ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บังเอิญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณทวี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกกร  สืบสา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกชม  นิลรัตนโกศล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกพร  แก่นดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
นางสาวกนกพรรณ  สมาน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกนกลักษณ์  วารีเวส
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกนกวรรณ  วังทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
นางสาวกนกวรรณ  สมสะอาด
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกนกอร  อุดมศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกมลฉัตร  ห่อทรัพย์
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกมลชนก  ทัศนสำราญ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
นางสาวกรรณิกา  คำมุงคุล
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองชัย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรวิภา  เกษมสุข
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกฤตกมล  บุษบงก์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกฤตพร  ไทยสะเทือน
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤติมา  ศรีรุณ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤษฎาวุฒิ  เพชรคง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกองทัพ  ไชยะเดชะ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายก้องภพ  อึ้งทรงพร
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญจนาภรณ์  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญชรส  ยศเรืองสา
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญณัช  แซ่จึง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญญ์ภัคพิมพ์  สมศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัลยาณี  จำปากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกาญจนา  นนทะรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติคม  บัลลังก์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงมาลา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ศรบุญทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิติยา  บุญไฮ้
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  เกียรติสุรนนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกุลธิดา  ลาพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายเก่งกาจ  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายเกียร์ติศักดิ์  บัญญัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงแก้วฟ้า  สมสัตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายขัตติยะ  นวลศิริ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณไตรย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงคณัสนันท์  นาชัยสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายคณาธิป  เคลียพวงพิทย์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงคริมา  เหมาะหมาย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายคุณากร  ประสาร
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายคุณานนต์  จึงวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจณิสตา  จันทร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจตุทิพย์  จันทร์สนิทศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจริญญา  คำลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจริยพร  ค้าเจริญ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจักรกฤษณ์  กิ่งสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจักรพันธ์  ศรีสุธัญญาวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
นางสาวจันทร์จิรา  สลักคำ
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายจารุเดช  อาจวิชัย
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
นางสาวจารุภา  มูลเสนา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจิตรลดา  ชุณหสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
นางสาวจินดานุช  บุตรทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
นางสาวจินตหรา  พรมจารึก
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิรนันท์  มูลมิน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
นางสาวจิรวรรณ  สุทธิประภา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิรัชญา  ผักไหม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจิรัชฎาพร  ไชยนิล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  อินธิเดช
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจิราทิพย์  แซ่อุย
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิราวรรณ  โครพ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงจิราวรรณ  สุภาพ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวจุฑาทิพย์  บุญเกิ่ง
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงจุฑามาศ  กระเบา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
นางสาวจุฑามาศ  ไชยคุณ
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑามาศ  นรสิงห์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฐิติสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเจนจิรา  เพียงตา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายเจษฎากรณ์  อำไพ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายฉัตรดนัย  เกตะสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายฉัตรดนัย  บุเงิน
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฉันท์ชนก  อุตส่าห์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเฉลิมเดช  ตฤณวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงเฉลิมศรี  แรมปัดขา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชญาดา  พรมสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชญานี  ดีอ้อม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนนิศานต์  แสนสุด
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนยิดา  จุมพิศ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชนะเกียรติ  สุภา
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชนัญธิดา  พันธ์สว่าง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชนันรัตน์  พัฒนไพศาลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชมนวรรณ  ไสยสมบัตติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชริดา  อุรา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชลดา  ไชยโยธา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงชลธิชา  ขาพรมราช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชลธินี  ดวงมาลา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชลลดา  พุฒิกรเมธากุล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงชวนพิศ  คำสอน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายชัชพิสิฐ  เกษร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายชัยยันต์  ตุลาดิลก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชัยวัฒน์  ชื่นชาย
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายชัยวัฒน์  ภูต้องใจ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงชาริณี  วัฒนพฤกษชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงชิณาภา  ไชยปัยญา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายชินโชติ  คำอุดม
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชินดนัย  ทองสุ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
นางสาวชื่นนภา  สุภา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงชุตินันท์  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงโชตนา  บุตเคียน
ม.1
โรงเรียนขุขันธ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงโชติกา  จันทสนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายฐิติกร  ศิริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิติมา  ประภาสัย
ม.1
โรงเรียนขุขันธ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิติมา  เพี้ยบุญมาก
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงฐิติยา  ไทยสรวง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไทยสรวง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายฐิติวัฒน์  สิมมา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงฑิตฐิตา  สีจันทร์เคน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณทศธร  ชมภูบุตร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณพลพงศ์  สุขสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายณภัทร  อ่อนอก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายณภัทร์ภณ  เกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณภัทร์  อัศวเมธาพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัชชา  ศรีลาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัชชา  สวยสะอาด
