ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกนุช  ภูภักดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกวรรณ  หรสัตย์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกอร  เนื้อมั่น
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชนก  เถาว์ชาลี
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์  เจริญจิตต์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัชชิม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤติวรรณ  ไปยะพรหม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤษณ์ปกรณ์  ศรีจิตรานนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษดา  ดาสมกุล
ม.2
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกษมา  โยธาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายก่อเกียรติ์  โต้หนองแปน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายก้องภพ  กรโสภา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายก้อง  ศาสตราวาหะ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญวีร์  กว้านสวาสดิ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉายผาด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉายวิไชย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฉายบุญครอง
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภารสาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกันตพัฒน์  กั้วพิศมัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกัมปนาท  กุลไทย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกัลยา  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกัลยาณี  อิมเสถียร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โคตะนนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกิตติวรา  แซ่ลี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
27
นายกิรเจตน์  ไชยมหา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกีรติ  ปาฐวงศ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
29
นายกุลวัตร  พรมเกตุ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงเกณิกา  จันทร์ศิริ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงเกวะลิน  ไพศาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวเกศกนก  องคะศาตร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงเกศดารา  ศิลารัตน์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงเกษราภรณ์  ดอนวิชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
35
นายเกียรติศักดิ์  จันทรบุตร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเกื้อบุญ  กองอุดม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงแก่นนคร  ศรประชุม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายไกรวุธ  เลิศสหพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายขวัญพงศ์  ภูแล่นปิว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญวิภา  นารคร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายคณาธิป  รัชเสนา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายฆมหน์พจฌ์  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  บุตรผา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจามรี  กุลศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายจิณเกียรติ  จี้กระโทก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจิณณะพัต  ฆารไสว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจิรดา  พันธุ์เทศ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายจิรศักดิ์  ภูดรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวจิรัชญา  ไชยคูณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจิรานันท์  จันนุวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีชาติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจิราพัชร  อาทะวิมล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจิราภรณ์  รัตนวงศ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจุฑามณี  จำปาบุรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจุฑามาศ  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจเมตตา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  สุทารัมย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายเจตนิพัทธ์  มนต์แก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงเจนนิตา  อัคนิจ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายฉัตรพงศ์  กล้าขยัน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวฉัตรสุดา  พิมพ์รส
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงฉัตรสุมาลย์  วรรณสิงห์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงชญาภา  นามโร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธุ์โยศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวชนัญญา  สาระขันธ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงชนันสิริ  โยมศรีเคน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชนาธิป  เขตอนันต์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
68
นายชนาธิป  โคตจันทร์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
นายชยุตพงศ์  วรรณชิโนรส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชลิดา  แสงสุด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชวพงศ์  นิสีดา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชวพงษ์  ศิริปรีชากูล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงชวิศา  ทบแป
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายชัชพงศ์  วรรณหอม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายชัชพล  ฆารไสว
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายชัชวาลย์  ชารีรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงชัญญา  ไชยสมบัติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
78
นายชานนท์  ถิตย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงชาลิสา  สารชัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายชินกฤต  คุณพิมพ์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชุติภา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงชุติมา  คำขจร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
83
นางสาวชุติมา  ทุมมาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชุติสรา  มณีวงษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชุลิตา  ชูศรีโฉม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายชูเกียรติ  ฆารเจริญ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายโชกุน  ศิริกาญจนรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวญนันทนิยา  ขยอมดอก
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงญาณัชฉรา  กุมกี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงญาณิศา  ถาดดอน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงญานิกา  พร้อมมูล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายฐากูร  อำไพรับ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงฐิตาภา  พ่อค้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงฐิติมา  มาตย์ภูทร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายฑีฆายุ  แก้วสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณพล  ทองอาภรณ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณพวัฒน์  ผากา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงณภัทร  อินอุเทน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัชช์ฤทัย  ถวิลการ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัชชา  คิสาลัง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณัฎฐเนศ  ชมภูพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัฐกมล  ดลโสภณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฐกุล  อำไพรับ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวณัฐชญา  ม่วงนิกร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายณัฐชนน  รัตนะศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐชนนท์  วิชญธีรากุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฐณิชา  นะคะสอน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูไกรลาศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชิณเกตุ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายณัฐธิพล  นาคสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณัฐนิช  ฤทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
112
นายณัฐพนธ์  ทับสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
113
นายณัฐพล  แก้วสีนวน
