ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 32

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1021 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญจนพร  สื่อกลาง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตันกลาง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกัณฐิกา  ก่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกัณฐิกา  ผกากอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกัรติกา  บุญประสาท
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกานต์รวี  จรัสนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
นายกิตติ  สมใจ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวเกษราพร  โพจา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงขวัญจิรา  เนริกูล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงเขมจิรา  ถือฉลาด
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงครองขวัญ  ชุ่มกระโทก
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงคีตภัทร  ช่วยคิด
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายคุณาสิน  โคหนองบัว
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายจตุพล  ธงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวจิดาภา  รติพรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจนการุณ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายจิรายุส  พุทธยศ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
นายฉัฐนันท์  พยุงวิวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงชนัญธร  ทับทันธนากูล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงชนิตา  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายชยธร  พูนไชย
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงชลธร  อินยาพงษ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายชิษณุพงศ์  ประคองใจ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงญาณภา  แบ่งรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองประโคน
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริจิตเกษม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายณภัทร  รจิตบูรณะกุล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงณัชชา  เสนานุฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงณัฐกมล  บุญนาน
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมี
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายณัฐชนนท์  เอกะวิภาต
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงณัฐชา  ทรงประโคน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายณัฐพล  กลางวิชัย
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 32

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1022 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐภาส์  สุขสนิท
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงณิชารีย์  พัวพันธ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงดวงชนก  ฉกรรจ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายเต็มชนน์  พันธะเสน
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงทักษา  ศิลาชัย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายทัพไทย  ไชยหงษ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงทินารมภ์  สรนารายณ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงธณัฏฐา  เลี้ยงผ่องพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
นายธนโชติ  แสนตื้อ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายธนภัทร  ทรงประโคน
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
นายธนภัส  สมจิตต์อารีย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายธนาธิษณ์  รัตนาถาวร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวธนายิกา  ภาพยนตร์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงธัญจิรา  สกุลบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงธันยพร  ชัยเสนา
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงธีรนุช  วรรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายธีรพิชญ์  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายนภัสรพี  อุตมะโภคิน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงนภัสสร  กีรติตระกูล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงนภัสสร  นากดี
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงนลินทิพย์  ยลถวิล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงนัทมน  จินตนสถิตย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายนันทปรีชา  นุชารัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงนันทพร  พลสิงห์ชาญ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงนิชาภา  ไตรวิทยากร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงบัณยดา  เอการัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงเบญญาภา  คุ้มภัย
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายปฐวี  สุทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงปภัสสร  อภัยโส
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงปัญจมน  วงษ์วิจิตสุข
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงปาณิสรา  เกรยรัมย์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงปิยฉัตร  คัมสุริย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงปิยะพร  รัตนเมธาโกศล
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 32

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1023 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพงศธร  ชาลอุลัย
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายพสธร  อมรชัยกิจ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายพิภัทร  รอยประโคน
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขาวสกุล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงพีรภาว์  กรรม์ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายแพทย์ภูมิ  ภูมิพงศ์ธนโชติ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายภัทรดนย์  ชนะบำรุง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงภัทรวรรณ  แวงวรรณ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
นายภูชิต  อร่ามโสภา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายภูธน  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
นายภูมิภัทร  จอมไธสง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงภูริชญา  ศิริถาวรวงศ์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงมัลลิกา  สิงหพีระกุล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงยลดา  บารัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายยศภัทร  เพชรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายรักษิต  แก้วมะเริง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงรัฐกานต์  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
นายรัตติกร  สาชิต
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นาคนาคา
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายวงศธร  วงศ์สุขสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เพ็ชรประกอบ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายวรธิษณ์  จรัสบำรุงโรจน์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงวรพิชชา  ตาประโคน
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงวรรณวิสา  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายวรวุฒิ  วอนรัมย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงวรัญญา  ตรากลาง
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงวรัญญา  วังสนาม
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงวริษา  พนารินทร์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายวัศพล  วงศ์วิกรม
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายวิชญ์พล  ปริวัฒนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายวิภาวัส  สุเทียบตะวัน
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายวีรภัทร  ชลากรโกศล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงศศิภา  ตะวันหะ
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายศุภกร  สิบทัศน์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายศุภกฤต  นิธิเกตุกุล
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 32

ณ อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1024 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงศุภรา  เซียตระกูล
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายศุภวิชญ์  ทัพวงษ์
ม.2
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรสิงห์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายสรวิศ  ปิตรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงสร้อยสายใจ  ชนะบำรุง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวสโรชา  บุญศรีรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีโพนทอง
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายสิรภพ  สุนทรวีระ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายสิรวิชญ์  มวลทอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงสิริกร  สันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงสิริลภัส  หวังชอบ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงสุชาวดี  เลาอารีกิจ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงสุทธิกานต์  วรรณโกษิตย์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงสุธาดา  อุทธสิงห์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงสุธาสินี  เขมพงษ์ภัทร
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวสุธิดา  สมกิจศิริ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงสุพรรษา  จะรักษ์รัมย์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงสุพิชญา  บำเอนก
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายอชิตพล  วิมุตตะสูงวิริยะ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงอนัญพร  กนกศิลป์
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงอมลณัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงอสมาภรณ์  สราญบุรุษ
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีโพนทอง
ม.1
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงอารยา  วิงประโคน
ม.3
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
130
นายอิทธิพันธ์  ขลับดำ
ม.3
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น