ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3103 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  สิงห์ศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกนกกรณ์  รอดสร้างบุญ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกาญจน์  พนมจันทร์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกนกวรรณ  ไกรยสวน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาระมาลย์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมอภัย
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกวรรณ  ยางสามัญ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนิษฐา  พลภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลพร  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจกล้า
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลวรรณ  อาหาสิเม
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกระดุมทอง  วงษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกฤติพงษ์  สุขทวี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤษฎา  แสงสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤษฎากรณ์  ศิริแสน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤษดา  สิงหาบุตร
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกฤษติลักษณ์  พฤฒามาตย์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกล่อมคุณาภรณ์  ศรีชนะ
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกวีนา  พันธชุม
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายก้องนิรุธน์  สีดาว
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
21
นายก้องภพ  ประมังคะตา
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
นายก้องภพ  ภาคี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัญจนพร  บุษวิเศษ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกัญญารัตน์  ชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิหูสูตร
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกันตชาติ  เชื้อสระคู
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกัลชิญา  กบรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวกัลยา  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกัลยานี  นวลภูมิวรรณ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกาญจนา  สำโรงแสง
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  แท่งทม
ม.2
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกานต์ชนก  สัตราศรี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกิตติธัช  สีอ่อน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวกิตตินันท์  ดิษเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกิติศักดิ์  ปลายไม้
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3104 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกีรติกา  วินทะไชย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกีรัตยา  ตรีทศ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายเกริกพล  โกวิทางกูร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวเกวลิน  บำรุงเตย
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงเกศมณี  ธิโกศรี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดำริห์
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
นายเกียรติภูมิ  นุวรรณรัมย์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศิริแสน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงเกื้อกูล  ไชยหนองแปน
ม.3
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงขนิษฐา  ยอดภิรมย์
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงขวัญนรัตน์  ประวันนา
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงคณิศร  ลาดโพธิ์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายคณิศร  ลาวัลย์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายคมเพชร  ยุคจร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงคำแก้ว  เทพชรา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงคีตภัทร  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงคุณิตา  นนทะชาติ
ป.6
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจงรัก  รินสาธร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจันจิรา  จินดาพงษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจันฉาย  เพียซ้าย
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
56
นางสาวจันทร์จิรา  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายจาตุรงค์  ศรีชมไชย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจารุวรรณ  ยมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิณณพัต  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวจิดาภา  แสนหลาบคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงจิรนันท์  น้อยบาท
ม.3
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวจิรวรรณ  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
นายจิระวัตน์  ด้วงสังข์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจิรัชญา  จ่าหล้า
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายจิรัฐโชติ  อิ่มแมน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจิราพร  บุญสงค์
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวจิราพร  สิทธิสวนจิก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทุมจาน
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงจุฑามาศ  โอฬาริกโยธิน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวจุฑารัตน์  มงคลการ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเจตสุภา  จตุเทน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
นางสาวเจนจิรา  ชมแพง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายเจษฎา  กุลวงษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงเจษนภา  ไชยธรรมา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวชญาดา  คงเพชร
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชญาดา  ไชยศรีสุข
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชญานิศ  ชูค้ำ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงชญานี  นาสี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชนม์นิภา  หนองขุ่นสาร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชนาธิป  จันสำโรง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนิดา  ถินวิชัย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชมดาว  ชมเดช
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงชไมพร  ทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิ์ศรี
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชลธิกาล  ธิเขียว
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชลธิชา  โกกิลารัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชลธิชา  ภาระวา
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวชลธิชา  สุวรรณธาดา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชลลดา  โต๊ะสิงห์
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชวพล  เครือแตง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มะยุโรวาท
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวช่อชัยพฤกษ์  รัตนวงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
นายชัชชัย  รอดสร้างบุญ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
นายชัยชนะ  ไชยจันลา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
นายชัยชนะ  ตะธุง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชัยพิพัฒน์  มนตรีวัน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายชัยอนันต์  ช่างถม
