ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  เลาหพงษ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกนกพล  เตียวเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกรัตน์  โลไธสง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  นับวันดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  นุชาญรัมย์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลทิพย์  สารเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลทิพย์  เหลาบุญมา
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เอี่ยมภูงา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกรรวี  มิตรปราสาท
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรรัตน์  ศิริเลิศเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกฤตพจน์  ทับมะเริง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤติธี  ยุพการณ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกฤติมา  ผมทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกฤติมา  ศรีมาลา
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤติยพล  พิศโสระ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกลวัชร  เจริญชัยสงค์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกวิณพร  ฉัตรธนาธรรม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกวินนาฏ  ศิลาเณร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกวีธรณ์  พนาวัน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกสวรรณ  วรรณูปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายก้องภพ  ลิ้มวัชรากูล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญชรส  บุญพา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัญญพัชร  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตตธารา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงอัมพร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหิมหัก
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัญฒิชา  สุขนึก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกัณฑิมา  สำราญจริง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกันตวิชญ์  กระแสโสม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทวีเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยิ่งศิริ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกิตติพร  ทปแป
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลฑีรา  ผ่องพรรณ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกุลปรียา  พรมตวง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกุลิสรา  ชิณภา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกุสุมา  ภัติธินัญมลา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงเกตน์วริญญ์  คลายทุกข์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายเกนคิ  มาทซูโอะ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงเกวลิน  ศูนย์กลาง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงเกศราภรณ์  เอ็นดู
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเกษมณี  ดีระเมียส
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงเกสรา  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงแกมแพร  คีรีโชติ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงแก้วมังกร  สราสำรวย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายไกวัล  ชุบสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายขวัญแก้ว  มูลศาสตร์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงขวัญแก้ว  โอฐงาม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงขวัญข้าว  ฉัตรธนาธรรม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงขวัญจิรา  ตาชูชาติ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงขวัญใจ  ดีพูน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงขวัญชนก  เสาเวียง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงขวัญพัฒน์  สุคม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงขวัญเรือน  ร่วมพล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แท่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงขวัญสุธา  โสฬส
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายคฑาวุฒิ  ดวงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงคณนาถ  จำปาเทศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงคีตภัทร  สังข์โกมล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงคีตยา  ดวงใจ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจณิสตา  ชนามุยา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจตุรพร  จันทมัตตุการ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายจตุรภัทร  จันทรน์เกษม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจรรยพร  วงษ์ทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจริยา  พรหมคุณ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจรีรัตน์  สุดเทศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายจักพรรดิ์  สีทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายจักริน  เนินทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจันทรวิมล  สายกระสุน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจันทราพร  หวังวก
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจันทิมา  หมายจันทร์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจาคี  คูณวัฒนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจารีญา  ผลแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงจารุภา  พรมมุณี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจารุวรรณ  คชพันธ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิณห์นิภา  จึงสถาปัตย์ชัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงจิณห์นิภา  พิทักษ์ทรายทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีนิล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิตตรัตน์  สุขวาสนะ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจิตติกานต์  พิมพ์น้อย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจิตภินันท์  โอฬาระชิน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจินดามณี  อุนานุยา
ม.2
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงจินตภาพ  ลำภา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญอาษา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจิรพัฒน์  มาลีหวล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรภัทร  นาคดี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายจิรภาส  แสนดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจิระวดี  เนียมมณี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจิรัฏฐ์  เงางาม
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิราภา  ที่อุปมา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายจิรายุ  โอธินทรยุทธ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โคว้
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมวงศ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ปะกิระตา
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจุลเกศ  งามเหมาะ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงเจริญศรี  โสรกนิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชญาณี  คีรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชญานันท์  วงศพัทธ์ธนโชต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชญานิกา  คำสิน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชญานิศ  เกษแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายชนแดน  สามาลย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชนัญชิดา  คลานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชนัญญา  พิลาศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชนาธิป  อรไทวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชนิกานต์  ธชีพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชนิดา  บุญทะรา
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงชนิตา  พันอิน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายชยิน  ศักดิ์วัฒนเวคิน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชโยดม  ดอกแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงชลธิชา  ขุณิกากรณ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชลธิชา  พุทธานุ
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชลลดา  โอรสรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชวรีย์  ทองนำ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชวันรัตน์  เกษรแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายชวิศ  สะอาดยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายชาญศิริ  นามพูน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายชาตภาณุ  วราจิตติชัย