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
นางสาวณัชชารีย์  โค้วชินทวีรัชต์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฏฐ์กันยา  ธนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเขื่อง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐกานต์  เพชรลานน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
นางสาวณัฐกานต์  สาวันดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายณัฐชนน  กระจ่างแสง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐชนน  จันทฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐชนน  ชื่นตา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐชนน  เพ็งแจ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐฐาวดี  พงศ์พีระ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐฑริกา  เบ้าทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุระชาติ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวณัฐธิดา  ตันพรรณตระกูล
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฐพร  คัดตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐวรุตม์  อุตมี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐวัฒน์  มูลวิริยกิจ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐวุฒิ  ปู่ไธสง
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐศิวัช  บุญมา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายณัฐสิทธิ์  จริยฐิติพงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีมนตรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัทพัฒน์  ลำภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัทภัค  วรรณวงศ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณิชกานต์  งามเจริญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณิชกานต์  ดอกพวง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณิชากร  อินตะนัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ชัยบรรจงวัฒน์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายดนุพัฒน์  ก้อนคำ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
นางสาวดวงหทัย  แสงสุข
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงดาราวรรณ  อุ่นชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายตระการ  จวงจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงตรีรัตน์  สันป่าแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายตฤษนันท์  ยืนยง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงตะวันฉาย  ดีพันธ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงตาริกา  วีลาศคัมภีร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายเตชิต  วัฒนพฤกษชาติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายถิรธวัช  ณรงค์การดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
นายถูวนัย  ศิริชัย
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
นายทรงยศ  สุรินทร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงทวิพร  ทองลอย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงทักษพร  เรณู
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายทัพไท  ไชยะเดชะ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายทิพย์กมล  ทิพย์สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงทิพย์ธิดา  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงทิพย์พรรษา  สมบัติวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงทิพรัตน์  หมายเขา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายทีปกร  พันธ์วิไล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงเทวี  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนชัย  แก้วแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนดล  ฤาชา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงธนนันท์  ทองย่อย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธนนันท์  สุวรรณเพชร
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนบัตร  พรรณโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนบัตร  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนบูรณ์  ดาสันทัด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธนพร  ชมภู
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธนพร  อินทะนนท์
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนพล  ทองคนทา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนภูมิ  ชัยพรรณา
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธนัชญา  รักเกียรติสกุล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนาพล  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธนิดา  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธนินท์ธร  ตรีรัตน์วิชา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธรรมฤทธิ์  ผิวทน
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
นายธวัชชัย  เสนาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เผื่อแผ่
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธัญญาพร  วันทา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธัญนิชา  ธนินทรวรกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เบียดนอก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัยอุดมวุฒิ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงแสน
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงธิญาดา  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงธินินันท์  แก้วคูณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
นางสาวธิพ์นัฐย์ชา  วงษ์ศรีชา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงธีมาพร  ทองย่อย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธีรกานต์  พรมศรี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธีรดนย์  อาธิบุตร
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธีรพงษ์  อุโมง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีรภัทร  สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายธีรศักดิ์  อินทร์งาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
นายธีระวัฒน์  ศิริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนงนภัส  พิมพาพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนนทพันธ์ุ  จรรยากรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
นางสาวนพเก้า  ธรรมษา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
นางสาวนพรัตน์  ศรีโพนทอง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายนพวิทย์  ธนะจิตต์สิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนพสรณ์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนภัสวรรณ์  วงค์ผัดศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนภัสสร  ฝ่ายแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายนรภัทร  เวชกามา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงนรมน  เชาว์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายนราธร  ศรีค้อ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนริศรา  บุญมาปัด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
นางสาวนฤมลรัตน์  ทุมมา
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนัฐมล  เที่ยงทัศน์
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายนัทธพงศ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  จรัสดำรงนิตย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายนันทชัย  สอพอง
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีนอก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนันทัชพร  คุรุภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนันทัชพร  ทองสูบ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
นางสาวนันทิดา  รักษาพล
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงนันทิยา  คำโสภา
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
นางสาวนันทิยา  วังสำเภา
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนัยน์ยพัชร  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
นางสาวนาฏอนงค์  คำแสนหมื่น
ม.3
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นางสาวน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงน้ำฝน  บัวเย็น
