แสดงรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2560


ที่
วิชา
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สนามแข่งขัน
สถานะ
การกรอก
1
คณิตประถม เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน IMC:EMIC 2017 ครบ
2
คณิตประถม เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMC:EMIC 2017 ครบ
3
คณิตประถม เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา IMC:EMIC 2017 ครบ
4
คณิตประถม เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร IMC:EMIC 2017 ครบ
5
คณิตประถม เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี IMC:EMIC 2017 ครบ
6
คณิตประถม เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMC:EMIC 2017 ครบ
7
คณิตประถม เด็กชายธนกฤต  ธนสารสาคร โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา IMC:EMIC 2017 ครบ
8
คณิตประถม เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMC:EMIC 2017 ครบ
9
คณิตประถม เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์ ร.ร. เเสงทองวิทยา IMC:EMIC 2017 ครบ
10
คณิตประถม เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย IMC:EMIC 2017 ครบ
11
คณิตประถม เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ IMC:EMIC 2017 ครบ
12
คณิตประถม เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMC:EMIC 2017 ครบ
13
คณิตประถม เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม IMC:EMIC 2017 ครบ
14
คณิตประถม เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา IMC:EMIC 2017 ครบ
15
คณิตประถม เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม IMC:EMIC 2017 ครบ
16
คณิตประถม เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) IMC:EMIC 2017 ครบ
17
คณิตประถม เด็กชายแทนวงศ์  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง IMC:EMIC 2017 ครบ
18
คณิตประถม เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง PMWC 2017 ครบ
19
คณิตประถม เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา PMWC 2017 ครบ
20
คณิตประถม เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) PMWC 2017 ครบ
21
คณิตประถม เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข สวนกุหลาบวิทยาลัย PMWC 2017 ครบ
22
คณิตประถม เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน PMWC 2017 ครบ
23
คณิตประถม เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย PMWC 2017 เหลือ 1 ช่อง
24
คณิตประถม เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี PMWC 2017 ครบ
25
คณิตประถม เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย PMWC 2017 ครบ
26
คณิตประถม เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม PMWC 2017 ครบ
27
คณิตประถม เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประถม PMWC 2017 ครบ
28
คณิตประถม เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน PMWC 2017 ครบ
29
คณิตประถม เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน PMWC 2017 ครบ
30
คณิตประถม เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
31
คณิตประถม เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง IMSO 2017 ครบ
32
คณิตประถม เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
33
คณิตประถม เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ IMSO 2017 ครบ
34
คณิตประถม เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
35
คณิตประถม เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา IMSO 2017 ครบ
36
คณิตประถม เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี IMSO 2017 ครบ
37
คณิตประถม เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา IMSO 2017 เหลือ 1 ช่อง
38
คณิตประถม เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
39
คณิตประถม เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
40
คณิตประถม เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม IMSO 2017 ครบ
41
คณิตประถม เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMSO 2017 เหลือ 3 ช่อง
42
คณิต ม.ต้น เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค โรงเรียนสตรีวิทยา IMC:WYMI 2017 ครบ
43
คณิต ม.ต้น เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ IMC:WYMI 2017 ครบ
44
คณิต ม.ต้น เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMC:WYMI 2017 ครบ
45
คณิต ม.ต้น นายชวภทร  ธัชอัศวกุล โรงเรียน กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง IMC:WYMI 2017 ครบ
46
คณิต ม.ต้น นางสาวณัฐพร  วิชยพงศ์กุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ IMC:WYMI 2017 ครบ
47
คณิต ม.ต้น เด็กชายธัชพล  จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา IMC:WYMI 2017 ครบ
48
คณิต ม.ต้น นางสาวนนทิชา  วงค์คำ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ IMC:WYMI 2017 ครบ
49
คณิต ม.ต้น เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMC:WYMI 2017 ครบ
50
คณิต ม.ต้น เด็กชายปรมัตถ์  สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย IMC:WYMI 2017 เหลือ 1 ช่อง
51
