ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายLuke  Holliday
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ขวัญแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  ศิรินันทชัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกชพร  วิเท่ห์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  ใจวงค์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  คงเพชรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกพร  สิงห์งอย
ม.1
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาติธนวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  กลมเพชร
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกนกวรรณ  ช้างอินทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  พันมาก
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียรเกิด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  มาสาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกมลชนก  จันทรศรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลชนก  เมืองนาค
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกมลทรรศน์  โสมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกมลพร  กองจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลรัตน์  รักษาบุญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลลักษณ์  มีแสงศิลป์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลวรรณ  กลมเพชร
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรกช  มณีเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรกฎ  เกษโสภา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรกฎ  หุ่นทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรชนก  ยิมศิริวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกรชวัล  พุฒิพร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรวิชญ์  พันพลูวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรวิชญ์  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤตพล  นันตะวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤติยาณี  สุดสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกฤษฎา  คงสุข
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  บุญสมวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกฤษณวงค์  พูนมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤษณะพล  เเหลมทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกฤษธน  กามล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤษรัตน์  จันทรศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกษิดิศ  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายก้องเกียรติ  งาคชสาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายก้องภพ  หาญพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวกะตังค์  จีระดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สังเกตุดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คุ้มสิงสัน
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ทาทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติยะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัญณรินทร์  กองเส็ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  คำมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกัลยกร  เลาหไทยมงคล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัลยรัตน์  กรมกอง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัลย์สุดา  กอนมล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัลยาบุญ  แท่งทอง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก่นสารี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สิงห์ไพร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงกาญจนา  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกาญจนา  ดีภู่
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกานต์มณี  ถึงนอก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
55
นายการันต์  ก้อนทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายก้าวหน้า  จันทร์อำไพ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกิตติกร  จินดา
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกิตติกา  โกศลจิตร
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกิตติพงศ์  ศิริปัญญา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกิตติพงษ์  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกิตติพล  พุฒระ
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
62
นายกิตติภณ  จารุวัฒนายนต์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกิตติภพ  บุญสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกิติยา  ชาลีรักษ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายกิรฏิเทพย์  สอนอยู่กลาง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกิรณา  จันทร์เกิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกีรติกร  บุญเรืองศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายกุลพัฒน์  ศรีคง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกุลภรณ์  กิดาการก้องสกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกุลรัตน์  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกุลวดี  กีรติการกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเกวลิน  ภักดี
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวเกศินี  เบ้าเละ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายเกียรติราชัน  ยารังษี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายเกื้อกูล  จงเพิ่มพรวัฒนา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงแก้วตา  เสนาลักษ์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงขติญา  ไทยเลี้ยง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองพานิช
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายคณาธิป  ผลวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายคเณศวร  จำปาคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายคมณ์  กุตอิน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายคมสันต์  พรหมมาก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงคีตภัทร  จำปา
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงคีตภัทร  ฉายรังษี
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงคีตาชลี  นนท์ทะวานิช
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจันทร์สุดา  ตันทา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจาตุรนต์  ด้วงนิล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจารุกัญญ์  กิ่งอ้อย
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจารุลักษณ์  คำส้อม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจิณณพัต  ชื่นตา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจิณณวัตร  เจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ภู่สีม่วง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจิณัฐตา  เสือดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจิดาภา  เกตุหาร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจิดาภา  ไพรสุด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจิดาภา  มาพั่ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจิตตินี  เจียมบูรณะกุล
ป.6
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวจิตประภัสสร  แก้วแบน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิตฤดี  ดวงดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจิรกิตติ์  เมฆพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายจิรภัทร  มหาวงศ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจิระศักดิ์  ริเดชพันธ์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจิรัชญา  ผ่านพินิจ
ม.2
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจิราพัชร  หนูสลุง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงจิราภรณ์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิราภรณ์  นามนา
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายจีรวัฒน์  ประสานทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พงษ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทัพกอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวจุฑามาศ  สระสาร
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจุฑามาศ  สังกรณีย์