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชิดชนก  ธนสีลังกูร
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชิตสมัย  ขุนไชย์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชิตาพร  ศรีกุลคร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชินดนัย  ชัยอาวุธ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
102
นายชินวัตร  โชคแสน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแหลม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชุติกาญจน์  งามสนิท
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชุติมา  ธรรมวิเศษ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3106 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สู่สุข
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายเชื้อพงศ์  วชิรเมธารัชต์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงญาดา  จตุเทน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงญาดารัตน์  จารีรัตน์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวญาดาวดี  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายฐิฏิวัสส์  พุฒิธรสุวัณณ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐิติพร  จันทรประทักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวฐิติรัตน์  รติวันชัย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
นายณภัทร  บุญมีเย็น
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณภาทิพย์  เลิกยาม
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณัชนพ  รวมจิตร
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวณัฏชลิกา  ศรีทอง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณัฏฐริกา  วิเศษวิสัย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงณัฐชยา  โยธาแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวณัฐณิชา  วงค์เสนา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัฐติยา  เกตขาว
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวนพล
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวณัฐพร  จำปาลา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายณัฐพล  นุชหรี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
นายณัฐพล  พันธ์เพลิงพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณัฐภ์พงศ์  พันธุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัฐริชา  สมยัญพล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐวดี  บางศรี
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
นายณัฐวุฒิ  นามสง่า
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
นายณัฐวุฒิ  เนืองสุรรณ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐสุภา  โชติจำลอง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณันทิชา  วงษ์หงษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีสว้สดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวณิศาชล  ข่อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงดวงเนตร  เสาทน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงดาวเรือง  หงษ์สระคู
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงดุษฎี  จันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวเดือน  วัฒนยืนยง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
นายไตรรัตน์  ทมธิแสง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายทรงพลกช  สังสนา
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3201 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายทวีชัย  คำสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยสุนทร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงทักษะพร  ยิ่งคำแหง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวทับทิม  จันเสน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวทานตะวัน  สาวิกัน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงทิพยวรรณ  ทองทิพย์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
นายทิวัตถ์  อิทธสมบัติ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงเทพรัตน์  จันทะวงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายเทิดเกียรติ  นักผูก
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
นายธงชัย  เกษลา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
151
นายธณยศ  สงวนตระกูล
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธนโชค  สังเขต
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
153
นายธนดล  คำโนนม่วง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธนบรรณ  อุภัยศรี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธนพล  โทบุดดี
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายธนภูมิ  คงชูดี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธนวัฒน์  สายคำ
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธนันท์กร  เผ่ามงคล
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธรรมนูญ  สตารัตน์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธรรมิตาว์  คามวัลย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีชาเนตร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พฤฒามาตย์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กาแดง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กาแดง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวธัญวรัตน์  แสงเพชร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธันยบูรณ์  ทองใบ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธันยพร  วิชาพรม
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงธารทิพย์  กำหอม
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธิญาดา  คลังแสง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายธีรดนย์  สุริยะแก่นทราย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายธีร์ธวัช  มาตย์จันทร์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายธีรพล  โอฆะพนม
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายธีรภัทร  นันตะเคน
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
174
นายธีรภัทร  อัคราช
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายธีรภัทร์  กัณหา
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3202 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายธีรวุธ  ฮะยงยุทธ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงธีราพร  ชลธี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงธีราลักษณ์  หวานใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงนงลักษณ์  นาวา
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนที  รักสุทธี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงนนทิชา  เขียวสนาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวนพเกษ  จำปาคำ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนพมล  วงค์กิตติ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนภคกมล  พลซื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายนรภัทร  ภูมิวงศ์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายนราธร  แก้วโพนงาม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงนราภรณ์  รักสุทธี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงนรินทร์ธร  คันยุไร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนริศรา  พฤกษาชาติ
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงนริศรา  สร้อยศิลา