คณิต ม.ต้น เด็กชายปราชญ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน IMC:WYMI 2017 ครบ
52
คณิต ม.ต้น นายพลกฤต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนกำเนิดวิทย์ IMC:WYMI 2017 ครบ
53
คณิต ม.ต้น เด็กชายพิชญุตม์  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย IMC:WYMI 2017 ครบ
54
คณิต ม.ต้น เด็กชายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา IMC:WYMI 2017 ครบ
55
คณิต ม.ต้น นายวัชริศพล  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ IMC:WYMI 2017 ครบ
56
คณิต ม.ต้น เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา IMC:WYMI 2017 ครบ
57
คณิต ม.ต้น นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย IMC:WYMI 2017 ครบ
58
คณิต ม.ต้น เด็กชายสิรวิชญ์  เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน IMC:WYMI 2017 ครบ
59
คณิต ม.ต้น นายณฐนน  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย SMO 2017 ครบ
60
คณิต ม.ต้น นายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย SMO 2017 ครบ
61
คณิต ม.ต้น นางสาวณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ SMO 2017 ครบ
62
คณิต ม.ต้น นายธนกฤต  ยูงสมพร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ SMO 2017 ครบ
63
คณิต ม.ต้น นางสาวธนวรรณ  อัจฉริยะชาญวณิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา SMO 2017 ครบ
64
คณิต ม.ต้น เด็กชายนรบดี  วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน SMO 2017 ครบ
65
คณิต ม.ต้น นางสาวปาณิสรา  ตั้งงามสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา SMO 2017 ครบ
66
คณิต ม.ต้น เด็กชายมุฑิราช  ลักษณวิศิษฏ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน SMO 2017 ครบ
67
คณิต ม.ต้น นายรวัชญ์  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ SMO 2017 ครบ
68
คณิต ม.ต้น เด็กชายรัชชานนท์  เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย SMO 2017 ครบ
69
คณิต ม.ต้น นางสาวรินนารา  แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน SMO 2017 เหลือ 2 ช่อง
70
คณิต ม.ต้น นายศุภกฤต  คชสาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ SMO 2017 ครบ
71
คณิต ม.ต้น เด็กชายกฤติน  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ITMO 2017 ครบ
72
คณิต ม.ต้น นายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ITMO 2017 ครบ
73
คณิต ม.ต้น เด็กชายกิตติ  โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ITMO 2017 ครบ
74
คณิต ม.ต้น เด็กชายชยพล  เชาว์วีระประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ITMO 2017 ครบ
75
คณิต ม.ต้น เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม ITMO 2017 ครบ
76
คณิต ม.ต้น เด็กชายนิธิศ  อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ITMO 2017 ครบ
77
คณิต ม.ต้น เด็กชายปพณ  ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังษี ITMO 2017 ครบ
78
คณิต ม.ต้น เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ITMO 2017 ครบ
79
คณิต ม.ต้น เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ITMO 2017 ครบ
80
คณิต ม.ต้น เด็กชายปาณัสม์  จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน ITMO 2017 ครบ
81
คณิต ม.ต้น เด็กชายวรภาส  มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ITMO 2017 ครบ
82
คณิต ม.ต้น เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ITMO 2017 ครบ
83
คณิต ม.ต้น เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ITMO 2017 ครบ
84
คณิต ม.ต้น เด็กชายสัณห์ปกรณ์  สิรินทรโสภณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ITMO 2017 ครบ
85
คณิต ม.ต้น นายสิรภพ  นาคะวัจนะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ITMO 2017 ครบ
86
คณิต ม.ต้น เด็กหญิงอริสรา  จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ ITMO 2017 ครบ
87
วิทย์ประถม เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสตรีวิทยา IMSO 2017 ครบ
88
วิทย์ประถม เด็กหญิงชนมน  ศิวาวุธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน IMSO 2017 ครบ
89
วิทย์ประถม เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม IMSO 2017 ครบ
90
วิทย์ประถม เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ IMSO 2017 ครบ
91
วิทย์ประถม เด็กหญิงธรรศพร  เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
92
วิทย์ประถม เด็กชายปณวัตร  เตียเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน IMSO 2017 ครบ
93
วิทย์ประถม เด็กชายพงศ์วิทย์  ศรีก๊กเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคปทุมธานี) IMSO 2017 ครบ
94
วิทย์ประถม เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา IMSO 2017 ครบ
95
วิทย์ประถม เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช IMSO 2017 ครบ
96
วิทย์ประถม เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย IMSO 2017 ครบ
97
วิทย์ประถม เด็กชายอาชวิณ  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล IMSO 2017 ครบ
98
วิทย์ประถม เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี IMSO 2017 ครบ