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนิติพัฒน์  ์จารุอารยนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนิรมล  วงษ์ปลั่ง
ม.1
โรงเรียนขุขันธ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนิศาชล  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนีรชา  สุนธวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงเนตรชนก  พละศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงบวรรัตน์  สำลี
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงบัตรพิมล  เพลียซ้าย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายบุณยกร  เต็มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายบุริศร์  ศรีธร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงบุษกร  ไตรพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงบุษกร  ทองสุ
ม.2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงบุษกล  สุนทรสถิตย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงบุษบา  โอชารส
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงบุษลันดา  บุญทศ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเบญญา  สู่สุข
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอก
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายปฏิพล  ศิวะภานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายปฐวี  ศิลาโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปทิตตา  พิชญะธนกร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงปพิชญา  มนตรีโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายปรมี  ดวงศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายปรเมศ  คุ้มศรีวัย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงปรรัตน์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
นางสาวประภัสสร  ตะจันดา
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงประภาดา  คำนึง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงประภาศรี  สูงสุด
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงประภาสินี  ฮวบสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงปรางทิพย์  วรรณา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปราวีณา  วงค์ชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปริญญา  พาหา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ชุมต้น
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายปวิช  ยวนพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปวิชญา  บูรณะศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงปัณฑิตา  พิมสมาน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปาณิศา  กลิ่นสกุล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปาริชาติ  เพชรฎา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปาลินี  คงวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปิ่นนภา  ปกป้อง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวปิ่นมณี  คำแพง
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปิ่นมณี  บุญหล้า
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงปิ่นมณี  พรมสุข
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงปิยฉัตร  วังสำเภา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปิยธิดา  อสิพงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงปิยรัตน์  สายบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปิยะพร  มงคลการ
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุคะตะ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปุญชศักดิ์  แซ่โค้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปุณยาพร  คาดบัว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปุลวัชร  ทัดเทียม
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงเปมิกา  ยวนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพงศธร  สุวรรณเพชร
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพงศธร  อินตะนัย
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รัตนะโสภา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายพชรพงศ์  ศรีวรรณะ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายพนธกร  ไชยเกตุ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพนิดา  อินทะสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพนิตา  ศรีไสย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพรชิตา  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
นางสาวพรชิตา  ร้อยลา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรนภา  แก่นเมือง
ม.1
โรงเรียนขุขันธ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพรปวีณ์  จรัสดำรงนิตย์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพรพิชชา  นาคโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
นางสาวพรพิมล  อ่อมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพรรคพงศ์  พรหมทา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงพรรษชล  พัทธกุลพงษ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพรวลัย  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพรวิภา  อนันต์สินชัย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพรหทัย  ศรีไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพฤกษาชาติ  ชื่นตา
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายพลกฤษ  สิมนาม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพลพล  แก้วคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพลอยแพรวา  สองศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพัชรภรณ์  มงคลเสริม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงพัชรินทร์  จงกฎ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายพัทธนันท์  วรกิตสิทธิสาธร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพิชญานันต์  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพิชยา  สีแก้ว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพิมพกานต์  โคตรฉวะ
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สว่าง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุ่มอภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภาพ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เชาว์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุริยะโชติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  คำเคน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เสมอภาค
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพิมพ์อร  ห่อทรัพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพิมพิกา  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพีรกานต์  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพีรพัฒน์  เสรีขจรจารุ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายพีรวัส  เรืองดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายพีรวัส  เลิศพัฒนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายพีรวิชญ์  มะลิรักษ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีดารา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพุธิตา  จำปาหอย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญตา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเพ็ญพร  ไพรบึง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงเฟื่องลดา  จันทร์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงภทรกมล  อ่อนคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายภพ  ในจิตต์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
นางสาวภริตา  บุญนำ
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  แสงวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงภัณฆิลา  จันทร์นิยม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงภัททิยา  เพิ่มวิไล
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงภัทรพร  กอไธสง
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายภัทรพล  บุญแซม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภัทรภรณ์  คุณสวรรค์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงภัทรลดา  อุรา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
นางสาวภัทรานิษฐ์  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมมุติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงภัทราพร  แก้วภมร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงภัศรา  เข็ญคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายภาณุพงศ์  บุดดา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายภาณุวัฒน์  ธรรมคง
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายภานุพงษ์  พาประกอบ