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายจุมพล  ปิ่นเงิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจุฬารักษ์  การสนิท
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจุฬารักษ์  ทรงจอหอ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเจตินันท์  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเจนจิรา  พักกระสา
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายเจรเมศ  พิมสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายเจษฎากร  ชาวด่าน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
นายฉัตรดนัย  สิงห์โต
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
124
นายชญานนท์  โพธ์อ่อน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายชญานนท์  สว่างจิตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวชญานิศ  ดีกล่อม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชฎาพร  ไวยรูปี
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชฎาภรณ์  อุเทนหลอย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวชณิตา  ปิยะชน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชนสรณ์  หลำใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชนาภา  ทัดช่อม่วง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงชนิกา  บุญหนุน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชนิกานต์  ลีลาพุทธา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชมพูนุช  ด้วงเบ้า
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชมพูนุท  นากลาง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชมภูนุช  เจริญพูล
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชยพล  พรมพลอย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
นายชยานันต์  วันเย็น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วเบี่ยง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญจอม
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชรินรัตน์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงชลธิชา  คงทนแท้
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชลธิชา  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชลลดา  ชูมาลัยวงษ์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชลันทร  ชาร์เลส
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายชวัลวิทย์  สามารถ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายชวิศพล  สงข์ทอง
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุขศรี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงชัชญาพา  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายชัชวาล  สีหะธรรม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชัญญา  หนูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายชัยพฤกษ์  สีโห
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายชัยวัฒน์  มีทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายชัยศิริ  กงถัน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงชาคริยา  เสาองค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
156
นายชินภัทร  รายะรุจิ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเสม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายชุติพงษ์  นาคสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงญาณิศา  ทองโชติ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงญาณิศา  พลับพลา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงญานิกา  ปานรัตน์
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงฐานิสสะรา  พูนบุญญากร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงฐิติกานต์  พิลาวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงฐิติภรณ์  สังขทีป
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฐิติมา  เบอร์ดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงฐิติมา  โมคศิริ
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณฐพงศ์  หมี่หลาย
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณดา  ดิสโร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายณธรรม  จันทร์เพ็ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณพภดล  เกิดบึงพร้าว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายณภัทฒ  สุวรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณภัทร  เมืองหมุด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัชชา  จันทร์วัง
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัชชา  ฉิมมา
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  จันดาหงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แถมศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายณัฏฐวรรษ  วัฒนศัพท์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฏฐอัฑฒ์  อ้นกลิ้ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เลิศประวัติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญสมบัติ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐการุณ  หางศร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณัฐกิตติ์  คำชด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณัฐชิดา  อัคราชศรี
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัฐฐาพร  แสงสีมุข
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัฐณิชา  คะเชนหาร
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเทศ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศีลกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายณัฐดนัย  ฮาร์ด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณัฐธกร  พรหมบุญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวณัฐธยาน์  ธรรมศุภโกศล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวณัฐธิชา  เหล็กกล้า
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณัฐธิดา  พิทักษ์สันติ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองปาก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายณัฐนันท์  ธนวัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณัฐปกรณ์  ไฉนงุ้น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงณัฐพร  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณัฐภูมิ  ราศรีชัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงณัฐริณีย์  นากลาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชมฉิน
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัฐวรา  เจริญพุฒ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชาย๊ณัฐวุฒิ  เหล็กกล้า
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงณาถกาญน์  แก้วมณี
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงณิชนันทน์  พฤทธิจิรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงดลฤทัย  รอดมา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเบี่ยง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงดวงกมล  เบ้าสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงดารุณี  เด็ดแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายดำรง  ดวงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายเด่นชัย  จำปาสิน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงตริตราภรณ์  มาสังข์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายตรีผไท  ตรีเมฆ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายตันติกร  พระสันแพงสี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงทยากร  คุ่ยต่วน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงทยิดา  จันทร์ไทสกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายทรงวุฒิ  ใหม่ผึ้ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงทอฝัน  ศรีเบญญภากูล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงทักษพร  ขวัญวงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงทักษพร  วงศ์อ่อนตา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายทัชชนฏ  กาญจนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายทัตพงศ์  บุญสวน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายทัตพล  ชุมศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายทัพพัญยู  ภูฉลาด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงทิฆัมพร  ประจักษ์รัตนกิจ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงทิพย์แพรวพรรณ  รักษาแดน
