ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 1 (421) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  สีหะวงษ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกมลภพ  ประดับศรี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
นางสาวกรณัฐ  วาลศิลป์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกรวิทย์  อารีย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
นายกฤษฎา  หารจันทร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญณัช  พลโสภา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
นางสาวกัญญาณัฐ  ชูจิต
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
นายกัญญาพัชญ์  บุญยศ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
นางสาวกิตติกา  ใต้โพธิ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติภพ  วิจักษณกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกิตติภรณ์  ผิวงาม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
นายกิติวุฒิ  พรมโลก
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกุลธิดา  บุดดาดี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกุสุมา  หงษ์มณี
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงขวัญชนก  นวลศิริ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
นายคณพศ  เรืองถาวรกุล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจันทร  สิทธิสัง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงจารุปิยา  ขุนไทย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งสถิตย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายจิตติยพล  บัวเกษ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขนวล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรัชญา  บรรดาตั้ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงจิรารินทร์  ปุยฝ้าย
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
นางสาวจิราวรรณ  สร้อยผาบ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงจีนา  ฮวาง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
นางสาวจุฑามาศ  อิฐรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเจษฎานนท์  ศรีสนาย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชญาณินทร์  วรพิมพ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชญาดา  นาหนองตูม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงชญาดา  ลิ้มศิริ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนิดา  คลังตระกูล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชยุตวิทย์  เศรษฐมาตย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชลธร  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชวกร  เพียรทำ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงชัชชญา  วิริยาสนกุล
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 2 (422) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวชัญญานุช  ทองนุ่ม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
นายชัยกร  จำปารัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายชินวัตร  ศรีพัชราวุธ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
นายเชิดชัย  บุตราช
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงญัฐณิชา  สายแวว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายฐิติ  ศรีขาว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐิติมา  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายณภัทร  เสาโกมุท
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
นางสาวณัชชาพร  สำเภา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทวีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
นางสาวณัฏฐณิชา  พรมลาย
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัฐ  ตระการไทย
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
นายณัฐชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
นางสาวณัฐณิชา  หอมเย็น
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฐดนัย  บุญชิต
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฐวดี  เคลียพวงพิทย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
นายณัฐวุฒิ  สมบัติหลาย
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงณัฐสุรางศ์  สัตย์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงดารินทร์  จำปารัตน์
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงดุจเดือน  ดอกเด่น
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายดุลยธร  เจริญนาวี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
นายเตชพัฒน์  คำวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายทรงพล  โควสุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงทักษพร  เผ่าภูรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงเทียนทิพย์  พิทักษา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายแทนไท  พรสี่
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงธนภรณ์  คำงาม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงธนภรณ์  โพธิ์สุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงธนัชพร  ประจิตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
นางสาวธนัญญา  จิตสันติกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
นางสาวธนิฎฐาภรณ์  ทองเเสง
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงธนิตา  ชัยเวชสกุล
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธัญธร  แซ่ซึง
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงธัญพร  รุ่งทองใบสุรีย์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สาเมฆ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 3 (423) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวธันย์รัญกร  จารุแพทย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธิดาทิพย์  พละไกร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวธิดาพร  จิตธรรม
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
นายธีร์ธวัช  อังควณิช
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
นายนคร  ศรีสรรณ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
นางสาวนภสร  การินทร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงนภัทรศุกานต์  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงนรมน  โกศัลวิตร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงนรัฐภรณ์  พิมพ์เพ็ง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนฤมีน  เวชกามา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนลินทิพย์  สัตย์ธรรม
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
นางสาวนัฐชนิกานต์  ทองตื้อ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนัฐติยากร  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนัทธชา  เคนคำน้อย
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
นางสาวนันทกาญจน์  พันตรา
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนันทิดา  แก้วถาวร
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
นางสาวนารีรัตน์  กิ่งสีเสียด
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
นายนิจพันธ์  จิตปัญญา
