บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคี
 ห้องสอบที่ 3 ป4/3
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงปทุมวดี  กลาทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 7 1 2 8 0 3 7 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------