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายชินทัต  จินดาศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชูเกียรติ  ปัชชุนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายไชยศิริ  โอษฐ์งาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายญาณวัฒน์  สมอ่อน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ดาทวี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงญาณิศา  ธนสมุทร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายฐานวฒน์  วิริยะคุปต์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงฐานัชฌา  ตามพร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงฐิตารีย์  เศรษฐวิพัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงฐิติกานต์  จันทร์ทะนี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงฐิติชญา  ดีเสมอ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุรารื่น
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงฐิตินันท์  ชาวเมืองปักษ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงฐิพากร  เล่าเรื่อง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงฑิมพิกา  แสนลี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณปภัช  คุณนิธิภากูร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายณพงศ์  ประสมศรี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณพัศชามาศ  จันตา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายณพิชญ์  บรรจบพุดซา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงณภัทร  ธนารัตน์ปัทมา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 516 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  นุแรมรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณภัทร  บุญยะมินทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงณภัทรา  เปีย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายณรงค์กร  จันทร์สุพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณรงค์เดช  แก่นอินทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายณรงฤทธิ์  อุทุมพร
ม.1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัชชา  ปุยะติ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัชชา  โพยมแจ่ม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงณัชชา  วรังคณากุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัชฌา  พิศวง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายณัชพงศ์  เย็นเสมอ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฎฐา  ทับมะเริง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  คิดกล้า
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฏฐฑีรา  จันทเขต
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุณห์กุล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ชรนิล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณัฏฐา  เปรียบนาน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐกมล  คุณมาศ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงณัฐกฤตา  การบรรจง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปรากฏกล้า
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายณัฐชนน  ปุ๊กไธสง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐชยา  จินดาดำรงเวช
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีเลิศ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐชยาพร  กองสนั่น
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัฐชาพร  เพียซ้าย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฐญาดา  นามสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขสงวน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  คูณวัฒนาพงษ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฐฐญา  บุญขาว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แววแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกยสวน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยะคำ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐณิชา  เหมาะตัว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  อึงไพบูลย์กิจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงชัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 517 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทันวัน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธัญญเกษตร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณัฐนนท์  ตัณฑสุระ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณัฐพงศ์  กลกิจสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐพร  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงณัฐพร  ฤกษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณัฐภัทร  ทรงพระ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์โท
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณัฐวดี  ยุพการณ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัฐวดี  หอมหวล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณัฐวัตร  บุญโสดากร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองกระโทก
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายณัฐวุฒิ  พิศวง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณิชชา  เกษตรพืชผล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณิชนันทน์  วารีดำ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณิชากร  เหล็กพิมาย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณิชาภัทร  วิเศษ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณิชารีย์  รุจางกูร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณิษา  คีรีกุลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายดนุสรณ์  ทองเรือง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงดรุณีย์  แพงสอน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายดลฤทธ  อิทธิพลไพศาล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายดวงตะวัน  จันทร์พรหม
ม.1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงดัลลัชวรรณ  บุญสอน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงดุจทิพย์  อำไพ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายดุลยธิษณ์  กิจสกุลไพศาล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงตวงพร  ศรีโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงทรงอัปสร  ใจหนึ่ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงทักษพร  เอนจ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายทัศนพงศ์  ธานีวรรณ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงทัศนีวรรณ  ทองสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงทัศพร  เทศแก้ว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายทินภัท  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายทีปกร  ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายแทนไท  ชลธี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายธดากร  ร่วมพัฒนา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธนบดี  ฉลาดเฉลียว
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนพงศ์  ศรีนาคา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธนพนธ์  กองโกย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนพนธ์  เติมกล้า
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธนพร  เจริญสนองกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนพล  คันชนานนท์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงธนภรณ์  ศิริวัฒนวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธนภัทร  หงษ์อินทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงธนวัฒน์  สมกล้า
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายธนวุฒิ  ชูชื่นกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายธนะพัฒน์  บุญญะสิริสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธนัชชา  เตียวเจริญโสภา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธนัญญา  คำทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธนากร  สัตตรัตนามัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธนากร  อินทยูง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนาชัย  พรหมบุตร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงธนาทิพย์  เมืองสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงธนาภา  วีรผาติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงธนาภา  สาระพิมพ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงธมกร  สมานสวน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธมลวรรณ  รักษา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธรรมวิทย์  เจือจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธรีภัทร์  แสงงาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธัชชัย  ทรัพย์ครองชัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงธัญชนก  คงนาค