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธณัฐภรณ์  วิชัยศิลป์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนกร  จันทร์สี เบนสัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธนกร  เดชช่วง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายธนกฤต  มาอ่อน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายธนกฤต  แสนสำราญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนดล  ชุ่มประมล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธนทัต  อ่อนพาปลิว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธนเทพ  มังกรทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธนธร  พฤกษา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธนนันท์  บุญสูง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธนบดินทร์  เกษาอาจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายธนบดี  ศรไชย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวธนพร  ศรไชย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธนพร  แสงสง่างาม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธนพรรณ  ทุมวงศ์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธนพล  ปานแสง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธนภรณ์  มาเทียน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธนภรณ์  ว่องวงษ์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธนภัทร  ชมสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
นายธนภัทร  ลีลา
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธนภัทร  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายธนภูมิ  เเพงอก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายธนวัฒน์  มั่นเพชร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายธนวัฒน์  เมืองหนองจอก
ม.2
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
นายธนวัฒน์  สุเทียนทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายธนะธวัฒน์  แหลมแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงธนัชญา  ทองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงธนัชพร  บุญแข็ง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงธนัฐชา  จันทร์นาก
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงธนารีย์  มีกำลัง
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงธนิตรา  บุตตะชา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงธมนต์  สิมสินธ์ุ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงธมลวรรณ  กุนดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญาอ้าย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายธราดล  แสงอุทัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธราดล  อูปคำ
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธราเทพ  ไชยชะอุ่ม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธราธิป  สมสารี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวธวัลรัตน์  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลาภสิริสมสกุล
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายธัชพล  พงษ์ทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงธัญชนก  บุญเรือน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงธัญชนก  เพชระบูรณิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ช่วยพยุง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพียสนิท
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงธัญพิชชา  นันทะแสง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงธัญวรรณ  ทองแบบ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุทรส
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
นางสาวธันยพร  ทองเมือง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงธันยพร  มีสา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงธารารัตน์  สมพจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุลเกียว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงธิดารัตน์  สืบจากสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธิดารัตน์  อินขาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธีรเทพ  สุธงษา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธีรภัทร  จุฬาราช
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายธีรวุธ  โฆสิตกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธีระศักดิ์  พุฒระ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงธีรารัตน์  แตงโม
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายนที  สุขขำ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายนทีกานต์  จันทร์เวียง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายนพรุจ  กีรติวงศา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
291
นายนพรุจ  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนภัสนันท์  นนทะสัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงนภัสร  ชาภักดี
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีดี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สงวนสิน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนภัสสร  ประดับวงศ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายนรบดินทร์  วัฒนะจิตพงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงนรพร  นักดนตรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายนรากร  บุตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายนราธิป  ธัญญะอุดม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายนรินทร์  ชุมพรรัตน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวนริศรา  ทะนารี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายนรุตม์ชัย  ทองประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายนฤบดินทร์  สุภาพล
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายนักรบ  งอยหล้า
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงนัทธมน  ครูเกษตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงนันท์นภัสรณ์  ศรีโคตรมี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวนันท์นภัส  บุญไม่เศร้า
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายนันทพงศ์  ทองนาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวนันทรัตน์  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงนาฏระวี  มังกรแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายนาราชาพล  มิ่งรอด
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมู่เจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงน้ำเพชร  พลหาญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงนิจชนันท์  ทองมา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวนิชนันท์  กองเหิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงนิตยา  ถือศีล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายนิติพล  เพชรหมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายนิธิศ  ยิ่งสูง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงนิรชา  พันผง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวนิรชา  เรืองสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงนิราภร  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงนิวัชราภรณ์  วรครบุรี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวนิศาชล  นาคเวก
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุษราคัม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงนิสา  เฉลิมทอง
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายบงทด  จิตรละมัย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงบริมาส  แสนใจวุฒิ
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
นายบัณฑิต  เตือนประโยชน์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงบุญญธิดา  ม่วงอ่อน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายบุญมี  นันโท
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงบุณยาพร  เชษฐมาส
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
336
นายบุรพล  ห้าวหาญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงเบญจพร  สุรัตนศิลป
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒิพรกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองจางวาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
