บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
 ห้องสอบที่ 10 ป6/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงนิตยา  ม่วงพารา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 7 1 2 8 0 3 5 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------