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงภารดา  สมใจ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
นายภาสกร  รัศมีทอง
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายภูมิไท  สันติแสงทอง
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายภูมิพัฒน์  พลพงษ์พัชรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภูริตา  วงศ์ประเทศ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายมงคลชัย  ทวีเจริญศิริโภคา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงมนัญชยา  ผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงมัชฌิมา  สีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
นางสาวมาดาวัน  ชูธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายมานะศักดิ์  แก้วประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงมานิตา  ทองปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
นายมารวย  แซ่เตียว
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงมาลินี  คงวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายเมธวินท์  สุเมธิวิทย์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงเมธาวี  คำศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายยศกร  สิทธิคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงยุภาวดี  อินทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงยุวลี  ยีรัมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บัวนิล
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายโยเซฟ สเตฟาน  นอยเฮ้าส์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงรชยา  แสงบัวท้าว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นายร่มพฤกษ์  พิทักษราษฎร์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงรักษิตา  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นางสาวรัชตวรรณ  ธรรมนูญ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายรัชพล  ชัยวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
นางสาวรัญชญา  จรัญศิริไพศาล
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงรัตตินันท์  จิราพงศ์รักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
นางสาวรัตนาภรณ์  คำแพง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงรัตนาวดี  จ่าทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พงษ์ลุน
ม.2
โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงลภัสรดา  พันธสีมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงลลิตา  บุตรโท
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงลลิตา  ปักการะโถ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงลักษณาพร  สุราวุธ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงลักษิกา  โพธ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายลัญฉนะ  แก้วหิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงลาวัลย์  แก้วหิน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวงศ์วริศ  พันธ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายวงศิกร  ศิริศุภกรกุล
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงวชิรญาณ์  โรจน์ธีรวนิช
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายวชิรวุธ  อมรโรจน์วรวุฒิ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายวชิระ  สุริยวงศ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
นางสาววชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงวชิราภรณ์  อ่อนโส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงวณิธศิริ  แก้วพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงวนัสนันท์  คันทะนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงวนัสนันท์  พันธ์หนองโพน
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงวนิดา  ธรรมนิยม
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
นางสาววรนิษฐา  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงวรนุช  กำลังดี
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายวรพล  พรหมคุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงวรรณกานต์  สาระบัว
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงวรรณภา  พละศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงวรรณิศา  รัตนะวัน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวรรณิษา  บังคม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวรวิทย์  คำตา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายวรวุฒิ  วงวาลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวรวุธ  ทุมมนตรี
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวรัญญา  เบ้าพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรัทยา  รภัสกุลวณิช
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวราทิพย์  บุดดีสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวราภรณ์  ขุนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงวริศรา  แสวง
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวสันต์  บุตรราช
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายวัชรวิทย์  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวาริสา  สารภาพ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงวารีรัตน์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงวาสนา  คำเรืองบุญ
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงวาสนา  ดีพร้อม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
นางสาววิขิต  ปู่พระบุญ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายวิชญ์พล  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายวิทวัส  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงวิพาวานี  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงวิภัทรภรณ์  ประภาสะสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวิภาดา  ใจเต็ม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงวิภาดา  สมบัติหลาย
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวิภาดา  สายแวว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ว่องไว
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
นางสาววิมลเรขา  ประทีปะเสน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงวิมลศิกานต์  สีคำ
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงวิลาสินี  นามวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวิวิธชัย  ใจคุ้มเก่า
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงวีณา  วงศ์จินตนาพร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายเวชพิสิฐ  ขาววิเศษ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศตนันท์  มณีวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
นายศราวุฒิ  ขาวสลับ
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงศรินยา  กองพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศวิตา  เชื้อลี
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงศศิกานต์  สิมโรง
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงศศิธร  โพธิ์ขาว
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงศศินิภา  ศรีสมนึก
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงศศิประภา  พาลี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพธิ์ขาว
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายศักดิ์ชัย  เปลี่ยนสาท
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงศิริกัญญา  กิ่งเกษ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
นายศิริดล  ดอกคำ
ม.3
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงศิรินภร  ฤทธิชิน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงศิรินภา  เทนอิสระ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงศิริพร  ระมั่งทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงศิริมา  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงศิริรัตน์  อ่อนเทศ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายศิริศักดิ์  พานโฮม
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงศิโรรัตน์  เต็มใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายศิวัช  ศิรินัย
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายศิวัช  สอดแจ่ม
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงศุทธินี  สิมณี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายศุภกฤต  เพิ่มเบญจบุญ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายศุภกานต์  มาทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายศุภกิตติ์  ประพาฬ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายศุภโชค  เรืองขจิต