340
นางสาวเบญยาภา  โกศลจิตร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  คงประโคน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายปณต  แหยมแก้ว
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปณาลี  แซ่เหลียง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงปณิดา  สร้อยสาย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงปทิตตา  เปียผ่อง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์ขำ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปนัดดา  ศรีมูล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวปพัชญา  วงศ์ศรีเจริญกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวปพิชญา  ลีราช
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายปพิชษมภพ  คำภู
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงปภาพินท์  ทรัพย์มี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
นางสาวปภาวิน  ทองพัด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงปรนีณ์  บุญเยีย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายปรมัตถ์  ทองขำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายปรวิชญ์  วรรณา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
357
นางสาวประกายทอง  เสมาทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายประภัสสร  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวประภาพรรณ  พวงจำปี
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงประภาสิริ  กุลเทียน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายปรัชญา  สร้อยสาย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายปรัชถกร  งามเลิศ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายปรัตถกร  เสาโกมุท
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายปรัศว์  ผุยเจริญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายปราบดา  บุญปาน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงปรายฟ้า  นาไพวัน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงปรายฟ้า  ยศเคลื่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงปริฉัตร  พุฒทอง
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายปริญญา  ชาญเพราะ
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวปริญญาพร  สอนจิตร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงปริญสิริ  ปิ่นพุก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายปริยวัฒน์  ดาสนม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงปริยากร  จันทร์ไทสกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์สูง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรี่ยมชัย
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวปวีณวรรณ  อินริราย
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ทรงศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงปวีณา  อยู่เชื้อ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวปัญญดา  สมวันดี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายปัญญา  อินทับทิม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงปัณญพัฒน์  เมืองอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายปัณณธร  จิตใจ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงปัณณพร  คล้ายผา
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงปัณณพร  ศรีสีฐาน
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาวปัทมาภรณ์  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงปาณปวิณ์  ภาคพรหม
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงปาณิสรา  ประชาจักษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงปานดวงใจ  พุทธสิมมา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงปานวาด  พิศาลวานิช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายปารเมศ  อังกูลภักดีกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญจันทร์เชย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
393
นางสาวปาริชาติ  แก้วทาสี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงปาริชาติ  เพชระบูรณิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงปาริชาติ  โสกค้อ
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงปาริษา  ทองคง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงปารียา  ภักมี
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
นายปิติพงษ์  ตั้งพงษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปิ่นไพลิน  เบาะโต้ง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงปิยธิดา  จันคะณา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญศิลป์
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งจิต
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายปิยพัทธ์  บุญแถม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงปิยวดี  อินทร์บัว
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงปิยวรรณ  กุลพรม
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปิยวัฒน์  ยอดมั่ง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปิยะฉัตร  มาตชรา
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวปิยะธิดา  โนจิ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวปิยาพัชร  สัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปิยาภรณ์  มีศรี
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปิยารวณ  ใจตรงสัตข์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายปุณณรัตน์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายปุณณวิชญ์  แดนเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปุณยวีร์  นุชพงษ์
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายผาภูมิ  หงษานาวา
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายพงศกร  เครือวัน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
นายพงศกร  ถิ่นนาราม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายพงศธร  เชิดชู
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายพงศธร  หวลอาลัย
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายพงศ์พิงค์  พจี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายพชร  ขาวสะอาด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายพชร  ดวงงา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายพชร  มุ่งวิชา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายพชรดนัย  เจริญขำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายพชรพล  ขุนภักดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงพนมภา  น้อยสอน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพพีรพงศ์  พนมปาน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงพรชิตา  ปานเขียว
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงพรชิตา  พันลึกเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพรชิตา  แสงโทโพธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพรนภัส  งามเลิศนภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงพรนภา  ยอดคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพรเพชร  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายพรภวิษย์  ยงวณิชย์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงพรรณวง  วงค์ทองดี
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
438
นางสาวพรสวรรค์  ศาสตร์บูรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายพลกฤต  กาอ่วน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายพลลภัตม์  น่วมพรม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวพลอยพรรณ  เทียมพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เพชรบูรณิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายพศวัต  หาบุตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงพัชรมัย  ศรีภิรมย์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงพัชราภรณ์  คุ้มสิงสัน
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพัชราภา  กวยทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงพัชรี  สีทองทุม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงพัชรีพร  ทองดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายพัฒรักษ์  อินทร์ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงพัทธ์จิรา  บุญยืน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงพันธกานต์  สวนผล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงพาณิชย์  หลอดทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายพิชญชัย  มีเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