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธัญชนก  ผงทวี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธัญชนก  มุมทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธัญญกัญ  สุรเดชานนท์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุนทร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธัญทิพ  เพียรขุนทด
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธัญธรณ์  จรัญศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงธัญมน  เยาวลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธัญรดี  จันชารี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทะเสน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสนาบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธันยธร  ขาวแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธันย์ธารีย์  สุวรรณทรรภ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงธันยพร  พรมไธสง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธันยพร  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงธันยพร  เพ็ชรรุ่ง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
254
นายธารา  อารีย์วัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายธิปก  กิ่งมณี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงธีรญารัตน์  เจือจันทร์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายธีรนันท์  จรัญศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายธีรภัทร  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายธีรภัทร  พิมพาเรือ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายธีรัตม์  ยงคง
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนงนภัส  ยอดพรหม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนฉัตร  ริ้วศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงนนลณีย์  อุกฤษฏสิริ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนพเก้า  สุดจำนง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนพวรรณ  จันทร์โสภา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายนพวัฒน์  สุดจำนง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายนพวิศิษฏ์  ผลงาม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงนภัทร  ภักดีดำรงพงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนภัส  ลีมางกูร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพธิ์ขาว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนภัสสร  จันทสุข
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนภัสินี  มีหมดจบ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนรเศรษฐ์  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนฤมล  ชอบบุญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงนลิน  สิทธิสกุลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงนันทกานต์  กรเกษม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงนันท์นพิน  บุญเจริญพันธ์ทวี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเจริญพันธ์ทวี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนันท์นภัส  สามใจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนันท์นิชา  พิมพ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนันท์รัญชน์  จึงสถาปัตย์ชัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงน้ำเพชร  ทรงไตร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนิชาภา  เศรษฐพัฒนชัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนิธินาถ  ชัยยุทธภูมิ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนิโลบล  ค้ำชู
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนีรณา  คงสัตยกุล
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนุชนาฏ  วีรผาติวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงเนตรนรี  เรืองไทย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายเนตรินทร์  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายเนติพล  กำลังมา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายบารมี  ผดุงเจริญ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงบุญญรัตน์  แสงอังคนาวิน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงบุญญาภา  เกียรติอาภาเดช
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงบุญธิชา  เพียรดี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายบุญยกร  เศรษฐทัตต์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงบุษยมาศ  ไหมทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงบุษราภรณ์  บุญราศรี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ธัญวโรดม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงอังคนาวิน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงปฏิมากร  คงวัน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปฐวีกานต์  ราษีทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปทิดา  ผานิตกุลวัต
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายปโยธร  ศรีปิยะบุตร
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงปรมาภรณ์  แก้วสุจริต
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายปรมินทร์  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายปรมินทร์  จำนงเป็น
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายปรเมศร์  สุพรรณกลาง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงประภาพรรณ  วิไลโรจน์วรกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปรัสรา  เชิดสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายปริตต์  สิทธิโชติวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปรีชญา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายปลวัชร  ศรีบุญญะกุล
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปวรรัตน์  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายปัณณธร  เทพสุวรรณวร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปัณณวัชร์  ศักดิ์เมธาวิชญ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายปัณณวัฒน์  เทพสุวรรณวร
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปัทมพร  ธูปมงคล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปาณิศา  สถิตอุตสาหกร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปารมี  แก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงปาลีรัตน์  หาญห้าว
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปิณฑิรา  พิศลืม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปิ่นรยา  เสียงเพราะ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปิยภรณ์  กรวยทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปิยมาศ  ถนอมเมือง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปิยวดี  อยู่ดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปุญญิศา  เอี่ยมภูงา
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายปุณณเมธ  ไกรเพชร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปุณยนุช  หวังกลุ่มกลาง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปุณยาพร  ชาวสวน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงปุณรดา  บัวใหญ่รักษา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงปุษยจิตร  โชติช่วง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงเปรมสิณี  มณีพรรณ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายเปี่ยมณัฐร์  วิทยานันท์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายเผ่าวิภู  ขอจงดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายพงศกรณ์  สีอยู่พุ่ม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงพชรกร  ศรีโกตะเพชร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงพนิดา  คุ้มจันอัด
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงพนิตพร  ศรีหรั่งไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายพรเทพ  สายสอน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงพรประภา  สิริฤทธิ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพรพิมล  มะลิงาม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงพรไพลิน  พิมพ์กรรณ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพรภวิษย์  กำลังมา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงพรรณญาดา  พันธ์พงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงพรรณธิภา  พระพรหม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงพรสินี  เสาทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงพริมา  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพลกฤต  จึงธนสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีเครือดำ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงพลอยประภา  ริ้วทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงพวงเพชร  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายพสิษฐ์  จิรัฐติกาลกุลเวท
