ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สมัครมิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  กางการ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  สมัครมิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกณวรรธน์  อัศวคุณาลัย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกนก  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยสุริยะวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพร  หมื่นน้อย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลชนก  จูมศิลา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
นางสาวกมลรัฐ  ชมชื่น
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขวัญสู่
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพันธ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรกุล  หมอกชัย
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  นวลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกริชสุเมธ  หอมตา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกฤตชญา  เหมือนตา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
นายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤตพีร์  ลีลาศ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
นางสาวกฤติยาภรณ์  กำลังศิลป์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกวินภัคนิช  สุขขี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
นายก้องกิดากร  เดชศรี
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกัญจน์พล  สระประทุม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีหาราช
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวกัญยาณี  เหมือนพันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกันตยา  เกตุหอม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
นางสาวกานต์สิรี  ขันธ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
นางสาวกิ่งแก้ว  รานอก
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
นางสาวกิตติมา  กมลรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกิตติมา  กุลชูศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกีรติ  กิ่งแฝง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกีรติ  พิมสิม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกุลนันท์  ก้อมอ่อน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกวริน  หินจำปา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 734 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกศมณี  ละลมชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
นายเกียรติศักดิ์  ดวงตา
ม.3
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคณิน  พิริยาพิทักษ์ภรณ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงคณิศร  ดิบสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคริษฐ์  ศิริภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงคัทลียา  ชัยวิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจตุพร  นราพงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวจันทิมา  นาคเหนือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
นางสาวจารุทัย  ชำนาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวจารุวรรณ์  วิลา
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิดาภา  คำทองเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจินตนา  มาภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำลือ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิรัชญา  เชื้อพหล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญคง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรัชญา  วรเทพนันทกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจีรศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะหาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเจษฎากร  เกษมสำราญ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายฉัตรเชษฐา  ครองโชค
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเฉลิมชัย  พรมลาย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชญาดา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชญานุตม์  บำรุงถิ่น
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชณิชา  ประทุมไทย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชณิฎาภรณ์  พลเยี่ยม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนกนันท์  แก้งคำ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
นางสาวชนกานต์  พรหมนอก
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชนม์ปกรณ์  ทวงศรีมะดัน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนม์พีรา  สุขวัจนี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนารดี  แก้วมาตย์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยชัยฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
นางสาวชนิษฎา  พงษ์สระพัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชนิษฐา  ยังโนนตาด
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชมัยอร  เร่งเจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชยพัทธ์  เกียรติศิริวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
นายชยานันต์  ชาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวชลธิชา  แก้ววงษ์สา
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชลสิทธิ์  ก้อนเงิน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชโลบล  อุดม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงช่อฟ้า  ชีวาสุขถาวร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชัญญา  สมาธยานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
นายชาญชล  ธัญญาลาภ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายชาณุพงศ์  แก้วหย่อง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
นายชาติตระการ  นาคคำ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชินวัตร  ครองบุ่งคล้า
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายชินวัตร  แปลงค้างพลู
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
นางสาวชุติมน  ประยุรสิงห์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายญาณพัฒน์  ตั้งขจรโกศล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นายญาณวรุตม์  สะแกแสง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
นางสาวญาณิศา  ตัตวศาสตร์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงญาดา  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงฐิตาพร  โชคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงฐิตาภา  มาด้วง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
นางสาวฐิติยา  วังหอม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เด่นศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณฐพล  ซังเจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณรงค์กร  ศรีณรงค์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฎฏฌา  ภักดีอาสา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  งอกงาม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธานีวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสันแพงศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
นายณัฐกิจ  บุญแจ่ม
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐชยา  ครองบุ่งคล้า
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฐญาดา  สูงภิไลย์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสมัคร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 736 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูชิตธนนท์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
นายณัฐนนท์  เกตตะสา
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐนนท์  หาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฐนันท์  รักอาชา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐยา  สุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐริกา  เสนา