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนริศวรา  พันโนราช
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนฤมล  ประสงค์ใด
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนฤมล  ยอยโพธิ์สัย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายนวพล  อินทะศรี
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  สิงห์นันท์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีวนค้ำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนันทพร  โนนผาง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายนันทพล  พวงเงิน
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวนันทิชา  ศิริสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนันธิพร  มะโน
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายนำวิทย์  นักลำ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
นางสาวนิธินันท์  มะยุโรวาท
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงนิภาภรณ์  นนตะพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนิษาชล  โยธานันท์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงเนตรนภา  ม่วงสอน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทาหาวงษ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรโต
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงบัวสอน  สองวงค์
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงบุญญริณย์  สามะณี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3203 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงบุญญานุช  เสาสมภพ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกษราช
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันศิลา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงปฎิมาภรณ์  เชิงหอม
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปณิดา  วิลาจันทร์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายปณิธาน  ขจรภพ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงปนัดดา  บุญมั่น
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวปนัดดา  เสนปอภาร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายปภัสร์  สีกู่กา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงปภัสสร  น้อยมาลา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงปภัสสร  อ้านศรี
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงปภิชญา  แสงกูล
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายปภิณวิช  จันทรา
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายปรมัตถ์  ดีพลงาม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมโคตร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงประภาพร  วรภาพ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงประภาภัทร  ภูงาแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงประภาสิริ  การประกอบ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปรางทิพย์  สาระคู
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายปริตถกร  บุญศร
ม.2
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปรีณาภา  สุวรรณพันธ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงปวรวรรณ  ผาริการ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวปวีณา  จันทร์เสถียร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงปัญญ์  เหลืองณัฐรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุขขารมย์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายปัณณธร  แสงเงิน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวปัณณิกา  สกุลวรรณรักษ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวปาณิตา  กากแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวปานิสรา  การุณรักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายป่าไม้  คำดอกไม้
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวปาริฉัตร  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวปาริชาติ  พิมพ์มหา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีภา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงปาลิตา  ประเทพา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3204 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงปิยธิดา  กิ่งมาลา
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
นายปิยรัฐ  หังโส
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวปิยวรรณ  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวปิยะธิดา  สะณารักษ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวปิยะธิดา  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปิยะธิดา  เสาทน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวปิยะนุช  วงศ์จำปา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปิยะวรรณ  หานชัย
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
นางสาวปุณฑริวดี  วินปัตติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวผกาวดี  สินธุ์ประเทือง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายผองผไท  จันทโยธา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
นายพงศกร  แก้วโพนงาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงพจมาน  ใจหาญ
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพรชนก  นิตุธร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
260
นางสาวพรชิตา  ธิโกษี
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวพรนพา  ภักดีคำจร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพรพรรณวะนา  สิงห์บุตรา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพรพิมล  จันละคร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงพรไพลิน  เปรียงพรหม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวพรรณณัฏฎา  วิลาผาย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวพรรรณนิภา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงพรหมพรทอง  จงกลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายพลรัตน์  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายพลวัฒน์  วรรณุรักษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงพลอยปภัส  นิธิศิริกุลภัทร์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วินทะสมบัติ
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายพัชรดนัย  ขันโพธิ์น้อย
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวพัชรมัย  ณรงค์ไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวพัชราภรณ์  วรนาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อรัญมิตร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงพัชริน  พาเจริญ
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวพัทธวรรณ  พึ่งตน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงพิชญาพร  เมืองหงษ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวพิธุกานต์  สิทธิวายุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เฟื่องพวง
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3205 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพิมพิชญา  มิรัตนไพร
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงพิยดา  หมีทอง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงพิฬรินทร์  พรมจารีย์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพีทชา  หลวงตา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายพีรณัฐ  วรนิจ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงพีรดา  โทรเลข