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายพสุธรณ์  วันแสน
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงพัชรนันท์  จงใจงาม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปัญญาเอก
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงพัชริดา  เชยคำแหง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายพัทธนันท์  จิรมนัสวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพันตรี  ลับโกษา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพันทิวา  สิงคนิภา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายพันธกานต์  แก้วเพชร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายพันธกานต์  ดอกเชื้อเอม
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายพันธกานต์  วิญญูธรรม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพาณิภัค  จารัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพิชชาภา  ขอนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายพิชเญศ  แอบศรีหาด
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายพิทยุตม์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพินทุสร  จิตติพุทธางกูร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพิมพกานต์  หลอมประโคน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมานิตย์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  งามสอาด
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพิมพ์มาศ  มุ่งเจริญพร
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  บุญโสดากร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพิรัลรัตน์  พาศิริศศิธร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพิไลพรรณ  เรืองโชติเสถียร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงพีรดา  เสนาะกลาง
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงพีรดา  อภิวัชรารัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายพีรพัฒน์  ดำงาม
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายพีรพัฒน์  ศุกรเวทย์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายพีรวิชญ์  ยงยิ่งหาญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายพีรวิชญ์  วิจิตรานุวัตร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูพลผัน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พันธ์พรสม
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พึ่งชาติ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงแพรวา  พิทยาจรัสกิจ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงแพรวา  ฤกษ์นาวา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงฟ้าหอม  ฤกษ์นาวา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงภคมน  เนตรอนุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายภสุ  อรุณยะเดช
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงภัคจิรา  คำนิล
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีไลรัมย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายภัฏพนธ์  ดวงรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงภัณทิรา  เรืองธรรมนันทะ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงภัทรนันท์  มาลาล้ำ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  วรรณโพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงภัทรพร  ทองนวล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สิงคนิภา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายภัทรพล  ประภัสสรพงษ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงภัทรภร  เย็นศิริ
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงภัทรวดี  ธนาคุณ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุจิยาปนนท์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงภัทริยา  อรุณยะเดช
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงภัสสร  เตียถาวรชัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงภาวิณีย์  วสุกุลพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงภิญญดา  สุภิษะ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงภิญญดา  อาชญาชัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สุรทรดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายภูดิศ  ยิ้มถนอม
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายภูริต  ลอวีระอมรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภูริภัทร  วิจิตรานุวัตร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายภูริภูมิ  อาษาราช
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงภูษณิศา  นิลวรรณ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงมณีจันท์  กาญจน์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงมณีรัตน์  เกิดกล้า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงมติมนต์  พลสา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงมนณพัทธ์  เติมสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมัลติกา  ขันธุรา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงมานิตา  คิดนุนาม
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงมาริษา  วิเศษวิสัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงเมชญา  รัตนแดงสกุล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายเมธาพร  พิภัทรชัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงเมธาพร  ม่วงอ่อน
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงโยษิตา  ดีสาห่าง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายรชต  ก้านภูเขียว
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงรชตพรรณ  จันทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงรริดา  หนุนชู
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงรวินันท์  คนึงเพียร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงรสิตา  กันสุมาโส
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงรสิตา  มณีล้ำ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวรักษ์ศีล  ทองแผ่น
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายรัชพล  พุทธรักขิโต
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายรัฐธนินท์  วิมลธราสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายรัฐพงศ์  เชื้อเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงรินรดา  จงปัตนา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงฤทัยภัสสร์  พงษ์ปิยนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงลลิตา  คงสกุล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงลักษณวิไล  ยงหนู
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงลักษมี  กลิ่นเจิญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงลีน่า  เหลื่อมล้ำ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงวงศ์สิริรักษ์  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายวชิรกรณ์  สมัครสมาน
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงวรปรัชญ์  รัตนกำเหนิด
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายวรปรัชญ์  หวังวัชรกุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายวรพงษ์  กลีบแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายวรภัทร  ศรีสุวรรณวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงวรรนิดา  ไชยพันนา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายวรวิทย์  ศิริเลิศเกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงวรัชสิรี  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงวรัญญา  รัตนวัฒนาวิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงวริตา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงวรินธร  พลศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงวรินธร  เสาว์ทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงวริศรา  คำดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงวสุธนี  ศรีเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายวัชรพงศ์  พิทักษ์ทรายทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายวัชรพล  ทองมาก
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายวัชรวิทย์  พลอาสา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงวาสนา  ฉลาดรอบ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายวิชญ์นนท์  พิชยชาญสิน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงวิชญา  หนุนชู
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวิชิตา  วาพัดไทย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงวิทิดา  ชมบุญ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงวิภารัตน์  มาลีหวล
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงวิมลจันทร์  อยู่สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิริเดช
