ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤติน  ทะสุนทร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกิจพงศ์  ไพโรจน์พงศา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกิตติภัฎ  สุวรรณเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายณัชชากร  พัฒนขจร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายธนิศร  ศรีรังกูร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายธัชชัย  ไชยทวีวิวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายพลภูมิ  กำธรทักษิณา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายภราดล  โคกขุนทด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายภูมิปัญญา  พร้อมจะบก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายภูรินทร์  นิลเกษ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายไมตรี  หิรัญตียะกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายยศวริศ  ธีรอิทธิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายวสุ  วิษณุโยธิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายศุภวิชญ์  งอนสำโรง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายสาริน  หิรัญคำ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายอภิวิชญ์  คำรณฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายเอกพล  เกตุบรรลุ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 3 หมายเลขห้อง 311 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
21
นายกชพัทธ์  สิงห์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใจรุ่งวัฒนา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกรวิชญ์  ในกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์ไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกริชชัย  ตรียาวณิชย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกรินท์  ฤทธิ์ไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤตภาส  กาพย์สันเทียะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกฤติยา  รัตนพรมงคล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกฤษฎา  สารวิทย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกวิน  วัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกษณา  มุ่งเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกษมยศพล  หุ่นจะบก
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกษิดิ์เดช  มุสิกวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกษิดิศ  ลิมสุธากุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกษิดิศ  แสงฮาด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายก้องภพ  จันศิลา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกัณฐิกา  เพ็ชรใต้
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกันตนพ  สุริยฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกันตพงศ์  มณีกูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกานต์ชนก  อุดมเจตจำนง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกานต์พงศ์  ก๋าเร็ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกิตติ  บรรณะศรี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีธนานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายกิตติภพ  เพิ่มพลกรัง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายกิตติภูมิ  ขันตินุกูลธานนท์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกิตติศักดิ์  แมงกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายกีรติ  สุวัฒนเมธี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
นายกุลพัทธ์  กัลปดี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายเกียรติยศ  แขนสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายเกียรติศักดิ์  แดงสว่าง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคณดิถ  พิริยะไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายคณิศร  คุปต์หิรัณย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
นายคณิศร  ส่งโสภา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายคนาธิศ  ฤทธิพิษ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคามิน  งบไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 3 ห้องสอบหมายเลข 315 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
56
เด็กหญิงจันทกานต์  กมลลิ้มสกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
นางสาวจันทิรา  ดงพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจารุภัทร  โคตรบัญชา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิณณะชัย  บุรารักษาเกียรติ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรภัทร  เลาห์พงศ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงจิรัชญา  ประจญกิจชัย
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจิรัญช์ชญา  ลิ้มมหาคุณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิรัฏฐ์  หวังมั่น
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจิรายุ  ลี้สุวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจุลจักร  ทับสีแก้ว
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุปัญญเดชา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายเจฎไช  ถิระธรรมกิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ลิ้มสุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญญานุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายเจตวีร์  โชคชีวาตม์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายเจษฎา  ภูหมื่น
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายเจษฎา  รัตนานนท์เสถียร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเจษฎากร  จันทรมหา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายเจษฎาพร  บุญชุ่ม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายเจษรินทร์  เกณฑ์ขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายฉัตรดนัย  วิชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายฉัตรมงคล  กรวิทยาศิลป
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงฉัตรสุดา  จันโท
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชญาดา  แสงอินทร์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงชญานุตม์  ริยะจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นายชนกันต์  เชยชุ่ม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายชนกันต์  เชาวลิต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชนแดน  โชติกลาง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนิกานต์  นาคสุด
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชนุตพล  ปุณยรัตน์ยืนยง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายชยพัทธ์  ชัยชาญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชยยชญ์  เสรีจิตติมา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายชยุตม์  พัชรมณีปกรณ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายชโยดม  หูสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 3 ห้องสอบหมายเลข 316 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กชายชลนารถ  จิตพีระวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชลพินทุ์  พันธุขันธ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชัชฌา  เป้าพรหมมา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัชพีร์  คันธศักดิ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชัชวาลย์  ครองยุติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชัชส์  เชิดฉาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชัญญา  รัตนาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชัยวัตร  กลั่นเรืองแสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชาดา  เปลี่ยวกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีวิไล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชิณณวรรธน์  โลหณุต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชินชิตะ  อ่อนศรีประไพ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายชินภัทร  จุไรรัตน์พร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายชินวัฒน์  กาสสกุล