455
นางสาวพิชญพร  ช่วยเกื้อ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพิชญาภัค  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวพิชญาภา  สุจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายพิชานันท์  เปี้ยจันทึก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงพิชาภรณ์  แก้วเสมอตา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพิมพกานต์  แก้วสายฟ้า
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงพิมพ์นภา  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ัจันดาหงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจเปรียว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
นางสาวพิสมัย  รักศรี
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองรักษา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายพีรติ  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายพีรทัศน์  พัฒนาพลกรสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
468
นายพีรพัฒน์  สารเสนาะ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายพีรพัฒน์  หอมเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพีรวัส  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายพุฒิกานต์  พิทักษ์วินัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพุฒิพงษ์  ตั้งจิต
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายเพชรมงคล  ภูครองตา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์  คำยันต์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงเพ็ญนภา  อิ่มหิรัญ
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวเพ็ญวริศร์  มณีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายไพรวัลย์  ปริญญานันทการ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
นายไพศาล  ทองเต็ม
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงฟ้า  ระวังไชยสงค์
ม.2
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงภรรณิการ์  สายบุญตั้ง
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงภัควรัท  มีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงภัทรนันท์  จอมเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงภัทรนันท์  ตั้งคาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ไชยสุ้ย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
นายภัทรพงษ์  พิมหอม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงภัทรพร  สิมทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายภัทรพล  ดวงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายภัทรพล  สงสี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายภัทรพล  สีหะวงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภัทรภณ  ถาวรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายภัทรภูมิ  พุทธโป้
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงภัทรศยา  สุภชัยปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายภาคภูมิ  ทองตุ้ย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายภาคิน  นิพนธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายภาณุพงศ์  แฝงวัด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงภาวิณี  นิยมสมิต
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงภาวิดา  สอนศิลป์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงภิญญดา  บุญตั้ง
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายภีมพศ  แพทย์ไชโย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายภีมพศ  ศรีคงเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายภูตะวัน  ช้อนศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายภูธนัช  พรมบุตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายภูธเนศ  ภูดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายภูบดินทร์  วงค์ยะรา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายภูมิทร์  ขจรศักดา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายภูมินทร์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายภูมิพัฒน์  ฉัตรวัฒนาสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายภูมิวรพล  ธราพรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายภูริศ  ศรีบุตรดา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงมณียา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายมติเทพ  สวินแบงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายมนต์ชัย  ล้อมวงค์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงมรรษกร  เมืองนาค
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายมังกร  ไกยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงมาฆวรรณ  จงภักดี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงมานิตา  แก้วพระอินทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงมาริสา  แย้มสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงมาริสา  สีต๊ะสาร
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงมีนา  ยาชะรัด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงมุกรินทร์  วงษ์บุตรดี
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวเมธาพร  อภิรติโกศล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงเมธาวดี  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายเมธาวิทย์  วิกสิตโกมุท
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวเมธาวี  ทองคำสุก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงเมธาวี  หาญขุนทด
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายเมธิชัย  ทองเปลว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายเมธี  ทองบุญนาก
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายยศธร  ครสวรรค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายยศพัฒน์  ยศปัญญา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายยสินธร  ศรีดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงยอดชีวัน  แก้วไพทูลย์
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงยุพารัตน์  เด็ดแก้ว
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงเยนนี่  ติง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายโยธิน  อุทัยอ่วม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
นางสาวโยษิตา  แสงนก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายรชต  พิทักษ์ชัยชาญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงรชตวรรณ  ทองหมู่
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายรณกร  นาคหรัง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายรณกร  นาคหรั่ง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายรณวิชย์  บุญเอก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงรมิตา  จึงอยู่สุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงรสวรรณ  ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายรัชชานนท์  ราชพรหมมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงรัชริญา  คำวิเศษ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงรัญญาภรณ์  กุนเสน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายรัฐพล  ศรีครินทร์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
549
นางสาวรัตชฎาพร  เมืองพรม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวรัตติกาล  กระทู้
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงรัตนาวดี  โอนสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงรินรดา  โพธิ์กล่ำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงรุ่งธิวา  ลูกอินทร์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายเรืองชัย  ประกอบเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายลภัส์ภมิล์  ลิ้มศุภรัตน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
นางสาวลภัสรดา  ณ จำปาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงลลิตา  ชุ่มประมล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงลลิตา  ทองยอด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงลักษมี  อุบลศรี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทวงศ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงลิเดีย  ไหม เซกิ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายวชิรวิทย์  กะบัง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์มล
