บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
 ห้องสอบที่ 7 ป5/3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ตั๊น  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 7 1 2 8 0 3 6 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนวัดนางแก้ว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------