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทะนาไธสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายชุติเดช  โฉสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายชุษณะ  เทพบุตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิง็ฌาณภา  บุญเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายญาณวุฒิ  หลวงคลัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงญาณิศา  เย็นเหลือ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงญาดา  ศรีทองเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายฐกร  ธนาอัครโสภณ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิติพร  วิชญสิทธากร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายฐิธติรัฐ  รัตนพงศ์กิตติ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณโชติ  โชติกลาง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณปภัช  เครือวรรณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายณพวุฒิ  ศาสตร์สูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณภัทร  ไกรวิศิษฏ์กุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณภัทร  ภูมิโคกรักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
นายณภัทร  เมืองสุข
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณภัทร  อัญญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณรงเกียรติ  เดชเกตุ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณรงค์กร  แสงภักดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณสุโรจน์  เดชไชยทิพย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 3 ห้องสอบหมายเลข 322 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
126
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  จันทรีย์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฏฐา  บุรารักษาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติมงคล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐชยา  ผ่องกุศล
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวณัฐชยา  แสนพลกรัง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นางสาวณัฐชา  อัครปรีดี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
นางสาวณัฐณิชา  ประสงค์สุธน
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐดนัย  ตรีสกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐดนัย  แสงเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิทธิเมธาวี
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐนันท์  เวบสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐประวีร์  ปัถยาวิชญ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐพงศ์  เช้าเจริญประกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐพงษ์  ทาโบราณ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐพงษ์  สุภา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายณัฐพล  เมธเศรษฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐพล  รมยาคม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์เนติธรรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพัฒน์  แก้วบุญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
นายณัฐภัทร  ถีสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐภัทร  ยุธาชิต
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐภัทร  อวบสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐวัตร  จันทน์มาลา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐวิภา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ฤทธิรณยุทธ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุยเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก่งทองหลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณิชกมล  เทพอวยพร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณิชกานต์  วิเศษจินดาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิชาต์  ไม้กลาง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณิชาภัทร  อนุวัฒนวารี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงณํฐพร  คงดี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายดิษย์วิชชา  โสมจะบก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงดิสธร  เดชวัชระ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเดชสุขมงคล  บุญตา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 3 ห้องสอบหมายเลข 323 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงตรี  ชาวบ้านกรับ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายตฤณกร  อ้อชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายตฤณภัทร  สุปัญญเดชา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายตะวัน  ชุ่มจังหรีด
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายติณณ์  นาคดี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายเตชิษฏ์  ประสพมานะชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายถิรพร  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายทวีรัช  อินทรกำแหง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นายทวีศักดิ์  กิ่งโคกกรวด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายทศปราชญ์  แผนวิชิต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงทักษิณา  อาสานอก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายทัศน์พล  โสมะทัต
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายเทพาธิป  ป้องแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายเทียนซื่อ  ญาณถวิล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายแทน  ยะไวทย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายไทชาย  กกขุนทด
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธนกร  ตรองพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนชล  จึงธนาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนดล  จำปาเงิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนดล  ต้านกลางดอน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนทัต  ยอดประทุม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนธรณ์  ลิมป์พิทักษ์พงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนธัช  นุพันธ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนพงศ์  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงธนพร  นิตยสุทธิ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนพล  บัวผัน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนภัทร  ชนะรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนภัทร  นิรันดร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนภัทร  สินสร้างบุญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนภูมิ  คงใหม่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนรัตน์  โชติช่วง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนวัฒน์  ไตรภูมิ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนวิชญ์  ศิริวงศ์ศาล