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายพีรภพ  ชิณสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพีรยา  เสาโมก
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายพีระวัฒน์  วงค์สลอง
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพุทธชาติ  มงคลมะไฟ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวพุธิตา  ทรัพย์สิน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงเพชรา  กัญญาคำ
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ฤทธิทักษ์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงเพียงขวัญ  คำดอกไม้
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงเพียงนภา  ภาระเวช
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงฟาริดา  ซิว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  งามเพราะ
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงภัชราวดี  นันทะเสนีย์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายภัทรพงศ์  พิลาสมบัติ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายภัทรพล  ดำพลงาม
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถึงแสง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงภัทรวดี  ป่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวภัทรสุดา  วงษ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงภัทรา  เศษแสนวงค์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวภัทราภรณ์  บูรณ์เจริญ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายภาคภูมิ  จำลองเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
307
นายภาณุพงศ์  โมกขรัตน์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
308
นายภานุพงศ์  มาตยชรา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายภูบดินทร์  ทาโล
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายภูเบศ  คำศรี
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายภูมิรินทร์  พื้นนวล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวภูริชญา  ประทุมขันธ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายภูริพัฒน์  วงษ์แสน
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
314
นายภูวนาถ  แสงพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงภูวเรศ  มะโรง
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3206 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงมนิสญา  จันลา
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงมลธิชา  เมยมงคล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงมลนิพา  สมภักดี
ม.3
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงมัลลิกา  อินต๊ะเนตร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายมาตุรงค์  ทำไถ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงม่านไหม  ครองยุทธ
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงมินตรา  ช่างชัย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายเมฆา  นามสิมมา
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงเมธาวดี  บัวหลวง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงเมธิศา  จันติบุตร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงยุวธิดา  แสนคำ
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงรชนิศ  บุญประกอบ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงรพีพรรณ  สุทาดา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงรัชฎาพร  ข่อยแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  รสธรรม
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
นางสาวรัชดาพร  ประสาร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงรัติญากร  สรภูมิ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงรัศมี  ศรีคำมี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงรุ่งนภา  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงรุจิกานต์  ใจเมือง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงฤติมา  สิทธิสวนจิก
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
นางสาวละอองดาว  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประทุมชนกกูล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายวงศ์วิวัฒน์  เอี่ยมรัศมีกุล
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายวชร  ศรีบุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายวชิรวุธ  บุตรมารศรี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงวชิราภรณ์  กมลเลิศ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิจักร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุดชารี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
นายวรเชษฐ์  นาคนทรง
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงวรวรรณ  แผ้วประพันธ์
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายวรวัส  โคตรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวรัญญา  สุดชารี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวรัมพร  เศษวงศ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงวรานันท์  จันทร์คูเมือง
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4301 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
นางสาววราภรณ์  โพธิ์คลัง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
352
นายวราวุฒิ  สังสุดชา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายวราวุท  จินดาดวง
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงวรินทร  สุนทรจันทร์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงวรินธาร  จำปาจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงวรินธิณี  ภูกลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงวริศรา  สัจจะวิสัย
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายวศิน  สร้อยสุข
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงวศินี  แก้วตรีวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายวัชรพงษ์  แผลงศร
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายวัชระ  จันทรประทักษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
นางสาววันวิสา  แก้วพินิจ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
363
นางสาววันวิสา  พลพุทธา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
นางสาววารี  กุมผัน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวาสนา  บวงเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
นางสาววาสนา  สุดตา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวิชชุลดา  นามมูลตรี
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
นางสาววิชญาดา  จิตบุญ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
369
นางสาววิชญาดา  โภคาแสง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงวิชญาพร  ปาหลา
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงวิภาพร  โฉ่พลกรัง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
นางสาววิภาวี  แก้วคำไสย์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงวิรันดา  จันทรประทักษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวิราภรณ์  โชคชัย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงศรัญญา  ขวาด้าน
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงศรัญญา  บุญวิเศษ
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายศราวุฒิ  นนทภา
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงศศลักษณ์  บุบผาจีน
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวศศิกานต์  บุดดาวัน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวศศิธร  แก้วคำไสย์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงศศิธร  นิจำปา