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงณัฐวดี  กลั่นกำเนิด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณัฐวดี  ขันธสง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐวดี  ไทยราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรภักดี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐสุภา  สุพะกะ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณิชากร  คล้ายตระกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณิชารีย์  ขุนแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณีรนุช  เวียงชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายดนุรุจน์  ทองศิษ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงดลยา  ยิ้มแย้ม
ม.1
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงดวงกมล  โคตะแก่นทราย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงดุลยรัตน์  ลาภเกิด
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายตะวัน  กระแสโสม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงทษพร  กลมเกลียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงทักษิณา  ระวิพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายแทนภูมิ  คุ้มคง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธชรวรรณ  กองจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายธนกฤต  แนวโอโล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
นายธนกฤต  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธนบดี  ยิ่งเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธนพร  ทองทา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนพศ  สิมาชัย
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธนภรณ์  ประยงค์เพชร
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธนภัทร  ไชยเดช
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธนภูม  วงษ์เวช
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธนภูมิ  ชาลีเขียว
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงธนรัตน์  คนตรง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายธนวัตน์  ถาดวิจิตร
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 737 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงธมนวรรณ  พิลาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธมลวรรณ  ประยงค์เพชร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธมลวรรณ  พิงชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธรรมรัตน์  ศรีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญชนก  หาวิรส
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  สุวิวัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธรรมวงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวธัญญลักษณ์  ผลทับทิม
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงธัญสินี  ต่อโชติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธันวา  นามวัน
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงธารวิมล  เทียนใช้ดี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองรักษ์
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรรณวิกรม์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นางสาวธิดารัตน์  แสงเดือน
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นายธิติ  ทองจำรุญ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธิปก  แก้วเบ้า
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธิษณวุฒิ  ขันคำมาละ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายธีรเทพ  พิบูลย์สังข์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงธีรนุช  นารินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธีรภัทร  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นายธีรภัทร  พลดงนอก
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธีรภัทร  สิงห์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญภูมิ
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธีรภัทร์  ไตรณรงค์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธีระชาติ  สีสาลี
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
นายนครินทร์  บุญเกิน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
นางสาวนครินทร์  บุญเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวนงนภัส  ภิรมย์ไทย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงนพรัตน์  ภิญโญวัย
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
นางสาวนภัสสร  พลเดชา
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงนภัสสร  ภูริธร
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงนภัสสร  โฮมจัตุรัส
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 741 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนราวัลย์  สอนวงษ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงนริศรา  ศรีหะสุด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
นายนฤนาท  ชะเอมหอม
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนฤพนธ์  แก้วศิริ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนลินี  โหว่ภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงนวพร  พร้อมสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงนวพรรษ  ลือกำลัง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนัจนันท์  วอทอง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงนัชชา  ไตรยศ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายนัฐพล  หาญเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายนันทวุธ  ผาดภูธร
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนันทิกานต์  หงษ์กาญจนพงษ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นางสาวนันทิยา  คัมภีศร
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นางสาวนารากร  สุโส
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนาวิดา  ภูสง่า
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
นางสาวนิชนัชชา  จันดีบาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายนิทัศน์  วรรณทวี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนิปัจการ  บัวแพง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ลี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนิลีนาถ  ไม่โศรก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงนิศาชล  มิ่งอรุณ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงบรรพร  ทวดสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถวิลรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงบารมี  พรแสน
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายบุญญบรรพ์  วิเศษศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงบุญนิจ  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายบุญมา  ผาเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงบุษบา  เกิดศิริ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกาะแก้ง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงปฏิญญา  หิรัญ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายปฏิภาณ  ปลาอ่อน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปฏิภาณ  พรประทุม
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงปฐมพร  บุญทองโท
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงปณัฐฐา  บุญโนนแต้
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 742 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปณาลี  รักษาวัง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนศาลาแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปนัดดา  ศิริภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปภัคนัญ  จรูญชาติ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายประกาศิต  คงนาวัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