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายนิติธร  วรพิมพ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นางสาวนิรมล  โคตวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงเนตรชนก  ปันต๊ะทา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวเนตรนภา  พินธุโท
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายบารมี  โพธิ์รัง
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
นางสาวบุณฑริกา  พิริยะกิจไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
นายบุริศร์  วงศ์สายตา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
นางสาวเบญจมาภรณ์  เจริญทัศน์
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปฏิวัฒน์  ประหา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายปณพงศ์  ยิ่งรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นายปณิธาน  เทพบุดดี
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
นางสาวปทิดา  พรรักษมณี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
นางสาวปนิดา  พิศเพ็ง
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงปภัสสรา  มะปรางก่ำ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
นายปรัตถกร  มีจันทร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงปรางทิพย์  ศรีธัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปริมพักตร์  กุลบุญญา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 4 (424) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปวรรัตน์  นามโคตร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงปวริสรา  เก๋งแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงปาณิสรา  จริยทวีสิน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงปาณิสรา  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงปานชนก  ก้อนทองดี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายปารมี  พิมพกัน
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงปาริฉัตต์  ปัสสาคำ
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายปิติภัทร  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายปิยวัฒน์  อิฐรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงปุณยากร  คชสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นางสาวปุณิกา  พงษ์เสือ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพงศพัศ  ประชุมแดง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพงศรัณย์  โสดามรรค
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพณวรรตน์  เมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
นางสาวพรชนก  ผังดี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพรรษชล  เจริญศิลป์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพลวัฒน์  ภาวะพรหม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
นายพสิษฐ์  สระโสม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงพอเพียง  พึ่งภพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงพิชชาพรรณ  จันทรา
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายพิชานนท์  ใจหาญ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงพิมกานต์  นิลบารัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  ละครพรม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
นายพิสชากร  รัตนบำรุง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
นายพีรกานต์  พึ่งเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายพีรณัฐ  เจริญนุกูล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายพีรดนย์  รากแก่น
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นายพีรพัฒน์  สุโกพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
นายพุฒิพงศ์  พาดี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงฟาริดา  แท่งคำ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 2 ห้อง 5 (425) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวเฟื่องรดา  ทองกูล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
นางสาวภทรพรรณ  เหล่าไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงภรภัทร  ลีนาราช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงภานุชญา  ปิติธรรมภณ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงภารดา  กุลเกษ
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายภีมภัทร  เพ็งแป้น
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
นางสาวภีรตยา  ภูบุญคง
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายภูชิสส์  เกิดศิริ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายภูบดินทร์  สำรองพันธ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีเติม
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงมนพร  ตั้งตระกูลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายมังกร  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายมารวย  สิงทองทัศน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงยลรดา  ทองสิงห์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายรชต  พงคพนาไกร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นายรณกฤต  ขอบจายเกียรติ
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงรัชนีกร  เสนาะศัพท์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
นายรัชพงษ์  จำปารัตน์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
นายรัชพล  ประดับศรี
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายรัชพล  วงศ์ดำ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีกฤษณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
นายรัตนชัย  ทีฆะทิพย์สกุล
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงรัตน์ระวี  กองพิธี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงรินลนาถ  วามะเกตุ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อังควณิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายวชิรพงศ์  ยงกุลวนิช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายวชิรวิชญ์  สมุทรเวช
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นายวรฐ  ลอศิริกุล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
นางสาววรรัตน์  สารี
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงวรัญญา  จันฑานี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงวันวิสาข์  ใสขาว
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงวันสว่าง  นรบุตร
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 1 (431) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงวาดตะวัน  ไพยรินทร์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงวารุณี  รัตนสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงวิภวานี  ทองเทพ
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ตะวันเสรี
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายศศินทร์  ศรีคราม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศาตนันท์  เรองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
นางสาวศิรริรัตน์  พรหมจันทร์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
นางสาวศิราภรณ์  มุสิกสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายศิริชัย  คำพะทา
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
นางสาวศิริพร  วงษ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงศิริมีนา  คำคาวี