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐริกา  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐวดี  เหล่าบุบผา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงณัฐวิภา  เขตอนันต์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณัฐวิภา  ไชยต้นเทือก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เรือง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวณัฐศรุตา  คำพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณิชกานต์  ทองงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณิชาภา  ชูศรีพัฒน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงดารกา  บุญสนาม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายดำรงศักดิ์  ภูงามทอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงดุจฤทัย  อ่อนนะมัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายตุลยวัต  แคนสี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายเตชสิทธิ์  ตุระซอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายไตรภพ  ชินคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงทักษิณา  พิลาพงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  สอฮอง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวทัศนีย์  ศรีบัวเทพ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
131
นายทินกร  ลาสา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายทินภัทร  สำราญพงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายเทพกร  โพนะทา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนกฤต  ตรัสศรี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนโชติ  ดงเรืองศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธนดล  จำคำ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธนดล  อัศวะภูมิ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธนธรณ์  ภู่กันงาม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงธนพร  จันนุวงษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงธนพร  นาจันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงธนภรณ์  ภูธรรมะ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธนภัทร  ดลเฉลิมยุทธนา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธนภัทร  แย้มสังข์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
144
นายธนยศ  ไกรสินธุ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธนวรรณ  ภูผิวนาค
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวธนัชพร  สุนทรรส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนัญชัย  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงธนัญญา  สวัสดิ์พานิช
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงธนัตพร  รัตนโรจนากุล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธนาภรณ์  รัตนจริยา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงธมลพร  วิชาสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธรรมธัช  โคตมี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวธรีรัตน์  ประชุมแสน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธวัลรันต์  มัยคุณอุปถัมภ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธัชธีรา  วงศ์ธรรม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ใจกลาง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยาดโยด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วภิรมย์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธัญเทพ  เพชรสังหาร
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงธัญธิดา  ภูฉายา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เเสงศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงธัณย์สิตา  นักเลิศพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธันยพิสิษฐ์  ทองจรัส
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงธันยมัย  ภูพิมพ์สันต์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงธิดานันท์  ขยันเขตกรณ์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธารชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงธิติยา  ดอนสามารถ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธิติวัฒน์  ทับทะมาศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายธีรพรรธ  ไชยสีหา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายธีรพัฒน์  จำเริญสัตย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายธีรภัทร  นิระภาพ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายนครินทร์  ช่วยรักษา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายนครินทร์  สายรัตน์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงนงลักษณ์  ผลสว่าง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายนพเชษฐ์  อ่ำกรด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนพนันท์  ถวิลถึง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงนภัสสร  จำเริญควร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงนภารัตน์  ศรีชะตา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
179
นางสาวนภารัตน์  เอราวัณ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนรวิชญ์  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงนริศรา  วิชัยวงษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายนฤบดินทร์  อำภวา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงนลพรรณ  ญาณธรรม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงนลินนิภา  วันชูเสริม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนวพร  สุขีลักษณ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
186
นายนวมินทร์  สีหาบุญมาก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวนันทนิษฐ์  นันรัศมี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวนันทิยา  พวงกุล
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวนาฏวรรณ  ขันธ์ปรึกษา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายน่านน้ำ  ระดาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงนิพาดา  กลางยศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนิรมล  วิลินไพร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงนุศรา  เต็งจงดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายบริพัฒน์  หมอยา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวบุญธิดา  ปกาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงบุษกร  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงบุษกร  เสริฐเลิศ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงบุษยรัตน์  ขันมะจันทร์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายปฎิพล  ดาระภา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายปฏิวัติ  เพ็ญพิมพ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงปณิตา  เรียงดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวปณิธิดา  พิลายนต์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปภารดา  อุ่นบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
204
นายปรเมศวร์  เมืองสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงประภัสรา  อุตธรรมา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงปราณปรียา  ยืนยัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงปรายน้ำผึ้ง  ยุทธศาสตร์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายปริญญา  พุทไธสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงปริม  อันสงคราม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
210
นายปวริศร์  ดอนปรีชา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงปวันรัตน์  วงษ์ชารี
ม.2
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงปวีณ์กร  ธรรมนิรามัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงปวีณา  อวนวัง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีชะนนท์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
215
นายปัณณวัฒน์  มิระสิงห์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงปัทมพร  ภูช่างทอง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงปาจารียา  เครือวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายปาณัสม์  คำภูษา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงปาณิศา  เทียมฉิม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงปารีมา  ฤทธิ์รุ่ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงปิติยาพร  สงวนรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวปิ่นรัตน์  โพธิ์หล้า
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงปิยฉัตร  เขตปัญญา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงปิยธิดา  เข็มทอง
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
225
นายปิยวัฒน์  พาลนาด
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปิยะธิดา  โยธาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงปิยะพร  นครชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายปิยะวัฒน์  พรพนม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปุณยาพร  กุลชาติ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายปุรเชษฐ์  วัฒนานุสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงเปมิกา  มุ่งจูงกลาง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพงศธรณ์  มะปะรัง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายพงศ์วรินท์  แก้วธานี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายพชรสุพล  ฆารพูล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