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนสิทธิ์  ทรงสวรรณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนัชพงษ์  ชาวงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 421 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงธนัญญา  สรรพประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนัท  ปัญญาศิริกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนัท  สายพวรรณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธนันดร  จันทราพรมราช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายธนาธร  วงศ์พยัคฆ์โยธิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธนาภา  อธิธาดา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนาเศรษฐ์  จันทราภิรมย์กุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายธนิศร  ไผ่นวล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปาทะกาญจน์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธมลวรรณ  เพิ่มพลกรัง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธราดล  รัตนบรรณกิจ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธราธร  โศภิษฐิกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
นางสาวธัญธร  โต๊ะกำแหง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงธัญธิตา  เรืองชัยทวีกิจ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงธันยธร  กริชสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายธาดา  ศรีสลวยกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธาวิน  มกราภิรมย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นายธิติพงษ์  มูลตรีภักดี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธิติวุฒิ  นิยมประภาสกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธีธัช  พรมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายธีธัช  รัตนศิริมณีเวทย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธีรธรรม  แจวเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายธีร์ธวัช  ฉัตรสุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายธีรพัฒน์  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายธีรภัทร  กลอกกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายธีรภัทร  คุริรัง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธีรภัทร  โตบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธีรภัทร  นิตใหม่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธีรเมธ  พงศ์ภัทรภากร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายธีรวัฒน์  นิธิอนันตพงษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีระภัทร  ปรีดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธุวานนท์  กสิพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายเธียรวิชญ์  เยินนสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 422 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
นางสาวเธียริษา  กิตติรักษกุล
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนพัสร  กล่ำมอญ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถึงอินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
นางสาวนภัสสร  นุ่มละมุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายนรบดี  ผึ่งไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายนราวิชญ์  แดงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนริศรา  วรรณโพธิ์กลาง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวนวรัตน์  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายนัทธพงศ์  ตรีสกุล
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนันทกร  สีวัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอยวนกลาง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีมาตรภิรมย์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภเศรณี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายนันธวัช  ราชตราชู
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายน้ำเพชร  เขียนขาบ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายนิติทัตน์  นิ่มมณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายนิธิศ  งอนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงนิรชา  สุขอนันต์ชัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงนุชวรา  นนท์เสนา
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงบุณฑริก  ภูฉายา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงบุณยาพร  โยธารินทร์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงบุษบาบัณ  รานอก
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายบูรณา  เจริญวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายบูรพา  สอนคำแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายปกรณ์ฆนัตว์  สิมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายปกรณ์  แก้วสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายปฏิภาณ  ทวีธนภัค
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปฏิภาณ  พิสุทธิ์ธารา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายปฏิภาน  ราษฎร์วิรุฬห์กิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายปฐพล  วัลลิกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายปฐมพร  มุ่งแซกกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปฐมภพ  บุณณรงค์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปฐวิกานต์  จรจันทึก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายปณธรรม  จินากูล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 423 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กชายปณาธร  บรรณจงส์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายปณิธิ  ตุ่นกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปนัดดา  เดสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปภาดา  ชัยชนะกาญจน์กุล
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปรมัตถ์  ภักดิ์โพธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายปรมินทร์  ตะสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายปรวิชญ์  เรืองสุพันธุ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายประวีร์  ติรวีรขจร
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปรัชญ์พล  กาญจนสีมา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายปราชญ์เปรื่อง  เพ็ชรจอหอ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปริญญา  พลเสนา
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปรีชญา  สุวรรณพงษ์กร
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปฤษฐญา  โกะสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปวรปัฐน์  สินธุ์ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปวริศ  มหิทธิกร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายปัณณทัต  โตมรศักดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิลป์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุรยพงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปัณวัจน์  ชัยปิยะไพศาล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปาริฉัตร  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายปิยพนธ์  บัวคำโคก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายปิยพนธ์  บูรณรัช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิดตานัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปุณณวิช  ชัยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายปุณณวิช  โภชน์เกาะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายพงศ์ธนธรณ์  แสนใหม่
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายพงศพล  พันธุ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพงศพัฒน์  สุดาจันทร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพชร  แผลงกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพชรพล  แก้วระหัน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพชรพล  วรสุนทร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพนธกร  ยุทธกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพรพรรณ  บุตตะกะ