นายปรัชญา  กาจหาญ
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จรัสแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปรัตน์ดา  ยวงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปราณปริยา  กองเงินนอก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปราณีนิตย์  ชวาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายปริชานนท์  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปริญญ์  สุพันดี
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปริมวดี  วิเชียรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงปรีญาลัษณ์  สารรัตน์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงปรียา  ประมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปรียาพร  ช้างคง
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปวิชญา  งอกนาวัง
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปวีณา  ศิริภูมิ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงปัณชญาพร  อาจประจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปัณฑินิตตา  รักกสิกร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายปัณณวิทย์  ขุนแก้ว
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปัณรส  สันถวชาติ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปาณสลิล  อาจอนงค์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปาริชาติ  ปลื้มโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปิติพร  นาเจริญ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงปิยธิดา  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปิยวรรณ  กองโฮม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปิยาทิพย์  ใจสบาย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปุณฑรี  ศรีชัยกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปุณณรัตน์  ทันวงษา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปุณณวิช  ภาษิต
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปุณยวีร์  กรีติไพบูลย์สกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 743 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปุณยวีร์  ชัยวิรัตนะ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสนอง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงเปรมฤดี  มั่งมี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายเผ่าภูมิ  เดชจำเริญ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
นายพงศกร  รักษ์มณี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายพงศพัศ  อารยะจันทรวัตร์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายพงศ์ศิริ  ธรรมมา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นายพงษ์เผ่า  ศรีชัยกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพจณียา  ใจภักดี
ม.1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายพชรพล  โชคคุณ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพนิดา  เหล่าพิพัฒน์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพรธีรา  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพรพิมล  หอมดวง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพรรณภษา  ปริญญาศรีเศวต
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
นางสาวพราวพิราศ  วรสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพฤฒิพล  กำลังศิลป์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพลกฤต  มาลากอง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นางสาวพัชชา  วงศ์วสัสดิ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายพัฒน์ปพงษ์  บุญประภาศรี
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพิชญานิน  เบ้าลี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถิ่นหนองแวง
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงพิยดา  พิลาวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงพิยดา  ลาวรรณี
ม.1
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพุทธรักษา  โพร์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงเพ็ญนภา  พร้อมกระโทก
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงแพรพานทอง  วงศ์วรนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
นางสาวฟาริดา  ทุมโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงภคพร  นิลมณี
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงภคพร  รัตนปัญญา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายภคภูมิ  อินลอย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายภรดร  ทองมูล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
นางสาวภราดา  ฉายชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
นางสาวภริตา  ผุดผาด
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงภวพร  พร้อมสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 744 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงภัคจิรา  ภักดีพงษ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงภัททิยาวดี  เสโส
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายภัทรธร  ศิริธรรม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงภัทรพร  โครตประทุม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายภัทรพล  แก้วอารีลักษณ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงภัทรวดี  จันแจ้ง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายภัทรวรรษน์  จำนงค์ชอบ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายภัทรศักดิ์  ลุนาบุตร
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงภัทราพร  ไพศาลพันธุ์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงภัสสร  ดวงจินดา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงภาวริน  ดำรงเชื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายภาวัช  หวะสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงภาวิมล  พั่วสำโรง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายภีรภัฏ  กองอ่อน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภูมิปราชญ์  กันชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงภูริชญา  ดิเรกศิลป์
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีขัดเค้า
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายมนตรี  ทิศาลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงมยุรี  เวชโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายเมธา  ภิญโญภาพ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงเมธิรา  เสนาวงศา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงเมย์ริสา  เฮงเจริญวุฒิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายยุวรัฐ  จำปางาม
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงรพีพรรณ  คำสีทา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงรวิดา  เนตรสุภาพ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงระรินพร  จำเริญดี
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายรักษ์ตระกูล  ภิญโญศักดิ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงรัตติยากร  โยศรีคุณ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  จุลอักษร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รู้จัก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงเรืองละออง  ภิรมย์กิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายฤทธิดล  ดนตรี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นายฤทธิวิสิษฐ์  ฤทธิ์ไธสง
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 745 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงลักษิกา  บัวแย้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายลือเกียรติ  ดนเสมอ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงวนัสนันท์  จิตรชัย