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงวนิดา  จำรัสจิตร
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายวรพัฒน์  สลัดทุกข์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงวรพิชชา  นิ่มสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายวรเมธ  โรจน์บุญถึง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงวรรณนิษา  พรมแก้ว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงวรรณพร  มูลหอม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงวรรณภา  การสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงวรรณิศา  ประมูลสุข
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายวรฤทธิ์  ศรีสมบัติ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายวรวุฒิ  มานะกิจกลการ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงวรัชยา  แซมสีม่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงวรัชยา  หนูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงวรัญชลี  รื่นพืชน์
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงวรัญญา  โบราณมูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายวรัญญู  อยู่นิยม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงวรัทยา  กันยัง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายวรากร  รัตนสมพงศ์พร
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงวริยา  แก้วเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
583
นางสาววริยา  มงคลวัจน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ญาโนทัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงวลัญธรณ์  มนทา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายวศิน  เพ็งบุญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายวัชพล  จันทร์มูล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายวัชรชัย  มาเทศ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์เขียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงวัทนพร  ป้องนนท์
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
นางสาวว่านแก้ว  จริยสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงวาสนา  ยอดเกตุ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงวาสนา  รอดฉาย
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงวาสิตา  ชัยเทือง
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายวิกร  เรือนปัญจะ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงวิชญา  เคารพ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วลาย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงวิชญาพร  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงวิชุดา  กงคูคำ
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายวิธภัทร  ทุ่งสูง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงวิภาพร  ช่วยเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงวิภาวี  มีชำนาญ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงวิมลสิริ  วิรุฬหสกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศาลากิจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงวิริญญา  กองศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายวิริทธิ์พล  บุญจอม
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายวิรุฬ  ศรีม่วง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วเทียน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รักษา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายวีรชัย  ตระสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายวีรภัทร  แก้วเข้ม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงวีรยา  เคารพ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายศรัณย์  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายศรัสตรา  เพชรางกูร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงศศธร  ศรียี่พุ่ง
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงศศธร  อิ่มจันทร์
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงศศิกานต์  จันขุนทด
ม.2
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์ลคร
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์กรม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงศศิกานต์  อรสิน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงศศิชา  กิดาการก้องสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงศศิธร  ศรีไทย
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงศศินิภา  แสงเหลา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงศศิประภา  พูนภาค
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงศศิประภา  แพงศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงศศิประภา  มูลณี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงศศิประภา  ลีสินลา
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงศศิวิมล  สงสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงศันสนีย์  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายศิรกฤษฎิ์  จันทะคุณ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงศิรดา  คงน้อย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงศิรประภา  ศิวะบวร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวศิรภัสสร  สีทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายศิรวิชญ์  บุญเลี้ยง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงศิรสิทธ์  ศุภสาร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงศิริกานดา  พุทธศรี
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงศิริธิดา  นิลรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
638
นางสาวศิริพร  พันเบา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงศิริพร  วัฒนสิงห์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
640
นางสาวศิริพรรษา  เชนยะวณิช
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงศิริมาศ  จันทร์เหลือง
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงศิลป์สุภา  รักงาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
นายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายศุภกร  แก้วเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายศุภกานต์  ปร่งฟ้า
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายศุภโชค  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายศุภณัฐ  ทองสี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายศุภณัฐ  นาคเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายศุภณัฐ  ศิริแสน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงศุภรัตน์  แก้วอยู่
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายศุภวัสส์  สงวนสิน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายศุภากร  ศรีโมรา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายสกษภ์เกียรติ  มนัสนยกรณ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายสถาพร  จันทรคุ้ย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายสมประสงค์  สังกรณี
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงสมฤทัย  เส็งหลวง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงสมิตรานัน  นันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายสรภพ  สุขอินทร์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายสรศักดิ์  คำพัน
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายสรายุทธ  สุวรรณแสง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวสโรชา  ศรีธาดา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงสโรชา  สารีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายสหภพ  สุขอินทร์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายสหรัฐ  เอี่ยมทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายสัญญบัตร  หมวกน่วม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงสาวิตรี  โม้แก้ว
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายสิทธิพล  อยู่ตาล