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายพรภวิษย์  เมธีกสิพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรรณิภา  ฉิมนาค
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาาร 4 ห้อง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายพรรวินท์  ทานอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรหมพร  แก้วกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายพลพงษ์  นวพงษ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายพลภูมิ  ฤกษ์สังเกตุ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพลลภัตม์  อินทนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพลวัต  เทอดโยธิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพลิศร์  วิริยกิจอนันต์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพัชรพงษ์  วงธานี
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
นายพัชรพล  ประพรม
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัฒน์ธยมต์  วงศ์วาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพัฒนวิทย์  หมั่นการ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพัณณิตา  ตุลาบดี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพัทธนันท์  ตั้งวัฒนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพัทธนันท์  ติงสมบัติยุทธ์
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นายพันธกานต์  ปั่นกลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายพันธ์ุประภัส  จิตรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลาบดี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพิชญาภัค  ภูวทิตย์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายพิทวัส  วัฒนะบุตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์  ดวงกลาง
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิมพ์ภิกา  ปะหูปะปา
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายพิษณุกร  หวังบรรจงกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายพิสิษฐ์  เสือโพธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายพีรณัฐ  ทิมทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพีรณัฐ  นิลเนตรบุตร
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพีรณัฐ  โลหณุต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพีรพัฒน์  ชูโฉม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพีรวัส  ธิติศักดิ์เมธี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายพุฒิเมธ  ตุลาบดี
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายพุฒิรัตน์  แพชนะ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายพุทธิพงษ์  อารยะเพชรวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายพูนศักดิ์  เจริญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
นางสาวเพชรรินทร์  ไพโรจน์พงศา
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงแพราวา  นาคยศ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภคพงศ์  พัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 431 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กหญิงภัคธรญาณี  จุฑาศิลปารัตน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภัทรนันท์  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงภัทรพร  ภัทรกวิน
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภากร  เจนจิตขจร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายภาคพงศ์  อิทธิกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายภาคภูมิ  ทองด้วง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายภาณุวัตร  ซุยสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภาณุวิชญ์  เทพนอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายภาดา  มหาพฤกษพงศื
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายภานุวัฒน์  ทองผักแว่น
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายภูชิสส์  โตเหล็ก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายภูดิษกรณ์  นพคุณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายภูธนบดี  วัจนศิริเสถียร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภูเบศ  ติณณ์วรเดช
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภู่เจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายภูมิรพี  สุริยพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายภูมิอนันต์  ศรีเสรีนุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายภูริชญ์  ตันธนโรจน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายภูริเดช  รุ่งเรืองอนันต์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายภูริเดช  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายภูริภัทร  จารุพิสิฐไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภูวเดช  วิจิตร
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภูวนันท์  ดีเสมอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภูสิทธิ  โภคสมบัติ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายมนวรรธน์  บัวระย้า
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายมโนสิทธิ์  มีโค
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายมหิศรา  บุญมาแย้ม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายมิ่งขวัญ  รัตนศิวโมกษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายเมธาสิทธิ์  หิรัญพิศ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายยศพงศ์  กสิบุตรทวีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงรชฎฝน  มุ่งบุญ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายรชต  ระเบียบโพธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายรชต์พล  จันทร์สมัคร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายรฌาดล  ถือพุทธ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายรณกฤต  วัฒนะกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 432 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
นางสาวรดา  จึงพิชาญวณิชย์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายรพีพงศ์  วับสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายรวิพล  สิทธิพล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
นางสาวรวิวรรณ  จตุพรม
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงรักษ์คณา  มณีรุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายรักษิต  เมินกระโทก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายรังสี  ปัญญา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายรัชตะ  หมื่นรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายรัชพล  งามขำศรีวิบูล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายรัฐเกียรติ  หริ่มเพ็ง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายรัฐวิทย์  รงคะกุลพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายรัฐวิทย์  สุทธิพิธาวัชร์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายรัตนากร  โปษยะบุตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายเรืองเดช  วัฒนวิชัยกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายเรืองวิทย์  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวงศธร  จิตชู
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวชิรวรัชญ์  ธีรสีหไตร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายวชิรวิทย์  ประพฤทธิพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นายวชิรวิทย์  วัชระมูสิก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นายวรเชษฐ์  เปไธสง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวรณัฐ  กิจสิริกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงวรรษา  เดชครอง