235
นางสาวพชริตา  กมลคร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพนัชกร  เอื้อเจริญทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอนุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวพรนิภา  จันจรัส
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพรพรรษา  แก้วทะชาติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพรรษพร  ภูพันใบ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงพรลษา  ภูเนตร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายพรหมภัทร์  เวียงแก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพฤกษา  กองปัญญา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายพศวัต  ภักดีสมัย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชนะเคน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวพัชราภา  ศรีโยธี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงพัชริดา  ภูวงแหวน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายพัดยศ  ปรีดี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงพิชชา  วงศ์ซิ้ม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ปรีการ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงพิชญานิน  ก้านขุนทด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงพิชญาภัค  พรรณจิตต์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวพิชยาดา  ภูเต้านิล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงพิมชนก  ภูทองกิ่ง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สุนทรภักดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงพิมพ์พจี  แก้วกุก
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อันทับ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายพีรดนย์  กั้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายพีรภาส  แสงสุริย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพีรยา  ประทุมทิพย์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายพุทธิพงษ์  ภูขันสูง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพุธิลดา  เเก่นนาคำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงเพชรตติยา  โถชาลี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ครองยุทธ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงแพรวประภา  วุฒิสาร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงแพรวา  รัตนไพบูลย์พล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงฟ้าประทาน  ภูบรรทัด
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงฟ้าใส  ลำเผือก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงภคพร  ธีมาธนนันท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวภัคจีรา  วะนาพรม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายภัคพล  ขันประมาณ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวภัทธิยา  ภวสุริยกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวภัทรธีรา  ไล่เสือ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูจ่าพล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงภัทรพร  ชุมทอก
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายภัทรพล  พรหมสุริยรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงภัทรสุดา  พรชัย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สีสงแย้ม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงภัทราภรณ์  อิ่มเขจร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายภาณุวัชร  ปิ่นเย็น
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายภานุพงศ์  โสมาบุตร
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายภานุรุจ  ไชยศิวามงคล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงภาวิดา  เมฆิน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายภาสกร  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
284
นางสาวภาสิวัจนาถ  แก้วกัญญา
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายภูตะวัน  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูอาราม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
287
นายภูมิภพ  ภูสุจริต
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงภูริดา  ภูผานี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายภูสิทธิ์  ภูปรางค์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงมณัฐชนก  ผดุงสัตย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงมณีกาญจน์  ศรีวิพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงมธุรดา  ภูนาปี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
293
นายมะลิวัลย์  นาทันลิ
ม.3
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงมัฌิมา  ใจแก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงมัญชุธร  ใจตรง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงมัณฑนา  อุ่นทรพันธ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงมัลลิกา  ยอดไธสง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงมุกระวี  บุตรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวยลดา  ศรีเพ็ง
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายยศธนภูมิ  ศรีงามเมือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายยศวัฒน์  ชวนินทวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายยุทธการ  นันจำรัส
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงเยาวเรศ  เสริฐผล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
304
นายรณกฤต  ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงรติพร  คำก้อน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
307
นางสาวรพีพร  ไชยเจริญ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวร่มฉัตร  บัวบาน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวร่มฟ้า  บัวบาน
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงรมย์นลิน  แจ่มเสียง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายรัชชานนท์  ตรีกามน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์นวน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  เขื่อนกองแก้ว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายรัฐนันท์  วรรณหอม
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงรับขวัญ  ยอดประทุม
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงรัมณียา  ยอดสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายริชาร์ด  สวีทแลนด์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ศรีตะวัน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ตั้งเจริญ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงรุจิกร  เนตวงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวรุจิรา  จันชุรัตน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงเรณุมาศ  สินธุศิริ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงลลิตา  อินทะพรม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงวชิราภรณ์  หันจรัส
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
325
นางสาววฐิราภรณ์  เรืองช่อ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงวนิดา  เรียงดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายวรโชติ  ศรีบรรเทา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายวรเมธ  คิสาลัง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงวรรณพร  เจริญศักดิ์ขจร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงวรรณพิมล  บุญเนาว์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
331
นางสาววรรณภา  พันสี
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงวรัญญา  ผลาเหิม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงวริศรา  ฆารวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงวริศรา  ปรีเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์นอก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงวรุณทิพย์  สนอุทา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายวัชรพงษ์  ภูบานเช้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายวัฒน์สมันต์  ภูแล่นปิว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
339
นางสาววัทนพร  พันธ์สะอาง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงวันวิสาข์  บูรณผาย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายวาทิต  มณี
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงวาริสา  นาสมวาด
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายวิฐวัฒ  พานิศิริ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายวิทยา  เจริญศักดิ์ขจร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภูอาบอ่อน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สารผล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงวิมุตา  ภูพันรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงวิศิษฏ์สิริ  ทองนาคะ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงวีรดา  กาฬหว้า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายวีรภัทร  กมลทวิกุล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายวีระทร  รักษาภักดี