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงศุภนิดา  ธนสมบัติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายศุภนิมิตร  แก้ววงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงศุภศุตา  สายทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ขาวสะอาด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงศุภารักษ์  ลำพูน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงศุภิสรา  ณิชกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงโศภิตา  รัตนรัก
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงโศภิษฐา  ลือชา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายสรรพวัตร  จัทรคาต
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายสรวิชญ์  จารุอารยนันท์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายสรวิชญ์  จิตสมาน
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายสรวิชญ์  สีสุกไฮ้
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายสรวิศ  บุดดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสรีวรรณ  นามวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายสฤษพงศ์  มีบุญ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงสวรส  พงศ์พฤทธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
นายสหัสนัยน์  เสริมศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงสัจจาธิษฐ์  สันตะวงศ์
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
นายสาชล  พรมชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
นายสายฟ้า  คำล้าน
ม.3
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสิราวรรณ  หาญสู้
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
นางสาวสิริกัญญา  ธรรมประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสิริกานต์ดา  นนท์ศิลา
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
ม.1
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีโสดา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
นางสาวสิริยาภรณ์  คำแสน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ค้องอ้อย
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสิริวดี  บุญเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงสุกฤตา  มณีจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายสุชน  ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุชานันท์  ประครองพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุทธญาณ์  บุญดี
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายสุทธิชัย  จำปาขีด
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงสุทธิดา  อักษร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายสุเทพ  สอนสำแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุธาสินี  ธิปประโคน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุธินี  โล่ห์อัจฉริยะกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุนิษา  บุตรโท
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุพรรษา  ธุมา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุพัตรา  จิตโชติ
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดีรุณ
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสุภรัตน์  ทองมา
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
นางสาวสุภัทรชา  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงสุภาพร  นิสสัย
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสังขาร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสุรกิตติ์  สุนิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นายสุรเชษฐ์  ศิริมา
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายสุรวุฒิ  ทองล้วน
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
นายสุรศักดิ์  เขื่อนขันธ์
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายสุริยา  ปัดชา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสุวนันท์  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนขุขันธ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวัง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายแสนชัย  ไฝชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงหัทยา  ก้านท้าว
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงหัทยา  ดวงตา
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงอทิตา  อินทรวงษ์โชติ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงอทิรา  วิเศษสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอธิติยา  ศรีสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอธิภัทร  สมสะอาด
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์ไกล
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอนันทชัย  สอนดี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายอนุศักดิ์  บุญทวาส
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงอนุสสรา  เป็นสุข
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอภิชญา  เกลี้ยงพร้อม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงอภิชญา  เวชทัพ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงอภิญญา  อภิรัตน์แสงศรี
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
นางสาวอภิสรา  ทองสังข์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงอภิสรา  สถิตพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงอรตรา  ลัดดารัมย์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอรนิชา  ทองสลับ
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอรปรียา  ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงอรพรรณ  สุพิมพ์
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงอรวรรณ  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงอรัญญา  เกษี
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงอริศรา  พลันขุนทด
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงอริสรา  นิลเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงอริสรา  พวงพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอริสา  เครือคุณ
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอริสา  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอลิศรา  เลลา
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 28

ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอสมาภรณ์  นันทะโคตร
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายอัครวีย์  แก้วกาฬ
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอังศวีร์  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอัจริยา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงอัญชนา  ลุนศรี
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงอัญญดา  มาลัย
ม.3
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายอัทธภพ  บุบชัยยา
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
นายอัษฎากร  ป้องกัน
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงอาทิตยา  สนผล
ม.1
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
นางสาวอาทิตยากรณ์  นะวัน
ม.3
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงอารยา  โทนะพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอารยา  ไบร์ท
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงอารีญา  พิมพ์สอน
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงอารียา  ฝอยทอง
ม.2
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงอารียา  ศรีสอาด
ม.3
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงอารียา  สงค์มี
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
นางสาวอารียา  เสาเวียง
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงอิสรีย์  จรรยาสุทธิวงศ์
ม.1
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  โพธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงอุมาพร  คำเคน
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีดาว
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอุษณี  แสงเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายเอกราช  คงด้วง
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงเอ็นดู  สุขพันธ์
ม.2
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงเอมอร  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นางสาวเอมอัชนา  ไชยะเดชะ
ม.3
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงเอมิกา  สิงหร
ม.3
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงแอนนา  โบลเดอ
ม.2
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์