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงวรรณิดา  ฐานวิเศษ
ม.2
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงวรวรรณ  บรรจง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
นายวรวิช  วงษ์วิบูลย์สิน
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงวรัญญา  หาแก้ว
ม.1
โรงเรียนห้วยแย้วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงวรันธร  บำรุงเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงวรินทร  ปิติถาโน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงวรินรำไพ  ต่อพล
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายวัชรกร  ทองทาย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายวัฒนชัย  วัฒนาการกุล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
นางสาววันวิสา  พลนิกร
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวัศยา  เมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงวาศินี  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงวิชญาดา  ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
นางสาววิภาวรรณ  พลชำนาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สอนกอง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวิไลพร  มรรครมณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประชามอญ
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงศรัณธรณ์  กำลังเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงศศิกานต์  มากวิเศษ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายศักดิ์ธัช  สิงห์เสนา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายศักดินนท์  แก้งคำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กลิ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศิรดา  พงศ์สมัย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
นายศิรพัฒน์  ไตรเสนีย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงศิริกุล  ถนอมผล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายศิริโชค  อ่อนตุ้ม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงศิรินทรา  สุนธงศิริ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงศิริรัตน์  คูณขุนทด
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงศิริรัตน์  จำเริญพิศ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์พรม
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 746 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศิวดาติ์  แช่มขุนทด
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศิษฏ์สกานต์  มีธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศุทธินี  ด้วงศาลา
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายศุภกร  สามิภักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายศุภลักษณ์  ธงภักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพิ่มยินดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศุภสุตา  วัฒนวงศ์สันติ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงศุภาพัทธ์  ฐิติธีรนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
นายสถิต  สีสะพุง
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงสลิษา  จังหวัดกลาง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
นางสาวสายนที  พลนิกาย
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงสาวิกา  วงษ์อามาตย์
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายสิทธิชัย  พลอาวุธ
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงสิมิลัน  วงษ์จันทึก
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงสิริกัญญา  พิมพ์สราญ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงสิริมาศ  กาญจโนภาส
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงสิริยากร  รักษาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงสิริอาภา  ตากลม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
นางสาวสุจิตรา  ศรีภิรมย์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงสุชานรี  ศรีเฉลิม
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  จรรยาศิริ
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสุปัญญา  กาเผือก
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุพรรษา  ขวัญรักษา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุภัค  สีเพียแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุภัทรา  รินลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสุภานัน  สุภสร
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงสุภาพร  บุญมะโน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงสุภาวดี  คณะวาปี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสุรศักดิ์  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายสุรักษ์  บุญชูรัตนภาพ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงสุริยาพร  สีดามุย
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วไสยา
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงสุวพิชชา  ศรีจริยา
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงลูกแก้ว
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 7 ห้อง 747 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสุวิชาดา  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ภูมิบริรักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นายหาญรบ  โลขันธ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นายเหนือเมฆ  คำธนนันทิกุล
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายอติชาติ  งอกนาวัง
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงอธิชา  เนาวรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายอนันตชา  ภูคงคา
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงอภัสราพร  ภิรมย์ชม
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอภิรดี  โหนชัย
ม.2
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอภิรัช  ชาลีเครือ
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
นายอภิรัฐ  กองจันทร์
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอภิรัตน์  ประจันนวล
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงอภิสรา  ชัยประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงอภิสรา  นันท์นิธิบวรโชค
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย
ม.2
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอรนภัส  หลายทวีวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอรยา  ฮวบกระโทก
ม.1
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอรวรรณ  บุญมาเกิด
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอรอนงค์  นาคโทน
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอริศรา  เสมียนชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
นางสาวอ้อยใจ  รานอก
ม.3
โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอะตอม  แถวไธสง
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอัครินทร์  จินดามาตย์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายอัฐพล  เตียเจริญภักดี
ม.3
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ลภัสรดาศานต์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอาทิตย์  อินทร์ทองแดง
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
นายอานุภาพ  พงษ์อุดทา
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงอารียา  แก้วมูลมุข
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงอารีรัตน์  พาดฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงอินทิมา  วิงเวียน
ม.3
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอินทุอร  กล้าสู้
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงเอมมิกา  กางกรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์