์  เพชรพัว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์คง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงทอฟ้า  สราญเศรษฐ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงสิริวิมล  ลูกแป้น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงโศภิตา  แซ่ด่าน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงญาณาทิพ  เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลูกน้อย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงขวัญข้าว  สืบเหตุ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงปาริสรา  ตุลยสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายกวี  ชยดิลก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีน้อย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงศศิกันยา  เพชรพยาบาล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายจารุพัฒน์  คชชาตรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายภูริช  รักรงศ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายปุณพัฒน์  คงผอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายอัครชัย  รัตนปราโมทย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายวีรากร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงปพิชญา  ชมโฉม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายณัฐภัทร์  หลำนุ้ย โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายธนภัทร  ธรรมทักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงชนารดี  พัลวัล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายผไทเทพ  บัวดวง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงศีตภา  สมสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงจิราพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสุธีธิดา  มงคลบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงวีรดา  ผลบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงบุณยวีร์  ท่อแก้ว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงศศินันท์  รักโอ่ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายเตวิช  บุญเอนก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายณภัทร  คำหอม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จงจิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอรกช  ลีลภัสธนพงษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงศศิธร  ชุ่มเพ็ง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเหนือ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ไชยเพ็ชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงขวัญชนก  มุคุระ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอมลธีรา  พันธุ์สิน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงสิรารัตน์  บัวเพชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงรริญธิป  ระวังสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงป.วีนัส  ประสารการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีรักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพัชราภา  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงบุญพลอย  แก้วเจือ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงศจิกา  ชำนาญเวช โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงศรี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสุวดี  รัตนกัญญานันท์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงศุภมาส  ยับ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายณัฐนนท์  ศิริธรรม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงวรกานต์  ดำดี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอัฟซา  แดงหนำ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงจิตสุนันท์  ตันตาปกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงพัชริสา  เอกธิการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงพิชญาภา  เทพอัหษร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายกษิดิศ  เล็กกุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงปราณปรียา  ตุลยสุข โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงจิราภา  สังข์เกื้อ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงธัญรัศม์  ดำกระ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายวสิษฐ์พล  ทองปรุง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงไอรดา  สมมูล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดินแดง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงสุริวัสสา  สุนทร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภูริณัฐ  ปรียวาณิชย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายอาทินันท์  ปกเคล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายศุภอรรถ  สองเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงดีนาร์  เตบบุตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงณภัสสร  ถิ่นนิคม โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงเบญญาภา  คงมาก โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงธันยวีร์  รุ่งเลิศ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงธนัญญา  ทองวิเศษ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงชมนภัส  ดวงจิตร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสิริกร  วรรณบวร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงธัญวรัสพร  หลู่สถิตย์กุล โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายอาคม  ทองบุญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายโอเว่น  ส่งสว่าง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงกรรณญ์ชนก  เพชรพัว โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายอัฑฒ์  สุขทิพย์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงพิชามญธุ์  รักษา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายกิติธร  ขยันการ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สุขี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงอังนากานต์  อาพาสิริ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายปภังกร  สั่นสะท้าน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายรัฐภูมิ  สีดอกบวบ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์เทา โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฐพงศ์  ขาวเหลือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายคีตะวัน  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงวรรณรัตน์  หอหั้น โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์ส่งแสง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายอาซัน  มาศโอสถ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายศรัณย์ภัทร  บุตรเต้ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงปิยภัทร  มูลหมัน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงชนัฎฐา  ทองคำจันทร์ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายกันตพัฒน์  สงทวี โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายณัฐดนัย  ขาวล้วน โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรชำนาญ โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายจักรภัทร  ขวัญเมือง โรงเรียนอิศรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอิลยาส  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายกฤตภาส  ตันบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงเจนจิรา  ฤทธิ์เมฆ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงธันยธรณ์  ห้วยโสด โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สุดสาย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงญาณภัทร  สมมาตย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุมศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงสวิชญา  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายคฑาวุธ  บุญพาฤทธิ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงสุธาสินี  เกิดสุข โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กชายปัณณศักดิ์  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มะโนรา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงนับดาว  เมืองไทย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กชายภัทรพล  เพชรประพันธ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายนราวิชญ์  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กชายรณชัย  