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายสิรภพ  รัษฎาวงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายสิรภพ  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงสิริกร  ไข่สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงสิริกร  ตรีสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงสิริกร  เลาหไทยมงคล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงสิริณ  หลวงเทพ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงสิรินดา  ช่างทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงสิรินทรา  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงสิรินาท  บุญรักษ์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงสิริภัทร  โคศิริผลอุดม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวสิริวชญา  พาดี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงสิรีพชร  สันทบ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงสีรุ้ง  แก้วสอน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายสุกมล  นาเจริญ
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสุกฤตา  รัฐมาโนชญ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสุขิตา  เทพวงค์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีอ่อน
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงสุชาวดี  ใจเฉื่อย
ม.2
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวสุฑามาศ  ทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงสุดาพร  หาบุตร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวสุดารัตน์  นานาค
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสุดารัตน์  อินเพน
ม.1
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงสุดาลักษณ์  ศรีแก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสุทธดา  กาฬะสิน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงสุทธิดา  กะเสาทอง
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสุธาดา  อ่อนน้อมดี
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงสุธิดาวดี  สำลี
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงสุธิมา  วงศ์สวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
697
นางสาวสุนันทา  สิงห์เส
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายสุพชรพงษ์  วรกมล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วมณี
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงสุพิชชา  สุเมธานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสุพิชญา  หาญรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงสุพิชญา  อินทุดม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายสุภัคกฤษฎิ์  ภักดีสรเดช
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงสุภัชชา  ณ วิเชียร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสุภัทรา  ป้อมเย็น
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสุภาพร  พรอโนทัย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เปล่งกล่ำ
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงสุภาวดี  เพชรดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสุมณี  มณีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงสุมิตรา  ทองเวียง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายสุรเดช  โฆษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงสุรัญชลี  แผงดี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงสุรัตร์ฎา  พะนมมาศ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงสุริชา  เกษามูล
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงสุวนันท์  ดีทุ่ง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายสุวิจักขณ์  ฐีตะพงษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงสุวิมล  บุตรศรีภูมิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวเสาวนีย์  ชื่นมี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงโสพิพัฒตา  จากคุ้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
721
นางสาวหฤทัย  เอี่ยมสอาด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงหิรัณยา  บัวสนธ์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงอชิรญา  ลี่ทองอิน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายอดิสร  พันสำโรง
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายอดุลยคุปต์  บัวบุตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายอดุลวิทย์  แก้วตัน
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
727
นางสาวอทิตยา  ขมขุนทด
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงอธิษฐาน  วรเตชะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวอนงค์นาถ  คล่องธนาคม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายอนุชา  นิลเหล็กเพชร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายอนุชิต  กันนิล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายอนุชิต  ตองซาย
ม.1
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายอนุรักษ์  บุญนะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงอนุสรา  สามล
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงอภิชญา  อุบลศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงอภิญญา  มาศวิจิตร
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายอภินันท์  ทรายฮวด
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงอภิรติ  ศุภสาร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายอภิรัฎ  วิจารณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงอภิลาภา  เจดีย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงอมายาวี  เตชิตตุลา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงอรจิรา  เงินโฉม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงอรจิรา  สนั่นเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงอรชุดา  โรจน์แก้ว
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงอรธิชา  เสนนะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงอรนุช  ยศมา
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงอรรวณ  ศรีเขียว
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงอรวรรณ  นกนา
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงอริสรา  วัฒนศัพท์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงอริสรา  สมสุข
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงอริสา  เชื้อบุญมี
ม.1
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงอริสา  หินธนู
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงอลิซาเบท  แคทธารีน เกรกอร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงอัจฉริยา  เพียประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวอัญชนา  จันทร์สระแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงอัญชนา  เอี่ยมพิมพันธ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงอัญชิสา  เขียวศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงอัญชุลี  แก้วแกม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายอานันท์  พรหมบุญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงอาภากร  ยูงทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงอารยา  อุปชัย
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงอารียา  กิ่งพยอม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวอารียา  วิจารณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงอารียา  ศรีจันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายอำนาจ  กำแพงงาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายอินทัช  ศรีเภา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายอิษฎา  เกษสาคร
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายเอกพิชญ์  ศรีกุลศศิธร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายเอกภพ  โพธิ์ประจักษ์
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายเอกรัฐ  ขจรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายเอกราช  เสรีชัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายเอเชีย  สุขเสถียร
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายเอธัส  สกุลพิทยาธร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงเอื้อมพร  มูลณี
ม.1
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงไอยรดา  เอี่ยมไรวัลย์
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงัภัทรินทร์  ตาสาย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงิอิสริยาภรณ์  นกแก้ว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น