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายวรัญญู  เลาห์พงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายวรายุทธ  เตยพิมาย
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวราศิณี  งอกโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวราสิริ  ลิ้มประเสร็จ
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายวริทธิ์ธร  วงศ์นอก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายวสันต์  อุบลแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวัชร์กรภัทร์  อุ่นพรมมี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวัชรดุล  วงศ์หาญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
นายวัชรินทร์  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายวัฒนชัย  เจริญจิต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายวันพิชิตชัย  บุญขันธ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงวัลย์วิลา  คุมวิสะ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายวัศพล  ยุธาชิต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบหมายเลข 433 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
นางสาววาสนา  พันธุ์สุชาติ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายวิชช์ยธิป  เสถียรรัมย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวิภาดา  สง่าประโคน
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงวิรดา  จันทา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายวิศรุต  คมพิมาย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายวิศว  ถาจอหอ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายเวทิต  กัลย์จรัส
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายศตายุ  ณรงค์เลิศฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศธาฎา  เลิศสีมาพร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายศรัณย์  วัดพะเนา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศศิกฤษฎิ์  ฤทธิอนันตศิริ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศิรวิทย์  วาดเขียน
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศิวกร  วิชัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงศุภกร  กังวานกิจตระกูล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายศุภณัฐ  พฤกษชาติ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายศุภพัฒน์  จ๋ากระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
นางสาวศุภรตา  อุทุมทอง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองตันไตรย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายศุภวิชญ์  เสรีพาณิชย์การ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญญรัตนศิริ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายเศกศรัณย์  แสนตรง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสงกรานต์  ทองขาว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสตรีทิพย์  บุญมั่น
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงสมฤทัย  แสนลือชา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสรวิชญ์  มานะธุระ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายสรวิศ  กำจรเวทย์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายสวราชย์  ชะวางกลาง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายสวัสดิมงคล  ดวงกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายสหพล  โพธิ์หมื่นไวย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายสาณิช  ทัศนสนวิจารณ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสิทธาพันธุ์  พันธุ์เพ็ง
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายสิทธิชัย  ทองน้อย
ม.3
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายสิทธิเดช  ภูสีเงิน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายสิรภพ  ศรีสุรมณี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบที่ 434 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กหญิงสิรภัทร  นรพัลลภ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
นางสาวสิรภัทร  นุชใหม่
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมูล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายสิรวิชญ์  บูญสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
นางสาวสิริญาพร  ครองบุญ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
นางสาวสิริรักษ์  ธีระวัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายสุกฤต  ตันตมณีรัตน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุฑามาศ  มีเกาะ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมกระโทก
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุธาวัลย์  เพียศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายสุภรัช  ชาติพรหม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายสุภัทร  ช่วยโพธิ์กลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงสุรดา  พัฒนศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายสุรบดี  ท่วมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายสุรภูมิ  ช่างเหล็ก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
นางสาวสุริฉันท์  เขียววิลัย
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงสุรีย์พร  ตัชชนานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กชายเสกสรรค์  ตั้งประจักษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายเสฎฐกรณ์  พสุชาพงศ์สุภาพ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายอคิรภัทร  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายอดิเทพ  ถึกสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายอทิพล  ละอองนวล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอธิคุณ  แอกทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายอธิป  อุยวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายอธิวัฒน์  ด่านกุลชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายอนุสรณ์  เลิศประจักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอภัสรา  ประมวลธนกิจ
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
นางสาวอภิญญา  กมลกลาง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอภิญญา  อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอภิภาวดี  ศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอภิภาวดี  ศิลปิกุล
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
นายอภิรัฐ  คิดการ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอรชพร  ศรีพวาทกุล
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอรพิมพ์  สินปรุ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอรรณพ  เนตรบรรจง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ อาคาร 4 ห้องสอบที่ 435 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายอริย์ธัช  อริยานุชิตกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอัจฉรียา  สกุลวิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงอัญพิชกรณ์  ธาตุวิสัย
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายอัมพุท  เสือทองหลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สายคติกรณ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายอินทัช  วงศ์ธัญลักษณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอิสระยศ  ผัวะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
นางสาวอุรัสยา  อินเฉิดฉาย
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายเอกสิทธิ์  ปัญหาราช
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงไอริณ  บ้อนกระโทก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์