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายศิวรัตน์  เพียงชนะ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายศุภโชค  พรหมลา
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
นายศุภวิฃญ์  มีพร
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สายงาม
ม.2
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรศิลป์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายสรชัช  บูรพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายสหฤทธิ์  วิทยาเวชนุกูล
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงสิรภัทร  สีลาทิพย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงสิริภัทร  บุญเหลือ
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงสิริมา  สูงเรือง
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นางสาวสิริรัตน์  คิรีเขียว
ม.3
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงสุจารี  พรหมคุปต์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
นายสุทธิ์พงษ์  อุไจยา
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
นางสาวสุทัตตา  วงศ์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงสุปรียา  บุญภิรมย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
นางสาวสุพรรณ  ราษี
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงสุภัสสร  ภาตุบุตร
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายหทัยชนก  พิมพบุตร
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงหทัยชนก  ศิลปรายะ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
นางสาวอทิตยา  ปุ๋ยวงศ์
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายอธิธัช  ทองทั่ว
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงอนัตตา  วิริยะบรรเจิด
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
นางสาวอนุชสรา  เหลืองรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 4 ชั้น 3 ห้อง 2 (432) โรงเรียนนารีนุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวอภิญญา  ศรเจริญ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์สุทธิ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอวัศดา  กุจะพันธ์
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอัฉริยาพร  ปิยะชัยกวี
ม.1
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
นางสาวอาทิตติยา  คุณสมบัติ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
นางสาวอาทิตยา  เครือผือ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายอิทธิชัย  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนนารีนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายอุกฤษฏ์  อินทร์ขาว
ม.3
โรงเรียนนาจะหลวย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงเอื้อมภรณ์  คุณสมบัติ
ม.3
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 3 ชั้น 1 ห้อง 1 (311) โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
เด็กหญิงกนกพร  สวัสดิรัตน์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงกนกพร  สาไชยันต์
ม.1
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทะโคตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
นางสาวกมลลักษณ์  บุตรสมศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายกฤชวิพุธ  สมคิด
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงกวิสรา  สีส่วน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายก่อกาณฑ์  กะมณี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงกัญญา  วรานัตถ์
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธารเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีลา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงกิติรัตน์  สารธิมา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประการแก้ว
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงจณิศสา  เกียรตินพคุณ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงจิรกานต์  วงศ์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงจิรฐา  กาสิงห์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายจิระวัฒน์  สุดแสง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงจิรัชญา  เชื้อหงษ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงจิรัชยา  อนุกูล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
นางสาวจิราพร  โคตะวงศ์
ม.3
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายจิรายุส  จริยานันทศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเจนจิรา  ธรรมศรี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงชญาดา  บุญสะอาด
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงชนกขวัญ  วงศ์พิจิตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงชนัญญา  กาฬจันทร์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายชนาธิป  จันทร์มาลา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงชนิสรา  สุรักษ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงชลดา  นวลเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงชลันดา  เสนาจันทร์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายชาญเดช  ยุวะบุตร
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุบลเชื้อ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นายไชยวุฒิ  แฝงเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงฐิตาภา  คำภู
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 3 ชั้น 1 ห้อง 2 (312) โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
255
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  กุลสิงห์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายฐิติวุฒิ  สมดี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณฤทธิ์  ป้องกัน
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฏฐชัย  แสนยำ
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  พันธ์พาน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณิชกานต์  เคนออง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงดรุณี  ศิริอำนาจ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
นางสาวตรีรัก  หลักคำ
ม.3
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายทีปกร  แพงเนตร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายแทนไท  โกมลศรี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธนกรณ์  เกษมวโรดม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
นายธนชัย  หมูนลี
ม.3
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธนโชติ  ร่วมสุข
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายธนพงษ์  สมขลัง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายธนภูมิ  มณีกอง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายธนาดล  พทาเพชร
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธรรมพร  แฮดเมย
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธวัลรัตน์  แป้นสุขเย็น
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายนนทพัทธ์  พรมเสนา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายนนทพันธุ์  สิทธิโชติเลิศภักดี
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายนพกร  ร่วมสุข
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายนพวิชญ์  ปัญญานาม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนริศรา  ไชยปัญญา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