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปัญญาเหลือ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดนเสมอ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงวิลาสินี  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงวิวรรธณี  กังวานศุภพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงวิสาขา  แก่นอินทร์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงวีราภรณ์  มุ่งสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายวุฒิเดช  จินดาศรี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงศตกมลพรรณ  อุปครุฑ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงศรัณยา  จำปาดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงศรุตา  นามเคน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงศลิษา  ถมปัทม์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงศลิษา  สืบเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงศลิษา  อุตทูน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงศศิกาญจน์  มุ่งเจริญพร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงศศิธร  ศรีสุยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงศศิธร  สาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงศศินา  ศิลาเลิศ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายศักดิ์เกษม  เต็งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศาธิตา  บุตรสุด
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายศิกษก  มณีอ่อน
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงศิญาภัสสร์  สิริพิริยะพร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงศิรดา  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงศิรภัสสร  เนตรพระ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศิริกัญญา  จินดาศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงศิริกัญญาพร  กะการดี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศิริภาภรณ์  อภิชาตวาณิช
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงบุดดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ด้วงทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายศิวกร  ใบพลูทอง
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงศีดา  เกิดสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงศีลมัย  ดาศรี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงศุภกานต์  พยัฆษา
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชาติกิจอนันต์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดวงดี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงศุภิสรา  เหิมหาญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายเศรษฐิกรณ์  วงษ์วรรณวิทย์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงสถิดารัตน์  นิตยวัน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงสริตา  สังใส่ใจ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงสลิลรัตน์  กิตติวีรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายสังขกร  ดวงใจดี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายสัภยา  ไชยหาญ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงสายน้ำ  ชูวา
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายสิทธรัชญ์  นามสว่าง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงสิมิลัน  ทองดี
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงสิรฐา  สมอ่อน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายสิรภพ  แม้ประสาท
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทัยวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายสิรวิชญ์  สุภิษะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงสิริกร  ใจกุศล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสิริกร  ลาภจิตร
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์อารีย์สันติ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงสิริกุล  เลื่อนทอง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงสิรินาถ  นพพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงสิริไพฑูรย์  กลีบแก้ว
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงสิริรัตน์  แข้คำ
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงสิรีธร  โคตชัย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายสืบสกุล  กุชโร
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงสุชญา  กำจัดภัย
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงสุชญา  แสนสว่าง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงสุชาดา  ฉุนกล้า
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงสุชานันท์  บุญสด
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงสุดารัตน์  พัวพัฒนโชติ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงสุดารัตน์  สายบุตร
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญสุยา
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายสุทธินันท์  คชพันธ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสุธัญยุดา  อคีเว่น
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงสุธารัตน์  จันทร์แจ่ม
ม.3
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงสุธาวี  ไทยศรีวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงสุพรรณษา  ผลเจริญ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายสุเมธ  ปานแปลง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ปานแปลง
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงสุวัฒนา  พรหมมี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายเสกสรรค์  ครอบทอง
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนะไกรสิน
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงโสรดา  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อสิพงศ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงหทัยภัทร  ลี้ตระกูล
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายอชิตะ  ธิติเชษฐ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงอชิตา  หิรัญวงศ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายอชิรวัชร์  บุญเกษ
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายอดิศร  เจริญศรี
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงอธิการ  ดีพร้อม
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายอธิปไตย  สุภาสัย
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงอนงค์ภัทร  คงทวี
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงอนัญญา  โตมะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายอนุชา  ลาพวัน
ม.2
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงอนุชิตา  ดาบรัมย์
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายอนุศาสตร์  วิชัย
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงอนุสรา  บัวอาจ
ม.1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวอภิชญา  กิมาวหา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงอภิชญา  ตรงใจ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 33

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอภิชญา  ยอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายอภิชัย  สมุทรทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงอภิญญา  เขียวหวาน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริสงวน
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
565
นายอมเรศ  จันทร์ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงอรจิรา  กวดไต้
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวอรชร  หอมพิลา
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงอรวรางค์  ช่วงฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงอลิษา  หัวเขา
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายอัครพล  รุจิราวินิจฉัย
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงอัชฌารี  ผ่องศีล
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงอัญชิษฐา  สืบวัฒนพงษ์กุล
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงอัญวีณ์  โชติกัมพลพงศ์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงอาทิตยา  จิตต์ไชยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายอานนท์  ยิ่งยงยุทธ
ม.3
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงอาภารัฐ  เคาวฤกษ์
ม.3
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงอารยา  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงอารีดา  งามมี
ม.2
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงอารีเพ็ญ  เกตุสิริ
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงอิศราพร  ปัญญาธานี
ม.2
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เอ็นดู
ม.1
โรงเรียนสิรินธร
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงเอวิตรา  จินดาศรี
ม.1
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น