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายเวอร์เนิร์น  ต่อง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงศดานันท์  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงศศิกาญจน์  อันทะนนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวศศิธร  ธรรมประชา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงศศิมลฑล  ไหมเตียงกลาง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงศศิวิมล  มีอุดม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงศสิมาพร  ไชยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายศักรินทร์  อิ่มจิตต์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายศิขริน  เพียรภายลุน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงศิตาวรรณ  พรมโนนศรี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงศิริกมล  ระดาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวศิริกรวิภา  พินิจดำ
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงศิริกาญจน์  สำราญพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงศิรินธร  เฉิดเจิม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงศิริพัชชา  พัฒนะราช
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายศิริวัฒน์  ปะกิทัง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายศิวกร  วรชิน
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายศุขวงศ์  ศิวบวรวัฒนา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีบัว
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายศุภกฤต  ธาตุรักษ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายศุภกิตติ์  คูนาเอก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายศุภกิตติ์  พัฒนะสาร
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายศุภโชติ  ไชยสีหา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายศุภวิชญ์  อุ่นเจริญทวีสิน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวศุภสุตา  จันทุดม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงศุภิสรา  ดูระภักดิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายเศรษฐพันธุ์  วีระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายเศรษฐภูมิ  พุดลา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
380
นายเศรษฐสิน  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พงษ์คำ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายสดุดี  มากสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงสมฤดี  เอี่ยมจำลอง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายสมิทธ์  ภููเวียง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงสรัญญา  มาลาเหลือง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงสรัลยา  อุ่นทรพันธ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวสโรชา  กุละนาม
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายสาฑิกร  พิมพ์แก้ว
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายสิงห์  เครือสิงห์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายสิทธิกร  จงฤาชา
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายสิรภพ  โคตะนนท์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีบางน้ำชล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงสิรภิณ  ไขแสง
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายสิรวิชญ์  พุดหล้า
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงสิริกัญญา  จอดนอก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงสิรินดา  หนูเผ่า
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวสิริยากร์  กิจนิกร
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวสิริรัตน์  จันทรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงสิริโสภา  สุดวิเศษ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
400
นางสาวสุชัญญา  แสงห้าว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงสุทธิดา  อรุณศิลป์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายสุทธิพงศ์  ภูชมศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายสุทธิพงษ์  กาญจนพงษ์พร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวสุธิชาภรณ์  ภูทองหล่อ
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงสุประวีณ์  ยะวร
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีแพงมน
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงสุพิชญา  เปี่ยมงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงสุภชา  ผลเจริญงาม
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงสุมาลี  นิลหงษ์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายสุรยุทธ  เอ้วะเม
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายสุริยกานต์  จำวงศ์ลา
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายสุเรนทร  เสียงหวาน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพศาล
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
414
นางสาวโสภาวดี  เกิดกลาง
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์นุ่มกุล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงหยก  ไชยรัตน์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายหัสวรรษ  ลาภบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายหิรัญ  ภูปา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
419
นายอดุลวิทย์  แท่นจันทา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงอธิชา  ไชยศิวามงคล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายอนันตชัย  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายอนันตศักดิ์  พันโกฏิ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงอโนมา  เหลาพรหม
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
424
นางสาวอภิญญา  นิสังกาศ
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
426
นายอภิวัฒน์  โกษา
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายอภิสิทธิ์  การเลิศ
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงอรนภา  สมศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงอรปรียา  จันทะรือแสน
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวอรยา  โสภารักษ์
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงอรรวรรณ  มุลานนท์
ม.1
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงอรัญญา  สินมา
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงอรุโณชา  นาทองบ่อ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายอลงกต  วังคะฮาด
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงอลิศรา  อุ่นฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงอักษรสวรรค์  โนนสินชัย
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงอังศุธร  จำเริญสรรพ์
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอัจฉรียา  อัจฉรียา
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวอัญชลี  เนตรแสง
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอัญชิสา  นาไชย
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงอันธิกา  อัคฮาด
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงอัยลดา  ลาวัลย์
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายอัศนีศักดิ์  มณีกัญย์
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วสวิง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงอาทิตยา  ภูสมมา
ม.2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงอาทิตยา  อิ่มแมน
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
447
นางสาวอาทิตยาพร  ใจแก้ว
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงอารยา  ฉายถวิล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงอารยา  มาณะศิลป์
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงอาระยา  ฉายถวิล
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงอาริตา  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงอาริยา  ฉายถวิล
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงอาริยา  นาไชย
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงอาริสา  บุญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงอารียา  สุทธศรี
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 24

ณ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีชาติ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงอุบล  สมภักดี
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงอุ้มศิริ  ฤทธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงเอื้องวนา  คำสีสุก
ม.3
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
คณิต ม.ต้น