บำรุง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายพุทธิพงศ์  ตันเลียง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกรองกานต์  ปิติ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจันทิมา  ชูเพ็ชร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงฐิตาภา  ฤทธิ์เมฆ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงณัฐริกานต์  ขยันการ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงอันดา  ณะจันทร์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายกิติศักดิ์  วงศ์ทอง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายชนาทิป  ถนอมนวล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เอี่ยมบุตร โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงชวาลินี  เหล็มปาน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงนาราชา  มุคุระ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายณัทภพ  กุลจิตติชนก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายอโณทัย  นามนัย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงบุญชิตา  ทำมา โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงธนัชญา  หอมประกอบ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงมัญชุพร  คีรีรัตน์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายชนะชัย  เอี่ยนเล่ง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายธนกร  บุญมาก โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์นาศรี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดำดี โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายเตโชดม  อ่อนเกตุพล โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองน้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอาริสา  โคธิเสน โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปภาสร  บุตรเลี่ยม โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงพิชชา  ชดช้อย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายก้องภพ  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงสุธีมนต์  ลูกตั้น โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายภัทรวัต  คีรีนารถ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงนันทิกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงนิรัชพร  คล้ายทองคำ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงสิรินันท์  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงธนดา  บุญเจริญศิลป์ชัย โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายยศกร  สุขทิพย์ โรงเรียนโภคาพาณิชนุกูลมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายชญานิน  เสริฐสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุขหนู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายสุกัลย์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่กั๊วะ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงปัณณพร  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กชายมนัสวี  ก้าววุ่น โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายชิษณุพงศ์  ศรีเนียม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงพิชญาภา  สงชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงขนิษฐา  จันจำปา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายธนสรณ์  จรัสวัฒนพรรค์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กชายภาคภูมิ  เลขกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กชายภาคภูมิ  พันธ์เมธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงดวงยีหวา  สุนทรโชติ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงปพิชญา  ชุมจูด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำมูล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงรัญชิดา  พริกดำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายศิรสิทธิ์  นะดี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายนพพล  จันทรมณี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงกนกอร  โรจน์ทังคำ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายนพดล  ขาวเนียม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายวรภพ  วิทยุตสาธิต โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายปพน  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายอันดามัน  บ่อหนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงศุภิสรา  หวังสง่า โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงชลิตรา  ผาสิกา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ถ้ำเสือ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงชลธิชา  บุญชู โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงตะวัน  ทองมี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงบุญญาภา  เพชรานนท์กุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กชายกิตติชัย  เฝ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงไอยรา  อารีโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงชนกนันท์  ย่องบุตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงชุติมดี  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักปาน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญชิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายกันต์กวี  บัวมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงกะชะมาศ  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกมลรัตน์  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงวงศ์มณี  สุขอนันตพงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดีพันธะหิรัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายณัฐชนน  ทองแก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายมณฑวรรษ  เศวตเวช โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายนพชัย  บุตรหมัน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายภูมิรพี  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายสุพศิน  ระพิอพล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายปุญญพัฒน์  เอกติชัยวรกุล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายอนุวัฒน์  เนื้ออ่อน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงญาณวิภา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนีรนารา  เสริมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงศศิชา  ยอดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงนาตาชา  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธวัลรัตน์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงวณิชยา  อินพรม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปานมา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบกระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายธนกฤต  ยิ้มปรั่ง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายธัชพล  ยืนชีวิต โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูบาล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายธีรปรัชญุ์  ตั้นพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงนลินรัตน์  นิลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายรชต  จินดาพล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายเพชรนที  บุญชิตร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงพิตราภรณ์  ต้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงณิชาภัทร  นายาว โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายภูมิระพี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจียมวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงปุณณภา  สมบัติชัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายกนกพล  เซี่ยวภู่ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชัยทัศ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงกชกร  เมืองมัจฉา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวีรพล  ปาจักร โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอาทิตยา  เด่นมาลัย โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายพชรดนย์  ประกอบโชค โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัวพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงอนาฐิตา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายกมล  ปัสสา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงกนกวรรณ  เงินคีรี โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วประชุม โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปภังกร  แก้วสาระ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงอารียา  ลัมนา โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายอดิศร  คลองกลาง โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงชุติกาญจน์พัฒห์  สุทธินวล โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายพชร  แสงหิรัญ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายกอบุญ  สุตนนท์ โรงเรียนอนุบาลรามเดชา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1294 เด็กชายวุฒิภัทร  ทองด้วน โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1295 เด็กชายณภัทร  อุไรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1296 เด็กหญิงสุภาวดี  สุขด้วง โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายดุลยวัติ  เพ็ชรทองนวล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กหญิงนุจรี  ดีกุล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กหญิงธัญวรรณ  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 คณิตประถม