นายนวมินทร์  ราศี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนิจนัดดา  แขนอก
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
นางสาวนิติภรณ์  บุญทอง
ม.3
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายนิติภูมิ  วรวงษ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายนิธินันท์  ค่อนแจ้ง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายเนติพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายบัณฑิตา  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายบุริณญาพงศ์  ต่ายธานี
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงบุษยา  ปักสังคะเนย์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงบุษราวรรณ  ศรีธัญรัตน์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 3 ชั้น 1 ห้อง 3 (313) โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
290
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  สีสุวงศ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปฏิภาณ  บุตรนา
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปถมาภรณ์  บุตรมาศ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงประภัสรา  สายโท
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปริฉัตร  ประทุมทอง
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปัญญภัทร  อุปัญญ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปัณณธร  อุปัญญ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิทธิเดช
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปานตะวัน  สาระไทย
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปิ่นปินัส  สุระเกษ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปิยะธิดา  บำเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปิยาพร  พิมราช
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงผกาพร  ภูคา
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพรทิพา  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงพรธิดา  ศรีแย้ม
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงพรรณนิภา  วระโพธิ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพรหมพร  แสงพันธ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นายพัชระพงษ์  ชมภูพาทย์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อารีภักดิ์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัศญาภรณ์  เจริญบุญ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทธ์  บุญยอด
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพิมพิศา  ชัยปัญญา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพุทธพร  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายเพิ่มพูน  พูลเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนพนาศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงไพลิน  อาจแก้ว
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงภรัณธิตา  รักพรม
ม.3
โรงเรียนพนาศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงภักดิพร  ทานะขันธ์
ม.1
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  โคตรชุม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิผล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์กัณหา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายภูดิศ  รุ่งโพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นางสาวมัสยา  ใจเสียสุ
ม.3
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สังกะเพศ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงยามา  อุดมฤกษ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 3 ชั้น 1 ห้อง 4 (314) โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
325
เด็กชายรชฏ  บุญจื่ม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
นายรัชวุฒิ  วงศ์บา
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
นายเลิศภพ  ศุภษร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายวธัญญู  นิลมาลี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
นายวรพล  โมรา
ม.3
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงวรรณวิวา  จันทะโสม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายวราเบศร์  ศรีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายวัชรพล  สุภาษร
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงวิภาพร  จักษุมา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
นางสาววิรัญญา  เรืองบุตร
ม.3
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงวิลาสินี  โชครังสฤษฎ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายศรายุธ  ขันธราม
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงศศิณัฐฌา  อุดโท
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงศศิธร  กลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงศศิวิมล  พุทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงศศิวิมล  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายศิรภพ  ปรุโปร่ง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงศิริขวัญ  ถามะพันธ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายศุภกร  บุญเมือง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายเศวตโชติ  บุญสุภาพ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงสภัชญา  จารุภาค
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายสาธิต  เขาแก้ว
ม.1
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงสายทองธาร  ฤทธิโคตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงสุจิตรา  สุนาวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงสุพิชชา  เอกชัยเจริญ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีบู
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงโสภิตา  บุตรจันทร์
ม.2
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นายอคเดช  ถามะพันธ์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายอชิตะ  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายอธิภัทร  กาญจนีย์
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
นายอภิวัฒน์  พงษ์เสือ
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงอรชพร  มิตรตระกูล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอรทัย  ปั้งปูน
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายอรรถพล  นะดาบุตร
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงอรันยา  จุนทะ
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 29

ณ ตึก 3 ชั้น 1 ห้อง 5 (315) โรงเรียนอำนาจเจริญ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กชายอัครอัฑฒ์  เฉลิมวงศ์
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายอานุภาพ  อ่อนสกุล
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอารยา  ปรือทอง
ม.2
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอิทธิเดช  นามเหลา
ม.1
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงอินธิญา  อินทร์ขาว
ม.1
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอุษณีย์  อังคุระษี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายเอกขจิต  บุตรี
ม.3
โรงเรียนอำนาจเจริญ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์