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวศศิประภา  กันยานุช
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองนรินทร์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายศิริชัย  ลุนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศิริญญา  ตลาศาสตร์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4302 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
นางสาวศิริลักษณ์  สอนศรี
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวศิริวรรณ  โสมาเกตุ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
นางสาวศิรีณา  มีจินดา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวศุภนุช  ทองดี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงศุภรัตน์  จ่าหล้า
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายศุภวิชญ์  พัสดร
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงศุภสิริ  เลบ้านแท่น
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยโคตร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงศุภาวรรณ  สองวงค์
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสรยุทธ  เพ็ญทองดี
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายสรวิศ  สีลาเกตุ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงสริตา  เพียโคตร
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายสิทธิชัย  วงษณรัตน์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวสิรภัทร  ยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงสิริกร  แสงใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสิริญญา  ภานุศรี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงสิริปรียา  มาตมูล
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลางคาร
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวสิริวิภา  แพงดา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวสุกัญญา  โคตวิชัย
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ผาชา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสุคนธา  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
นางสาวสุดารัตน์  จันทบุลี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวสุทธิดา  นิลผาย
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงสุธิดา  อารณะโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
413
นางสาวสุธิตา  พรรณขาม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายสุนทร  วงละคร
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงสุนัทดา  โยวบุตร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงสุนันธร  สุดแสนชาติ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงสุนิตรา  เรืองนาม
ม.3
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวสุนิสา  อาจเดช
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์หา
ม.3
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงสุปัญจา  เภาวะนะ
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4303 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายสุพร  โพธิ์สาลาด
ม.1
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงสุพาภรณ์  แก้วกลาง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
นางสาวสุภาภรณ์  คันยุไร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงสุภาวดี  วังหนองหว้า
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
425
นายสุรกุล  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายสุรวุฒิ  รัศมี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงสุริวิภา  อินทรจักร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วสองชั้น
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวสุวรรณา  พิมพิสา
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายสุวัฒน์  เกิดผล
ม.2
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวแสงดาว  ลาขุมเหล็ก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นางสาวโสภิดา  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงหงษ์ธิดา  หลักด่าน
ม.2
โรงเรียนทรายทองวิทยา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสมุทร
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวหทัยชนก  วรรณศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงไหมแก้ว  สุวรรณธาดา
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวอจลญา  อึ้งสำราญ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายอดิเทพ  อาทิตย์ตั้ง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงอนัญญา  รัตนเวฬุ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอนันตญา  สิงหะ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงสัตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอภิชญา  บุญวิเศษ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
นางสาวอภิชญา  สิงห์อ้น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายอภิชาติ  สุนทรบุญ
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
นางสาวอภิญญา  พันหนองบัว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายอมรเทพ  ทาให้งาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญมี
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอมิตดา  กลิ่นฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอมิตา  อุทธิสินธิ์
ม.3
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวอรรยา  เวทยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวอรวรรณ  แก้วแสนไชย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอริศรา  ส่อยสีแสง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอลิสรา  เวชกามา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายอัคเดช  ทุมมา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงอัจฉรา  ก้านอินทร์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4304 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นางสาวอัจฉราภรณ์  นนฤาชา
ม.3
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สังสนา
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงอัจฉรียา  ภูดินดาน
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวอัญมณี  วิเศษสังข์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายอัฒมันต์  เฉลิมแสน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายอัษฎาวุธ  บัวสิงห์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญยืน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงอาริสา  เชิงหอม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงอารียา  จันทร์ส่อง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงอารียา  นิยม
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงอิงอร  นนตะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายอิทธินนท์  วงรีย์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวอินทิรา  คำลีมัด
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวอินทุกร  พาบุรี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงอินทุอร  เอี่ยมนุช
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอินธุอร  ทวีวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงอิศราภรณ์  โนรี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สุนทรจันทร์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอุบลวรรณ  บริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
475
นางสาวเอมอร  บู่ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น