1300 เด็กหญิงพิชชาภา  อ้นชู โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายอณรรฆวี  เกียรติเรืองวิทย์ โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศตธรรม์  แจ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงพลอยชุมพู  ขนาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงหยาดฟ้า  สิทธา โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกฤติกา  นนทเพชร โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชญานี  ยิ้มประยูร โรงเรียนอนุบาลคณาพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายศุภชัย  แก้วแย้ม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1308 เด็กหญิงกุลณัฎฐ์ธิดา  คำชาฐ์ธิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1309 เด็กหญิงชนิสรา  บุตรเผียน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1310 เด็กชายวีรภัฎ  และเล็ม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1311 เด็กชายภัทรพล  ศรีเณร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1312 เด็กชายพีรพัฒน์  พยายาม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1313 เด็กชายชยางกูร  นาคฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1314 เด็กชายภัทรกร  กิตติสุภานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1316 เด็กหญิงของขวัญ  ประคีตะวาทิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1317 เด็กหญิงนินทกาญจน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1318 เด็กหญิงนันท์นภัส  สอสุทธิเมธ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1319 เด็กหญิงณัชชา  เชื้้ออาษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กหญิงโศภิษฐ์สุภา  วงษ์วรแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปานจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายชนาธิป  มุนเนียม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตะปะละ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงภัทรภา  ศิริมนูญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กชายวรภฤศ  ณ นคร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายนิติธร  รัตนเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงนัฐริชา  พรหมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงชานิสา  อาลิแอ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กหญิงพรลภัส  กุลเถกิง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1330 เด็กชายณัฐวุต  บุญถาวร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1331 เด็กชายกันตพงศ์  แก้วเจือ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กหญิงณัฐชยา  ชูช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กชายนัทณรินทร์  ศรีรีตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กชายกฤษฎา  เจ้าสวน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์เกตุ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1336 เด็กชายกิติศักดิ์  กรรฐสุทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1337 เด็กชายพีรพัฒน์  เพชรโตรม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงปีย์รดา  แสวงกิจ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีอ่อน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กชายกัณณ์ทีภพ  ชูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กชายศุภณัฐ  มานะจิตต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1343 เด็กชายตนุภัทร  ภักดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กหญิงนันทวรรณ  ค้าของ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงอัครยา  สันฝา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงชญานิญฐ์  คงปลอด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายภูสิทธิ  พรพาณิชพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงสถาพร  นวลศิริ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กชายณพรพล  สำราญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กหญิงญาณิศา  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กหญิงทักษวดี  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์เจริญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายษมาวีร์  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กชายฉัททันต์  โอสถพรมมา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงอารณีย์  อังสุมาลี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กชายพงศธร  ศิรประภาเดโช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กชายธราธร  จิวากานนท์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กหญิงอัมนันต์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายภัทร  มณีวัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายแทนธรรม  พิเศษศิลป์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กชายกิตติวัฒน์  ลีหนันทกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กชายภีมพล  จิตวงศ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กชายก้องภพ  บุญมา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายจีรกิตติ์  พัทธมนกานต์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายธีรภัทร  บุญช่วย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายพีรภัทร  คำหอม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงกฤตชญา  พิบูลย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกมลชนก  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงเวธกา  จันทร์ธนูเดช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงธดากรณ์  ดวงจิตร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตันตระกูล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายปุณณวิช  รัตนบุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายเตชินท์  เบญจอริยกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายคอนราด เสกสรรค์  อัทท์วอเทอร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายวัชรกานต์  สูทอก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายยศกร  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธนวัฒน์  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงภูริชญา  พรพาณิชพันธ์ุ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายคณพัชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงณัชชิมา  ผลส่ง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงณัชชา  ยอดเพ็ชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายพงศ์นริศร์  ไชยบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มั่นมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงเบญญาภา  แฉล้มรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพรนภัทร  คงภักดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงนิชานาถ  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรร่วง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงศรัณย์พร  หนูรักษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงเก็จมณี  แฟงฟัก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงปวริศา  จิตเที่ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วกาญจน์วัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายชยพล  จรุณพฤกษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายปรีดิยาธร  แสนยาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงปุณยนุช  รัตนบุรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงกชพร  สังข์เกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายออมสิน  คำสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายณัฏฐนิติ์  ดีอ้อม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงศศินิภา  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญกิตติพงษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงพัชธนษา  สิทธิคุณ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงอะรีนา  รักณรงค์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธนาคาร  ลือศิริวัฒนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายปฏิพัทธ์  บุตรอีด โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายนนทวิชร์  เสนา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงจิรัชญา  ยะลา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปัญฑารีย์  ทับทิมหิน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงอนันดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายพิชิตพงศ์  ชนะดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายเมธัส  ตุ้งแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงวนิชยา  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายดรณ์  เปล่งแสง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายธนเสฏฐ์  รักชาติ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายณัฐพงษ์  จงรักษ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงเมธิดา  ปราศภัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงลักษณวีร์  ศรีอ่อนนวล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงกฤตมุข  แก้วศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายศุภกิจ  สุขกาย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายเตชธรรม  ขวัญแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายเตชพัฒน์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายจิรัฐกานต์  จันทร์ห่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ่อนแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงลลิตภัทร  เผดิมผล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงกรวรรณ  เหล่าเพิ่มพูนสกุล โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงโยษิตา  กุลพ่อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายชามัชชา  เดเช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงธัญชนก  เบ็ดเสร็จ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงฐิติพร  เนียมภิรมย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงชิตนันท์  เจ้ยจู โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายชิษณุพงศ์  บุตรเผียน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีมัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายพิสิษฐ์  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงชนัญญา  หยีสัน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายทิวัตถ์  ทองธวัช โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงอภิชญา  วิรุณรัตน์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงอมรรัตน์  ปานดวง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปานแดง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายเจษฎาภณ  บุญล้ำ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายกฤษกร  แก้วสุขใส โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงพิชญ์สิณี  เบญญาพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายคามิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายพงศ์สิทธิ์  สิทธิชัย โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงธารารัตน์  บุตรชำนิ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงฐาปนีย์  อัศวเหม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงณภัค  บุนนาค โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงจีรนันท์  เครือจันทร์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายนรบดินทร์  พวงมณี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงชนัญชิดา  อริวะสะโร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายปิยวัฒน์  รักเกื้อ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายณฐนนท์  ธาตุทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงภัคนันท์  ภูมิภมร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงชัญญานุช  คงมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงยวิษฐา  เพชรน่วม โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงกุลวีณ์  สั่นสท้าน โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงธดากรณ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงณิชนันท์  ขวัญคีรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายปวิณวัช  อ่อนแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายกฤติน  มาศโอสถ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  เดชอรัญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายธนวิชญ์  เจียวก๊ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายเศรษฐ์  หนูรักษา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายภานุพงศ์  หนูจร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วประดับ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายอนพัทย์  พลสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายธนฤกต  ไกรนรา โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงธัญสินี  ชัยเพชร โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงรุ่งนภัทร  งานดี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายยุทธนา  วัฒนาวงศ์ศิริ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงณิชากร  ฮันเย็ก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีสุข โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงกันติชา  ชูเวชะ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชุมศรี โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายพงษ์เพชร  สืบวิเศษ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงจิรัชญา  ชุมบุญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายจิรัฏฐ์  หิรัญ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงแก้วกาญจน์  เกสรสุคนธ์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายสุวินัย  รักมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายหัสจินดา  เอียดพลับ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายสันติชัย  รักมาก โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายธนกร  ภู่ร่วมทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายโชติวิทย์  เต่าทอง โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายโสภณรวิชญ์  กีรติวานิชย์ โรงเรียนโชคชัยกระบี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิการ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายวัตติจักษ์  เจ้าสวน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิภมร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงณัฐภาณี  เนียรจิตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กชายวริชญ์  อายะชู โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายกฤตภาส  เหมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงปองกานต์  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงทรรศยา  ทวีสิน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงศุภารัตน์  เหล่าเส็น โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงนาเดีย  สาระวารี โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงณัชทกานต์  บัวบาน โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงอโรชา  สีหนองแวง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายพรรษวริศ  เจริญหิรัญกฤตย์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงอติพร  แซ่บ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงสุชัญญาพร  ชโลธร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงณิชนันทน์  มาตรบุตร โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงปวรวรรณ  มาศเมฆ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงธิติภร  โซ่เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงเดียนา  หมัดตะพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงเกสรา  เหลี่ยมรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช 1 ป.4 วิทย์ประถม